Biocidy

Nabízíme Vám vypracování všech dokumentů potřebných pro uvedení biocidního přípravku na trh:

  • Formulář pro oznámení biocidního přípravku
  • Bezpečnostní list (BL)
  • Textová část etikety
  • Návod k použití, pokud není uveden na obalu

V rámci kooperace s certifikovanými laboratořemi Vám nabízíme také naše laboratorní služby v případě potřeby testování účinné látky obsažené v biocidním přípravku.

Kontakt


Nařízení o biocidních přípravcích (BPR, nařízení (EU) 528/2012) se týká uvádění na trh a používání biocidních přípravků na trhu, které se používají pro ochranu lidí, zvířat nebo předmětů, materiálů proti škodlivým organizmům, jako jsou škůdci a bakterie, za účinku aktivních látek obsažených v biocidním přípravku.

Nařízení nabyde účinnosti 1. září 2013. Od tohoto data budou mít podniky dvě možnosti, jak žádat o povolení uvedení jejich přípravků na trh. V rámci první možnosti (povolení na úrovni EU), kterou budou pravděpodobně využívat velké společnosti, se požaduje, aby podniky předložily žádost ECHA, a pokud se přípravek považuje za bezpečný, může se prodávat v celé EU. Druhá možnost může být zajímavější pro početné malé a střední podniky působící v této oblasti, jelikož se v jejím rámci od podniků vyžaduje, aby předložily žádost o prodej přípravku ve své domovské zemi vlastnímu vnitrostátnímu orgánu. V případě povolení mohou následně uvést přípravek na trh v jiných členských státech, a to na základě zásady vzájemného uznání.

Povolení na úrovni EU umožní společnostem, aby si tyto biocidní přípravky umísťovali na trh v celé Unii bez potřeby získat vnitrostátní povolení a následně vzájemné uznání. Povolení Unie bude uděleno na biocidní přípravky s podobnými podmínkami použití na území Evropské unie s výjimkou těch, které obsahují účinné látky, které splňují kritéria pro vyloučení a některých typů přípravků (14, 15, 17, 20 a 21). V závislosti na druhu přípravků budou povolení Unie k dispozici ve třech fázích:

  • od 1. září 2013 preo typy přípravků 1, 3, 4, 5, 18 a 19
  • od 1. ledna 2017 pro typy 2, 6 a 13
  • od 1. ledna 2020 pro zbývající typy přípravků 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 a 22.

Proces povolení začíná předložením dokumentace společnosti ECHA. Příslušný hodnotící orgán, který byl předtím zvolen žadatelem, hodnotí dokumentaci a odevzdá výsledek ECHA Komisi pro biocidní přípravky k přípravě stanoviska do 180 dní. Nakonec Evropská komise přijme rozhodnutí založené na rozhodnutí agentury ECHA. (http://echa.europa.eu/sk/regulations/biocidal-products-regulation/authorisation-of-biocidal-products)

Schvalování účinných látek: Společnosti musí požádat o schválení účinné látky předložením dokumentace ECHA. Po ověření platnosti provedeném agenturou příslušný hodnotící orgán provede kontrolu úplnosti a vyhodnocení. Výsledek je odevzdán ECHA Komisi pro biocidní přípravky, která vyhotoví své stanovisko do 270 dní. To je potom předloženo Evropské komisi k rozhodnutí. Podobný proces probíhá při obnovení schválení účinné látky.

Existující biocidní přípravek je přípravek, který je uveden na trh ČR podle přechodných ustanovení zákona č 120/2002 Sb. a ke dni zařazení účinné látky do přílohy I nebo IA má platné rozhodnutí.