aktuality

Návrh na restrikce – nebezpečné kontaminanty v dětských plenkách

Návrh na restrikce – nebezpečné kontaminanty v dětských plenkách

Kontaminanty: polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), furany, dioxiny, polychlorované bifenyly (PCB) a formaldehyd

ECHA původní článek – link: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/keeping-harmful-chemicals-out-of-baby-nappies

Francouzská agentura pro potraviny, životní prostředí, zdraví a bezpečnost (Anses) publikovala v lednu 2019 studii na základě laboratorních analýz vykonávaných ve dvou různých laboratořích se zaměřením na 23 produktů dostupných na francouzském trhu s cílem zjistit, zda použití jednorázových dětských plenek může být spojováno s negativními zdravotními účinky.

Hodnocení rizik se zakládalo na výsledcích laboratorních testů a údajů z literatury.

Na základě tohoto hodnocení se ukázalo, že zdravotní prahové hodnoty byly překročeny pro PAU, furany, dioxiny, polychlorované bifenyly a sumu těchto látek.

Převážná část nalezených chemických látek v dětských plenkách se považuje za kontaminanty, protože do těchto výrobků se cíleně přidávají jen parfémy a vonné látky.

Pro přípravu legislativního návrhu pro restrikce Anses potřebuje více informací – výzva pro poskytnutí informací (důkazů) je otevřená do 31. března 2020.

Potřebné důkazy zahrnují například:

 • Rozsah navrhovaných omezení – typy dětských plenek a informace o látkách, které je potřebné do návrhu zahrnout;
 • Hodnocení expozice – expozice dětí předmětným látkám, použití jednorázových plenek v různých zemích EU;
 • Koncentrační limity a analytické metody – informace o standardizovaných metodách testování;
 • Alternativy – zvážení látek, které nejsou cíleně přidávané, ale jsou kontaminanty nebo rezidui;
 • Socio-ekonomický dopad možných omezení – beroucí v úvahu náklady a benefity pro všechny zúčastněné strany.

Dokumentace s návrhem omezení by měla být prodloužená v říjnu 2020.

Více informací na stránkách Ekotox: https://ekotox.cz/reach/


Nemáte čas cestovat za informacemi? Vyberte si z naší nabídky on-line seminářů a získejte vědomosti z pohodlí Vašeho domova nebo pracovního místa.

Školení a on-line semináře (webináře) :

Aktuální školení a webináře: https://reachtraining.eu/cz/skoleni


EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

 • Konzultační a poradenské služby pro výrobce a dovozce (EU REACH, CLP, detergenty, RoHS, WEEE, POPs…)
 • Bezpečnostní listy a registrace nebezpečných směsí v členských zemích EU (Poison Centers), UFI a více
 • Biocidy
 • Bezpečnost kosmetických přípravků
 • Chemický management
 • Hodnocení environmentálních a zdravotních rizik

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

 Traťová 1, 619 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 513 035 888
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu
FB : Bezpečnostní list
Linkedinekotoxcz

Pro odhlášení z odběru novinek, klikněte na tento link.

11 chemických látek bylo přidáno do REACH seznamu látek podléhajících povolení

11 chemických látek bylo přidáno do REACH seznamu látek podléhajících povolení

Evropská komise přijala nařízení, kterým byl REACH seznam látek podléhajících povolení rozšířen o 11 látek –Příloha XIV nařízení REACH.

eur-lex.europa link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0171&qid=1582614819728&from=EN

Nařízení o zařazení nových 11 látek bylo zveřejněno 6. února 2020 – Nařízení Komise (EU) 2020/171. Jejich zařazení na seznam látek podléhajících povolení rozšířilo počet látek v Příloze XIV z původních 43 na 54.

Souvislosti

REACH povolovací proces má za cíl zajistit, že látky vzbuzující mimořádné obavy budou progresivně nahrazovány méně nebezpečnými látkami nebo technologiemi, tam kde je to technicky a ekonomicky realizovatelné a jsou k dispozici vhodné alternativy.

Povolovací proces se zahájí, když členský stát EU nebo ECHA, na základě požadavku Komise, navrhne látku na zařazení mezi látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC).

