Povinnost dodavatele výrobku poskytovat informace

Povinnost dodavatele výrobku poskytovat informace – Ekotoxikologické centrum Vám nabízí své služby v oblasti identifikace a dodržování povinností vyplývajících z nařízení EU (REACH, CLP, atd.), jako je notifikace, oznamování a registrace předmětů a chemických látek vyráběných nebo dovážených do EU; kontrolu, vypracování a revizi bezpečnostních listů používaných chemických látek a směsí, komunikaci v dodavatelském řetězci, či výpočet dopadů chemické legislativy na jednotlivé předměty a produkty…

Pokud máte otázky, kontaktujte nás telefonicky na čísle +420 513 035 888, nebo e-mailem na ekotox(at)ekotox.cz

V oblasti EHS v současnosti existuje široká nabídka výrobků a jejich obalů, které obsahují chemikálie. Evropská unie postupně zpřísňuje požadavky na společnosti, které vyrábějí/ dovážejí/ dodávají výrobky do EU. Podniky proto musí zajišťovat detailní informace o chemických látkách a směsích obsažených ve svých výrobcích. Nařízení REACH určuje/ zakazuje/ omezuje použití látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) a všechny údaje o nich zveřejňuje prostřednictvím seznamu kandidátských látek (Kandidátský seznam).

Povinnost dodavatele výrobku poskytovat informace

Podle článku 33 nařízení REACH, povinnost poskytnout dostatečné informace pro bezpečné používání předmětů jeho příjemci mají výrobci/ dovozci/ dodavatelé předmětů, které obsahují takovou (SVHC) látku v koncentraci nad 0,1 % hmotnosti výrobku, bezprostředně po zařazení látky na Kandidátský seznam. Příjemci jsou v tomto případě průmysloví nebo profesionální uživatelé a distributoři, ale ne spotřebitelé. Jako minimum je potřeba uvést název příslušné látky.

Spotřebitelé mají právo požadovat podobné informace. Dodavatel předmětu má povinnost tyto informace bezplatně poskytnout do 45 dní.

Oznámení látek v předmětech

Podle článku 7 odst. 2 nařízení REACH výrobci a dovozci mají povinnost oznámit agentuře ECHA, které látky z Kandidátského seznamu se nacházejí v jejich předmětech, pokud jsou splněny dvě podmínky:

  • Látka je přítomna v jejich předmětech v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnosti předmětu (w/w);
  • Látka je přítomna v těchto předmětech v celkových množstvích větších než 1 tuna ročně.

Společnosti musí oznámit zjištěné informace nejpozději do šesti měsíců od zařazení látky na seznam kandidátských látek.

Výjimky – dva případy, kdy oznámení není vyžadováno:

  • Výrobce nebo dovozce předmětu může vyloučit expozici osob nebo životního prostředí této látce za běžných nebo odůvodněně předpokládaných podmínek použití předmětu včetně jeho zneškodnění. V takových případech výrobci a dovozci poskytnou příjemci předmětu vhodné pokyny.
  • Výrobce nebo dovozce už látku k tomuto použití v EU zaregistroval.

Oznamování látek vzbuzujících mimořádné obavy v předmětech

Oznamování SVHC látek je zákonná povinnost pro všechny dovozce a výrobce předmětů v EU. Ne každá společnost, nacházející se v této situaci, si tuto povinnost uvědomuje.

Předložení/ vytvoření oznámení

Své oznámení mohou společnosti předkládat prostřednictvím webového formuláře nebo použitím nástroje REACH-IT (prostřednictvím aplikace IUCLID). Použití webového formuláře se doporučuje zejména těm oznamovatelům, kteří ještě nejsou obeznámeni s aplikací IUCLID. Je potřeba začít vytvořením uživatelského konta v nástroji REACH-IT a na základě pokynů ve formuláři vyplnit a předložit oznámení. V případě oznámení pomocí aplikace IUCLID, stáhněte si zdarma aplikaci na webstránce IUCLID a následně odešlete oznámení prostřednictvím REACH-IT. V příručce agentury ECHA k předkládání údajů (část 20) jsou uvedeny podrobné názorné pokyny, jak úspěšně vytvořit oznámení v aplikaci IUCLID.

