Obsah bezpečnostného listu

Bezpečnostní listProč je BL potřebný?Pro které látky nebo směsi?Formát BLRevize BLJazyk použitý v BLOdpovědnost za obsah BLKdo by měl sestavovat BL?Oznamování složení nebezpečných směsí

Ekotoxikologické centrum CZ Vám nabízí kontrolu, vypracování a revizi bezpečnostních listů a souvisejících dokumentů použitých chemických látek a směsí, ale i komunikaci v dodavatelském řetězci, nebo výpočet dopadů chemické legislativy na jednotlivé výrobky, produkty…

Kontakt: telefonicky: +420 513 035 888; e-mail: ekotox(at)ekotox.cz; skype: ekotox_brno; facebook.

ONLINE KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Bezpečnostní list (BL) je dokument, kterého cíl a úkol v rámci harmonizovaného systému je možné popsat takto:

BL by měl poskytovat komplexní informace o látce nebo směsi pro použití v regulačních rámcích pro kontrolu chemikálií na pracovišti. Zaměstnavatelé (i pracovníci) ho používají jako zdroj informací o nebezpečnostech včetně nebezpečností pro životní prostředí a k získaní informací o bezpečnostních opatřeních.

BL je dokument, který se posuzuje v souvislostech, a zpravidla (v nepřítomnosti příslušného scénáře expozice) nedokáže poskytnout konkrétní informace, které jsou relevantní pro jakékoli dané pracoviště, kde se produkt může nakonec používat, ačkoli produkt má specifické konečné použití, informace BL mohou být zaměřeny více na pracovníky. Informace tedy umožňují zaměstnavateli: a) připravit aktivní program opatření na ochranu pracovníků včetně vzdělávání specifického pro jednotlivé pracoviště a b) zvážit všechna opatření, která mohou být nezbytná pro ochranu životního prostředí.

Kromě toho BL představuje důležitý zdroj informací pro další cílové skupiny v GHS.

Takže některé části informací mohou použít subjekty, které se podílejí na přepravě nebezpečných věcí, subjekty odpovědné za řešení nouzových situací (včetně toxikologických středisek), subjekty zapojené do profesionálního používání pesticidů a spotřebitelé. Tyto cílové skupiny však získávají další informace z různých jiných zdrojů, např. doporučení OSN na přepravu nebezpečných věcí, předpisů a písemných informací pro spotřebitele. Zavedení harmonizovaného systému označování není proto určeno k tomu, aby ovlivnilo primárně používání BL, který slouží pro uživatele na pracovišti.

Požadovaný formát a obsah BL v členských státech EU, ve kterých se nařízení REACH přímo uplatňuje (i v jiných zemích, které přijaly nařízení REACH) je definován v příloze II nařízení REACH.

Informace uvedené v BL musí být napsány jasně a stručně.


Bezpečnostní list
Proč je BL potřebný?
Pro které látky nebo směsi?
Formát BL
Revize BL
Jazyk použitý v BL
Odpovědnost za obsah BL
Kdo by měl sestavovat BL?
Oznamování složení nebezpečných směsí