Více o SVHC látkách na Ekotox: https://ekotox.cz/reach/svhc-latky/

Povolovací proces popisuje schéma uvedené níže:

Link to ECHA: https://echa.europa.eu/substances-of-potential-concern

Látky zařazené na REACH seznam látek podléhajících povolení dne 6. února 2020 a jeich SVHC vlastnosti:

# Substance name Intrinsic property(ies) referred to in Article 57 Latest application date Sunset date
44 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear

EC No: 271-093-5

CAS No: 68515-50-4

Toxic for reproduction (category 1B) 27 August 2021 27 February 2023
45 Dihexyl phthalate

EC No: 201-559-5

CAS No: 84-75-3

Toxic for reproduction (category 1B) 27 August 2021 27 February 2023
46 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters; 1,2-benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters with ≥ 0,3 % of dihexyl phthalate

(EC No 201-559-5) EC No: 271-094-0; 272-013-1

CAS No: 68515-51-5; 68648-93-1

Toxic for reproduction (category 1B) 27 August 2021 27 February 2023
47 Trixylyl phosphate

EC No: 246-677-8

CAS No: 25155-23-1

Toxic for reproduction (category 1B) 27 November 2021 27 May 2023
48 Sodium perborate; perboric acid, sodium salt

EC No: 239-172-9; 234-390-0

CAS No: –

Toxic for reproduction (category 1B) 27 November 2021 27 May 2023
49 Sodium peroxometaborate

EC No: 231-556-4

CAS No: 7632-04-4

Toxic for reproduction (category 1B) 27 November 2021 27 May 2023
50 5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1- yl)-5-methyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-butyl-2- (4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl- 1,3-dioxane [2] [covering any of the indivi­dual stereoisomers of [1] and [2] or any com­bination thereof]

EC No: – CAS No: –

vPvB 27 February 2022 27 August 2023
51 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentyl­phenol (UV-328)

EC No: 247-384-8

CAS No: 25973-55-1

PBT, vPvB 27 May 2022 27 November 2023
52 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2- yl)phenol (UV-327)

EC No: 223-383-8

CAS No: 3864-99-1

vPvB 27 May 2022 27 November 2023
53 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6- (sec-butyl)phenol (UV-350) EC No: 253-037-1

CAS No: 36437-37-3

vPvB 27 May 2022 27 November 2023
54 2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320) EC No: 223-346-6 CAS No: 3846-71-7 PBT, vPvB 27 May 2022 27 November 2023

 

Více informací o REACH povolování a povinnostech pro společnosti používající látky na REACH seznamu látek podléhajících povolení: https://ekotox.cz/reach/povolovani/


Nemáte čas cestovat za informacemi? Vyberte si z naší nabídky on-line seminářů a získejte vědomosti z pohodlí Vašeho domova nebo pracovního místa.

Školení a on-line semináře (webináře) – první půlrok 2020:

 • Pravidla internetového prodeje produktů obsahujících nebezpečné látky – *Webinář* – 24.3.2020
 • UFI – systém nahlašování nebezpečných směsí – *Webinář* – 31.3.2020

Aktuální školení a webináře: https://reachtraining.eu/cz/skoleni


EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

 • Konzultační a poradenské služby pro výrobce a dovozce (EU REACH, CLP, detergenty, RoHS, WEEE, POPs…)
 • Bezpečnostní listy a registrace nebezpečných směsí v členských zemích EU (Poison Centers), UFI a více
 • Biocidy
 • Bezpečnost kosmetických přípravků
 • Chemický management
 • Hodnocení environmentálních a zdravotních rizik

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

 Traťová 1, 619 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 513 035 888
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu
FB : Bezpečnostní list
Linkedinekotoxcz

Pro odhlášení z odběru novinek, klikněte na tento link.

ECHA začne od dubna 2020 kontrolovat zprávy o chemické bezpečnosti

ECHA začne od dubna 2020 kontrolovat zprávy o chemické bezpečnosti

Od dubna 2020 začne Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) kontrolovat úplnost zpráv o bezpečnosti chemických látek (CSR) v případě registrovaných látek – přítomnost informací o použitích, expozici a charakterizaci rizik.

ECHA link: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/make-sure-your-chemical-safety-report-is-complete-we-ll-start-to-check-in-april

Kontrola zpráv o chemické bezpečnosti bude založena na informacích o použitích uvedených v registrační dokumentaci.

