Identifikace látky

REACH registracePostup registraceSIEFCSA / CSR
Požadavky na informaceQSAR

Identifikace látky

Identifikace látky je proces, kterým se určí identita látky.

Přesná identifikace látky je základem většiny procesů podle nařízení REACH, CLP a nařízení o biocidech. Umožňuje zejména účinnou a správnou přípravu společných registrací podle nařízení REACH a zajišťuje, že testovací údaje jsou vhodné pro látku registrovanou podle nařízení REACH. Výsledkem je podrobné posouzení nebezpečnosti a rizik registrované látky.

Správná identifikace látky umožňuje také:

  • společné využití informací s cílem vyhnout se nákladům a zbytečnému testování na zvířatech;
  • použití testovacích údajů ve společnostech a křížovém přístupu v rámci skupiny látek;
  • posouzení, zda je látka je zařazena na autorizační seznam, seznam omezení nebo zda má harmonizovanou klasifikaci a označení.

Identitu látky obvykle charakterizují tyto údaje:

  • chemický název, například benzen;
  • číslo, například ES číslo 200-753-7; a
  • chemické složení, například > 99 % benzenu a <1 % toluenu. Složení se určí chemickou analýzou.

Regulačními procesy, kde identifikace látky sehrává klíčovou roli, jsou:

Žádost o informace podle nařízení REACH

Společnosti plánující registraci nezavedené látky nebo zavedené látky, kterou nepředregistrovaly, mají povinnost informovat se u agentury ECHA, zda už v souvislosti s touto látkou byla předložena registrace.

Přesná identifikace látky je v procesu žádání o informace důležitá, aby bylo zajištěno, že společnosti, které plánují registrovat nebo které už registrovaly stejnou látku, se mohou vzájemně řádně kontaktovat. Tím je zajištěno náležité zpřístupnění údajů.

Více informací

Registrace podle nařízení REACH

Registrace je založena na zásadě „jedna látka, jedna registrace“. To znamená, že výrobci a dovozci stejné látky jsou povinni předložit registrace společně.

Přesná identifikace látky je v procesu registrace důležitá, aby bylo zajištěno, že žadatelé o registraci stejné látky jsou zahrnuti do stejné společné registrace. Na jejím základě se stanoví i rozsah společné registrace.

Více informací

Výjimka u PPORD

Látky, které jsou určeny pro použití v technologicky orientovaném výzkumu a vývoji (PPORD), mohou být vyjmuty z povinnosti registrace na období pěti let. Společnosti, které chtějí využít tuto výjimku, musí agentuře ECHA předložit oznámení o PPORD.

Přesná identifikace látky je v procesu udělování výjimky u PPORD důležitá, například aby bylo určeno, na co všechno se táto výjimka bude vztahovat.

Více informací

Hodnocení podle nařízení REACH

ECHA a členské státy hodnotí informace, které předložily společnosti, s cílem přezkoumat kvalitu registračních dokumentací a návrhů na testování. Cílem hodnocení látky je kromě toho objasnit, zda daná látka představuje riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí.

Přesná identifikace látky je v procesech hodnocení důležitá, protože umožňuje agentuře ECHA a členským státům určit, zda se každá registrace vztahuje jen na jednu látku a zda jsou testovací údaje pro tuto látku vhodné.

Více informací

Řízení rizik podle nařízení REACH a CLP

Společnosti mají posoudit, zda je jejich látka zařazena na autorizačním seznamu, seznamu omezení nebo zda má harmonizovanou klasifikaci a označení. Toto posouzení lze přesně provést pouze v případě, že je látka správně identifikována.

Více informací

Biocidy

Předmětem nařízení o biocidech je uvádění biocidních přípravků na trh a jejich použití. Biocidní přípravky slouží k ochraně lidí, zvířat, materiálů nebo předmětů před škodlivými organismy, jako jsou škůdci či baktérie, prostřednictvím působení účinných látek obsažených v biocidním přípravku.

Přesnou identifikací biocidní látky je zajištěno, že testovací údaje jsou pro danou látku vhodné a že jsou správně zpřístupněny. Výsledkem je podrobné posouzení nebezpečnosti a rizik biocidní látky.

Více informací