Štítky – CLP

Štítky – CLP
Štítky

Výrobci, dovozci, následní uživatelé a distributoři, jako i výrobci a dovozci některých specifických výrobků, musí ostatní účastníky dodavatelského řetězce informovat, včetně spotřebitelů, o identifikované nebezpečnosti. To se provádí tak, že se látka nebo směs označí v souladu s nařízením CLP před jejich uvedením na trh, pokud:

  • látka nebo směs je klasifikována jako nebezpečná,
  • směs obsahuje jednu nebo více látek klasifikovaných jako nebezpečné v množství překračující určitou limitní hodnotu,
  • výrobek má výbušné vlastnosti.

V nařízení CLP se vymezuje obsah štítku a uspořádání jednotlivých prvků označení. Štítek musí být pevně připevněn k jedné nebo více stranám obalu a musí obsahovat tyto údaje:

  • jméno/název, adresa a telefonní číslo dodavatele,
  • jmenovité množství látky nebo směsi v balení, které je přístupné široké veřejnosti (pokud toto množství není uvedeno na jiné části balení).
  • identifikátory výrobku
    popřípadě, výstražné symboly nebezpečnosti, signální slova, standardní věty o nebezpečnosti, náležité pokyny pro bezpečné zacházení a doplňující informace, které jsou vyžadovány na základě dalších právních předpisů.
Štítky - CLP
Štítky – CLP