Aktuality

3. září 2020 / aktuality

Požadavky na testování na obratlovcích v případě složek kosmetických přípravků

ECHA Board of Appeal Helsinki, 18 August 2020 https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/board-of-appeal Odvolací senát Evropské agentury pro chemické látky objasnil, že REACH nařízení...
Read More
3. září 2020 / aktuality

22 chemických látek bylo přidáno na seznam nařízení o vývozu a dovozu nebezpečných chemikálií

ECHA/NR/20/26 Vývozci chemických látek jsou povinni informovat určené národní autority ještě před uskutečněním vývozu. Souhlas s tímto vývozem je ve většině...
Read More
2. března 2020 / aktuality

Návrh na restrikce – nebezpečné kontaminanty v dětských plenkách

Kontaminanty: polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), furany, dioxiny, polychlorované bifenyly (PCB) a formaldehyd ECHA původní článek - link: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/keeping-harmful-chemicals-out-of-baby-nappies Francouzská agentura...
Read More
25. února 2020 / aktuality

11 chemických látek bylo přidáno do REACH seznamu látek podléhajících povolení

Evropská komise přijala nařízení, kterým byl REACH seznam látek podléhajících povolení rozšířen o 11 látek -Příloha XIV nařízení REACH. eur-lex.europa link:...
Read More
25. února 2020 / aktuality

ECHA začne od dubna 2020 kontrolovat zprávy o chemické bezpečnosti

Od dubna 2020 začne Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) kontrolovat úplnost zpráv o bezpečnosti chemických látek (CSR) v případě registrovaných látek...
Read More
10. února 2020

Online prodej nebezpečných chemických látek, směsí, biocidů a předmětů

Ekotox Centers Kontrola internetového prodeje (e-shop) produktů obsahujících nebezpečné látky, směsi, biocidy, předměty s obsahem SVHC Právě začaly inspekce v...
Read More
5. února 2020

Kontrola deklarované velikosti společností, které registrovaly chemické látky

Evropská chemická agentura (ECHA) v brzké době zahájí verifikaci deklarovaných velikostí podniků, které se v rámci REACH registrace deklarovali jako malé a středné...
Read More
23. ledna 2020 / aktuality

Prodej on-line – kontrola produktů obsahujících nebezpečné látky

Právě začaly inspekce v rámci 8. hlavního projektu Fóra pro dodržování evropské chemické legislativy. Projekt je zaměřen na kontrolu dodržování požadavků...
Read More
17. ledna 2020 / aktuality

Kandidátský seznam byl rozšířen o 4 nové SVHC látky

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) pro případné zahrnutí do přílohy XIV (kandidátský seznam) Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC)...
Read More
14. ledna 2020 / aktuality

SCIP databáze – povinnosti pro výrobce, dovozce a distributory předmětů na trhu EU od 5. 1. 2021

SCIP je databáze pro sběr a poskytování informací o sledovaných látkách (Substances of Concern In articles) samotných nebo v komplexních předmětech (produktech) na...
Read More
6. prosince 2019 / aktuality

Oznamování nebezpečných směsí v evropském systému od roku 2021

Evropská komise přijala „delegovaný akt“, kterým doplnila nařízení CLP tím, že posunula termín pro první nahlašování harmonizovaných informací do toxikologických...
Read More
6. prosince 2019 / aktuality

SCIP databáze pomůže zlepšit transparentnost v případě nebezpečných látek v předmětech

ECHA zveřejnila informace o požadavcích, které souvisí s připravovanou databází (SCIP) o předmětech obsahujících látky uvedené na Kandidátském seznamu (SVHC). Společnosti budou muset posílat...
Read More
6. prosince 2019 / aktuality

Inspektoři kontrolovali plnění povinností  – přítomnost nebezpečných chemických látek v předmětech – výsledky

Kontrola plnění povinností - SVHC látky v produktech (ECHA, 12.11.2019) Fórum pro výměnu informací o prosazování právních předpisů o chemikáliích...
Read More
14. října 2019 / aktuality

EkotoxInfo – phase-in – pravidla pro zavedené látky po 31.12.2019

10.10.2019 Evropská komise stanovila 31. prosinec 2019 za konečné datum, po kterém už nebudou platit některá pravidla uvedená v nařízení REACH...
Read More
14. října 2019 / aktuality

