Vzájemné uznání

Povolení biocidního přípravku je možné uznat v jiných členských státech v souladu s postupy vzájemného uznávání, aby se zabránilo duplicitě hodnocení. Existují dva postupy: následné vzájemné uznávání, které je relevantní v případě stávajícího povolení, a souběžné vzájemné uznávání, které je relevantní v případě předložení původní žádosti o vnitrostátní povolení a zároveň i žádosti o vzájemné uznání.

Povolení podle následného vzájemného uznávání / souběžného vzájemné uznávání by se mělo udělovat za stejných podmínek jako (původní) vnitrostátní; v některých případech však mohou příslušné členské státy navrhnout zamítnutí udělení povolení nebo úpravu jeho podmínek.

Stejná pravidla jako pro jeden biocidní přípravek se vztahují i na kategorii (skupinu) biocidních přípravku (BPF).

Řešení sporů

Pokud kterýkoli z dotčených členských států nesouhlasí se závěry zprávy o posouzení přípravku nebo se souhrnem charakteristických vlastností biocidního přípravku (SPC), musí referenčnímu členskému státu, všem ostatním dotčeným členským státům a žadateli zaslat podrobné vysvětlení důvodů takovéhoto stanoviska. Body neshody musí být bezodkladně předloženy koordinační skupině (CG) referenčním členským státem, přičemž členské státy vynaloží maximální úsilí k dosažení dohody. Žadatel může předložit svoje stanovisko. Pokud CG nedosáhne dohody do 60 dní, referenční členský stát informuje Komisi (COM), která prostřednictvím prováděcího aktu přijme konečné rozhodnutí. Komise může buď požádat agenturu ECHA o stanovisko k vědeckým a technickým otázkám (prostřednictvím Výboru pro biocidní přípravky), nebo dát žadateli příležitost vyjádřit své připomínky (30 dní), aby mohla přijmout konečné rozhodnutí.