Výstražné symboly nebezpečnosti – Co znamenají?

Vybuchující bomba
Vybuchující bomba

CO ZNAMENÁ?

Výbušnina.
Nebezpečí rozsáhlého
výbuchu.

CO DĚLAT?

Udržujte odstup,
používejte ochranný oděv.
Chraňte před
teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm nebo
jinými zdroji zapálení. Nekuřte.

KDE SE PRODUKT POUŽÍVÁ?

Ohňostroje, munice.

Plamen

Plamen

CO ZNAMENÁ?

Hořlavý plyn, aerosol, tuhá látka,
kapalina a páry.

CO DĚLAT?

Nezahřívejte ani
nestříkejte do otevřeného
ohně. Používejte
nářadí z nejiskřícího kovu, obal
uchovávejte těsně uzavřený.

KDE SE PRODUKT POUŽÍVÁ?

Lampový olej, benzín,
odlakovač, dezinfekční
přípravek na ruce, lepidlo.

Plamen nad kruhem

Plamen nad kruhem

CO ZNAMENÁ?

Může způsobit požár (nebo
přispět k jeho rozvoji) nebo
výbuch.

CO DĚLAT?

Nezahřívejte. Používejte
ochranný oděv. Při styku s oděvem a kůží opláchněte vodou.

KDE SE PRODUKT POUŽÍVÁ?

Bělicí prostředek, kyslík.

Plynová láhev

Plynová láhev

CO ZNAMENÁ?

Při zahřátí může vybuchnout,
způsobit popáleniny nebo
poranění.

CO DĚLAT?

Chraňte před slunečným
zářením. Používejte ochranné
rukavice, ochranný oděv,
ochranné brýle a obličejový štít.

KDE SE PRODUKT POUŽÍVÁ?

Nádoby nebo láhve s plynem.

Korozivita/Žíravost

Korozivita/Žíravost

CO ZNAMENÁ?

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání
kůže a poškození očí.

CO DĚLAT?

Uchovávejte v původním
balení. Používejte ochranné
rukavice, ochranný oděv,
ochranné brýle a obličejový štít.

KDE SE PRODUKT POUŽÍVÁ?

Čisticí prostředky na
odtoky, kyseliny, zásady,
čpavek, čisticí prostředek
na grily.

Lebka se zkříženými hnáty

Lebka se zkříženými hnáty

CO ZNAMENÁ?

Při požití, vdechnutí nebo
styku s kůží může být
zdraví škodlivý nebo
způsobit smrt.

CO DĚLAT?

Zacházejte opatrně. Při
používaní výrobku nejezte,
nepijte ani nekuřte.
Používejte ochranné
prostředky. Zabraňte
styku s kůží a očima.
Skladujte uzamčené.

KDE SE PRODUKT POUŽÍVÁ?

Insekticidy, nikotinové
náplně
do elektronických cigaret.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečnost pro zdraví

CO ZNAMENÁ?

Může poškodit plodnost
nebo nenarozené dítě,
způsobit rakovinu, vyvolat
alergii nebo astma
a způsobit poškození
orgánů.

CO DĚLAT?

Před použitím si přečtěte
bezpečnostní opatření.
Nevdechujte prach
nebo dým. Skladujte
uzamčené. V případě
respiračních příznaků volejte
toxikologické informační
středisko nebo lékaře.

KDE SE PRODUKT POUŽÍVÁ?

Terpentín, benzín, lampový
olej.

Vykřičník

Vykřičník

CO ZNAMENÁ?

Může vyvolat alergickou
kožní reakci nebo
způsobit vážné podráždění
očí a kůže; při požití, styku s kůží nebo při vdechování je zdraví
škodlivý.

CO DĚLAT?

Zabraňte styku s kůží
a očima.

KDE SE PRODUKT POUŽÍVÁ?

Prací prostředky, čisticí
prostředky na WC,
nemrznoucí směs, tekutina
na čištění oken, silikon,
lepidlo, lak.

Životní prostředí

Životní prostředí

CO ZNAMENÁ?

Vysoce toxický a toxický pro vodní
organismy.

CO DĚLAT?

Zabraňte uvolnění do
životního prostředí.
Seberte uniklý
produkt.

KDE SE PRODUKT POUŽÍVÁ?

Herbicidy, terpentín, benzín,
lak.