Hodnotenie látok

Hodnotenie

ECHA and the Member States evaluate the information submitted by companies to examine the quality of the registration dossiers and the testing proposals and to clarify if a given substance constitutes a risk to human health or the environment.

Evaluation under REACH focuses on three different areas:

  • Examination of testing proposals submitted by registrants
  • Compliance check of the dossiers submitted by registrants
  • Substance evaluation

Once the evaluation is done, registrants may be required to submit further information on the substance.

V súlade s článkom 54 nariadenia REACH, agentúra ECHA je povinná do 28. februára každého roka uverejniť správu o pokroku, ktorý dosiahla za predchádzajúci kalendárny rok v oblasti svojich povinností vo vzťahu k hodnoteniu. Agentúra ECHA je zvlášť zodpovedná za to, aby do týchto správ zapracovala odporúčania potenciálnym záujemcom o registráciu s cieľom zlepšiť kvalitu budúcich registrácií.

https://echa.europa.eu/sk/regulations/reach/evaluation

Exit mobile version