Hodnotenie látok

Hodnotenie látok

ECHA and the Member States evaluate the information submitted by companies to examine the quality of the registration dossiers and the testing proposals and to clarify if a given substance constitutes a risk to human health or the environment.

Evaluation under REACH focuses on three different areas:

  • Examination of testing proposals submitted by registrants
  • Compliance check of the dossiers submitted by registrants
  • Substance evaluation

Once the evaluation is done, registrants may be required to submit further information on the substance.

V súlade s článkom 54 nariadenia REACH, agentúra ECHA je povinná do 28. februára každého roka uverejniť správu o pokroku, ktorý dosiahla za predchádzajúci kalendárny rok v oblasti svojich povinností vo vzťahu k hodnoteniu. Agentúra ECHA je zvlášť zodpovedná za to, aby do týchto správ zapracovala odporúčania potenciálnym záujemcom o registráciu s cieľom zlepšiť kvalitu budúcich registrácií.

https://echa.europa.eu/sk/regulations/reach/evaluation
Hodnotenie látok

Hodnotenie látok