CLP

CLPJak nařízení CLP ovlivní BL?Klasifikace látekKlasifikace směsí

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (.pdf – 7,01 Mb)

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 618/2012 ze dne 10. července 2012, kterým se pro účely přizpůsobení vědecko-technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (.pdf – 797 Kb)

ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákonač. 279/2013 Sb., a některé další zákony.

Chemické látky a směsi klasifikují, označují a balí podle zákona 350/2011 Sb. (transpozice směrnic 67/548/EHS pro látky a 199/45/ES pro směsi ve znění pozdějších změn a doplňků). Podrobnosti o kritériích klasifikace  a označování jsou zejména ve vyhlášce 402/2011 Sb.

31.prosince 2008 bylo v Úředním věstníku EU tzv. nařízení CLP (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008) (.pdf – 7,01 Mb), které je přímo platným nástrojem evropské legislativy, čímž se začalo období postupného přechodu na nový systém klasifikace a označování chemikálií:

Důležitá přechodná ustanovení

Do 1.prosince 2010 se látky klasifikují, označují a balí v souladu se směrnicí 67/548/EHS.

Do 1.června 2015 se směsi klasifikují, označují a balí v souladu se směrnicí 1999/45/ES.

Od 1.prosince 2010 do 1.června 2015 se látky klasifikují v souladu se směrnicí 67/548/EHS a v souladu s tímto nařízením. Označují se a balí v souladu s tímto nařízením.

Pokud byla látka nebo směs klasifikována v souladu se směrnicí 67/548/EHS a už uvedená na trh před 1.prosincem 2010, není potřeba znovu označovat a balit v souladu s tímto nařízením, a to do 1.prosince 2012.

Směsi klasifikované, označené a zabalené v souladu se směrnicí 199/45/ES a už uvedené na trh před 1.červnem 2015 není potřeba znovu označovat a balit v souladu s tímto nařízením, a to do 1.června 2017.

Do 1.prosince 2011 si může členský stát zachovat všechny existující a přísnější klasifikace a označování látek zařazených do části 3 Přílohy VI k tomuto nařízení za zvláštních podmínek uvedených v nařízení CLP.

Nabytí účinnosti

Hlavy II, III a IV se uplatňují od 1.prosince 2010, pokud jde o látky, a od 1.června 2015, pokud jde o směsi.

Nařízení CLP bylo upraveno nařízením Komise (ES) č. 790/2009 (.pdf – 8,48 Mb), kterým se pro účely přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku mění a doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady )ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí: úprava textu části 3 Přílohy VI CLP v souvislosti s 30. a 31. ATP směrnice 67/548.

Pokyny k nařízení CLP

Nařízení CLP vychází z globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikálií (GHS) a implementuje ustanovení GHS do právního systému EU. Pokyny k nařízení CLP obsahují informace o tom, jak splnit povinnosti uložené nařízením CLP.

Dokument poskytuje pokyny o základních zásadách a postupech uvedených v nařízení CLP. Je určen především dodavatelům (tj. výrobcům látek, dovozcům látek a směsí, následným uživatelům, distributorům látek a směsí a dovozcům a výrobcům určitých specifických předmětů), kteří mají základní poznatky o současném systému klasifikace, označování a balení.

Dokument vysvětluje základní principy klasifikace a označování a poskytuje detailní návod na klasifikaci a označování látek a směsí. V některých kapitolách (např. pro karcinogenitu, mutagenitu a reprotoxicitu) vychází i z rozsáhlých zkušeností při aplikaci kritérií podle směrnice 67/548 a je určen pro experty v této oblasti.

Evropská chemická agentura (ECHA) zveřejnila na svých stránách dokument Otázky a Odpovědi o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008.

Klasifikace chemických látek a směsí je uvedena v bezpečnostních listech (BL)

Ekotoxikologické testy pro chemické látky a směsi