Revize bezpečnostních listů

Bezpečnostní listProč je BL potřebný?Pro které látky nebo směsi?Formát BLJazyk použitý v BLObsah bezpečnostního listuOdpovědnost za obsah BLKdo by měl sestavovat BL?Oznamování složení nebezpečných směsí

Ekotoxikologické centrum CZ Vám nabízí kontrolu, vypracování a revizi bezpečnostních listů a souvisejících dokumentů použitých chemických látek a směsí, ale i komunikaci v dodavatelském řetězci, nebo výpočet dopadů chemické legislativy na jednotlivé výrobky, produkty…

Kontakt: telefonicky: +420 513 035 888; e-mail: ekotox(at)ekotox.cz; skype: ekotox_brno; facebook.

ONLINE KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Bezpečnostní listy – podmínky, na základě kterých se bezpečnostní list musí aktualizovat a opětovně vydat, jsou uvedeny v článku 31 ods. 9 nařízení REACH:

Dodavatelé bezpečnostní list neprodleně aktualizují:

a) jakmile jsou k dispozici nové informace, které mohou ovlivnit opatření k řízení rizik, nebo nové informace o nebezpečnosti;

b) po udělení nebo zamítnutí povolení;

c) po uložení omezení.

Pouze změny podle článku 31 ods. 9 nařízení REACH znamenají právní povinnost poskytnout aktualizované verze všem příjemcům, kterým byla látka nebo směs dodaná během předchozích 12 měsíců.

Sektorové a odvětvové organizace mohou poskytnout vlastní pokyny k tomu, kdy je nutné dodatečně zaslat aktualizované verze BL, které nejsou výslovně požadovány podle článku 31 ods. 9 nařízení REACH. Doporučuje se však v pravidelných intervalech přezkoumat celý obsah BL. Stanovení těchto intervalů je v odpovědnosti subjektu, který vydává BL – intervaly nejsou stanoveny v nařízení REACH. Mohlo by se předpokládat, že frekvence těchto přezkoumání bude odpovídat nebezpečnosti látky nebo směsi a že přezkoumání by měla provést kompetentní osoba.

Nová verze opatřená datem a označená jako „Revize: (datum)“ se poskytuje zdarma v tištěné nebo elektronické podobě všem předchozím příjemcům, kterým byly látka nebo směs dodány během předchozích dvanácti měsíců. Veškeré aktualizace provedené po registraci obsahují registrační číslo.


Bezpečnostní list
Proč je BL potřebný?
Pro které látky nebo směsi?
Formát BL
Jazyk použitý v BL
Obsah bezpečnostního listu
Odpovědnost za obsah BL
Kdo by měl sestavovat BL?
Oznamování složení nebezpečných směsí