CSS (Chemická strategie pro udržitelnost)

Ekotox Centra poskytují poradenské služby a zákaznickou podporu v oblasti chemické legislativy EU a nakládání s chemickými látkami –

registrace REACH, autorizace REACH, screening REACH/CLP, perzistentní organické polutanty (POPs), biocidní přípravky (BPR), bezpečnost kosmetiky, RoHS, WEEE, bezpečnostní listy, služby PCN a UFI a další…

Tel: +420 513 035 888
e-mail na ekotox(at)ekotox.cz


Chemická strategie pro udržitelnost (CSS) je komplexní rámec vyvinutý Evropskou komisí s cílem řešit výzvy, které představují nebezpečné chemické látky, a podporovat udržitelné postupy nakládání s chemickými látkami v Evropské unii. Jeho cílem je chránit lidské zdraví a životní prostředí minimalizací rizik spojených s chemickými látkami po celou dobu jejich životního cyklu, od výroby až po likvidaci. CSS klade důraz na postupné vyřazování nejškodlivějších chemických látek, podporu bezpečnějších alternativ a přijetí přístupu oběhového hospodářství k výrobě a používání chemických látek. Zasazuje se také o větší transparentnost, inovace a spolupráci mezi zúčastněnými stranami k dosažení svých cílů. Prostřednictvím regulačních opatření, tržních pobídek a mezinárodní spolupráce se CSS snaží vytvořit bezpečnější a udržitelnější budoucnost pro Evropu a její občany.

Komise oznámila strategii dne 14. října 2020. Je založen na 5 aspektech činnosti:

1. Inovace pro bezpečné a udržitelné chemické látky v EU: Tato strategie zahrnuje vypracování kritérií EU pro bezpečné a udržitelné chemické látky, zavedení právních požadavků na látky vzbuzující obavy ve výrobcích a podporu používání bezpečnějších chemických látek průmyslem EU prostřednictvím změn právních předpisů o průmyslových emisích.

2. Posílení právního rámce EU: Tato strategie se zaměřuje na ochranu spotřebitelů a pracovníků před škodlivými chemickými látkami, řešení otázek, jako jsou endokrinní disruptory a PFAS, a na boj proti chemickému znečištění přírodního prostředí.

3. Zjednodušení a konsolidace právního rámce: Opatření zahrnují zefektivnění posuzování nebezpečnosti/rizik napříč chemickými právními předpisy, posílení řízení Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) a revizi postupů pro povolování a omezování podle nařízení REACH.

4.Vytvoření komplexní znalostní základny o chemických látkách: Cílem této strategie je vytvořit systém včasného varování a opatření pro chemické látky, sledovat vznikající chemická rizika a vytvořit ukazatele pro posouzení účinnosti právních předpisů týkajících se chemických látek.

5. Jít příkladem pro globální nakládání s chemickými látkami: Opatření zahrnují podporu budování kapacit ve třetích zemích pro posuzování a nakládání s chemickými látkami a zajištění toho, aby nebezpečné chemické látky zakázané v EU nebyly vyráběny na vývoz.

Rada strategii potvrdila dne 15. března 2021 a podpořila pět hlavních oblastí činnosti. Zdůraznila význam jasných právních ustanovení v právních předpisech EU týkajících se výrobků a uvítala přístup „jedna podstata, jedno posouzení“. Rada zdůraznila, že je třeba odstranit PFAS, pokud nejsou pro společnost nezbytné, a posílit právní rámec pro endokrinní disruptory. Výbor ENVI jednal dne 16. května 2022 o pokroku při provádění strategiea zdůraznil kroky, jako je zveřejnění plánu omezení a doporučení týkající se bezpečných a udržitelných chemických látek. Agentura ECHA v současné době vyhodnocuje návrh na omezení PFAS podle nařízení REACH.Právní revize

Provádění – Evropská komise (europa.eu)

Konference REACH 2024