Zavádění systému REACH

REACH managementREACH + CLP screening
REACH a CLP AUDITChemický managementNásledný užívateľScénář expoziceKontrola a sankce

Zavádění systému REACH

Legislativa REACH – management chemických látek

Ekotoxikologické centrum Vám nabízí poradenství šité na míru v oblasti legislativy REACH, ale i v oblasti managementu chemických látek v podniku, který se týká kromě používaných látek a směsí také komunikace v dodavatelském řetězci a dopadů chemické legislativy na jednotlivé předměty a produkty…

Máte otázky? Kontaktuje nás telefonicky +420 513 035 888, nebo e-mailem na ekotox(at)ekotox.cz.

Vstupní hodnocení závazků podniku se soustřeďuje především na následující oblasti:

 • ANALÝZA STAVU Stanovení povinností podniku na základě zjištění činností, dodavatelsko-odběratelských vztahů, použití látek a směsí
 • IDENTIFIKACE POVINNOSTÍ Určení postavení podniku ve vztahu k chemické legislativě
 • REACH IDENTIFIKACE NEDOSTATKŮ Rozpoznání nesouladu s požadavky legislativy umožňuje určit slabá místa a oblasti vyžadující okamžitou pozornost
 • DOPORUČENÍ Návrh řešení a postupů, které je potřeba zavést

REACH + CLP SCREENING podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně a doplnění směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93 a nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES a související národní legislativy.

REACH SCREENING

Obsahová náplň:

 1. Chemické látky, směsi, suroviny a předměty (z podkladů dodaných zákazníkem také bezpečnostní listy, rozhovory a doplňující dokumentace)
 2. Postavení podniku v dodavatelském řetězci a v rámci chemické legislativy:
  • Dostupnost a správnost základní dokumentace – bezpečnostní listy, expoziční scénáře, interní dokumentace;
  • Registrace, notifikace, autorizace;
  • Určení odpovědnosti a systémové zabezpečení v podniku;
  • Dodavatelé a plnění povinností;
  • Požadavky odběratelů.
 3. Identifikace jednotlivých chemických látek na základě jejich vlastností získaných z dostupných podkladů a vyhledávání údajů z dalších informačních zdrojů – databází. Identifikace předmětů, u kterých existuje souvislost s požadavky chemické legislativy.
 4. Kategorizace chemických látek: SVHC, omezení, klasifikace, povolování.
 5. Posouzení povinností při výrobě a dovozu předmětů, které obsahují látky s cíleným uvolňováním nebo látky vzbuzující mimořádné obavy.

Nařízení REACHRegistration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals
REACH je nařízením Evropské unie o registraci, hodnocení, autorizaci a omezování chemických látek. Nabylo účinnost 1.června 2007 a nahradilo řadu evropských směrnic a nařízení jedním systémem.

Cíle nařízení REACH:

 • Zabezpečit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí v důsledku použití chemických látek
 • Zaměřit se na nesení odpovědnosti za pochopení a řízení rizik spojených s užíváním chemikálií (lidé, kteří umisťují chemikálie na trh – výrobci a dovozci)
 • Povolit volný pohyb látek na trhu EU
 • Podpořit inovace a konkurenceschopnost chemického průmyslu v EU
 • Využívat alternativní metody na posuzování nebezpečných vlastností látek (např. pomocí kvantitativních vztahů mezi strukturou a biologickou aktivitou – metoda QSAR)Rozsah a výjimky:
  REACH se vztahuje na látky vyráběné nebo dováždené do EU v množství větším než 1 tuna ročně. Všeobecně platí, že se vztahuje na všechny jednotlivé chemické látky samotné, ve směsích anebo v předmětech (pokud je látka určená k uvolňování během běžných a rozumě předvídatelných podmínek použití předmětu).

Některé látky jsou vysloveně vyloučené:

 • Radioaktivní látky
 • Látky pod celním dohledem
 • Přeprava látek
 • Neizolované meziprodukty
 • Odpad
 • Některé přirozeně se vyskytující, málo nebezpečné látky

Některé látky, na které se vztahují zvláštní právní předpisy, přizpůsobily ustanovení, včetně:

 • Lidské a veterinární léčiva
 • Potraviny a do nich přidávané látky
 • Směsi na ochranu rostlin a biocidy

Další látky mají přizpůsobená ustanovení v rámci nařízení REACH, pokud se používají za stanovených podmínek:

 • Izolované meziprodukty
 • Látky používané pro výzkum a vývoj

V rámci plnění nařízení REACH nabízíme:

 • vypracování přeregistrační dokumentace v REACH-IT;
 • vypracování registrační dokumentace REACH – IUCLID 6;
 • hodnocení chemické bezpečnosti a zprávy o chemické bezpečnosti;
  předložení dokumentace ECHA;
 • zastupování ve fóru pro výměnu informací o látkách (SIEF);
 • REACH autorizace;
 • kontaktování dodavatelů a následných uživatelů;
 • management předmětů.

Pracovníci Ekotoxikologického centra mají praktické zkušenosti získané při plnění požadavků chemické legislativy pro širokou škálu společností z různých průmyslových odvětví – výrobců, dovozců i následných uživatelů.
Kontakty: e-mail: ekotox(at)ekotox.cz; Tel: +420 513 035 888; skype: ekotox_brno

… Zavádění systému REACH …