Jazyk použitý v BL

Bezpečnostni listBL – definiceObsah bezpečnostního listuFormát BLOdpovědnost za obsah BLProč je BL potřebný?Revize BLPro které látky nebo směsi?

Jazyk použitý v bezpečnostním listu

Jazyk použitý v bezpečnostním listu – Ekotoxikologické centrum CZ Vám nabízí kontrolu, vypracování a revizi bezpečnostních listů a souvisejících dokumentů používaných chemických látek a směsí, ale i komunikaci v dodavatelském řetězci, nebo výpočet dopadů chemické legislativy na jednotlivé výrobky a produkty…

Kontakt: telefonicky: +420 513 035 888; e-mail: ekotox(at)ekotox.cz; skype: ekotox_brno; facebook: Bezpečnostní list.

Podle nařízení REACH článku 31 ods. 5, „Nerozhodne-li daný členský stát jinak, dodává se bezpečnostní list v úředním jazyce nebo jednom z úředních jazyků každého členského státu, v němž je látka nebo směs uvedena na trh“.

Připojený scénář expozice se považuje za neoddělitelnou součást BL, vztahují se na něj stejné požadavky na překlad jako na samotný BL – tj. musí se dodávat v úředním jazyce členského státu, ve kterém se látka nebo směs uvádí na trh, nerozhodne-li se daný členský(-é) stát(-y)  jinak.

V 2. oddílu BL

se může použít buď plné znění tříd nebezpečnosti nebo „kód(-y) tříd a kategorií nebezpečnosti“ (uvedené v tabulce 1.1 přílohy VI k nařízení CLP a ty, které jsou uvedeny v tabulce 3.1 přílohy VI a v tabulce 1.1 přílohy VII k nařízení CLP). Pokud se použije plné znění, musí být v jazyce BL. Pokud se použijí kód(-y) tříd a kategorií nebezpečnosti, zkratky pro každou třídu nebezpečnosti se nepřekládají (jsou to jazykově nezávislé kódy založené na [zkrácených] anglických slovech, ale není to „anglický text“). Kódy musí tedy zůstat tak, jak jsou uvedený v přílohách VI a VII k nařízení CLP. Pokud se použijí kódy, další zkratky nebo akronymy, jejich plné znění a vysvětlení musí být uvedeno v oddílu 16 BL v jazyce BL.

Například, pokud se pro hořlavou látku použije kód třídy nebezpečnosti a kategorie „Flam.Liq. 1“ (což odpovídá hořlavé kapalině, kategorie 1), není to potřeba překládat. Úplný text odpovídající tomuto kódu se však musí uvést v jazyce BL v oddílu 16.

V BL se nesmí používat tvrzení jako například “může být nebezpečnᔂ “nemá žádné účinky na zdraví”, “bezpečná za většiny podmínek používání” nebo‚ “neškodná” či jakákoli jiná tvrzení uvádějící, že látka nebo směs není nebezpečná, nebo případná jiná tvrzení, která neodpovídají klasifikaci této látky nebo směsi.

Informace v bezpečnostním listu musí být napsány jasně a stručně.


Bezpečnostní list
Bezpečnostní list
Bezpečnostní list – definice
Obsah BL
Formát BL
Jazyk použitý v BL
Odpovědnost za obsah BL
Proč je BL potřebný?
Revize BL