REACH Registrace

Identifikace látkyPostup registraceSIEFCSA / CSR
Požadavky na informaceQSAR

REACH Registrace

REACH registrace – Ekotoxikologické centrum CZ Vám poskytne odborné služby pro oblast legislativy REACH – příprava a realizace registrace, zastupování v SIEF, třetí strana, výhradní zástupce, zpracování registrační dokumentace – IUCLID, Chesar, outsourcing …

E-mail: ekotox(at)ekotox.cz; Tel: +420 513 035 888 ; skype: ekotox_brno

Registrovat chemické látky musí podle nařízení REACH:

 • výrobce nebo dovozce (EU) látek jako takových nebo ve směsi,
 • výrobce nebo dovozce (EU) předmětů splňujících kritéria vysvětlené v Pokynech ohledně požadavků na látky v předmětech,
 • „výhradní zástupce“ se sídlem v EU a jmenovaným výrobcem, formulátorem nebo výrobcem předmětu se sídlem mimo EU za účelem plnění registračních povinností dovozce.

Registrace se týká látek jako takových, látek ve směsích a v určitých případech také látek v předmětech. Chemické látky, které už podléhají jiným právním předpisům, jako jsou léčiva nebo radioaktivní látky, jsou z požadavků nařízení REACH částečně či zcela vyňaty.

Nařízení REACH

je založeno na tom, že průmysl by měl vyrábět, dovážet, používat a uvádět na trh látky takovým způsobem, který na základě rozumných předvídatelných podmínek zabezpečí, že tyto látky nemají nepříznivý dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Aby bylo možné toto zabezpečit, musí výrobci a dovozci vytvořit souhrn údajů o látkách a posoudit, jak je možné regulovat rizika jejich dopadu na lidské zdraví a životní prostředí aplikováním vhodných opatření řízení rizik.

Aby bylo možné doložit splnění těchto povinností, požaduje nařízení REACH i z důvodů transparentnosti od výrobců a dovozců, aby při registraci předložili Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) následující materiály:

 1. technické materiály, včetně údajů o látce;
 2. v případě látek s množstvím větším než 10 tun za rok na jednoho registrujícího i zprávu o chemické bezpečnosti, která hodnotí, jak je možné regulovat rizika dopadu na lidské zdraví a životní prostředí;

Registrace je založena na principu „jedna látka, jedna registrace“. To znamená, že výrobci a dovozci téže látky musí předložit svou registraci společně. Poskytnuté analytické a spektrální informace by měly být konzistentní a dostačující k potvrzení identity látky.

Za registraci látky je obvykle účtován poplatek.

Látky, které podléhají registraci podle nařízení REACH

Na látky, které se vyrábí a dováží v objemu minimálně 1 tuna za rok na jednoho výrobce/dovozce, se vztahují povinnosti registrace. Týkají se látek v předmětech, pokud je látka určená k uvolnění za normálních nebo rozumně zdůvodnitelných a předvídatelných podmínek jejího používání a na základě žádosti Evropské agentury pro chemické látky.

Látky vyňaté z registrační povinnosti

Některé látky jsou úplně vyňaty z nařízení REACH, a tedy i z registrační povinnosti: látky spadající pod celní dohled, radioaktivní látky, neizolované meziprodukty, látky používané v zájmu obrany a látky, pro které platí národní výjimky. Kromě toho je vyňatý také odpad, protože v pojetí REACH to není látka, směs ani předmět.

Ostatní látky jsou vyňaty z registrační povinnosti pouze tehdy, pokud se jich týká jiná ekvivalentní legislativa (látky používané v léčivých přípravcích, v potravinách nebo v krmivech). Kromě toho jsou z registrační povinnosti vyňaty určité identifikované látky nebo kategorie látek a látky z určitých identifikovaných procesů – ty jsou považovány za látky, které představují minimální riziko vlivu na lidské zdraví a životní prostředí nebo se jejich registrace považuje za neužitečnou nebo nepotřebnou. V současnosti jsou z registrační povinnosti vyňaty také polymery, ale navzdory tomu může být po výrobcích a dovozcích polymerů požadováno, aby registrovali monomery nebo jiné látky používané na výrobu polymerů. Z registrace jsou vyňaty i recyklované nebo obnovené látky, které už jsou registrovány nebo jsou znovu dovezené.

