SVHC látky

REACH PovolováníPostup autorizaceSoc.-ekon. AnalýzaCSA / CSRInterní dokumentaceKandidátsky seznamSeznam látek podléhajících povolení

Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC)

Existují tzv. „látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC), které budou muset absolvovat proces povolování podle nových právních předpisů. Tyto látky mohou potenciálně získat toto povolení, nebo mohou získat pouze povolení pro omezené použití. Látky vzbuzující velmi velké obavy, tzv. SVHC (substances of very high concern), se identifikují v souladu s kritérii nařízení REACH (článek 57). Jde zejména o látky:

→ CMR (látky karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci) – látky, které splňují kritéria pro klasifikaci kategorie 1 a 2 podle Směrnice 67/548/EHS
→ PBT (látky persistentní, bioakumulativní a toxické) nebo vPvB (látky velmi persistentní a velmi bioakumulativní) – látky, které splňují kritéria uvedená v příloze XIII Nařízení REACH
→ Látky, pro které existují vědecké důkazy, že pravděpodobně mají závažné účinky na
lidské zdraví nebo životní prostředí, které vzbuzují stejnou úroveň obav jako látky jmenované (např. látky s vlastnostmi endokrinních disruptorů (hormonálně aktivních látek) nebo látky s persistentními, bioakumulativními a toxickými vlastnostmi, nebo velmi persistentními a velmi bioakumulativními vlastnostmi, které nesplňují kritéria v příloze XIII Nařízení REACH)

Látky na KANDIDÁTSKÉM SEZNAMU a látky na SEZNAMU LÁTEK PODLÉHAJÍCÍCH POVOLENÍ

Identifikace látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) a jejich zařazení na Kandidátský seznam je prvním krokem v procesu autorizace a vyplývají z toho následující povinnosti:
→ Pro látky: od 28.10.2008 je dodavatel látky povinen poskytnout bezpečnostní list svým odběratelům (zákazníkům)
→ Pro směsi: od 28.10.2008 je dodavatel směsi, která není klasifikována jako nebezpečná, povinen poskytnout odběrateli na jeho žádost bezpečnostní list, pokud směs obsahuje alespoň jednu látku nacházející se na Kandidátském seznamu, jejíž koncentrace je větší než 0,1% (v případě plynných látek více než 0,2%)
→ Pro předměty: od 28.10.2008 je dodavatel předmětů, které obsahují látku uvedenou na Kandidátském seznamu v koncentraci vyšší než 0,1%, povinen poskytnout dostatečné informace, které jsou pro něj dostupné, svým zákazníkům a na žádost do 45 dní spotřebitelům, tyto
informace musí zabezpečit bezpečné používání předmětu; od 1.6.2011 je výrobce a dovozce předmětů povinen oznámit ECHA, že jeho předměty obsahují látku uvedenou na Kandidátském seznamu, pokud je koncentrace látky vyšší než 0,1% a její celkové množství v předmětech je více než 1 tuna za rok na výrobce/dovozce.

Jak být v souladu s povinnostmi vyplývajícími z Kandidátského seznamu v případě předmětů?

Povinnosti:

Článek 33
od 28.10.2008 je dodavatel předmětů, které obsahují látku uvedenou na Kandidátském seznamu v koncentraci vyšší než 0,1%, povinen poskytnout dostatečné informace, které jsou mu dostupné, svým zákazníkům a na žádost spotřebitelům do 45 dní, tyto informace musí zabezpečit bezpečné použití předmětu;
Článek 7
od 1.6.2011 je výrobce a dovozce předmětů povinen oznámit ECHA, že jeho předměty obsahují látku uvedenou na kandidátském seznamu v případě, že koncentrace látky je vyšší než 0,1% a její celkové množství v předmětech přesahuje 1t za rok na výrobce nebo dovozce.

