Oznamování složení nebezpečných směsí

Bezpečnostní listProč je BL potřebný?Pro které látky nebo směsi?Formát BLRevize BLJazyk použitý v BLObsah bezpečnostního listuOdpovědnost za obsah BLKdo by měl sestavovat BL?

Ekotoxikologické centrum CZ Vám nabízí kontrolu, vypracování a revizi bezpečnostních listů a souvisejících dokumentů použitých chemických látek a směsí, ale i komunikaci v dodavatelském řetězci, nebo výpočet dopadů chemické legislativy na jednotlivé výrobky, produkty…

Kontakt: telefonicky: +420 513 035 888; e-mail: ekotox(at)ekotox.cz; skype: ekotox_brno; facebook.

ONLINE KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Na základě vzniku přílohy VIII evropského nařízení č. 1272/2008 (CLP), která řeší nový systém oznamování informací o nebezpečných směsích, vyšla novela chemického zákona č. 350/2011 Sb., která mění oznamovací povinnost. Obsahuje povinnost oznamování informací o některých nebezpečných směsích do portálu spravovaného Evropskou agenturou pro chemické látky (portál PCN). Tato novela nabývá účinnost dnem 1. ledna 2021.
V  návaznosti na novelu chemického zákona vydalo Ministerstvo zdravotnictví Metodický výklad Ministerstva zdravotnictví k postupu oznamování nebezpečných směsí v souladu s přílohou VIII nařízení EP  a Rady (ES) č. 1272/2008.

Pokud jste dovozce a následný uživatel a uvádíte na trh směsi klasifikované jako nebezpečné na základě jejich účinků na zdraví a fyzikálních účinků, týká se vás povinnost předkládat informace národním toxikologickým střediskům v harmonizovaném formátu xml (PCN formát).

 Předkládané informace v harmonizovaném formátu zahrnují: 

  • kontaktní údaje překladatele (název, adresa, tel. číslo., e-mail)
  • identifikátor výrobku pro směs podle části B bod 1.1
  • kategorizaci výrobku podle EuPCS (Evropský systém kategorizace výroků)
  • použití (spotřebitelské, profesionální, průmyslové)
  • UFI (jednoznačný identifikátor složení)
  • Klasifikace, pokud jde o nebezpečnost pro zdraví a fyzikální nebezpečnost
  • prvky označení (výstražné symboly nebezpečnosti, signální slovo, standardní věty o nebezpečnosti, pokyny pro bezpečné zacházení)
  • toxikologické informace
  • informace o fyzikálně – chemických vlastnostech
  • informace o složkách směsi a koncentrace resp. rozsah koncentrací složek

Pro detergenty platí i nadále oznamovací povinnost na Ministerstvo zdravotnictví do registru CHLAP.

Máte v podniku vypracován postup pro přidělování UFI kódů?
Pokud uvádíte na trh výrobky pro spotřebitelské a profesionální použití, povinnost uvádět UFI kódy na štítku se vás týká už od 1. ledna 2021!


Bezpečnostní list
Proč je BL potřebný?
Pro které látky nebo směsi?
Formát BL
Revize BL
Jazyk použitý v BL
Obsah bezpečnostního listu
Odpovědnost za obsah BL
Kdo by měl sestavovat BL?