ECHA bude kontrolovat kompletnost zpráv o chemické bezpečnosti u všech registrací pro látky registrované nad 10 tun ročně a současně klasifikovaných jako nebezpečné pro životní prostředí nebo lidské zdraví, nebo perzistentních, bioakumulativních a toxických.

V případě společných registrací individuální CSR nebudou kontrolovány, jelikož vycházejí ze zprávy o chemické bezpečnosti podané hlavním registrujícím.

Nové kontroly zpráv o chemické bezpečnosti se zaměřují na ověření přítomnosti požadovaných elementů, nikoli na adekvátnost zaslaných informací. Kontroly se budou týkat původně podané dokumentace i upravené a doplněné dokumentace.

V případě, že zprávu o chemické bezpečnosti nebude možné otevřít, anebo je napsána v jiném než oficiálním jazyce členských států EU, bude považována za nekompletní a její podání nebude považováno za úspěšné.

Určité úpravy se budou týkat také elektronické kontroly kompletnosti registrační dokumentace. Pro zajištění plnění základních požadavků na informace uvedených v článcích VII-X nařízení REACH, ECHA zlepšuje kontrolu klíčových parametrů nebezpečnosti. Podrobnější kontroly se budou týkat následujících oblastí: mutagenita, reprodukční toxicita a degradabilita.

Elektronická kontrola se zaměří také na životní cyklus látek. To znamená, že na základě popisu použití bude předmětem kontroly přítomnost informací o životním cyklu výrobků.

Vzhledem k tomu, že tyto změny budou součástí elektronické kontroly, budou rovněž zařazeny do nové verze validačního asistenta programu IUCLID, jehož použití se vyžaduje před zasláním informací do ECHA.

Upravená verze validačního asistenta kontroly úplnosti bude uplatněna na konci dubna vydáním nové verze balíku IUCLID.

Více informací o REACH registraci na stránkách Ekotox: https://ekotox.cz/reach/reach-registrace/


Nemáte čas cestovat za informacemi? Vyberte si z naší nabídky on-line seminářů a získejte vědomosti z pohodlí Vašeho domova nebo pracovního místa.

Školení a on-line semináře (webináře) – první půlrok 2020:

 • Pravidla internetového prodeje produktů obsahujících nebezpečné látky – *Webinář* – 24.3.2020
 • UFI – systém nahlašování nebezpečných směsí – *Webinář* – 31.3.2020

Aktuální školení a webináře: https://reachtraining.eu/cz/skoleni


EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

 • Konzultační a poradenské služby pro výrobce a dovozce (EU REACH, CLP, detergenty, RoHS, WEEE, POPs…)
 • Bezpečnostní listy a registrace nebezpečných směsí v členských zemích EU (Poison Centers), UFI a více
 • Biocidy
 • Bezpečnost kosmetických přípravků
 • Chemický management
 • Hodnocení environmentálních a zdravotních rizik

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

 Traťová 1, 619 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 513 035 888
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu
FB : Bezpečnostní list
Linkedinekotoxcz

Pro odhlášení z odběru novinek, klikněte na tento link.

Prodej on-line – kontrola produktů obsahujících nebezpečné látky

Prodej on-line – kontrola produktů obsahujících nebezpečné látky

Právě začaly inspekce v rámci 8. hlavního projektu Fóra pro dodržování evropské chemické legislativy. Projekt je zaměřen na kontrolu dodržování požadavků nařízení REACH, CLP a nařízení o biocidních přípravcích při on-line prodeji nebezpečných látek, směsí, biocidních přípravků a produktů na trzích členských států EU a EEA.

https://echa.europa.eu/-/inspectors-to-check-products-sold-online-that-contain-harmful-substances

8. projekt Fóra na dodržování evropské chemické legislativy (REF-8) zaměřený na kontrolu internetového prodeje chemických látek, směsí a výrobků vstoupil do realizační fáze a bude probíhat do 31. prosince 2020. Na projektu spolupracuje 29 zemí.

Tyto kontroly navazují volně na kontrolní aktivity provedené v předcházejícím období a na základě Závěrečné zprávy „Final report on the Forum Pilot Project on CLP focusing on control of internet salesReporting period: January – October 2017“:
Bylo celkem zjištěno 1 083 (82.4 %) případů nesouladu s článkem 48(2) nařízení CLP.
V případě 83.3 % porušení pravidel se jednalo o absenci informací o nebezpečnosti resp. dodatečných informací.

