Následný užívateľ

REACH managementREACH + CLP screening
REACH a CLP AUDITChemický managementScénář expoziceKontrola a sankceZavádění systému REACH

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka konzultačné služby a odbornú pomoc pri plnení Vašich povinností následného užívateľa v rozsahu:

 • zabezpečenie komunikácie v dodávateľskom reťazci za účelom zvýšenia kvality dokumentácie (KBÚ, e-KBÚ)
 • vyhodnotenie súlad/nesúlad opatrení manažmentu rizík vo Vašom podniku s podmienkami použitia látok/zmesí uvedených v expozičnom scenári
 • vypracovanie správy chemickej bezpečnosti následného užívateľa (DU CSR)
 • zabezpečenie komplexného chemického manažmentu vo Vašom podniku (vrátane tvorby databázy z portfólia chemických látok/zmesí, komunikácie v dodávateľskom reťazci, aktualizáciu dokumentácie (KBÚ, e-KBÚ)m návrhu interných predpisov, …)

Podrobnosti a ďalšie informácie môžete nájsť kliknutím na link: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/

Ak máte otázky, kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk.


KTO JE NÁSLEDNÝ UŽÍVATEĽ?

Následní užívatelia sú užívateľmi chemických látok v zmysle nariadení REACH a CLP. Sú nimi spoločnosti alebo jednotlivci:

 • v rámci Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru;
 • ktorí používajú látku, buď ako takú, alebo v zmesi;
 • pri svojej priemyselnej alebo profesionálnej činnosti.

Následní užívatelia majú kľúčovú úlohu pri presadzovaní bezpečného používania chemických látok zavedením bezpečného používania vo vlastnom podniku a oznamovaním príslušných informácií svojim dodávateľom aj svojim zákazníkom.

Následní užívatelia sú povinní plniť tri základné povinnosti:

1. Identifikovanie a uplatnenie príslušných opatrení uvedených v karte bezpečnostných údajov a v expozičnom scenári

Následní užívatelia sú povinní identifikovať a uplatniť príslušné opatrenia uvedené v karte bezpečnostných údajov (KBÚ) pre dostatočnú kontrolu rizík. Ak ide o rozšírenú kartu bezpečnostných údajov (e-KBÚ), musia skontrolovať, či expozičný scenár (ES) alebo informáciami o bezpečnom používaní zmesi (SUMI) zahŕňa ich použitie látky a ich podmienky použitia alebo musia prijať alternatívne opatrenie.
V prípade registrovanej látky sa to musí uskutočniť do 12 mesiacov po získaní KBÚ. Následní užívatelia majú agentúre ECHA podať hlásenie do 6 mesiacov od prijatia karty KBÚ pre registrovanú látku v prípade, že ich použitie nie je podporované a vypracujú správu následného užívateľa o chemickej bezpečnosti (DU CSR) alebo požiadajú o výnimky.

Viac informácií o karte bezpečnostných údajov je na našej web stránke:
http://www.ekotox.sk/konzultacne-sluzby/karta-bezpecnostnych-udajov
Viac informácií o expozičnom scenári je na našej web stránke:
http://www.ekotox.sk/konzultacne-sluzby/expozicny-scenar

2. Informovanie dodávateľov v prípade získania nových informácií o nebezpečnosti látky a rizikách

Následní užívatelia musia dodávateľov informovať o tom, ak navrhované opatrenia na zníženie rizík nie sú vhodné a v prípade získania nových informácií o nebezpečnosti. Táto povinnosť je zdôraznená v článku 34 nariadenia REACH a mala by sa vykonávať bez omeškania.
Následní užívatelia sú tiež oprávnení poskytovať informácie ohľadne svojich použití látky (alebo látky v zmesi) dodávateľom látok. To umožňuje registrujúcim, aby tieto použitia uviedli vo svojich hodnoteniach chemickej bezpečnosti (CSR).
Posledným termínom registrácie existujúcich chemických látok je 31. máj 2018 a týka sa vyrábaných alebo dovážaných látok do EÚ/EHP v množstvách od 1 do 100 ton ročne.
Ak Vaši dodávatelia nezaregistrujú chemické látky do 31. mája 2018, nebudú môcť pokračovať v ich dodávkach. Na ochranu svojho podnikania však môžete prijať opatrenia.

