Užitečné tipy k zvládnutí požadavků a výzev evropské chemické legislativy

Chemický management
Management rizik v podnikuScreening bezpečnostního listu – Analýza stavu BLREACH + CLP screeningImplementace požadavků r-BLKomunikace v rámci dodavatelského řetězce

Ekotoxikologické centrum Vám nabízí kapacity pro komplexní plnění požadavků pro management chemických látek, managementu rizik, registraci, povolování chemických látek ve shodě s nařízením REACH – vyhledávání, sledování procesů, zajištění registrace, zastupování při podání povolení (autorizace), vypracování dokumentace, komunikace s ECHA, tvorba strategií…

Pokud máte dotazy, kontaktujte nás telefonicky +420 513 035 888, nebo e-mailem na ekotox(at)ekotox.cz

Evropská chemická legislativa ovlivňuje aktuální situaci na trhu – věnujte pozornost 3 hlavním výzvám:

1. NESPRÁVNÁ KLASIFIKACE A OZNAČOVÁNÍ

– Klasifikace, označování a balení = etiketa + bezpečnostní list k výrobku.
Od 1. června 2017 už musí být všechny chemické výrobky (směsi) na trhu EU označeny v souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení (CLP), jinak se nesmí prodávat.

Více info TADY, nebo TADY.

2. NEREGISTROVANÉ CHEMICKÉ LÁTKY v EU

– Neregistrované látky nebude možné uvádět na trh EU a to ani ve výrobcích (směsích)!

Od 1. června 2018 musí být všechny chemické látky, uvedené na trh EU v množství nad 1 tunu ročně, zaregistrovány podle nařízení REACH. Pokud používáte chemické látky samotné, nebo látky obsažené ve směsích (přípravcích) a nemáte přehled o tom, zda Váš dodavatel látky už zaregistroval nebo to alespoň plánuje, může se stát, že dodávky těchto materiálů budou ze dne na den ukončeny.

Více info TADY, nebo TADY.

3. Látky, které PODLÉHAJÍ POVOLENÍ NEBO OMEZENÍM

– Seznamy látek, které podléhají povolení nebo omezením byly aktuálně rozšířeny a připravují se další změny – mohou se Vás týkat.
Látky, které byly zařazeny na Seznam látek podléhajících povolení (aktuálně 43 položek) se nesmí po určeném datu používat, pokud nebylo vydáno autorizační rozhodnutí pro konkrétní firmu a použití.
Kandidátský seznam, ve kterém jsou uvedeny látky s návrhem na omezení nebo zákaz, byl rozšířen na 174 položek.

Příloha XVII nařízení REACH obsahuje aktuálně 64 položek – látky omezené nebo zakázané v EU (jako takové, obsažené ve směsích nebo v předmětech).
Kromě aktuálně přijatých rozhodnutí se připravují další omezení, například pro isokyanáty, sloučeniny olova, rozšíření Kandidátského seznamu a Seznamu látek podléhajících povolení a další zásahy za účelem zlepšení bezpečnosti výrobků, ochrany spotřebitelů a lidského zdraví při práci.

Více info TADY.

EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ PORADENSTVÍ
– – volejte 513 035 888, pište ekotox(at)ekotox.cz
Užitečné tipy:

1. Vědět a správně a včas se rozhodovat.

Znát své portfolio chemických látek, směsí, předmětů, dodavatelů… je úplný základ. Používané materiály, chemické látky a směsi a jejich dodavatelé by měli být pod kontrolou. Vytvoření databáze ve struktuře, která zajistí potřebné informace v moderním softwarovém řešení, Vám nabízíme společně se vstupní analýzou (REACH screening) nebo podrobným auditem.

Až když poznám důkladně svoji situaci, mohu efektivně komunikovat s dodavateli a odběrateli, dělat správná rozhodnutí a efektivně řídit rizika spojená s uplatňováním chemické legislativy.

2. Nečekejte, že Vaši dodavatelé vědí všechno a mají vše pod kontrolou.

Je povinností každé společnosti provádět opatření pro zajištění bezpečnosti výroby – vědět, jaké informace jsou potřeba pro správné rozhodování a vědět, že dodavatelé se aktivně starají o plnění legislativních požadavků. Následně je možné v tomto smyslu zajistit vlastní výrobu nebo obchod a ujistit odběratele o kvalitě a bezpečnosti Vašich výrobků.

Řízená komunikace v dodavatelském řetězci na základě interních pravidel, rozdělení kompetencí a rozhodovacích procesů je nevyhnutelností.

3. Vědět včas = kontrolovat rizika

Pokud je uplatněn plošný zákaz – povolení (autorizace) pro danou látku, je potřeba mít informace a reagovat v předstihu. Zařazení látek na Seznam látek podléhajících povolení nebo do systému omezení je dlouhodobý proces. Trvá někdy i několik let, ale má svá pravidla, která mají až fatální dosah, pokud společnosti nepřijmou opatření včas. Termíny se rychle blíží – nenechávejte si rozhodování na poslední chvíli. Identifikace látky, ověření situace, určení nejlepšího postupu pro nahrazení, nebo další použití látek vyžaduje čas.

Zarezervujte si konzultaci a získejte náskok před konkurencí už dnes!