Celá správa: https://echa.europa.eu/documents/10162/13577/forum_project_report_on_control_of_internet_sales_en.pdf

REF-8 projekt je zaměřen na produkty pro širokou veřejnost a profesionální použití nabízené na soukromých internetových stránkách (e-shopech) a na prodejních platformách jako jsou Amazon a eBay.

Inspektoři budou kontrolovat, zda kupující jsou informováni o přítomnosti nebezpečných chemických látek v produktech před jejich zakoupením a zda jsou dodržovány příslušné části předmětné legislativy. Kontrola se může zaměřit na informace poskytované v rámci reklamy nebo přímo nákupem produktu a jeho následnou analýzou.

Inspektoři se mohou například zaměřit na látky zakázané/omezené ve výrobcích, které jsou prodávané online (hračky, textilie), a zjišťovat plnění požadavků definovaných nařízením REACH.

V případě biocidních přípravků se projekt zaměří na biocidní produkty uváděné na trh v rámci povolování, ale i na produkty uváděné na trh v rámci přechodných ustanovení.

Projekt se zaměří na internetový prodej produktů a internetovou reklamu, ale inspektoři mohou přímo navštívit společnosti pro fyzickou kontrolu na místě, pokud bude tento způsob pro daný případ relevantní.

Výsledky projektu budou zveřejněny koncem roku 2021.

Více informací o REACH legislativě a povinnostech pro společnosti: https://ekotox.cz/reach/


Aktuální školení a webináře: https://reachtraining.eu/cz/skoleni


EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

 • Konzultační a poradenské služby pro výrobce a dovozce (EU REACH, CLP, detergenty, RoHS, WEEE, POPs…)
 • Bezpečnostní listy a registrace nebezpečných směsí v členských zemích EU (Poison Centers), UFI a více
 • Biocidy
 • Bezpečnost kosmetických přípravků
 • Chemický management
 • Hodnocení environmentálních a zdravotních rizik

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

 Traťová 1, 619 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 513 035 888
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu
FB : Bezpečnostní list
Linkedinekotoxcz

Kandidátský seznam byl rozšířen o 4 nové SVHC látky

Kandidátský seznam byl rozšířen o 4 nové SVHC látky

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) pro případné zahrnutí do přílohy XIV (kandidátský seznam)

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) pro případné zahrnutí do přílohy XIV (kandidátský seznam) obsahuje aktuálně 205 látek. ECHA link: https://echa.europa.eu/cs/-/four-new-substances-added-to-candidate-list

Helsinky, 16. ledna 2020 – ECHA přidala na seznam kandidátských látek tři nové látky kvůli jejich toxicitě pro reprodukci a čtvrtou na základě kombinace jiných vlastností představujících porovnatelnou nebezpečnost. Rozhodnutí o zařazení látky perfluorobutan sulfonové kyseliny (PFBS) a jejích solí do seznamu bylo přijato za účasti Komise členských států (the Member State Committee (MSC)).

REACH kandidátský seznam a souvislosti

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) pro případné zahrnutí do přílohy XIV je seznam látek, které mohou mít závažné účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. Látky zařazené do tohoto kandidátského seznamu známé jako SVHC látky jsou kandidáty pro zařazení do REACH sezamu látek podléhajících povolení (autorizační seznam). Jakmile jsou látky zařazeny do seznamu látek podléhajících povolení, průmyslové společnosti musí požádat o povolení pro možné použití látky i po datu zákazu.

Společnostem mohou vyplývat povinnosti v souvislosti se zařazením látky na REACH kandidátský seznam. Tyto povinnosti se mohou týkat látek samotných, ve směsích nebo v předmětech. Každý dodavatel předmětu, který obsahuje látku uvedenou na kandidátském seznamu v koncentraci vyšší než 0,1% hm., má povinnost sdělit tuto skutečnost svým odběratelům v dodavatelském řetězci a spotřebitelům. Navíc dovozci a výrobci předmětů obsahujících takovouto látku mají 6 měsíců od jejího zařazení na kandidátský seznam (v tomto případě je to 16.1.2020) na oznámení Evropské chemické agentuře (ECHA).

Více o SVHC látkách na Ekotox: https://ekotox.cz/reach/svhc-latky/

Látky zařazené do REACH kandidátského seznamu  16. ledna 2020:

Více informací o REACH povolování a povinnostech pro společnosti používající látky pro případné zařazení do REACH autorizačního seznamu: https://ekotox.cz/reach/povolovani/postup-autorizace/


Aktuální školení a webináře: https://reachtraining.eu/cz/skoleni


EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

 • Konzultační a poradenské služby pro výrobce a dovozce (EU REACH, CLP, detergenty, RoHS, WEEE, POPs…)
 • Bezpečnostní listy a registrace nebezpečných směsí v členských zemích EU (Poison Centers), UFI a více
 • Biocidy
 • Bezpečnost kosmetických přípravků
 • Chemický management
 • Hodnocení environmentálních a zdravotních rizik

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

 Traťová 1, 619 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 513 035 888
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu
FB : Bezpečnostní list
Linkedinekotoxcz

SCIP databáze – povinnosti pro výrobce, dovozce a distributory předmětů na trhu EU od 5. 1. 2021

SCIP databáze – povinnosti pro výrobce, dovozce a distributory předmětů na trhu EU od 5. 1. 2021

SCIP je databáze pro sběr a poskytování informací o sledovaných látkách (Substances of Concern In articles) samotných nebo v komplexních předmětech (produktech) na základě požadavků Rámcové směrnice o odpadech (Waste Framework Directive (WFD)).

Společnosti dodávající předměty na trh EU obsahující látky vzbuzující mimořádné obavy (substances of very high concern (SVHCs)) uvedené na Kandidátském seznamu v koncentraci vyšší než 0.1% hmotnostních (w/w) v předmětu musí předložit informace Evropské chemické agentuře (ECHA) počínaje 5. lednem 2021.

SCIP databáze zajistí dostupnost informací o předmětech obsahujících látky z Kandidátského seznamu pro potřeby celého životního cyklu předmětu a materiálů včetně stádia odpadu. Takto se informace dostanou ke zpracovatelům odpadů a spotřebitelům.

Povinnosti poskytovat údaje ECHA se týkají následujících společností:

 • EU výrobci a montážní podniky,
 • Dovozci do EU,
 • EU distributoři předmětů a další zúčastněné strany dodavatelského řetězce.

Prodejci a jiní dodavatelé předmětů dodávající exkluzivně jen spotřebitelům nemusí poskytovat informace do SCIP databáze.

Dodavatelé předmětů musí předložit následující informace do ECHA:

 • Informace umožňující identifikaci předmětu;
 • Název, koncentrační rozsah a umístění látky z Kandidátského seznamu, která se nachází v předmětu;
 • Další informace umožňující bezpečné použití předmětu, zejména informace o opatřeních pro stádium odpadu.

Informace, které budou zaslány do SCIP databáze, budou veřejně dostupné a tedy přímo k dispozici zpracovatelům odpadů k odstranění nedostatků při zajištění relevantních informací.

Jak ECHA definuje předmět:

Podle článku 3(3) nařízení REACH je „předmětem“ věc, která během výroby získává určitý  tvar, povrch nebo vzhled určující její funkci ve větší míře než její chemické složení.


Aktualizovaná školení a webináře: https://reachtraining.eu/cz/skoleni

Výběr z nabídky:

 • Tvorba a správa BL – SW Chemdox – *Webinář*
 • Management chemických látek v podniku – *Webinář*
 • UFI kódy – *Webinář*
 • Manager chemické bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dny

EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

– Spolehlivý partner v oblasti chemie a chemické legislativy, bezpečnosti předmětů a managementu rizik již více než 25 let.

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)

Traťová 1, 619 00 Brno
Česká republika

Tel.: +420 513 035 888, +420 734 152 492
E-mail: ekotox(at)ekotox.cz
Web: https://ekotox.cz
FB : Bezpečnostní list
Linkedinekotoxcz

 

Oznamování nebezpečných směsí v evropském systému od roku 2021

Oznamování nebezpečných směsí v evropském systému od roku 2021

Evropská komise přijala „delegovaný akt“, kterým doplnila nařízení CLP tím, že posunula termín pro první nahlašování harmonizovaných informací do toxikologických center (poison centres) z 1.1.2020 na 1.1.2021 pro směsi určené ke spotřebitelskému použití.

