Postup autorizace

REACH PovolováníSVHC látkySoc.-ekon. AnalýzaCSA / CSRPožadavky na informaceInterní dokumentaceKandidátsky seznamSeznam látek podléhajících povolení

REACH Povolování (autorizace)

Ekotoxikologické centrum nabízí poradenství pro oblast REACH legislativy, managementu SVHC látek jako takových nebo obsažených ve směsích a předmětech používaných ve Vašem podniku, komunikace v dodavatelském řetězci a dopadů chemické legislativy na jednotlivé výrobky a produkty…

Pokud máte otázky, kontaktujte nás telefonicky +420 513 035 888, nebo e-mailem na ekotox(at)ekotox.cz

Obsahová náplň:

 1. Identifikace SVHC látek jako takových nebo obsažených ve směsích ve Vašem podniku za účelem podání žádosti o povolení v Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA);
 2. Vypracování žádosti o povolení včetně potřebné dokumentace podle nařízení REACH;
 3. Posouzení, zda je riziko vyplývající z používání látky nebo směsí ve vašem podnikaní řádně a dostatečně omezeno;
 4. Zabezpečení komunikace s ECHA. V případě, že si objednáte provedení REACH povolení, dodáme Vám:
 • Seznam chemických látek hodnocených z hlediska přítomnosti SVHC látek (látky vzbuzující mimořádné obavy) – PDF dokument;
 • Seznam chemických látek hodnocených z hlediska vlastností CMR (karcinogenita, mutagenita a reprodukční toxicita) – PDF dokument;
 • Zpracované podklady pro podání žádosti o povolení (Zpráva o chemické bezpečnosti, pokud již nebyla předložena jako součást registrace, Analýza alternativních látek a technologií…) – PDF dokument;
 • Zpráva obsahující posouzení, zda riziko vyplývající z používání látky nebo směsi ve vašem podnikání je řádně a dostatečně kontrolováno a omezeno – PDF dokument;

REACH Povolení

Autorizace se týká látek uvedených na „Autorizačním seznamu“ (Seznam látek podléhajících povolení). Jedná se v podstatě o úplný zákaz použití chemické látky až na ta použití, která jsou „povolena“. Rozhodnutí o autorizaci vydává Evropská Komise.
Proces povolení vyžaduje vypracování a podání dokumentace potvrzující, že použití je bezpečné, nebo že momentálně není možná náhrada. Na podání dokumentace jsou určeny vždy konkrétní termíny, stejně jako na ukončení možnosti použití.
Výrobci, dovozci nebo následní uživatelé mohou požádat o povolení pro uvedení na trh nebo používání látky ze seznamu látek podléhajících povolení.

Autorizace je udělena, pokud žadatel prokáže, že riziko vyplývající z používání látky je přiměřeně kontrolováno. Pokud se tak nestane, povolení je stále možné získat, pokud se prokáže, že sociálně-ekonomický přínos z používání látky převyšuje rizika a že neexistují vhodné alternativní látky nebo technologie.

Žádost bude obsahovat zprávu o chemické bezpečnosti, analýzu možných alternativ a plán na náhradu látky, pokud existují vhodné alternativy. Může zahrnovat také sociálně-ekonomickou analýzu. Po přijetí žádosti a zaplacení poplatku vypracují Výbor pro posuzování rizik (RAC) a Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) agentury ECHA k této žádosti stanoviska. V první řadě zkontrolují, zda žádost splňuje požadavky na informace podle nařízení REACH (článek 62). Pokud je nesplňuje, výbory mohou požádat o doplňující informace.

Autorizace je opatření pro řízení rizik chemických látek. Jejím cílem je ochrana zdraví a životního prostředí před látkami s *CMR,*PBT,*vPvB vlastnostmi a látkami, u kterých existují vědecké důkazy, že pravděpodobně mají závažné účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. Tyto látky by měly být nahrazeny méně nebezpečnými látkami.

*CMR

(látky karcinogenní, mutagenní nebo poškozující reprodukci) – látky, které splňují kritéria pro klasifikaci v kategoriích 1 a 2 podle Směrnice 67/548/EHS

*PBT

(látky perzistentní, bioakumulativní a toxické) nebo vPvB (látky velmi perzistentní a velmi bioakumulativní) – látky, které splňují kritéria uvedená v příloze XIII Nařízení REACH
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0253&rid=1>

*Látky, u kterých existují vědecké důkazy, že pravděpodobně mají závažné účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí, které vzbuzují stejnou úroveň obav, jako látky vyjmenované (např. látky s vlastnostmi endokrinních disruptorů (rozvracečů), nebo látky s perzistentními, bioakumulativními a toxickými vlastnostmi nebo s velmi perzistentními a velmi bioakumulativními vlastnostmi, které nesplňují kritéria v příloze XIII Nařízení REACH)

Proces povolení se sestává ze čtyř kroků:

1.krok: 

Identifikace látky vzbuzující mimořádné obavy – SVHC, zejména látek CMR, PBT a vPvB, probíhá v souladu s nařízením REACH. Dokumentaci podle Přílohy XV REACH

 1. < https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/svhc_en.pdf/8faef33c-b46e-4186-8b7c-8cfbeccd0812 >
  předkládají kompetentní orgány členských států a ECHA. Před předložením návrhu členské státy potvrdí zájem předložit takový návrh a příslušná látka se dostane do „Registru záměrů“. Připravené dokumentace podle Přílohy XV REACH jsou předkládány k veřejné konzultaci, které schválí Kandidátský seznam.

2.krok:

Stanovení priority

Do seznamu látek podléhajících povolení ECHA vybírá právě látky z Kandidátského seznamu. Výběru předchází veřejné konzultace, na základě kterých jsou tyto látky zařazeny na Autorizační seznam. V autorizačním seznamu je určeno použití látky a datum zákazu „sunset date“, od kterého již není možné látku používat bez povolení.
< http://cz.ekotox.eu/reach-mainmenu-242/povolovani/autorizani-seznam>

3.krok:

Žádost o povolení

Žádost předkládá podnikatel Agentuře ECHA na základě legislativních předpisů. Měla by obsahovat:

 • zprávu o chemické bezpečnosti, pokud již nebyla předložena v rámci registrace, a
 • analýzu alternativních látek a technologií.

4.krok:

Udělení povolení

Autorizaci udělí Komise, žadatel musí prokázat:

 • riziko z použití látky je přiměřeně a dostatečně omezeno, nebo
 • i když riziko není dostatečně omezeno, sociálně-ekonomické výhody převyšují riziko z použití látky a není dostupná vhodná náhrada látky nebo technologie. Na základě toho je/ není uděleno povolení.

Následný uživatel může použít látku pouze v souladu s uděleným povolením, látku musí odebírat od společnosti, které bylo uděleno povolení, dodržovat podmínky povolení a oznámit Agentuře ECHA, že používá takovou látku. Může také požádat o udělení povolení pro své použití.

Autorizace je relativně zdlouhavý proces a vyžaduje dostatek času pro rozhodování v jednotlivých otázkách komunikace, spolupráce, sdílení informací…

Neváhejte nás kontaktovat: ekotox(at)ekotox.cz


Autorizace:

Kandidátský seznam
Seznam látek podléhajících povolení
Látky vzbuzující mimořádné obavy
Další zdroj informací: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky