Účinné látky vyráběné na místě (in situ)

Účinné látky vyráběné na místě (in situ) je možné definovat jako látky, které se generují v místě použití jedním nebo více prekurzory.

Pokud jde o účinné látky vyráběné na místě, biocidní přípravek, který podléhá povolení před tým, než se může dodat nebo použít, je buď:

– látka (látky) nebo směs (směsi), která vytváří účinnou látku; nebo

– účinná látka vytvořená z látek nebo směsí, které samotné nemohou být povolené jako biocidní přípravky.

Pro všechny látky vyráběné na místě se účinná látka definuje odkazem na prekurzor(y) uvedený(é) v hodnocené dokumentaci a na vznikající látku.

V určitých případech to může vést k novému vymezení látky, jak bylo původně oznámeno, a / nebo k vytvoření dalších záznamů, pokud se v dokumentaci poskytly údaje o několika prekurzorech nebo pokud se pro látku předložilo více dokumentací. (např. oxid chloričitý, který se má nanovo definovat jako oxid chloričitý vyráběný chloritanem sodným elektrolýzou a oxid chloričitý vyráběný chlorečnanem sodným a peroxidem vodíku v přítomnosti silné kyseliny).

Schválení látky

V čase schválení látky by se prováděcí nařízení Komise potom odvolávalo na prekurzor(y) uvedený(-é) v dokumentaci a na vznikající látku, která se bude vyrábět z tohoto (těchto) prekurzoru (-ů), případně včetně metody generovaní.

V případě účinných látek vyráběných na místě bude dokumentace nebo LoA muset pokrývat údaje o aktivní látce vyráběné na místě, tak i o prekurzoru (-ech), který(é) tvoří reprezentativní produkt a je(jsou) uveden(y) v hodnocené dokumentaci.