Zjednodušené povolení

Zjednodušené povolení
Cílem zjednodušeného postupu povolování (SA) je podpořit používání biocidních přípravků (BP), které mají příznivější environmentální profil nebo vliv na zdraví lidí a zvířat.

Postup při podávaní žádosti o udělení zjednodušeného povolení je podobný postupu při vnitrostátním povolení, jen požadavky na informace jsou nižší.

K tomu, aby se biocidní přípravek mohl ucházet o postup SA, musí splňovat podle článku 25 nařízení o biocidních přípravcích ((EU) č. 528/2012 (BPR)) tyto podmínky:

  • všechny účinné látky obsažené v biocidním přípravku jsou uvedeny v příloze I BPR a splňují určená omezení;
  • biocidní přípravek neobsahuje žádné látky vzbuzující obavy;
  • biocidní přípravek neobsahuje žádné nanomateriály;
  • biocidní přípravek je dostatečně účinný;
  • manipulace s biocidním přípravkem ani použití, k němuž je určen, nevyžadují osobní ochranné prostředky.

Zjednodušené povolení biocidního přípravku uděluje příslušný orgán hodnotícího členského státu a je platný jen pro schválené podmínky v něm uvedené.

Vzájemné uznávání jinými členskými státy není potřebné. Držitel povolení musí učinit oznámení každému příslušnému členskému státu nejpozději 30 dnů před uvedením přípravku na jeho území.