 • Označte látky dôležité pre vašu prevádzku.
 • Skontrolujte, či už je látka zaregistrovaná.
 • Skontrolujte, či by látky mali byť zaregistrované.
 • Pri všetkých neregistrovaných látkach zistite, či ich plánuje dodávateľ zaregistrovať.
 • Ak je to potrebné, hľadajte alternatívnych dodávateľov.
 • Uistite sa, že vaše použitia sú v registrácii zahrnuté, najmä ak sa látka používa nezvyčajným spôsobom.
 • Ak žiadny dodávateľ neuvažuje o registrácii látky, zvážte jej priamy dovoz.

Viac informácií o správe chemickej bezpečnosti je na našej web stránke:
http://www.ekotox.sk/konzultacne-sluzby/sprava-o-chemickej-bezpenosti
Viac informácií o registrácii je na našej web stránke:
http://www.ekotox.sk/reach-mainmenu-242/registra-mainmenu-250

3. Rešpektovanie regulačných požiadaviek týkajúcich sa chemických látok vzbudzujúcich obavy

Chemické látky vzbudzujúce obavy môžu podliehať regulačnému manažmentu rizík, ako je napríklad autorizácia, obmedzenie alebo harmonizovaná klasifikácia. Následným užívateľom sa odporúča, aby sledovali informácie o regulačnej činnosti a uistili sa, že poznajú svoje povinnosti, ktoré sa uplatňujú teraz alebo v budúcnosti.

Viac informácií o autorizácii je na našej web stránke:
http://www.ekotox.sk/reach-mainmenu-242/autorizacia
Viac informácií o obmedzeniach je na našej web stránke:
http://www.ekotox.sk/reach-mainmenu-242/obmedzenia-mainmenu-275


ROZDELENIE NÁSLEDNÝCH UŽÍVATEĽOV

Formulátori: vyrábajú zmesi, ktoré sa zvyčajne dodávajú ďalej v smere dodávateľského reťazca.
Koncoví užívatelia: používajú látky alebo zmesi, ale nedodávajú ich ďalej v smere dodávateľského reťazca. Patria sem aj výrobcovia výrobkov
Výrobcovia výrobkov: zapracúvajú látky alebo zmesi do materiálov alebo na materiály s cieľom vyrobiť určitý výrobok.
Opätovní plniči: prenášajú látky alebo zmesi z jedného kontajnera do druhého, zvyčajne počas prebaľovania alebo zmeny značky.
Opätovní dovozcovia: dovážajú látku ako takú alebo látku v zmesi, ktorá bola pôvodne vyrobená v EÚ a zaregistrovaná niekým v rovnakom dodávateľskom reťazci.
Dovozca s výhradným zástupcom: dovozcovia sú následní užívatelia v prípadoch, keď ich dodávateľ, ktorý nepochádza z krajiny v Spoločenstve, vymenoval výhradného zástupcu, aby konal ako registrujúci so sídlom v Spoločenstve.

Distribútori, ktorí len skladujú a distribuujú chemickú látku, nie sú následnými užívateľmi, ale napriek tomu majú povinnosti týkajúce sa informačného toku v rámci dodávateľského reťazca. Ak napríklad prichádzajú do kontaktu s chemickou látkou, jej prenosom alebo riedením, sú v pozícii následných užívateľov.
Spotrebitelia, ktorí používajú chemické látky, nie sú následnými užívateľmi.


Návštevníci tejto stránky sa tiež zaujímali o články:

Povinnosti výrobcov výrobkov
Povinnosti formulátorov
Kontrola a sankcie pre následných užívateľov