Scénář expozice

Co je scénář expozice?Formát scénáře expoziceObsah scenáře expozice Je vaše použití zahrnuto ve scénáři expozice od dodavatele? Jak postupovat, pokud vaše podmínky použití nejsou zahrnuty v rozšířeném bezpečnostním listu? Jak začlenit informace z expozičního scénáře do bezpečnostního listu pro směs?Jak oznámit ECHA vlastní podmínky použití?  Další informační zdroje

S.e. – bezpečné podmínky používání chemických látek a směsí

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o. Vám nabízí vypracování expozičních scénářů a jejich implementaci ve Vašem podniku, s cílem zabezpečit řízení a kontrolu rizik vyplývajících z používání chemických látek a směsí ve Vašem podniku.

Pokud máte dotazy kontaktujte nás telefonicky +420 513 035 888 , nebo e-mailem na ekotox(at)ekotox.cz

Implementace ES v podniku ve formátu PDF>>

Zároveň nabízíme vypracování zkrácených tabulkových forem expozičních scénářů pro Vaše použití, které Vám ušetří finanční náklady při poskytování informací v rámci dodavatelského řetězce (v českém, slovenském, anglickém, německém a francouzském jazyce).

Nařízení REACH klade nové požadavky týkající se informování o podmínkách pro bezpečné použití chemických látek nebo směsí v dodavatelském řetězci. Za poskytování informací o podmínkách bezpečného používání chemických látek nebo směsí jsou zodpovědní: výrobci, dovozci a následní uživatelé.

Podle REACH použití chemické látky nebo směsi je jakákoli činnost, která je potenciálním zdrojem ohrožení zdraví přímých zaměstnanců, spotřebitelů a životního prostředí (např. výroba, formulování, plnění, lakování, balení, skladování, zneškodnění odpadů atd.).

Nové požadavky se týkají jen látek jako takových nebo směsí, které splňují kritéria pro zařazení jako nebezpečné podle směrnice 67/548/EHS nebo splňují kritéria PBT nebo vPvB (14(4) REACH) nebo látky vzbuzující velmi velké obavy (SVHC) (REACH článek 31).

Hlavním komunikačním nástrojem je bezpečnostní list (BL), který bude rozšířen pro příslušné látky nebo směsi o podrobné expoziční scénáře, které popisují provozní podmínky a opatření na řízení rizik, které zabezpečí kontrolu rizik pro všechna příslušná použití.

Povinnosti výrobců, dovozců a následných uživatelů:

Pokud používáte látky klasifikované jako nebezpečné nebo splňující kritéria PBT nebo vPvB nebo SVHC, jste povinen oznámit ECHA Vaše použití a podmínky pro bezpečné použití chemických láteknebo směsí v dodavatelském řetězci.

Expoziční scénář obsahuje informace o tom, jak lze během používání nebezpečných látek omezovat expozici pracovníků, spotřebitelů a životního prostředí těmto látkám.

Když společnost v dodavatelském řetězci provede posouzení chemické bezpečnosti podle nařízení REACH, měly by být příslušné scénáře expozice připojeny jako příloha k bezpečnostnímu listu dané látky.

Když následní uživatelé obdrží scénáře expozice, musí ověřit, že se vztahují na jejich vlastní použití dané látky a na jejich podmínky použití, nebo přijmout alternativní opatření.

Formulátor nebezpečných směsí musí určit relevantní informace ze scénářů expozice, které je třeba sdělovat, a také určit, jakým způsobem je nejlépe sdělovat.

Formulátoři si mohou vybrat z řady způsobů, jak sdělovat relevantní informace ze scénářů expozice pro složky směsí:

  1. Začlenit informace do hlavního textu bezpečnostního listu;
  2. Připojit informace o bezpečném používání směsi jako přílohu bezpečnostního listu;
  3. Připojit v příloze bezpečnostního listu příslušné scénáře expozice pro látky ve směsi.

Novinky:

Agentura ECHA zveřejnila praktického průvodce pro následné uživatele o expozičních scénářích

V novém průvodci pro následné uživatele se nabízejí tipy na kontrolu, zda použití a podmínky použití chemické látky se nacházejí v expozičních scénářích, které předložili dodavatelé společně s bezpečnostními listy. Nacházejí se v něm také rady na opatření, která je třeba přijmout na základě výsledků této kontroly.

Helsinky 28.června 2012 – V praktickém průvodci se uvádí přehled hlavních povinností následných uživatelů vzhledem k expozičním scénářům podle nařízení REACH a související časový rámec. Uvádějí se v něm příklady běžných problémů, se kterými se setkávají následní uživatelé, když porovnávají svá skutečná použití a podmínky použití s informacemi, které jim poskytují dodavatelé. V průvodci se nachází i praktické tipy, jak provést kontrolu a možnosti pro přijetí navazujících opatření.

Jsou v něm také zařazeny rady k tomu, jak a kdy je potřeba vypracovat zprávu o chemické bezpečnosti následného uživatele a jak informovat agenturu ECHA o nepodporovaných použitích chemických látek.

Publikace byla připravena díky příspěvkům koordinační skupiny následných uživatelů chemických látek (DUCC), zejména pokud jde o praktické případy.

V zájmu dalšího rozšíření tohoto průvodce a příkladů agentura ECHA vyzývá následné uživatele, aby jí posílali své konkrétní zkušenosti. Příspěvky se mají agentuře ECHA posílat ve formuláři „contact the ECHA Information Desk“ [kontaktujte informační oddělení agentury ECHA], který je k dispozici na webových stránkách agentury ECHA.

Další informace:

Webové stránky pro následné uživatele
http://www.echa.europa.eu/cs/regulations/reach/downstream-users

Pokyny agentury ECHA pro následné uživatele
http://www.echa.europa.eu/cs/web/guest/guidance-documents/guidance-on-reach

Webový formulář informačního oddělení agentury ECHA [ECHA Information Desk] na webové stránce Kontakty
http://echa.europa.eu/cs/contact

Pokyny k požadavkům na informace a posouzení chemické bezpečnosti
Formát expozičního scénáře v části G: rozšířený bezpečnostní list
http://echa.europa.eu/cs/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment

Chesar – nástroj na posouzení chemické bezpečnosti a podávání zpráv o chemické bezpečnosti
http://chesar.echa.europa.eu/


SCÉNÁŘ EXPOZICE

Co je scénář expozice?
Formát scenáře expozice
Obsah scénáře expozice
Je vaše použití zahrnuto ve scénáři expozice od dodavatele?
Jak postupovat, pokud vaše podmínky použití nejsou zahrnuty v rozšířeném bezpečnostním listu?
Jak začlenit informace z expozičního scénáře do bezpečnostního listu pro směs?

Jak oznámit ECHA vlastní podmínky použití?
Další informační zdroje