Kdo by měl sestavovat BL?

Bezpečnostní listProč je BL potřebný?Pro které látky nebo směsi?Formát BLRevize BLJazyk použitý v BLObsah bezpečnostního listuOdpovědnost za obsah BLOznamování složení nebezpečných směsí

Ekotoxikologické centrum CZ Vám nabízí kontrolu, vypracování a revizi bezpečnostních listů a souvisejících dokumentů použitých chemických látek a směsí, ale i komunikaci v dodavatelském řetězci, nebo výpočet dopadů chemické legislativy na jednotlivé výrobky, produkty…

Kontakt: telefonicky: +420 513 035 888; e-mail: ekotox(at)ekotox.cz; skype: ekotox_brno; facebook.

ONLINE KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

V příloze II nařízení REACH se v bodě 0.2.3 uvádí: „[…]Bezpečnostní list sestaví odborně způsobilá osoba, která zohlední specifické potřeby a znalosti uživatelů, pokud jsou známy. Dodavatelé látek a směsí zajistí, aby odborně způsobilé osoby byly řádně vyškoleny, včetně opakovacího školení.

Odborně způsobilá osoba” je osoba (nebo kombinace osob) – nebo koordinátor skupiny lidí – která(-é) má nebo mají na základě svého vzdělaní, zkušeností a dalšího vzdělávání dostatečné znalosti na sestavení příslušných oddílů BL nebo celého BL.
Dodavatel BL může pověřit tímto úkolem vlastní zaměstnance nebo třetí osobu.

Není třeba, aby odborné znalosti v plném rozsahu poskytovala jediná odborně způsobilá osoba. Rozumí se, že jediná osoba jen velmi zřídka má rozsáhle znalosti ve všech oblastech, na které se vztahuje BL. Proto je třeba, aby se odborně způsobilá osoba mohla spolehnout na další odborné znalosti, buď interní, nebo externí.

Odborně způsobilá osoba by měla zajistit konzistentnost BL, zvláště pokud působí jako koordinátor skupiny lidí.

Dodavatel látek a směsí má zvláštní povinnost, a to zajistit, aby odborně způsobilé osoby absolvovali příslušné školení a přeškolení.
V nařízení REACH se neuvádějí žádné informace týkající se vzdělávání, které by odborně způsobilá osoba měla absolvovat, ani že by měla absolvovat speciální kurz, nebo absolvovat oficiální zkoušku. Účast na takových kurzech a každá zkouška a potvrzení však mohou být užitečné při prokazovaní požadované způsobilosti.

Odborná příprava a další vzdělávání pro tyto osoby lze poskytovat interně nebo externě.

Doporučuje se zdokumentovat organizačný tok při sestavovaní a aktualizaci BL v rámci společnosti, např. prostřednictvím interních pokynů a pracovních postupů.

V případě sestavovaní bezpečnostních listů na výbušniny, biocidy, přípravky na ochranu rostlin nebo povrchově aktivní látky jsou zapotřebí další poznatky o právních předpisech, které se vztahují na tyto specifické produkty.


Bezpečnostní list
Proč je BL potřebný?
Pro které látky nebo směsi?
Formát BL
Revize BL
Jazyk použitý v BL
Obsah bezpečnostního listu
Odpovědnost za obsah BL
Oznamování složení nebezpečných směsí