CLP – ATP (přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku)

CLP Klasifikace látek Klasifikace směsí

Ekotoxikologické centrum CZ Vám nabízí kontrolu, vypracování a revizi bezpečnostních listů a souvisejících dokumentů používaných chemických látek a směsí, ale i komunikaci v dodavatelském řetězci, nebo výpočet dopadů chemické legislativy na jednotlivé výrobky a produkty…

Kontakt: telefonicky: +420 513 035 888; e-mail: ekotox(at)ekotox.cz; skype: ekotox_brno; facebook: Bezpečnostní list.

V lednu 2009 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označovaní a balení látek a směsí (CLP nařízení).

Nařízení CLP aplikuje terminologii, hodnocení, principy a kritéria Globálního harmonizovaného systému (GHS) a současně zahrnuje ustanovení o klasifikaci a označování uvedených v Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 (REACH).

Tak jako předcházející legislativa i nařízení CLP je plánováno jako samostatný klasifikační systém určený především pro podniky a průmysl.

Vstup nařízení CLP v platnost si vyžádal aktualizaci Přílohy II k nařízení REACH, kde jsou popsány všechny podmínky pro vypracování BL. Tyto změny jsou uvedeny v Nařízení Komise EU č. 453/2010 z 20. května 2010 a v Nařízení Komise EU č. 2015/830 z 28. května 2015 , kterými se mění a doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezovaní chemických látek (REACH).

Klasifikaci látek jako i samotná pravidla pro jejich klasifikaci uvedené v nařízení CLP podléhají revizi. Tyto revize jsou vydávány jako nařízení, kterými se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku (Adaptation to Technical Progress – ATP) mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označovaní a balení látek a směsí. 

AKTUÁLNĚ!

  1. ledna 2020 vstoupilo v platnost NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/542, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označovaní a balení látek a směsí. Nařízení doplňuje novou přílohu VIII, která upravuje harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví. Nařízení definuje informace, které mají být poskytovány určeným subjektům od dovozců a následných uživatelů, tak i formát předkládání těchto informací. Patří sem informace týkající se identifikace směsi a předkladatele, identifikace nebezpečnosti a složek směsi. Pokud předkladatel vytvoří jednoznačný identifikátor složení (UFI kód), musí být uveden na štítku.

Podrobnější informace o tvorbě UFI kódu jsou dostupné na stránce: https://ekotox.cz/ufi-kod-jednoznacny-identifikator-slozeni/

ATP 14

14. přizpůsobení nařízení CLP technickému pokroku (14. ATP) – Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/217 ze dne 4. října 2019, kterým se mění příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí, vstoupí v platnost v březnu 2020 a použije se od 1.10.2021.
K nejvýznamnějším nově zařazeným látkám patří oxid titaničitý, který je klasifikován jako karcinogen kategorie 2 při vdechování. Tato klasifikace se použije pouze u směsí ve formě prášku obsahujícího 1% nebo více částic oxidu titaničitého, který je ve formě částic o aerodynamickém průměru ≤ 10 μm (tzv. respirabilní částice s nízkou rozpustností) nebo je v těchto částicích obsažen.
V souvislosti se zařazením oxidu titaničitého do přílohy VI je doplněno několik změn v přílohách II a III a několik nových poznámek v příloze VI nařízení CLP.
Nové nařízení mimo jiné také upravuje klasifikaci kobaltu na karcinogen kategorie 1B a opravuje záznam pro látku smola, černouhelný dehet, vysokoteplotní na základě výsledku soudního řízení.

ATP 13

Nařízení Komise (EU) 2018/1480 ze dne 4. října 2018, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a kterým se opravuje nařízení Komise (EU) 2017/776. Je uvedeno 18 úprav a 16 nových položek Přílohy VI harmonizované klasifikace, přičemž zasáhne širokou škálu látek včetně biocidů, nikotinu a acetaldehydu. Změny se týkají konzervačních látek MIT, CMIT/MIT a chlornan sodný. Hlavním účinkem uplatnění nové klasifikace bude nutnost klasifikovat směsi, které je obsahují, jako senzibilizující a nebezpečné pro vodní prostředí v o mnoho nižších koncentracích, než původně. Harmonizovaná klasifikace vyplývající z ATP 13 se musí zajistit do 1. května 2020.

ATP 12

Nařízení Komise (EU) 2019/521 ze dne 27. března 2019, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označovaní a balení látek a směsí. Použije se od 17. října 2020. Obsahuje změny a úpravy klasifikačních kritérií a požadavky na označování ze šesté a sedmé revidované verze globálního harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikálií (GHS). Zavádí se nová třída nebezpečnosti pro znecitlivělé výbušniny a nová třída nebezpečnosti v rámci třídy nebezpečnosti hořlavé plyny – samozápalné plyny. Dále se mění některé standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení.

ATP 11

Nařízení Komise (EU) 669/2018 ze dne 16. dubna 2018, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označovaní a balení látek a směsí, vstupuje v platnost 1. prosince 2019. Zavádí oficiální názvosloví chemických látek. Z tohoto důvodu musí dodavatelé uvést do souladu svou dokumentaci včetně označovaní a balení látek a směsí tak, aby zajistili použití chemických názvů v úředním jazyce příslušného členského státu. Dodavatelé mohou dobrovolně přistoupit k použití nových názvů a též klasifikace i před závazným termínem platnosti ATP 11. Je potřeba upozornit, že v tomto případě není k dispozici čas na doprodání zásob s nesprávným označením na etiketách.

ATP 10

Nařízení Komise (EU) 2017/776 ze dne 4. května 2017, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označovaní a balení látek a směsí, vstupuje v platnost   1. prosince 2018. Přináší změny v textu přílohy VI nařízení CLP jako i změny harmonizované klasifikace několika desítek látek. Významnou změnou, kterou toto ATP přináší je zavedení odhadů akutní toxicity látek (ATE) v seznamu harmonizované klasifikace pro účely výpočtu klasifikace akutní toxicity směsí.

ATP 9

Nařízení Komise (EU) 2016/1179 ze dne 19. července 2016, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označovaní a balení látek a směsí, a kterým se mění/aktualizuje harmonizovaná klasifikace 38 látek.

ATP 8

Nařízení Komise (EU) 2016/918 ze dne 19. května 2016, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označovaní a balení látek a směsí, a které mimo jiné mění znění některých standardních vět o nebezpečnosti (H-vět) a pokynů pro bezpečné zacházení (P-vět). Toto nařízení již vstoupilo v platnost a je nutné je použít nejpozději od 1. února 2018.


Nařízení CLP
Klasifikace látek
Klasifikace směsí
Bezpečnostní list