Látky považované za registrované podl nařízení REACH

Některé látky nebo jejich použití je možné považovat za registrované a proto se u těchto látek na uvedené účely použití nevyžaduje registrace. Týká se to:

 1. aktivních látek v biocidních přípravcích,
 2. aktivních látek v přípravcích na ochranu plodin,
 3. látek označovaných jako nové látky v předchozím systému (Směrnice 67/548/EHS) při určitém množství.

Informace předložené pro tyto látky jsou rovnocenné údajům z registračních materiálů. Jejich zapracováním do databází byla pověřena Evropská agentura pro chemické látky.

Látky mající přizpůsobená ustanovení

Látkám a izolovaným meziproduktům vyrobeným nebo dovezeným za účelem výzkumu a vývoje se přizpůsobila ustanovení legislativy REACH, včetně registrace, a to pokud se používají za stanovených podmínek.

Identifikace chemické látky

Přesná identifikace látky je základem většiny procesů podle nařízení REACH, CLP a nařízení o biocidních přípravcích. Umožňuje účinnou a správnou přípravu společných registrací podle nařízení REACH a zabezpečuje, že údaje z testů jsou vhodné pro látku registrovanou podle nařízení REACH. Výsledkem je podrobné posouzení nebezpečnosti a rizik registrované látky.

Správná identifikace látky také umožňuje:

 • společné využívání informací s cílem omezení zbytečných nákladů a testování na zvířatech;
 • používání údajů z testů různých společností a podobný postup v rámci skupiny látek;
 • posouzení, zda je látka zahrnuta do autorizačního seznamu, seznamu omezení nebo zda má harmonizovanou klasifikaci a označení.

Identita látky je obvykle charakterizována těmito údaji:

 • chemickým názvem, například benzen;
 • číslem, například EC číslo 200-753-7;
 • chemickým složením, například > 99 % benzenu a <1 % toluenu. Složení se určí chemickou analýzou.

REACH registrace – registrační dokumentace

Společnosti jsou odpovědné za shromažďování informací o vlastnostech a použitích látek, které vyrábí nebo dováží v množství větším než jedna tuna za rok. Rovněž musí posoudit nebezpečnost a potenciální rizika, která daná látka představuje.

Údaje se oznamují agentuře ECHA prostřednictvím registrační dokumentace obsahující informace o nebezpečnosti a případně i o posouzení rizik, kterámohou používání této látky představovat, a o tom, jak by se tato rizika měla kontrolovat.

Registrace se týká látek samotných, látek ve směsích a v určitých případech také látek v předmětech. Chemické látky, jež jsou regulovány jinými právními předpisy, například léčivé přípravky nebo radioaktivní látky, jsou z požadavků nařízení REACH částečně či zcela vyňaty.

Registrace je založena na principu „jedna látka, jedna registrace“. To znamená, že výrobci a dovozci téže látky musí předložit svou registraci společně. Poskytnuté analytické informace a informace o spektrálních charakteristikách by měly být konzistentní a dostačující k potvrzení identity látky.

Za registraci látky je obvykle účtován poplatek.

Registraci musí provést:

 • výrobce v EU nebo dovozce do EU látek samotných či ve směsi,
 • výrobce v EU nebo dovozce do EU předmětů, které splňují kritéria vysvětlená v Pokynech ohledně požadavků na látky v předmětech,
 • „výhradní zástupce“ usazený v EU a jmenovaný výrobcem, formulátorem nebo výrobcem předmětu usazeným mimo EU za účelem plnění povinností dovozců v záležitostech registrace.

Ekotoxikologické centrum Vám poskytne odborné služby pro oblast legislativy REACH – příprava a realizace registrace, zastupování v SIEF, třetí strana, výhradní zástupce, zpracování registrační dokumentace – IUCLID, Chesar, outsourcing …
E-mail: ekotox(at)ekotox.cz; Tel: +420 513 035 888 ; skype: ekotox_brno


REACH REGISTRACE

Identifikace látky
Postup registrace
SIEF
CSA / CSR