Management rizik v podniku

Chemický management
Screening bezpečnostního listu – Analýza stavu BLREACH + CLP screeningImplementace požadavků r-BLKomunikace v rámci dodavatelského řetězceUžitečné tipy k zvládnutí požadavků a výzev evropské chemické legislativy

Ekotoxikologické centrum Vám nabízí poradenství šité na míru pro oblast managementu rizik při výrobě, managementu chemických látek, směsí a předmětů ve Vašem podniku (legislativu REACH, CLP,…) s cílem minimalizovat rizika a zabezpečit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a životního prostředí. – Management rizik v podniku

Pokud máte otázky, kontaktujte nás telefonicky +420 513 035 888, nebo e-mailem na ekotox(at)ekotox.cz

Management rizik v podniku

poskytuje podklady k proaktivnímu rozhodování, které trvale vyhodnocuje možná rizika podniku, určuje, která rizika jsou důležitá (stanovuje priority rizik) a implementuje strategie pro zacházení s riziky. Vyhodnocení možných rizik je spojené taktéž s kvantifikací důsledků, dopadů a s určením přístupu k ohodnocení výšky rizika.

Rizikový management je proces identifikace, hodnocení a kontroly nebo minimalizace rizika, které může způsobit lidské nebo finanční ztráty.

Riziko chápeme jako pravděpodobnost výskytu jistého jevu, který má specifické atributy, vlastnosti (ve spojitosti s ohrožením jde o negativní atributy). V souvislosti s tím akceptujeme možnost kvantifikace rizika, resp. jeho možných důsledků v případě výskytu krizového jevu.

V podnikatelské praxi je přístup k riziku následující:

  • riziko je měřitelné (resp. je snaha o jeho identifikaci a kvantifikaci),
  • ve vazbě na akceptaci výšky rizika se očekává výnos podnikatele; čím vyšší míra rizika, tím vyšší očekávaný výnos podnikatele; z tohoto pohledu riziko představuje nejen negativní, ale i pozitivní jev (pozitivní náhled je obyčejně spojen s cílevědomým rozhodnutím podnikatele),
  • identifikace, analýza a prezentace potenciálních zdrojů krizových jevů jsou prostředkem podnikatelského sektoru k minimalizaci dopadu rizikových činitelů na činnost podniku; aplikací výsledků zhodnocení rizika je možné analyzovat potenciální důsledky identifikovaných rizik a stanovit preventivní opatření, opatření na vyvedení podniku z krize a opatření na stabilizaci podniku,
  • prostřednictvím komunikace se všemi aktéry, kteří mají vazbu na manažerské rozhodování a činnost – akcionáři, management, zaměstnanci, státní správa, veřejnost – se snižují nechtěné účinky rizika a riziko se minimalizuje
  • správně zvolená podnikatelská strategie optimalizuje přístup k řízení rizika vzhledem na náklady,
  • klasickým nástrojem minimalizace důsledků krize je pojištění
  • rizikový management se zaměřuje na identifikaci rizik, strategii řízení rizik a aplikaci přístupů k jejich optimalizaci vzhledem k nákladům

  Rozhodování o riziku má několik úrovní:

  • rozhodování za určitosti – předpokládáme, že existuje přímý vztah mezi minulými akcemi a budoucími důsledky
  • rozhodování za rizika – známe pravděpodobnost, se kterou se systém dostane do nového stavu
  • rozhodování za neurčitosti – známe stavy, do kterých se systém může dostat, ale neznáme pravděpodobnost, se kterou dojde k výskytu stavů.

  Základní kroky rozhodovacího procesu:

  • identifikace problému
  • specifikace cíle a rozhodovacího kritéria, které určí výběr
  • generování možných variant
  • analýza a porovnávání variant
  • výběr nejlepší varianty
  • implementace zvolené varianty
  • sledování důsledků rozhodnutí ve vazbě na cíl

  V návaznosti na vytvoření seznamu potenciálních rizik je potřeba zvážit otázky spojené s:

  • identifikací možného problému v podniku (v jeho činnosti);
  • určením pravděpodobnosti výskytu havárie, disfunkce;
  • definováním důsledků spojených s výskytem rizika.

  Po určení priority rizik je důležité:

  • přesvědčit management o důležitosti akceptovat riziko;
  • definovat strategii na minimalizaci definovaných rizik,
  • definovat odpovědnost za řízení rizik a systém monitorování,
  • definovat reziduální riziko po aplikaci kontrolních procesů,
  • definovat mechanizmus včasného varování.

  Mezi nejrozšířenější strategie zvládání rizika patří:

  • transfer některých aspektů rizika – např. placením třetí straně (outsourcing);
  • tolerování rizika – např. v případech, kdy není možné přijmout řešení vzhledem k nákladům;
  • redukce rizika – přijetí určitých kroků, opatření;
  • ukončení rizika – např. zavedení nové techniky, technologie apod.

  Uplatnění rizikového managementu vzhledem ke globalizaci a komplexnosti podnikových rizik je proto nutností každého podniku. Rozpoznání této nutnosti bude dané objektivně – zapojením podniku do složitých podnikatelských vztahů a subjektivně – připraveností vrcholových managementů podniků tyto závěry implementovat v řídící činnosti.

Kontaktujte nás a vyhněte se tak možným problémům.


Návštěvníci této stránky se také zajímali o články:
Chemický management
Management rizik v podniku