Co je scénář expozice?

Co je scénář expozice?Formát scénáře expoziceObsah scenáře expozice Je vaše použití zahrnuto ve scénáři expozice od dodavatele? Jak postupovat, pokud vaše podmínky použití nejsou zahrnuty v rozšířeném bezpečnostním listu? Jak začlenit informace z expozičního scénáře do bezpečnostního listu pro směs?Jak oznámit ECHA vlastní podmínky použití?  Další informační zdroje

Expoziční scenář – Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o. vám nabízí vypracování scénářů expozice a jejich implementaci ve vašem podniku, s cílem zabezpečit řízení a kontrolu rizik vyplývajících z používání chemických látek a směsí ve vašem podniku.

Pokud máte dotazy kontaktujte nás telefonicky +420 513 035 888 , nebo e-mailem na ekotox(at)ekotox.cz

Scénář expozice je nástroj k oznámení provozních podmínek a opatření k řízení rizik, které jsou vhodné k zabezpečení kontroly rizik pro uživatele v celém dodavatelském řetězci. Scénář expozice se může skládat z více scénářů, ve kterých se popisují různé situace (v případě potřeby pokrývá životní prostředí, pracovníky a spotřebitele) v daném scénáři expozice.

V expozičním scénáři (ES) pro identifikované použití (nebo skupinu použití) se popisují podmínky, při kterých se látka může používat za současné kontroly rizik. Identifikované použití je uvedeno v názvu scénáře expozice a též v oddílu 1 (pododdílu 1.2) bezpečnostního listu.

Podmínky používání

Pojem „podmínky používání“ zahrnuje parametry, které mají vliv na posouzení expozice látce během použití (takzvané determinanty expozice).
Zahrnují:

  • provozní podmínky (PP) použití;
  • opatření pro řízení rizik (RMM).

Provozní podmínky popisují podmínky, za kterých pracovníci nebo spotřebitelé používají látku. To zahrnuje například podmínky procesu (např. teplotu, uzavřený nebo otevřený proces), četnost a délku použití, použité množství. Provozní podmínky zahrnují též fyzikální skupenství látky v procese nebo ve výrobku (pevná/kapalná/plynná, stupeň prašnosti pevného stavu), jako i charakteristiku prostředí, ve kterém se látka používá (např. velikost místnosti a míra větrání) a do kterého je látka emitovaná (např. průtok řeky a kapacita kanalizačního systému).

Výraz „opatření pro řízení rizik“ znamená opatření, které bylo zavedeno během výroby nebo použití látky (jako takové nebo látky ve směsi) a kterým se omezuje vystavení lidí nebo životního prostředí nebo se mu brání.
Opatření pro řízení rizik použité při průmyslových použitích zahrnuje například uzavřenost procesu, ventilaci, spalovny odpadních plynů, úpravu odpadu (vody) pro místní nebo komunální čištění odpadních vod.
K opatřením pro řízení rizik patří též používání osobních ochranných prostředků, jako jsou například rukavice nebo masky.

Rozšířený bezpečnostní list s přiloženými scénáři expozice musí být poskytnut, pokud je nebezpečná látka registrována v množství nad 10 tun ročně na jednoho žadatele o registraci.

Ve expozičním scénáři je popsáno, jak lze kontrolovat expozici člověka a životního prostředí látce a zajistit tak její bezpečné používání.

Expoziční scénář odkazuje na určené použití, skupinu podobných určených použití, například formulaci, zpracování nebo výrobu předmětu. Popisuje provozní podmínky a opatření k řízení rizik pro zajištění bezpečného používání látky za daným účelem. Scénáře expozice mohou obsahovat řadu „dílčích scénářů“. Dílčí expoziční scénář popisuje jednotlivé dílčí činnosti v rámci určeného použití (např. míšení, přemístění do malých nádob, aplikace látky prostřednictvím rozprašování atd.).U každého scénáře expozice odkazuje jeden nebo více dílčích scénářů na podmínky, které určují uvolňování do životního prostředí. V závislosti na určeném použití bude k uvolňování docházet z průmyslového závodu nebo rozšířených zdrojů, jako je tomu u profesionálních nebo spotřebitelských použití. Jeden nebo více dílčích scénářů odkazují na expozici člověka.


SCÉNÁŘ EXPOZICE
Co je scénář expozice?
Formát scenáře expozice
Obsah scénáře expozice
Je vaše použití zahrnuto ve scénáři expozice od dodavatele?
Jak postupovat, pokud vaše podmínky použití nejsou zahrnuty v rozšířeném bezpečnostním listu?
Jak začlenit informace z expozičního scénáře do bezpečnostního listu pro směs?

Jak oznámit ECHA vlastní podmínky použití?
Další informační zdroje