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/CS/C-2019-7611-F1-CS-MAIN-PART-1.PDF

Komise stále pracuje na dodatečných úpravách Přílohy VIII nařízení CLP s cílem vyřešit některé problémy, které potřebují úpravu tak, aby bylo možné plně provést oznamovací povinnost. Tyto úpravy budou publikovány v průběhu roku 2020.

Požadavky na harmonizované informace o nebezpečných směsích se liší od notifikací, které teď vyžadují národní orgány členských států EU. Je proto potřeba začít řešit nové povinnosti systematicky – udělat inventarizaci požadovaných a dostupných dat, identifikovat chybějící informace a způsob, jak je doplnit tak, aby byly ve shodě s požadavky Přílohy VIII nařízení CLP.

Nezávisle na tom, kde se společnost nachází z pohledu dodavatelského řetězce, o povinnosti oznamovat údaje rozhoduje konečné použití směsi. Dodavatel, který je na začátku dodavatelského řetězce, by měl poskytnout co nejdříve informace následným uživatelům, kteří jsou blízko ke spotřebitelským použitím, aby mohli správně a včas provést příslušná oznámení.

Pro účely notifikace byl zpřístupněn online portál pro podání informací na stránkách ECHA (ECHA Submission portal). Společnosti mohou využít tento nástroj pro notifikaci svých produktů. Rovněž však platí, že společnosti nejsou povinny používat výlučně tento systém.

Software CHEMDOX poskytuje komplexní IT řešení pro UFI a notifikační informace a poskytuje tak velmi výhodné řešení pro své uživatele.

ECHA doporučuje 5 kroků pro plnění oznamovacích povinností:

 • Začít s přípravou a zjistit si, které členské státy akceptují harmonizovanou notifikaci a které budou vyžadovat individuální podání, případně kombinaci obou;
 • Provést analýzu stavu a identifikaci chybějících informací;
 • Aktivně jednat, pokud je třeba vytvořit pracovní skupiny, komunikovat, sledovat aktuální vývoj;
 • Investovat do komunikace v dodavatelském řetězci;
 • Určit, který nástroj je nejvhodnější pro přípravu a provedení oznámení.

Více informací o nařízení CLP: https://ekotox.cz/bezpecnostni-list/clp/

—————————————————————————————————————–

Aktualizovaná školení a webináře: https://reachtraining.eu/cz/skoleni

Výběr z nabídky:

 • Tvorba a správa BL – SW Chemdox – *Webinář*
 • Management chemických látek v podniku – *Webinář*
 • UFI kódy – *Webinář*
 • Manager chemické bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dny

_____________________________________________________________________

EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

– Spolehlivý partner v oblasti chemie a chemické legislativy, bezpečnosti předmětů a managementu rizik již více než 25 let.

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)

Traťová 1, 619 00 Brno
Česká republika

Tel.: +420 513 035 888, +420 734 152 492
E-mail: ekotox(at)ekotox.cz
Web: https://ekotox.cz

FB : Bezpečnostní list

Linkedin : ekotoxcz

 

SCIP databáze pomůže zlepšit transparentnost v případě nebezpečných látek v předmětech

SCIP databáze pomůže zlepšit transparentnost v případě nebezpečných látek v předmětech

ECHA zveřejnila informace o požadavcích, které souvisí s připravovanou databází (SCIP) o předmětech obsahujících látky uvedené na Kandidátském seznamu (SVHC).

Společnosti budou muset posílat informace do databáze od ledna 2021.

Podle „Rámcové směrnice o odpadech“ dodavatelé předmětů, které obsahují látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC), uvedené na kandidátském seznamu, musí poskytnout informace o předmětných látkách v předmětech jako takových, anebo komplexních předmětech (produktech).

Prototyp databáze je naplánován na začátek roku 2020. Později v tomto roce bude databáze rozšířena a doplněna o další funkcionality. Společnosti uvádějící předměty na trh EU budou muset zasílat notifikace od 5. ledna 2021. Cílem je podpořit substituce nebezpečných látek a cirkulární ekonomika.

Dodavatelé předmětů poskytnou:

 • informace umožňující identifikaci předmětu;
 • název, koncentrační rozsah a umístění SVHC látky v předmětu;
 • a také pravděpodobně i informace o bezpečném použití předmětu.

SCIP databáze poskytne zpracovatelům odpadů informace o nebezpečných látkách v odpadech, které zpracovávají, takže materiálové toky mohou být potenciálně „vyčištěny“ před recyklací a opětovným použitím předmětů tak, aby byla zajištěna opravdová a bezpečná cirkulární ekonomika.

