Omezení

REACHREACH managementREACH povolováníREACH registrace

Ustanovení nařízení REACH

Ustanovení nařízení REACH o omezování umožňují při výrobě, uvádění na trh a používání látek představujících riziko pro lidské zdraví a životní prostředí, které je potřeba řešit, zavést na základě posouzení těchto rizik úplné nebo částečné omezení.

Podle nařízení REACH (Hlava VIII, čl.67) látka samotná nebo obsažená ve směsi nebo v předmětu, pro kterou příloha XVII obsahuje omezení, se nesmí vyrábět, uvádět na trh ani
používat, pokud nesplňuje podmínky tohoto omezení. To se nevztahuje na výrobu, uvádění na trh nebo používání látky ve vědeckém výzkumu a vývoji. Příloha XVII uvádí, zda se omezení nevztahuje
na technologicky orientovaný výzkum a vývoj, a také maximální množství, na které se výjimka vztahuje. Příloha obsahuje omezení pro uvádění na trh a používání nebezpečných látek přijatých
od roku 1976 v rámci směrnice 76/769/EHS. Hlava VIII a příloha XVII k nařízení REACH vstoupily v platnost dne 1.června 2009.

Příloha XVII byla revidována a tato verze obsahuje i nedávno přijatá omezení podle směrnive 76/ 769/EHS o PFOS, arsenu, rtuti v měřících zařízeních, 2-(2-methoxyethoxy) ethanolu (DEGME), 2-
(2-butoxyethoxy)ethanolu (DEGBE), methylendifenyldiizokyanátu (MDI), cyklohexanu a dusičnanu amonném. Revidovaná příloha XVII byla přijata jsko Nařízení Komise (ES) č. 552/2009

( http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:164:0007:0031:CS:PDF ) z 22.června 2009,
kterým se mění a doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci,
hodnocení, autorizaci a omezování chemikálií (REACH), pokud jde o přílohu XVII. Komise připravuje
změnu za účelem další aktualizace přílohy XVII nařízení REACH a tento pozměňující návrh by měl být
přijatý Komisí na jaře roku 2010.


Príloha XVII