Orgány odpovědné za prosazování nařízení REACH v ČR

Orgány odpovědné za prosazování nařízení REACH v ČR

Prosazování nařízení REACH:

 • Ministerstvo životního prostředí – je ústředním orgánem státní správy v oblasti ochrany životního
  prostředí před škodlivými účinky látek, směsí nebo látek obsažených ve směsích nebo
  předmětech.
 • Ministerstvo zdravotnictví – je ústředním orgánem státní správy na úseku ochrany veřejného
  zdraví před škodlivými účinky látek, směsí nebo látek obsažených ve směsích nebo předmětech.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu – zastupuje ČR v orgánech Evropské agentury pro chemické
  látky.
 • Česká inspekce životního prostředí
 • – kontroluje povinnosti dodavatelů látek, směsí nebo
  předmětů a ukládá pokuty za porušení povinností.
 • Krajské hygienické stanice – kontrolují povinnosti dodavatelů látek, směsí nebo předmětů a
  ukládá pokuty za porušení povinností z hlediska ochrany zdraví.
 • Celní úřady – kontrolují povinnosti vývozců a dovozců a ukládá pokuty za porušení povinností.
 • Státní úřad inspekce práce – kontroluje povinnosti dodavatelů látek, směsí nebo předmětů a
  ukládá pokuty za porušení povinností z hlediska bezpečnosti práce.
 • Státní rostlinolékařská zpráva – kontroluje povinnosti dodavatelů přípravků na ochranu rostlin a
  ukládá pokuty za porušení těchto povinností.

Právo na informace