CMR látky

ECHA prioritizuje CMR látky pre kontrolu rizík

Nová správa agentúry ECHA o CMR (karcinogénne, mutagénne a látky toxické pre reprodukciu) ukazuje, že spoločnosti dobre dodržiavajú harmonizovanú klasifikáciu látok, ktoré majú karcinogénne, mutagénne alebo reprotoxické vlastnosti (CMR).

Správa ďalej uvádza viac ako tisíc látok CMR, ktoré si potenciálne zaslúžia ďalšie regulačné opatrenia, ako je napríklad ich harmonizovaná klasifikácia a keď spĺňajú kritéria, označiť tieto látky ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC). ECHA spolu s príslušnými orgánmi členských štátov teraz prioritizuje takéto látky pre kontrolu rizík.

Helsinki 19. januára 2015 – V súčasnej dobe existuje asi 1 400 jednotlivých látok a 23 skupín látok s harmonizovanou klasifikáciou CMR. Ich zoznam je uvedený v prílohe VI nariadenia CLP (klasifikácie, označovania a balenia). Agentúra ECHA skontrolovala oznámenia v C&L Inventory s harmonizovanou klasifikáciou a zistili, že asi 97 percent dodržiava pokyny nariadenia. Ešte lepšia situácia bola pri oznámeniach prijatých z registračných dokumentácii REACH.

ECHA preposiela v súčasnosti 12 registrácií jednotlivých látok v prílohe VI národným právnym orgánom, pretože nie sú v súlade s požiadavkami nariadenia CLP. Pre ďalších 49 registrácií ako skupinový vstup pre zlúčeniny olova bolo zistené nedodržiavanie pokynov nariadenia. V nasledujúcej fáze, prvým krokom je objasnenie presnej povahy zlúčenín. Agentúra preto kontaktuje registrantov priamo so žiadosťou o objasnenie ich klasifikácie. ECHA vyzýva všetky spoločnosti, aby si skontrolovali a v prípade potreby aktualizovali svoje oznámenia.

V ramci tejto štúdie ECHA tiež prechádza svoje databázy, aby identifikovala také látky na trhu EÚ, ktoré majú pripisované CMR vlastnosti, ale v súčasnosti nemajú harmonizovanú klasifikáciu CMR. Analýza odhalila 5 675 látok klasifikovaných ako CMR aspoň jedným oznamovateľom, alebo registrujúcim; z toho 1 169 bolo registrovaných podľa nariadenia REACH. Tieto látky teraz budú mať prioritu, čo by malo pomôcť príslušným orgánom členských štátov dospieť k spoločnému stanovisku ohľadom vhodných opatrení na riadenie rizík, ako sú harmonizovaná klasifikácia, prípadne identifikácia látok ako SVHC. Táto správa ukazuje pridanú hodnotu REACH a CLP databáz pre zlepšenie bezpečného používania chemických látok.

​Ďalšie informácie

http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/echa-is-prioritising-cmr-substances-for-risk-management