Interní dokumentace

Interní dokumentace

Jak připravit žádost o povolení (příručka)

Účelem této příručky je pomoci při přípravě žádosti o autorizaci a její předložení Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA). Přesněji, popisují se v ní oddíly a pole v rámci Mezinárodní databáze jednotných chemických informací (IUCLID), které je třeba vyplnit při přípravě žádosti podle hlavy VII nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

Cílem této příručky je pomoci žadatelům rozpoznat, která z početných polí aplikace IUCLID jsou nejdůležitější pro úspěšné předložení žádosti: aby mohla agentura ECHA žádost zpracovat, je potřeba vyplnit všechny „povinné“ oddíly (viz kapitola 7. Jak vytvořit soubor údajů o látce). Dokumentace k žádosti o povolení vytvořená v rámci aplikace IUCLID se následně může předložit prostřednictvím systému REACH-IT.

Pokyny v této příručce se týkají žádostí předkládaných jednou nebo více osobami (právnickými osobami), žádajícími o jedno nebo více použití jedné nebo více látek.

Interní dokumentace

Interní dokumentace