CSA / CSR

REACH PovolováníSVHC látkyPostup autorizaceSoc.-ekon. AnalýzaPožadavky na informceInterní dokumentaceKandidátsky seznamSeznam látek podléhajících povolení

CSA / CSR – Zpráva následného uživatele o chemické bezpečnosti

Následní uživatelé se mohou rozhodnout, že vypracují zprávu o chemické bezpečnosti, pokud jejich použití není podporováno (používají danou látku za jiných podmínek, než jaké jsou uvedeny ve scénáři expozice, který poskytl dodavatel). To zahrnuje situace, kdy její použití dodavatel nedoporučuje nebo chtějí informace o jejím použití udržet jako důvěrné. Posouzení chemické bezpečnosti se dokumentuje ve zprávě o chemické bezpečnosti, která by měla být aktuální a dostupná.

Posouzení chemické bezpečnosti následného uživatele se zaměřuje pouze na řešení použití, která nejsou pokrytá v převzatých scénářích expozice. Neexistuje žádný požadavek na vypracování posouzení bezpečnosti v případě, kdy následný uživatel usoudí, že posouzení bezpečnosti uvedené v bezpečnostním listu je přiměřené.

Samotné posouzení chemické bezpečnosti je zdokumentováno ve zprávě následného uživatele o chemické bezpečnosti, která musí být dokončena do dvanácti měsíců od převzetí bezpečnostního listu k registrované látce, ale nemusí být předložena agentuře ECHA. Následný uživatel by měl podat hlášení agentuře ECHA, že ve lhůtě šesti měsíců hodlá vypracovat zprávu o chemické bezpečnosti. To se nazývá zpráva následného uživatele.

Existuje několik případů, kdy následní uživatelé nemusí vypracovat posouzení chemické bezpečnosti. Tyto případy nastanou, když:

  • pro danou látku není vyžadován bezpečnostní list; např. když látka není klasifikována jako nebezpečná;
  • pro danou látku není vyžadována zpráva o chemické bezpečnosti; např. když roční tonáž registrované látky je nižší než 10 tun;
  • látka se nachází ve směsi v nižší koncentraci, než pro kterou je potřeba zpráva o chemické bezpečnosti (zpravidla je to v limitech klasifikace a je to uvedeno v článku 14 odst. 2 nařízení REACH);
  • následní uživatelé používají látku v celkovém množství menším než jedna tuna ročně;
  • následní uživatelé používají látku pro technologicky orientovaný výzkum a vývoj (PPORD).

Pokud se použije jeden ze dvou posledních bodů, musí následný uživatel tuto výjimku ohlásit agentuře ECHA. Situace, kdy se použijí výjimky ze zprávy DU CSR a kdy je vyžadována oznamovací povinnost, jsou shrnuty v tabulce níže.

https://echa.europa.eu/cs/regulations/reach/downstream-users/more-on-downstream-user-responsibilities/downstream-user-chemical-safety-assessment