Požadavky na informace – povolování

Požadavky na informace

Kroky

Postup pro žádost o povolení a následný rozhodovací proces o udělení povolení pro uvedení látky, která je zahrnuta do seznamu látek podléhajících povolení (tj. v příloze XIV nařízení REACH), nebo její používání zahrnuje tyto hlavní kroky:

 1. Příprava žádosti o povolení

Výrobce, dovozce nebo následný uživatel látky, která je uvedena na seznamu látek podléhajících povolení, může připravit žádost o povolení pro svá vlastní použití nebo pro použití, pro něž zamýšlí uvést látku na trh.

 1. Oznámení a informační schůzky před předložením žádosti

Od žadatelů se požaduje, aby o svém úmyslu předložit žádost uvědomili agenturu ECHA v dostatečném předstihu.

Budoucí žadatelé o povolení mohou v rámci tohoto oznámení či později požádat agenturu ECHA o informační schůzku, která by se konala před samotným podáním žádosti za účelem objasnění regulačních a procesních otázek týkajících se postupu pro žádost o povolení.

 1. Předložení žádosti

Žadatelé předkládají své žádosti o povolení agentuře ECHA.

 1. Vystavení faktury

Agentura ECHA zkontroluje, zda je žádost úplná a lze ji zpracovat, aby mohla vystavit a zaslat fakturu.

 1. Uhrazení faktury

Žadatelé musí uhradit fakturu. Jakmile agentura ECHA obdrží platbu, kterou je třeba uhradit do stanoveného data, žádost se považuje za obdrženou a výbory mohou zahájit svoji práci.

 1. Kontrola souladu

Výbory za pomoci sekretariátu zkontrolují, zda je žádost v souladu s požadavky na informace stanovenými v článku 62 nařízení REACH. Výbory mohou společně požádat o doplňující informace, aby žádost odpovídala požadavkům nařízení.

 1. Veřejná konzultace o použitích uvedených v žádosti

Agentura ECHA zveřejní podrobné informace o použitích uvedených v žádosti na svých webových stránkách a vyzve zúčastněné strany k předložení informací o případných alternativních látkách nebo technologiích pro tato použití.

 1. Vyžádání dalších informací o alternativních látkách nebo technologiích

Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) může žadatele nebo třetí strany požádat, aby v určeném období předložili další informace o alternativních látkách nebo technologiích.

 1. Příprava návrhů stanovisek Výboru pro posuzování rizik (RAC) a Výboru pro socioekonomickou analýzu (SEAC)

Výbory připraví a schválí návrhy stanovisek k žádosti o povolení do 10 měsíců od obdržení žádosti. Stanoviska vychází z žádosti, z informací obdržených během veřejné konzultace a jakýchkoli dalších informací o alternativách, které na žádost výboru SEAC poskytl žadatel nebo zúčastněné strany.

 1. Připomínky k návrhům stanovisek

Žadatel má možnost vznést připomínky k návrhům stanovisek do dvou měsíců od jejich obdržení.

 1. Přijetí konečných stanovisek výborů RAC a SEAC

Výbory RAC a SEAC zváží případné připomínky vznesené žadatelem k návrhům stanovisek a přijmou konečná stanoviska. Sekretariát tato stanoviska zašle Evropské komisi, členským státům a žadateli. Nedůvěrné verze stanovisek se zveřejní na webových stránkách agentury ECHA.

 1. Příprava, přijetí a zveřejnění rozhodnutí o povolení

Do tří měsíců od obdržení stanovisek výborů Komise připraví návrh rozhodnutí týkající se toho, zda by povolení mělo být uděleno, či nikoli. Následně přijme rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí povolení.

Souhrn rozhodnutí se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a zpřístupní veřejnosti v databázi spravované agenturou ECHA. Povolení podléhá přezkumu, který je nutné provést ve stanovené lhůtě (viz Přezkum povolení)

Přezkum povolení

Povolení jsou platná, dokud Komise v rámci přezkumu nerozhodne o jejich změně nebo odnětí. Ve všech rozhodnutích o povolení je stanovena lhůta pro provedení přezkumu. Držitelé povolení musí předložit zprávu o přezkumu nejméně 18 měsíců před uplynutím lhůty pro provedení přezkumu.

Povolení může být navíc kdykoli přezkoumáno, pokud:

 • Dojde ke změnám okolností, což může ovlivnit riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí nebo socioekonomický dopad, nebo
 • Jsou k dispozici nové informace o možných alternativách.
 1. Splnění požadavků uvedených v povolení

Držitelé povolení a následní uživatelé povolené látky musí při uvádění látky na trh nebo jejím používání splňovat požadavky uvedené v rozhodnutí o povolení.

Před uvedením látky či směsi obsahující látku na trh musí držitelé povolení (tj. výrobci, dovozci nebo následní uživatelé) uvést na štítku číslo povolení. Musí tak učinit neprodleně po zveřejnění čísla povolení (viz krok 12).

 1. Rejstřík oznámení následných uživatelů

Následní uživatelé povolené látky musí informovat agenturu ECHA o svém použití látky do tří měsíců od jejího prvního dodání.

Agentura ECHA bude spravovat rejstřík oznámení následných uživatelů (viz krok 13), přičemž jej zpřístupní příslušným orgánům členských států.

https://echa.europa.eu/cs/applying-for-authorisation