Navíc, zvýšená transparentnost v informacích o přítomnosti nebezpečných látek pomůže spotřebitelům lépe se rozhodovat na základě relevantních informací při nákupu zboží a bezpečném použití a následném zneškodnění takových předmětů.

https://echa.europa.eu/sk/-/scip-database-will-improve-transparency-on-hazardous-substances-in-articles

Dne 12. listopadu se uskutečnil v Helsinkách seminář se zaměřením na SCIP. Záznam z rokování: https://www.echa.europa.eu/-/scip-workshop-12-november-2019

Přehled povinností vyplývajících ze zařazení látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) na seznam kandidátských látek

https://ekotox.cz/reach/svhc-latky/

 • Dodavatelé předmětů z EU anebo EHP, které obsahují látky ze seznamu kandidátských látek v koncentraci vyšší než 0,1 hm. %, musí svým zákazníkům poskytnout dostatečné informace umožňující bezpečné použití výrobku.
 • Dodavatelé předmětů z EU anebo EHP, které obsahují látky ze seznamu kandidátských látek v koncentraci vyšší než 0,1 hm. %, musí na žádost spotřebitele poskytnout dostatečné informace umožňující bezpečné použití výrobku. Tyto informace musí poskytnout do 45 dní od doručení žádosti.
 • Výrobci nebo dovozci předmětů z EU a EHP musí informovat agenturu ECHA o tom, zda jejich předmět obsahuje látku ze seznamu kandidátských látek. Tato povinnost platí, pokud se látka nachází v těchto předmětech v množstvích celkově nad jednu tunu na výrobce nebo dovozce ročně a pokud je látka přítomna v těchto předmětech v koncentraci vyšší než 0,1 hm. %.

—————————————————————————————————————–

Aktualizovaná školení a webináře: https://reachtraining.eu/cz/skoleni

Výběr z nabídky:

 • Tvorba a správa BL – SW Chemdox – *Webinář*
 • Management chemických látek v podniku – *Webinář*
 • UFI kódy – *Webinář*
 • Manager chemické bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dny

_____________________________________________________________________

EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

– Spolehlivý partner v oblasti chemie a chemické legislativy, bezpečnosti předmětů a managementu rizik již více než 25 let.

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)

Traťová 1, 619 00 Brno
Česká republika

Tel.: +420 513 035 888, +420 734 152 492
E-mail: ekotox(at)ekotox.cz
Web: https://ekotox.cz

FB : Bezpečnostní list

Linkedin : ekotoxcz

 

Inspektoři kontrolovali plnění povinností  – přítomnost nebezpečných chemických látek v předmětech – výsledky

Inspektoři kontrolovali plnění povinností  – přítomnost nebezpečných chemických látek v předmětech – výsledky

Kontrola plnění povinností – SVHC látky v produktech (ECHA, 12.11.2019)

Fórum pro výměnu informací o prosazování právních předpisů o chemikáliích (fórum) zveřejnilo výsledky kontrol, přičemž byly zjištěny významné nedostatky.

Dodavatel má povinnost komunikovat informace v dodavatelském řetězci o přítomnosti látek uvedených na Kandidátském seznamu v jejich výrobcích. Kontrola zjistila na trhu 45 výrobků, na které se tato povinnost vztahuje. Dodavatelé nesplnili svoje povinnosti u 40 z nich, což představuje 89%. Neplnění se týkalo 37 ze 42 společností, tedy 88%, kdy neuvedli název látky svým odběratelům předmětných výrobků.

V případě společností uvádějících na trh výrobky pro spotřebitele byly zjištěny nedostatky u 22 dodavatelů (51 %) z hlediska poskytnutí informací na vyžádání.

