Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY: podpora zákazníků pro vstup na trh v zemích EU
REACH

REACH

REACH registrace, autorizace, zpráva o chemické bezpečnosti, QSAR, expoziční scénáře – služby podle potřeb zákazníka.

Read more
Chemický manažment

Chemický management

Každý podnik používá chemické látky, směsi, výrobky a je důležité mít pod kontrolou své portfolio vzhledem k měnící se legislativě.

Read more

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy – vypracování, revize a komplexní management pro český trh, ale i další země evropské unie – vyžádejte si nabídku.

Read more
Biocídy

Biocidy

Podpora při oznámení a povolení biocidních přípravků v Česku a dalších zemích EU.

Read more
Detergenty

Detergenty

Plnění požadavků pro detergenty a jejich „registrace“ v členských zemích EU.

Read more
Kozmetické výrobky

Kosmetické přípravky

Komplexní služby pro uvedení kosmetických přípravků na trhy EU.

Read more
Tabakové výrobky

Tabákové výrobky a E-cigarety

Podpora zákazníků při „registraci“ tabákových výrobků a e-cigaret podle požadavků evropské legislativy.

Read more

Předměty – product coaching

Podpora zákazníků pro oblast požadavků chemické legislativy, plnění povinností pro vstup na trh, komunikaci s odběrateli a ohlašování ECHA.

Read more

Školení

Ekotoxikologická centra organizují školení a semináře přednostně v oblasti managementu chemických látek. Související oblasti: chemická legislativa REACH, CLP, biocidy, kosmetické přípravky ... Kompletní seznam nabízených školení:

Více školení

Třídenní kurz má za úkol seznámit účastníky s relevantními aspekty legislativy REACH a CLP, z pohledu průmyslového podniku, čili subjektu odpovědného za její dodržování. https://reachtraining.eu/

Chemická legislativa se netýká jen „chemických“ podniků, ale každé společnosti či živnostníka, který při své činnosti používá chemické látky nebo směsi. Často se zapomíná, že povinnosti a termíny vyplývající z chemické legislativy se týkají i společností, které používají chemické látky a směsi, vyrábějí nebo dovážejí výrobky- registrace, notifikace…

Nařízení EU o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), nařízení EU o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) a nařízení EU o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (BPR) mají vliv na podnikání většiny společností v EU. Pokud si myslíte, že to není váš…

Aktuality

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Více

Ekotox team provedl hodnocení podmínek použití podle REACH autorizační dokumentace v konkrétních provozech. Samostatně pro každý provoz byly vypracovány interní dokumenty (IDRAC). Všechna opatření pro bezpečné použití látky a plnění požadavků REACH autorizace byla identifikována, vyhodnocena a implementována.

Ekotoxikologické centrum bylo požádáno o komplexní spolupráci při vypracování a podání žádosti o povolení pro společnosti používající oxid chromový na galvanické chromování ve dvou krocích – leptání a pochromování finálních výrobků pro automobilový a sanitární průmysl.

Ekotox team provedl literární rešerši zaměřenou na toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti předmětné látky na lidské zdraví a životní prostředí, s přehledem aktuálních regulačních opatření a opatření, která jsou iniciovaná, plánovaná anebo ve stádiu rozhodování.

Požádat o newsletter

Informační servis EkotoxInfo je zaměřen na oblast legislativy chemických látek a směsí, biocidů, kosmetických výrobků, stavebních výrobků a obecné bezpečnosti výrobků s důrazem na chemickou bezpečnost. Informujeme také o důležitých školeních, seminářích a konferencích z předmětné oblasti. Hlavními zdroji informací jsou Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), Evropská komise, Evropský svaz chemického průmyslu (CEFIC), Ministerstvo hospodářství SR a další zdroje.