Pro které látky nebo směsi?

Bezpečnostní listProč je BL potřebný?Formát BLRevize BLJazyk použitý v BLObsah bezpečnostního listuOdpovědnost za obsah BLKdo by měl sestavovat BL?Oznamování složení nebezpečných směsí

Ekotoxikologické centrum CZ Vám nabízí kontrolu, vypracování a revizi bezpečnostních listů a souvisejících dokumentů použitých chemických látek a směsí, ale i komunikaci v dodavatelském řetězci, nebo výpočet dopadů chemické legislativy na jednotlivé výrobky, produkty…

Kontakt: telefonicky: +420 513 035 888; e-mail: ekotox(at)ekotox.cz; skype: ekotox_brno; facebook.

ONLINE KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Podle článku 31 ods. 1 nařízení REACH (změněného články 58 ods. 2 písm. a) a 59 ods. 2) písm. a) nařízení CLP) se musí BL poskytnout (bez vyžádání), když platí tato kritéria:

a) pokud látka nebo směs splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008, nebo

b) pokud je látka perzistentní, bioakumulativní a toxická nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní podle kritérií stanovených v příloze XIII, nebo

c) pokud je látka zahrnuta do seznamu vytvořeného podle článku 59 ods. 1 z důvodů jiných, než těch, které jsou uvedeny v písmenech a) a b).

Látky a směsi, pro které se BL musí poskytnout na základě žádosti

V článku 31 ods. 3 nařízení REACH jsou uvedeny podmínky, na základě kterých se BL musí poskytnout na žádost (pro určité směsi).

Text určuje tyto podmínky:

Dodavatel poskytne příjemci na jeho žádost bezpečnostní list sestavený v souladu s přílohou II, pokud směs nesplňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečná podle hlav I a II nařízení (ES) č. 1272/2008, avšak obsahuje:

a) v individuální koncentraci ≥ 1 % hmotnostní pro směsi jiné než plynné a ≥ 0,2 % objemových pro plynné směsi alespoň jednu látku, která představuje nebezpečí pro lidské zdraví nebo životní prostředí, nebo

b) v individuální koncentraci ≥ 0,1 % hmotnostních pro směsi jiné než plynné alespoň jednu látku, která je karcinogenní kategorie 2 nebo toxická pro reprodukci kategorie 1A, 1B a 2, která má senzibilizující účinky na kůži kategorie 1 nebo senzibilizující účinky na dýchací cesty kategorie 1, nebo která působí na laktaci či jejím prostřednictvím nebo která je perzistentní, bioakumulativní a toxická (PBT) podle kritérií uvedených v příloze XIII nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) podle kritérií uvedených v příloze XIII nebo byla z důvodů jiných než těch, které jsou uvedeny v písmenu a), zahrnuta do seznamu vytvořeného podle čl. 59 odst. 1, nebo

c) látku, pro kterou jsou stanoveny expoziční limity Společenství pro pracovní prostředí.

Je potřeba zmínit, že povinnost na základě písm. c) nezávisí na koncentraci látky ve směsi. Povinnost poskytnout BL na žádost se uplatňuje na směs obsahující látku přítomnou v jakékoli koncentraci, pro kterou existuje na úrovni EU expoziční limit v pracovním prostředí.

Doporučuje se v BL pro směs vždy uvádět látku, pro kterou je potřeba splnit tento požadavek (dokonce i v případě, že látku je potřeba jen jmenovat a její přesnou koncentraci uvést pouze, je-li přítomna v koncentraci stejné nebo větší než prahová hodnota uvedená v bodě 3.2.2 přílohy II, viz kapitola 3.2).

V případě povinnosti podle písm. b) dodavatelé musí poskytnout na žádost bezpečnostní list pro neklasifikovanou směs, která obsahuje určité nebezpečné látky v koncentracích vyšších nebo stejných než specifikovaná hodnota, ale nemusí uvést látky přítomné, ani koncentrace, ve kterých jsou přítomné, pokud nejsou specifikovány limity v pododdílu 3.2.2. přílohy II k nařízení REACH, nebo pokud nebyly specifikované limity dosaženy.

I když se to nevyžaduje, v zájmu jasnosti a transparentnosti se doporučuje uvést v BL pro směs, o kterou(-é) látku(-y) jde, v případě které(-ých) je potřeba splnit požadavek poskytnout bezpečnostní list.

Povinnost poskytnout bezpečnostní list na žádost je stanovena i v nařízení CLP.

Podle poznámky 1 v tabulkách 3.4.6, 3.6.2, 3.7.2, 3.8.3 a 3.9.4 přílohy I k nařízení CLP se tento požadavek vztahuje i na neklasifikované směsi, které obsahují aspoň jednu látku klasifikovanou jako senzibilizující kůži kategorie 1, podkategorie 1A nebo 1B, senzibilizující dýchací cesty kategorie 1, podkategorie 1A, 1B, karcinogenní kategorie 2, reprodukčně toxickou kategorie 1 nebo 2 nebo která má účinky na laktaci či prostřednictvím laktace a je toxická pro specifické cílové orgány kategorie 2 (při jednorázové nebo opakované expozici) nad prahovou hodnotou uvedenou v poznámkách ke stejným tabulkám.

Co udělat, když následný uživatel požádá o BL, i když se z právního hlediska nevyžaduje?

Někteří následní uživatelé systematicky požadují BL pro všechny látky a směsi (i pro ty, pro které to legislativa nevyžaduje) – může to byť např. součástí jejich postupu pro uvedení látky/směsi v podniku.

Možné jsou dva postupy:

  • dodavatel ve formátu podobném/totožném s BL poskytne relevantní informace – pokud je formát totožný, mělo by být jasně označeno, že není v souladu s článkem 31;
  • dodavatel může poskytnout potvrzení následnému uživateli, že BL není právně vyžadován pro látku/směs; toto potvrzení potom může použít i pro účely kontroly, aby prokázal prohlášení od svého dodavatele.

Bezpečnostní list
Proč je BL potřebný?
Formát BL
Revize BL
Jazyk použitý v BL
Obsah bezpečnostního listu
Odpovědnost za obsah BL
Kdo by měl sestavovat BL?
Oznamování složení nebezpečných směsí