REACH certifikát

Zásady souladu s nařízením REACH pro předměty

Podle nařízení REACH je průmysl zodpovědný za poskytování bezpečnostních informací o látkách a za správné řízení rizik vyplývajících z jejich používání.

Ekotoxikologické centrum Vám nabízí:

 • *poradenství šité na míru pro zajištění souladu s nařízením REACH a CLP s cílem minimalizovat obchodní rizika a zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a životního prostředí.
 • *REACH certifikát  – Osvědčení o shodě s nařízením REACH pro společnost a předměty / výrobky.

Pokud máte otázky, kontaktujte nás telefonicky +420 513 035 888, nebo e-mailem na ekotox(at)ekotox.cz

 Je důležité, aby informace o podmínkách použití chemických látek, směsí a předmětů byly oznamovány v rámci dodavatelského řetězce s konečným cílem minimalizovat rizika na pracovišti a tím zajistit ochranu zaměstnanců a životního prostředí.
REACH se vztahuje na všechny látky jako takové, obsažené ve směsích a v předmětech, existují však výjimky pro radioaktivní látky, neizolované meziprodukty, látky používané během přepravy a odpady (článek 2 nařízení REACH).
Každý článek dodavatelského řetězce by si měl vypracovat Strategický Akční Plán, který zabezpečí soulad a minimalizuje obchodní rizika, která představuje REACH.
Výrobci a dovozci předmětů mají podle nařízení REACH specifické povinnosti, zejména registraci látek, které se mají záměrně uvolňovat z předmětů, a oznamování údajů následným uživatelům a agentuře ECHA o látkách přítomných v předmětu za určitých podmínek. Látky musí být podrobeny procesu autorizace, pokud byly identifikovány jako látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) a byly zařazeny do přílohy XIV nařízení REACH (seznam látek podléhajících povolení). Tento postup povolení může omezit dostupnost látky na trhu.
Kromě těchto registračních a oznamovacích povinností vycházejících z  nařízení REACH, CLP nařízení vede k dalším úpravám nařízení REACH a ukládá podnikům dodatečné povinnosti, ohledně bezpečnostních listů, harmonizované klasifikace látek, které splňují kritéria čl. 57 REACH.

ZÁKLADNÍ KROKY STRATEGICKÉHO AKČNÍHO PLÁNU

 1. POZNEJTE SVÉ POVINNOSTI (VÝROBCE/DOVOZCE/DISTRIBUTOR/NÁSLEDNÝ UŽIVATEL)

Znát své povinnosti ve vazbě na postavení v dodavatelském řetězci je prvořadou podmínkou zajištění správně fungujícího managementu rizik v podniku. Podmínkou je mít vypracovaný „ REACH a CLP audit v podniku. Informace o tom, co předchází vypracování REACH a CLP auditu a o jeho výstupech, jsou dostupné na  https://ekotox.cz/reach-clp-audit/.

 1. INVENTARIZACE LÁTEK, SMĚSÍ A PŘEDMĚTů POUŽÍVANÝCH V PODNIKU – DATABÁZE CHLAS A VYHODNOCENÍ Z POHLEDU AKTUÁLNÍCH SEZNAMů ECHA

Systematicky udržovaná databáze látek a směsí (ChLaS) je nevyhnutelná pro dosažení kontroly nad riziky vyplývajícími z jejich používání a přijetí přiměřených opatření pro řízení rizik (RMM). Software CHEMDOX pomáhá podnikům dosáhnout vysokou kvalitu dokumentace a představuje systémová řešení pro správu dokumentace (BL, etiketa, pracovní instrukce,… ) ve Vašem podniku.  Informace o výhodách a objednávce softwaru CHEMDOX jsou dostupné na https://ekotox.cz/o-spolecnosti/nabizime/sw-produkty/.

Vypracováním databáze Vašich produktů v prostředí softwaru CHEMDOX si zajistíte také kontrolu látek jako takových anebo obsažených v produktech v aktuálních seznamech agentury ECHA (z pohledu omezení, povolování, hodnocení podle CoRAP, CMR látky, nebezpečnosti pro životní prostředí,…). Tento výstup je pro podniky důležitým nástrojem pro plánování použití látek, směsí a předmětů do budoucnosti resp. plánování použití dostupných alternativ z důvodu plánovaného zákazu použití vybraných látek. Informace o tom, co předchází vypracování REACH screeningu a o jeho výstupech, jsou dostupné na https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/reach-clp-screening/.

 1. DOKUMENTACE (bl, E-bl, ES)

Pouze dokumentace vypracovaná v souladu s legislativními požadavky REACH a CLP komunikovaná v rámci dodavatelského řetězce vede k ochraně lidského zdraví a životního prostředí.

 • *Bezpečnostní list (BL)je základní dokument pro výměnu informací o vlastnostech látky nebo směsi, jejich nebezpečnostech a pokynech pro manipulaci, zneškodnění, přepravu a zároveň opatřeních první pomoci, protipožárních opatřeních a opatřeních kontroly expozice v dodavatelském řetězci. BL jsou předmětem změn a doplnění vyplývajících z legislativy REACH a CLP. Informace o vypracování BL a legislativních změnách jsou dostupné na:
  https://ekotox.cz/bezpecnostni-listy/
  https://ekotox.cz/clp-atp/
  Pokud jako dovozce anebo následný uživatel uvádíte na trh směsi klasifikované jako nebezpečné na základě jejich účinků na zdraví nebo fyzikálních účinků, týká se Vás povinnost poskytovat informace národním toxikologickým centrům (NTIC) v harmonizovaném formátu xml (PCN formát) 
 • *Scénář expozice (ES)definuje provozní podmínky a opatření pro řízení rizik s cílem přiměřeně kontrolovat rizika se zřetelem na lidské zdraví a životní prostředí. Scénáře expozice se vztahují na celý životní cyklus látky včetně formulace, průmyslového a profesionálního konečného použití, spotřebitelského použití a použití v předmětech.
  Informace o vypracování a implementaci ES v podniku jsou dostupné na:
  https://ekotox.cz/reach/scenar-expozice/
 1. REACH CERTIFIKÁT – OSVĚDČENÍ O SHODĚ s NAŘÍZENÍM REACH PRO SPOLEČNOST A VÝROBKY

Ekotoxikologické centrum Vám nabízí způsob potvrzení souladu Vaší společnosti s dodavateli a partnery, stejně jako souladu nabízených výrobků v oblasti REACH.

Nařízení REACH ukládá povinnosti, jejichž cílem je kromě jiného:

 • *zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví a životního prostředí prostřednictvím kontroly nejškodlivějších látek vstupujících na trh EU,
 • *prosazování alternativních metod posuzování nebezpečnosti látek a volného oběhu látek na trhu EU.

Z hlediska trhu: průmysl, výrobci, dovozci a následní uživatelé musí zajistit, aby obchodování s chemikáliemi, směsmi a předměty v EU bylo ve shodě s příslušnými požadavky chemické legislativy REACH, CLP, ROHS, WEEE, PIC…

Vaši obchodní partneři, odběratelé i dodavatelé chemických výrobků, vás často žádají, abyste doložili, že jste splnili všechny povinnosti uložené vaší společnosti v souvislosti s nařízením REACH, anebo abyste splnili požadavky nařízení REACH týkající se zakoupených / dodaných výrobků.

REACH certifikát / prohlášení je komunikační nástroj určený pro všechny společnosti, které vyrábějí, dovážejí a distribuují látky, směsi a předměty na trh EU.

 • *REACH certifikát (Soulad s nařízením REACH)– se uděluje výrobcům, dovozcům a následným uživatelům, na které se vztahují ustanovení nařízení REACH. Obecně to platí pro společnosti, které vyrábějí anebo dovážejí látky jako takové, obsažené ve směsích a v předmětech, a také pro následné uživatele, na které se vztahuje toto nařízení.
 • *REACH certifikát (Předmět v souladu s nařízením REACH)– se uděluje výrobkům anebo skupinám výrobků, které vstupují na trh EU a splňují přísné požadavky stanovené nařízením REACH.

Písemné prohlášení „Soulad s nařízením REACH“ a / nebo „Předmět v souladu s nařízením REACH“ vydané nezávislým subjektem je jasným signálem pro všechny společnosti ve vašem dodavatelském řetězci (dodavatele i zákazníka), že vaše společnost plní všechny povinnosti uložené nařízením REACH, pokud jde o náležitou dokumentaci, registraci a poskytování příslušných informací v souladu s podrobnými požadavky.
Na základě poznatků odborníků Ekotoxikologického centra je možné takové potvrzení získat ve formě příslušného osvědčení „Soulad s nařízením REACH“ / „Předmět v souladu s nařízením REACH“.