Produkty, na které byly kontroly zaměřeny, odpovídají předpokladům o přítomnosti SVHC látek. Mezi takové výrobky patří oděvy, obuv, textilie; kabely a elektronické příslušenství; plastové nebo textilní podlahy; materiály pro zakrytí stěn; a další plastové a gumové produkty.

https://www.echa.europa.eu/-/companies-need-to-improve-communication-of-hazardous-substances-in-products

Přehled povinností vyplývajících ze zařazení látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) na seznam kandidátských látek

https://ekotox.cz/reach/svhc-latky/

 • Dodavatelé předmětů z EU anebo EHP, které obsahují látky ze seznamu kandidátských látek v koncentraci vyšší než 0,1 hm. %, musí svým zákazníkům poskytnout dostatečné informace umožňující bezpečné použití výrobku.
 • Dodavatelé předmětů z EU anebo EHP, které obsahují látky ze seznamu kandidátských látek v koncentraci vyšší než 0,1 hm. %, musí na žádost spotřebitele poskytnout dostatečné informace umožňující bezpečné použití výrobku. Tyto informace musí poskytnout do 45 dní od doručení žádosti.
 • Výrobci nebo dovozci předmětů z EU a EHP musí informovat agenturu ECHA o tom, zda jejich předmět obsahuje látku ze seznamu kandidátských látek. Tato povinnost platí, pokud se látka nachází v těchto předmětech v množstvích celkově nad jednu tunu na výrobce nebo dovozce ročně a pokud je látka přítomna v těchto předmětech v koncentraci vyšší než 0,1 hm. %.

—————————————————————————————————————–

Aktualizovaná školení a webináře: https://reachtraining.eu/cz/skoleni

Výběr z nabídky:

 • Tvorba a správa BL – SW Chemdox – *Webinář*
 • Management chemických látek v podniku – *Webinář*
 • UFI kódy – *Webinář*
 • Manager chemické bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dny

_____________________________________________________________________

EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

– Spolehlivý partner v oblasti chemie a chemické legislativy, bezpečnosti předmětů a managementu rizik již více než 25 let.

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)

Traťová 1, 619 00 Brno
Česká republika

Tel.: +420 513 035 888, +420 734 152 492
E-mail: ekotox(at)ekotox.cz
Web: https://ekotox.cz

FB : Bezpečnostní list

Linkedin : ekotoxcz

 

EkotoxInfo – phase-in – pravidla pro zavedené látky po 31.12.2019

EkotoxInfo – phase-in – pravidla pro zavedené látky po 31.12.2019

10.10.2019

Evropská komise stanovila 31. prosinec 2019 za konečné datum, po kterém už nebudou platit některá pravidla uvedená v nařízení REACH pro zavedené látky. 

Dnes bylo zveřejněno implementační nařízení, které je důležité pro společnosti z důvodu vyjasnění pravidel. Od 1.1.2020 budou společnosti muset počítat vyrobená a dovezená množství za kalendářní rok pro každou látku zvlášť. Implementační nařízení doporučuje využívat podobné neformální komunikační nástroje, které se používaly pro zavedené látky, s cílem umožnit registrujícím korektně upravovat registrační dokumentaci.

Po 31.12.2019 budou muset společnosti, které plánují registrovat chemickou látku, nejprve zaslat „dotaz“ (inquiry) do ECHA pro získání informací o ostatních registrujících, aby mohli začít jednání o sdílení dat. Před-registrace už nebude možné uplatnit.

Všechna jednání o sdílení dat, která budou započata po 31.12.2019, se budou řídit Článkem 27 nařízení REACH.

Některé zavedené látky budou i mít nadále možnost zvýhodnění snížením požadavků na informace, pokud jsou registrovány v nejnižším objemovém rozsahu mezi 1 a 10 tunami za rok a současně platí, že nesplňují kritéria Přílohy III nařízení REACH.

ECHA link: https://echa.europa.eu/-/rules-for-registration-of-phase-in-substances-clarified


Ekotoxikologická centra Vám poskytnou odbornou pomoc při řešení registrace / autorizace / managementu chemických látek https://ekotox.cz/reach/reach-registrace/

Aktualizovaná školení a webináře: https://reachtraining.eu/cz/skoleni

Výběr z nabídky:

 • Tvorba a správa BL – SW Chemdox – *Webinář*
 • Plasty aktuálně – požadavky chemické legislativy – *Webinář*
 • UFI kódy – *Webinář*
 • Manager chemické bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dny

EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

– Spolehlivý partner v oblasti chemie a chemické legislativy, bezpečnosti výrobků a managementu rizik již více než 25 let.

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Traťová 574/1, 619 00 Brno
Česká republika

Tel.: +420 513 035 888
E-mail: ekotox(at)ekotox.cz

Web: https://ekotox.cz
Ecotoxicological Centers Bezpečnostní list