biocidy

Povinnosti při uvádění biocidních přípravků na trh – schvalování účinných látek a autorizace biocidních přípravků

Povinnosti při uvádění biocidních přípravků na trh – schvalování účinných látek a autorizace biocidních přípravků

Všechny biocidní přípravky zpřístupněné na trhu budou muset být povoleny.

V současnosti v zásadě rozlišujeme 2 způsoby uvádění biocidních přípravků na trh:

  1. registrace podle přechodných ustanovení;
  2. povolení – autorizace (v případe přípravků, jejichž účinné látky již byly schváleny).

Schvalování účinných látek postupuje a tak se více a více produktů dostává do pozice, že buď budou povoleny, nebo se přestanou uvádět na trh. Cílem EU je, aby všechny účinné látky byly schváleny do konce roku 2024.
Povolení je náročnější než registrace podle přechodných ustanovení – vyžaduje více času, přípravy a finančních zdrojů.

Je potřeba procesy povolování poznat a již konat.

Vnitrostátní povolení

Společnosti, které plánují prodávat své výrobky v jednom členském státě EU, musí požádat o povolení přípravku v této zemi. Proto musí předložit žádost o vnitrostátní povolení prostřednictvím registru R4BP. 

Příslušný orgán členského státu žádost vyhodnotí a do 365 dní vydá rozhodnutí týkající se povolení.

Porovnávací posouzení

Pokud je účinná látka identifikována jako kandidátská látka pro nahrazení, členský stát musí uskutečnit porovnávací posouzení s cílem ověřit, zda jsou k dispozici jiné povolené biocidní přípravky, metody nechemické kontroly anebo prevence s významně nižším celkovým rizikem pro zdraví lidí a zvířat a pro životní prostředí.

Pokud už je schválený přípravek, který je dostatočně účinný, nepředstavuje žádné další významné ekonomické nebo praktické nevýhody a neovlivňuje výskyt rezistence u cílového organizmu, tento nový přípravek bude omezený nebo zakázaný.

Webinář má za cíl představit procesy schvalování účinných látek, typy žádostí a požadavky na informace při žádostech o povolení biocidních přípravků.

Tešíme se na Vaši účast!

Biocidní přípravky – březnové zasedání výboru

Biocidní přípravky – březnové zasedání výboru

Výbor pro biocidní přípravky přijal 3 stanoviska k účinným látkám:

1. Použití methylendithiokyanátu v prostředcích proti slizu (PT12) nebylo podporováno, protože představuje nepřijatelné riziko pro životní prostředí, jehož účinky nelze zmírnit. Látka je široce používána v procesech výroby papíru k prevenci nebo kontrole růstu slizu.

2. Bylo podpořeno schválení (13Z) -hexadec-13-en-11-yn-1-ylacetátu ve skupině 19 (PT19), feromonu používaného k odpuzování nebo přitahování škodlivých organismů (bezobratlých a obratlovců).

3. Pokud jde o obnovení používání propikonazolu v prostředcích na ochranu dřeva (PT8), výbor dospěl k závěru, že jako látka toxická pro reprodukci a endokrinní disruptor splňuje kritéria vyloučení. Evropská komise přijme další opatření, aby získala více informací o výjimce z kritérií pro vyloučení, zejména o vhodných a dostatečných alternativách pro různé třídy použití.

Kromě toho výbor přijal následující čtyři kladná stanoviska k povolení Unie:

  • Propan-1-ol – PT1
  • Propan-2-ol – PT2 a PT4
  • L-(+) Mléčná kyselina – PT2
  • Aktivní chlor uvolňovaný z chlornanu sodného – PT2

Jedno autorizační stanovisko Unie týkající se aktivního chloru uvolňovaného z chlornanu sodného bylo odloženo a bude přijato písemným postupem.

Nyní Evropská komise spolu s členskými státy EU přijme konečné rozhodnutí o schválení účinných látek a o unijní autorizaci rodin biocidních přípravků.

Podnikatelé používající látky uvedené ve výše uvedených skupinách výrobků budou muset po jejich oficiálním schválení požádat o povolení v evropských postupech, aby udrželi výrobky na trh.

ECHA link: Highlights from March BPC meeting

Ekotox stránky o biocidních přípravcích

expert advice
reachtraining
https://trainingeu.eu/cs/

1/3 výrobků deklarujících ošetření biocidními přípravkami má chybné označování

1/3 výrobků deklarujících ošetření biocidními přípravkami má chybné označování

ECHA/NR/20/43; Helsinki, 16.12.2020

Inspektoři z členských států EU zjistili, že 36 % kontrolovaných ošetřených výrobků nesplňuje požadavky na označování stanovené v nařízení o biocidních přípravcích.
První koordinovaný projekt prosazování biocidů (BEF-1), který v roce 2019 provedla podskupina BPR Forum (BPRS), se zaměřil na kontrolu povinností týkajících se ošetřených přípravků.
Ve 22 členských státech provedly vnitrostátní donucovací orgány inspekci téměř 1 200 společností a kontrolovaly více než 1 800 ošetřených výrobků, včetně oděvů, barev a chemických směsí. 73 % ošetřených výrobků bylo vyrobeno v EU.
V 36 % případech byla kvalita informací uvedených na etiketách ošetřených výrobků nedostatečná.
U 42 % přípravků a 23 % směsí chyběly základní informace, jako je název biocidní účinné látky používané k ošetření přípravku.

BEF-1 Report

Ekotox stránky – biocidní přípravky