Povinnosti formulátora

Povinnosti formulátora
AKÉ MÁTE POVINNOSTI AK STE FORMULÁTOR?

  1. Klasifikácia, označovanie a balenie chemických látok v súlade s nariadením CLP Následní užívatelia, ktorí uvádzajú látky a zmesi na trh, sú povinní klasifikovať látky v súlade s nariadením CLP. Smú použiť klasifikáciu, ktorú im poskytne dodávateľ alebo môžu tieto látky klasifikovať sami. Ak následní užívatelia používajú klasifikáciu odlišnú od tej, ktorú používajú ich dodávatelia, potom je treba, aby o tom podali hlásenie agentúre ECHA.
    Ak je látka alebo zmes klasifikovaná ako nebezpečná, musí byť príslušne označená a zabalená.
  2. Postúpenie informácií týkajúcich sa bezpečného používania vlastným zákazníkomNáslední užívatelia, ktorí dodávajú nebezpečné látky ako také alebo v zmesi, sú povinní svojim zákazníkom postúpiť informácie týkajúce sa bezpečného používania látky. Vykonáva sa to pomocou KBÚ alebo v prípade potreby iným spôsobom.Následní užívatelia musia tieto informácie bezodkladne aktualizovať, ak:
    • sú k dispozícii nové informácie o opatreniach na zníženie rizík alebo o nebezpečnosti látky,
    • bola udelená alebo zamietnutá autorizácia,
    • bolo uložené obmedzenie.

Viac informácií o karte bezpečnostných údajov je na našej web stránke:
https://ekotox.cz/bezpecnostni-list/


Návštevníci tejto stránky sa tiež zaujímali o články:

Povinnosti výrobcov výrobkov
Povinnosti formulátorov
Kontrola a sankcie pre následných užívateľov

Povinnosti formulátora
Povinnosti formulátora