Důležité body článku 33

 • Na rozdíl od povinností pro látky uvedené na kandidátském seznamu podle článku 7.2 (oznámování), jsou povinnosti podle článku 33 výlučně stanoveny na základě koncentrace látky v předmětu a proto povinnosti platí bez ohledu na roční objem látek.
 • Všechny články dodavatelského řetězce jsou předmětem povinností poskytovat informace (nejen výrobce a dovozce, jak je tomu v případě oznamovací povinnosti).
 • Povinnost poskytovat informace příjemci předmětu platí, jakmile je na web stránkách ECHA zveřejněn kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy.
 • Článek 33 se vztahuje nejen na předměty, které byly vyrobeny nebo dovezeny po zveřejnění seznamu, ale také na ty, které byly vyrobeny nebo dovezeny před tímto datem a jsou uloženy na skladě u dodavatele v době zveřejnění seznamu.

Jak získat informace?

Článek 33 zavazuje dodavatele předmětů zjistit, zda a v jaké koncentraci se nacházejí látky z kandidátského seznamu v předmětech. Předpokládá se, že výrobci vědí, z čeho jsou jejich výrobky složeny. To však nevyhnutelně neznamená, že znají podrobné složení látek a směsí v předmětech, které prodávají.

Bezpečnostní listy obsahují informace o přítomnosti látek, které jsou klasifikované jako nebezpečné, ale často nejsou uvedeny přesné koncentrace látek. Relevantní informace je možné získat prostřednictvím komunikace v dodavatelském řetězci směrem nahoru i dolů.

Komunikace proti směru dodavatelského řetězce

Dodavatelé předmětů pro splnění povinností podle článku 33 musí aktivně požádat své dodavatele / výrobce o poskytnutí informací, přičemž mohou použít některé z níže uvedených možností:

 • Sám bude sledovat aktualizace kandidátského seznamu a při každé aktualizaci požádá dodavatele/výrobce o informaci ohledně nových látek uveřejněných na kandidátském seznamu. (omezí tak počet chemických látek, které mají být v předmětech zkoumány)
 • Požádají dodavatele, aby sledoval aktualizace a poskytoval příslušné informace v případě pozitivního zjištění (nevhodné v případě složitých mezinárodních dodavatelských rětězců, kde někteří dodavatelé nemají informace o REACH)
 • Požádají dodavatele o zveřejnění úplného složení předmětů (dodavatelé/výrobci nejsou vždy ochotni poskytnout takové informace vzhledem k tomu, že se jedná o důvěrné obchodní informace)
 • Provedou testy na přítomnost látek uvedených na kandidátském seznamu (nevýhodou je čas potřebný na chemické analýzy, což může vést k přerušení dodávky)
 • Libovolná kombinace výše uvedeného

Komunikace po směru dodavatelského řetězce

Dalším krokem dodavatele předmětů je povinnost informovat příjemce, pokud předměty obsahují látky z kandidátského seznamu nad 0,1 hmot.%. Níže jsou uvedeny některé z hlavních možností, jak oznamovat informace v řetězci v souladu s článkem 33:

 • Monitorovat aktualizace kandidátského seznamu a při každé komunikovat se zákazníky, zda výrobky obsahují/neobsahují látku z kandidátského seznamu
 • Aktivně informovat zákazníky, že firma sleduje aktualizace kandidátského seznamu a bude informovat své zákazníky, jakmile budou informace k dispozici
 • Odpovídat na dotazy zákazníků při požádání
 • Libovolná kombinace výše uvedeného

Článek 33.2

stanovuje, že každý dodavatel předmětu obsahujícího látku z kandidátského seznamu poskytne na požádání spotřebiteli dostatečné informace, které jsou dodavateli dostupné, aby bylo umožněno bezpečné používání výrobku zdarma do 45 dní od přijetí žádosti.
Důležité informace k tomuto článku:

 • Povinnost reagovat na požadavky spotřebitelů se vztahuje na výrobky dodávané po zveřejnění seznamu, neexistuje povinnost reagovat na žádosti spotřebitele vztahující se k předmětům
 • Pouze ti dodavatelé, kteří dodali výrobky po uveřejnění seznamu jsou povinni reagovat na žádosti spotřebitelů
 • O informace může požádat pouze spotřebitel, kterému byl výrobek dodán. Mimovládní organizace jednají výlučně svým jménem a v zásadě nejsou oprávněni požadovat informace podle článku 33.2
 • V případě předmětů, u kterých je složení závislé na čísle šarže, je nevyhnutelné poskytnout přesné označení výrobku, aby se zabránilo poskytování nepřesných informací