EkotoxInfo – nanomateriály – požadavky nařízení REACH

10.10.2019 Od 1. ledna 2020 musí společnosti poskytnout více informací o nanomateriálech na trhu EU na základě požadavků nařízení REACH.  Nové...
Read More
14. října 2019 / aktuality

EkotoxInfo – REACH autorizace +18

9.10.2019 Dalších 18 látek je navrženo pro REACH povolení Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) ve svém devátém doporučení navrhla...
Read More
10. října 2019 / aktuality

EkotoxInfo – REACH omezování

9.10.2019 ECHA informuje o přípravě nových návrhů na omezení použití PAU v granulích a mulčích a olova ve střelivu, nábojích a rybářském náčiní Evropská agentura pro...
Read More
30. září 2019 / aktuality

EkotoxInfo 09/2019 – přinášíme Vám výběr z aktuálního zářijového newsletteru ECHA (neautorizovaná verze v českém jazyce)

Ekotox Centers 30. září 2019 Návrh na omezení látek senzibilizujících kůži v textilních a kožených výrobcích Nejnovější vývoj v oblasti Rotterdamské úmluvy (PIC)...
Read More
27. srpna 2019 / aktuality

Jak plnit požadavky na omezení NMP

Pro uživatele 1-methyl-2-pyrrolidonu (NMP) byly vydány nové pokyny jako pomoc při plnění požadavků na omezení použití této látky. Pokyny jsou...
Read More
14. srpna 2019 / aktuality

UFI kódy – nové povinnosti od 1.1.2020

Nařízení Komise (EU) 2017/542 ze dne 22. března 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o...
Read More
24. července 2019 / aktuality

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) pro povolení byl rozšířen na 201 záznamů.

EkotoxInfo (neautorizovaná zkrácená informace v českém jazyce) Helsinky, 16. července 2019 – Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) přidala 4 nové...
Read More
19. července 2019 / aktuality

HFPO-DA je látkou „vzbuzující mimořádné obavy“ (SVHC)

EkotoxInfo (neautorizovaná zkrácená informace v českém jazyce) Výbor členských států (The Member State Committee (MSC)) podpořil návrh Nizozemska pro identifikaci HFPO-DA,...
Read More
19. července 2019 / aktuality

Limitní hodnoty expozice při práci

16.7.2019 EkotoxInfo (neautorizovaná zkrácená informace v českém jazyce) SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/983 ze dne 5. června 2019, kterou...
Read More
31. května 2019 / aktuality

EkotoxInfo 05/2019 – přinášíme Vám aktuální témata a výběr z květnového newsletteru ECHA (neautorizovaná verze v českém jazyce)

Selekce chemických látek na trhu EU pro regulační opatření REACH registrační dokumentace – požadavky na zvýšení kvality UFI – aktuální...
Read More
21. května 2019 / aktuality

Recyklace plastů z pohledu chemické legislativy

V lednu 2018 byla poprvé přijata celoevropská strategie pro plasty, která je součástí přechodu na vyšší stupeň oběhového hospodářství. Podle...
Read More
14. května 2019 / aktuality

REACH registrace polymerů

Evropská chemická legislativa REACH se dostala do další fáze po ukončení registrací látek nad 1 tunu v roce 2018. V případě plastů...
Read More
27. března 2019 / aktuality

Návrh na omezení záměrně přidávaných mikroplastů

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) představila návrh na omezení mikroplastových částic, které jsou záměrně přidávány do směsí používaných spotřebiteli...
Read More
27. března 2019 / aktuality

Mapování velkoobjemových přísad do plastů

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) a průmysl zmapovali rozsah použití velkoobjemových chemických látek, které se používají jako přísady do plastů....
Read More
19. března 2019 / aktuality

Členské státy zhodnotí v roce 2019 až 31 látek

Agentura ECHA přijala aktualizovaný průběžný akční plán Společenství (CoRAP) pro hodnocení látek se seznamem 100 látek, které mají výt zhodnoceny...
Read More
18. března 2019 / aktuality

Inspektoři kontrolují přítomnost nebezpečných chemických látek v předmětech určených spotřebitelům

Inspekční orgány aktuálně provádějí kontroly v rámci 2 celoevropských kontrolních projektů zaměřených na identifikaci nebezpečných chemických látek předmětech. První projekt...
Read More
8. února 2019 / aktuality

BREXIT – nejvyšší čas jednat!

BREXIT - nejvyšší čas jednat! (Pokračování textu…)
Read More