Výrobcům a dovozcům předmětů, jako jsou stavební výrobky, nábytek a oblečení, vyplývá povinnost za určitých podmínek informovat agenturu ECHA o obsahu některých látek z Kandidátského seznamu ve svých předmětech. Kandidátský seznam je seznam látek, které jsou v EU oficiálně označené jako látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) z důvodu jejich vlastností představujících nebezpečí pro životní prostředí a/nebo zdraví osob.

Povinnost předložit oznámení

Povinnost předložit oznámení mají výrobci/ dovozci, pokud jsou splněny oba tyto požadavky:

  • předměty, které vyrábějí a/nebo dovážejí v celkovém množství nad 1 tunu na výrobce/ dovozce ročně, obsahují látku ze seznamu kandidátských látek,
  • látka je přítomna v těchto předmětech v koncentraci nad 0,1 % hmotnosti předmětu

Otázky k zohlednění předložení oznámení:

Obsahuje můj předmět látku ze seznamu kandidátských látek?

Existují různé způsoby, jak výrobci a dovozci mohou zjistit, zda a jakou látku z Kandidátského seznamu jejich předmět obsahuje. V mnohých případech mohou tuto informaci získat od účastníků ve svém dodavatelském řetězci. Další informace je možné najít v kapitole 5 Pokynů k požadavkům na látky v předmětech.

Jaké množství látky ze seznamu kandidátských látek obsahuje můj výrobek?

Po zjištění/ určení, která z kandidátských látek se nachází v předmětech, musí výrobce/ dovozce zjistit její koncentraci ve výrobku a definovat, zda dosahuje limit 0,1 %. Pokud předmět obsahuje více různých složek, koncentrace by měla být vypočítána pro výrobek tak, jak je vyrobený nebo jak se dováží. To znamená, že pokud jde o dovezený automobil, koncentrace se může vypočítat pro celý automobil. Pokud se dováží ozdobný kryt kola, měla by se počítat koncentrace v tomto krytu.

V části 4.4 Pokynů k požadavkům na látky v předmětech podle nařízení REACH, jsou uvedena další vysvětlení a příklady, jak postupovat. Když celkové množství látky v dovezených nebo vyrobených předmětech (s obsahem nižším než 0,1 % látky) je větší než 1 tuna na výrobce nebo dovozce
ročně, mělo by být rovněž předloženo oznámení.

Dalším důležitým údajem, který je nutné zahrnout do dokumentace k oznámení, je typ předmětu, funkce látky v předmětu a popis použití předmětu.

Můžete být osvobozený od oznamovací povinnosti?

Společnosti nejsou povinny předkládat oznámení, pokud:

  • mohou vyloučit expozici osob nebo životního prostředí za běžných nebo přiměřeně předpokládaných podmínek použití včetně likvidace,
  • látka už byla zaregistrována pro dané použití.

Připravit řádnou dokumentaci o vyloučení expozice nebo zjistit, zda použití látky už bylo registrováno, však může trvat déle a/nebo být nákladnější než příprava a předložení oznámení.

Kdy je nutné předložit oznámení?

Oznámení látek v předmětech má být předloženo nejpozději šest měsíců od zařazení látky na seznam kandidátských látek. Seznam kandidátských látek je běžně aktualizován dvakrát ročně, a to v červnu a v prosinci. Výrobcům a dovozcům je doporučeno oznámení aktualizovat, pokud došlo ke změnám v údajích, které v něm uvedli. Příklady takových změn mohou být: změna hmotnostního pásma, výroba/ dovoz jiných předmětů obsahujících stejnou látku vzbuzující mimořádné obavy (např. s jiným použitím) atd.

Další informace:
Kandidátský seznam
Povolování
Práva spotřebitele
Povinnost dodavatele výrobku poskytovat informace

Internetové stránky agentury ECHA

Jak předložit oznámení
http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/reach-it/notifying-substances-in-articles

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Pokyny k požiadavkům na látky v předmětech
http://guidance.echa.europa.eu/public-2/getdoc.php?file=articles_en

Nařízení REACH, článek 7
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:136:SOM:SK:HTML