Nařízení CLP

CLP – ATPPravidla pro internetový prodej
Klasifikace látekKlasifikace směsí

Ekotoxikologické centrum CZ Vám nabízí poradenské služby pro chemický management – chemické látky, směsi, produkty, předměty.

CLP služby – klasifikace a označování látek a směsí, ECHA notifikace, bezpečnostní listy, podpora při plnění legislativních požadavků pro online prodej (webshop), UFI kódy, registrace produktů v systému ECHA a v členských zemích EU a další služby pro plnění povinností výrobců, dovozců, distributorů a následných uživatelů.

Kontakt: telefonicky: +420 513 035 888; e-mail: ekotox(at)ekotox.cz; skype: ekotox_brno; facebook: Bezpečnostní list.

CLP Nařízení

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označovaní a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 se stalo účinným dne 20. ledna 2009 ve všech členských státech EU. Je známé pod zkratkou „CLP“.

CLP nařízení vychází z Globálního harmonizovaného systému pro klasifikaci a označování chemických látek (Globally Harmonised System on the classification and labelling of chemicals (GHS)).

CLP je legislativně závazné ve všech členských státech EU a přímo aplikovatelné ve všech průmyslových sektorech. Vyžaduje od všech výrobců, dovozců a následných uživatelů látek a směsí, aby je klasifikovali podle harmonizovaných pravidel, označili a balili ve shodě s jejich nebezpečnými vlastnostmi ještě před vstupem na trh.

Konsolidovaná verze CLP nařízení

Konsolidovaná verze Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP nařízení) zahrnuje všechny dodatky a opravy CLP nařízení do data vyznačeného v záhlaví první stránky nařízení. Konsolidovaná verze nařízení CLP neobsahuje komentáře. Ty je možné najít v prvotním textu nařízení CLP. Právně závazné je znění zveřejněno v Úředním věstníku Evropské Unie.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1272-20200101&qid=1585665573238&from=EN

Harmonizovaná klasifikace a označování nebezpečných látek jsou upravovány pomocí tzv. „Přizpůsobení technickému pokroku“ (Adaptation to Technical Progress (ATP)) které přijímá Evropská komise na základě doporučení Komise pro hodnocení rizik (RAC) na roční báze. Další změny a úpravy legislativního textu nařízení CLP mohou být též přijaty formou ATP.

Harmonizovaná klasifikace a označování pro určité nebezpečné látky je uvedená v Tabulkách 3.1 a 3.2 Přílohy VI a též v tzv. „C&L Inventory“ na stránkách Evropské agentury pro chemické látky.

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database

Poison centres

Evropská komise přijala Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/11, kterým doplnila nařízení CLP tím, že posunula termín pro první předložení harmonizovaných informací do toxikologických středisek (poison centres) z 1.1.2020 na 1.1.2021 pro směsi určené pro spotřebitelské použití.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0011&qid=1585666628812&from=EN

Požadavky na harmonizované informace o nebezpečných směsích se liší od oznámení, které nyní vyžadují národní orgány členských států EU. Je proto potřebné začít řešit nové povinnosti systematicky – udělat si inventarizaci požadovaných a dostupných dat, identifikovat chybějící informace a způsob jak je získat tak, aby byly ve shodě s požadavky Přílohy VIII nařízení CLP.

Nezávisle na tom, kde se společnost nachází z pohledu dodavatelského řetězce, o povinnosti oznamovat údaje rozhoduje konečné použití směsi. Dodavatel, který je na začátku dodavatelského řetězce, by měl poskytnout co nejdříve informace následným uživatelům, kteří jsou blízko ke spotřebitelským použitím, aby mohli správně a včas provést příslušné předložení informací.

Pro účely notifikace byl zpřístupněn online portál pro předkládání informací na stránkách ECHA (ECHA Submission portal). Společnosti mohou využít tento nástroj pro oznámení jejich produktů. Stejně tak však platí, že společnosti nejsou povinny používat výlučně tento systém.

Software CHEMDOX poskytuje komplexní IT řešení pro UFI a překládání informací a poskytuje tak velmi výhodné řešení pro své uživatele.

ECHA doporučuje 5 kroků pro plnění notifikačních povinností:

  • Začít s přípravou a zjistit si, které členské státy akceptují harmonizovanou notifikaci a které budou vyžadovat individuální podání, případně kombinaci obou;
  • Provést analýzu stavu a identifikaci chybějících informací;
  • Aktivně jednat, pokud je třeba, vytvořit pracovní skupiny, komunikovat, sledovat aktuální vývoj;
  • Investovat do komunikace v dodavatelském řetězci;
  • Určit, který nástroj je nejvhodnější pro přípravu a provedení notifikací.

UFI Kódy

UFI kód je jednoznačný identifikátor, 16-znakový alfanumerický kód, který bude povinně na štítku výrobků, které obsahují nebezpečnou směs.
Kromě UFI se vyžaduje poskytování dalších informací o nebezpečné směsi a souvisejících výrobcích národním institucím, jakými jsou toxikologická střediska.
Takovými informacemi jsou složení, obchodní jméno, barva, balení, kategorie výrobků a toxikologické informace.
Cílem UFI je vytvořit jednoznačné propojení mezi informacemi, které se poskytují s výrobkem uváděným na trh.
Podmínkou pro přidělení UFI je, že všechny výrobky, které jsou označené a oznámené se stejným UFI, musí mít stejné složení nebezpečné směsi.

Na etiketách a štítcích výrobků se od roku 2021 bude uvádět nový prvek označení – 16-znakový kód, který se nazývá jednoznačný identifikátor složení (UFI).
Takzvané přechodné období pro výrobky už uvedené na trh a oznámené příslušným orgánům členských států před 1. 1. 2021 je určeno do 1. 1. 2025. Od roku 2025 bude UFI povinné na etiketách všech výrobků klasifikovaných kvůli zdravotním nebo fyzikálním nebezpečím.

Dovozci a následní uživatelé, kteří uvádí takovéto výrobky na trh, budou muset poskytovat konkrétní informace o výrobcích, včetně UFI pověřeným národním institucím, kde budou uvádět výrobky na trh.
Nově se zavádí Evropský systém kategorizace výrobků, který je též potřebné použít pro účely oznamování nebezpečných směsí.