Screening bezpečnostního listu – Analýza stavu BL

Chemický managementManagement rizik v podnikuREACH + CLP screeningImplementace požadavků r-BLKomunikace v rámci dodavatelského řetězceUžitečné tipy k zvládnutí požadavků a výzev evropské chemické legislativy

Obsahová náplň:

 1. Identifikace látek, směsí, surovin a předmětů používaných v podniku z podkladů od zákazníka (bezpečnostní listy (BL), rozšířené bezpečnostní listy (r-BL), doplňující dokumentace,…) ;
 2. Vypracování seznamu BL (resp. r-BL) od dodavatelů ;
 3. Vypracování seznamu dodavatelů a odběratelů ;
 4. Posouzení kvality BL resp. r-BLÚ na základě Metodiky pro kontrolu BL ;
 5. Identifikace nedostatků v BL, rozpoznání nesouladu s požadavky legislativy umožňuje určit slabá místa a oblasti vyžadující okamžitou pozornost.

BL SCREENING je zpracován podle Metodiky pro kontrolu BL, kterou vypracovalo Ekotoxikologickým centrem Bratislava, s.r.o.

Součástí metodiky je vypracovaný Dotazník pro kontrolu BL – PDF, WORD dokument.
Dotazník pro kontrolu BL slouží jako podklad při komunikaci s Vašimi dodavateli za účelem provedení nápravy chybné dokumentace.

Při kontrole správnosti BL se klade důraz na závažné nedostatky ve vazbě na požadavky legislativy: nařízení (ES) č. 1272/2008, nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb. v platném znění a nařízení (EU) č. 830/2015.

V případě, že si objednáte vypracování BL SCREENINGU, dodáme Vám:

 1. Vypracovaný seznam BL resp. r-BL přijatých od dodavatelů – EXL soubor ;
 2. Vypracovaný seznam dodavatelů a odběratelů – EXL soubor ;
 3. Vypracovanou Metodiku pro kontrolu BL – PDF dokument ;
 4. Zprávu o analýze stavu a kvalitě BL resp. r-BL od Vašich dodavatelů vypracovanou na základě Metodiky pro kontrolu BL – PDF dokument.

Metodika kontroly BL zahrnuje:

 • kroky pro následné uživatele, jak provést kontrolu správnosti BL od Vašich dodavatelů na úrovni přiměřené okolnostem:
  • a. Když existují opodstatněné důvody k pochybnostem o správnosti nebo úplnosti BL – kontaktovat dodavatele ;
  • b. V případě nových informací o nebezpečných vlastnostech nebo vhodnosti opatření k řízení rizik v BL – oznámit tyto údaje svému dodavateli (REACH, čl. 34) ;
  • c. Uchovávat záznamy o věrohodnosti provedených kontrol, jejich výsledků, a jakýchkoli výsledných opatřeních ;
  • d. Informovat pracovníky o údajích z BL relevantních pro výkon jejich činnosti na pracovišti a provádět kontroly jejich odborné způsobilosti k plnění svých povinností.
 • úrovně kontroly správnosti BL:
  • a. prvotní kontrola BL zahrnuje základní požadavky (např. jazyk vypracování, datum vyhotovení, datum revize, formát, přiložený expoziční scénář …) ;
  • b. kontrola klasifikace látek v souladu s CLP nařízením ;
  • c. kontrola klasifikace směsí zahrnuje kontrolu klasifikace složek směsi a soulad s CLP nařízením ;
  • d. kontrola limitních hodnot v soulade nařízením vlády ČR č. 361/2007 Sb. v platném znění ;
  • e. kontrola opatření na kontrolu rizik v souladu s nařízením Komise (EU) 2015/830 ;
  • f. detailní kontrola BL zahrnuje kontrolu klasifikace směsí na základě pravidel CLP nařízení (na základě výběru nebezpečné vlastnosti látky).

Pro efektivní fungování chemického managementu v podniku je potřeba mít zajištěno: