aktuality

Registrace EU REACH; MSP registrující: zkontrolujte velikost své společnosti do 25. září 2023!

Registrace EU REACH; MSP registrující: zkontrolujte velikost své společnosti do 25. září 2023!

Mikropodniky, malé a střední podniky by měly při registraci své látky v nástroji REACH-IT zkontrolovat, zda správně uvedly velikost podniku. V případě, že bylo deklarováno nesprávně, musí informovat ECHA, aby se vyhnuly placení plného správního poplatku.

E-mail pro ověření velikosti podniku: sme-verification(at)echa.europa.eu.

ECHA webstránky: https://echa.europa.eu/-/sme-registrants-check-your-company-size-1

Ekotox REACH Registration webstránky: https://ekotox.cz/reach/reach-registrace/

Do nařízení o předchozím souhlasu (PIC, Prior Informed Consent Regulation) bylo přidáno 35 nebezpečných chemikálií

Do nařízení o předchozím souhlasu (PIC, Prior Informed Consent Regulation) bylo přidáno 35 nebezpečných chemikálií

Po změně nařízení EU o předchozím souhlasu (PIC) jsou nyní vývozci z EU povinni oznámit svůj záměr vyvézt 35 dalších nebezpečných chemikálií. Nová pravidla začnou platit od 1. listopadu 2023.

Kromě oznámení o vývozu bude většina těchto chemických látek také vyžadovat výslovný souhlas dovážející země, než bude možné vývoz uskutečnit. Kromě toho čtyři chemické látky, které dříve podléhaly pouze oznámení o vývozu, budou nyní rovněž vyžadovat výslovný souhlas.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1656 ze dne 16. června 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012, pokud jde o zařazení pesticidů a průmyslových chemikálií na seznam.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.210.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A210%3ATOC

ECHA webstránky: https://echa.europa.eu/-/35-hazardous-chemicals-added-to-the-prior-informed-consent-regulation

Ekotox webstránky pro management chemikálií: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/

Aktualizace seznamu alergenních vonných látek, které se musí uvádět na obalu kosmetických přípravků

Aktualizace seznamu alergenních vonných látek, které se musí uvádět na obalu kosmetických přípravků

Evropská Komise přijala Nařízení Komise (EU) 2023/1545 ze dne 26. července 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, pokud jde o označování alergenních vonných látek v kosmetických přípravcích.

V souladu s článkem 19 ods. 1 písm. g) nařízení (ES) č. 1223/2009 se na obalu kosmetických přípravků uvádí seznam přísad. Parfémové a aromatické kompozice a jejich suroviny se v seznamu přísad uvádějí slovy „parfum“ nebo „aroma“ a jsou doplněny o látky, jejichž přítomnost musí být vyznačena ve sloupci „Jiné“ v příloze III uvedeného nařízení. V současné době se musí v seznamu přísad uvádět 24 (individuálně označených) alergenních vonných látek.

Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele identifikoval dalších 56 alergenních vonných látek, které jednoznačně způsobují alergie u lidí a v případě kterých se doposud nevyžadovalo individuální označování. Používání zmíněných dalších alergenních vonných látek představuje potenciální riziko pro lidské zdraví a  je nezbytné spotřebitele o přítomnosti uvedených alergenních vonných látek informovat. Do přílohy III nařízení (ES) č. 1223/2009 byla zavedena povinnost uvedené alergenní vonné látky individuálně označovat, pokud jejich koncentrace překročí 0,001 % v přípravcích, které se neoplachují, a 0,01 % v přípravcích, které se oplachují.

Také došlo k aktualizaci některých stávajících položek týkající se alergenních vonných látek uvedených v příloze III nařízení (ES) č. 1223/2009 sladěním obecných názvů látek s názvy obsaženými v nejnovější verzi seznamu názvů přísad podle společné nomenklatury, seskupením podobných látek do jedné položky, přidáním izomerů a doplněním a změnou příslušných čísel CAS a ES.

Hospodářské subjekty mají přechodné období 3 roky na to, aby se mohly přizpůsobit tím, že provedou nezbytné úpravy ve složení přípravků a nezbytné úpravy obalů, aby se zajistilo, že na trh budou uváděny pouze kosmetické přípravky, které splňují nové požadavky. Hospodářským subjektům je poskytnuta lhůta 5 let, aby mohly z trhu stáhnout kosmetické přípravky, které uvedené nové požadavky nesplňují a které byly na trh uvedeny před začátkem použitelnosti nových ustanovení o označování.

Celé znění Nařízení Komise (EU) 2023/1545: Nařízení Komise (EU) 2023/… ze dne 26. července 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, pokud jde o označování alergenních vonných látek v kosmetických přípravcích (europa.eu)

Nový projekt EU prosazování chemické legislativy se zaměří na produkty prodávané online  

Nový projekt EU prosazování chemické legislativy se zaměří na produkty prodávané online  

Fórum pro prosazování Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) oznámilo dva velké projekty k zajištění souladu s předpisy pro produkty prodávané online. První projekt nazvaný REACH-EN-FORCE (REF)-13 bude zahrnovat inspekce v roce 2025 s cílem ověřit, zda produkty jako hračky, domácí potřeby a chemikálie prodávané online splňují omezení nařízení REACH. Inspektoři rovněž ověří, zda jsou směsi řádně klasifikovány, označeny a zabaleny v souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení (CLP). Může být také posouzen soulad s dalšími předpisy, jako je nařízení o perzistentních organických polutantech (POPs) a směrnice o omezení nebezpečných látek (RoHS).

Projekt REF-8 odhalil, že značné procento směsí a předmětů prodávaných online porušuje omezení REACH, přičemž 78 % nesplňuje nezbytné podmínky. Nadcházející projekt bude těžit z přísnějších pravidel pro online prodej, jako je zákon o digitálních službách a obecné nařízení o bezpečnosti výrobků, od nichž se očekává, že posílí úsilí prosazování.

Druhý projekt, známý jako nařízení o biocidních přípravcích (BPRS), se zaměří na správné označování biocidních přípravků. Inspektoři zajistí, aby informace na etiketách přípravku odpovídaly autorizovaným údajům obsaženým v souhrnu údajů o přípravku. Mohou také posoudit přítomnost a kvalitu informací v bezpečnostních listech pro biocidní přípravky.

Projekty REF-13 a BPRS budou připraveny v roce 2024, inspekce jsou plánovány na rok 2025 a zprávy budou zveřejněny v roce 2026. Během zasedání byli navíc zvoleni noví předsedové a místopředsedové pro fórum a jeho podskupinu pro biocidy. Henrik Hedlund (SE) bude předsedat fóru, zatímco Katja vom Hofe (DE) a Maria Orphanou (CY) budou místopředsedkyněmi. Helmut de Vos (BE) byl zvolen předsedou podskupiny pro biocidy spolu s Jenny Karlsson (SE) a Eugenem Anwanderem (AT) jako místopředsedy.

Celý článek:
https://echa.europa.eu/sk/-/new-eu-chemicals-enforcement-project-to-focus-on-products-sold-online

Ekotox REACH webstránky: https://ekotox.cz/reach/

Dvě chemické látky nově přidány na EU REACH Kandidátský seznam

Dvě chemické látky nově přidány na EU REACH Kandidátský seznam

Agentura ECHA přidala na seznam kandidátských látek dvě nové chemické látky.

Jedna je toxická pro reprodukci a druhá má velmi perzistentní a velmi bioakumulativní vlastnosti. Používají se například v inkoustech a tonerech a při výrobě plastových výrobků.

Záznamy přidané na kandidátský seznam dne 14. června 2023:

#název látkyes čísloCAS číslodůvod zařazenípříklady použití
1difenyl(2,4,6-trimethylben­ zoyl)fosfin-oxid278-355-875980-60-8Toxický pro reprodukci (Článek 57c)Inkousty a tonery, nátěrové hmoty, fotochemikálie, polymery, lepidla a tmely a plniva, tmely, omítky, modelovací hmoty.
2bis(4-chlorfenyl)-sulfon201-247-980-07-9vPvB
(Článek 57 e)
Výroba chemikálií, plastových výrobků a pryžových výrobků.

Kandidátský seznam má nyní 235 položek – některé jsou skupiny chemikálií, takže celkový počet zasažených chemikálií je vyšší.

Tyto látky mohou být v budoucnu zařazeny na seznam látek podléhajících povolení.

Je-li látka na tomto seznamu, její použití bude zakázáno, pokud společnosti nepožádají o povolení a Evropská komise jim nepovolí pokračovat v používání.

Důsledky kandidátského seznamu

Podle nařízení REACH mají společnosti zákonné povinnosti, pokud je jejich látka zahrnuta – buď samotná, ve směsích nebo v předmětech – na kandidátském seznamu.

Dodavatelé předmětů obsahujících látku z Kandidátského seznamu v koncentraci vyšší než 0,1 % (hmotnostní hmotnost) musí svým zákazníkům a spotřebitelům poskytnout informace, aby je mohli bezpečně používat. Spotřebitelé mají právo zeptat se dodavatelů, zda produkty, které kupují, obsahují látky vzbuzující velmi velké obavy.

Dovozci a výrobci předmětů budou muset oznámit agentuře ECHA, pokud jejich předmět obsahuje látku z Kandidátského seznamu, do šesti měsíců od data, kdy byl zařazen na seznam (14. června 2023). Dodavatelé látek na kandidátském seznamu, dodávaných buď samostatně, nebo ve směsích, musí svým zákazníkům poskytnout bezpečnostní list.

Podle rámcové směrnice o odpadech musí společnosti rovněž oznámit agentuře ECHA, pokud jejich výrobky obsahují látky vzbuzující velmi velké obavy v koncentraci vyšší než 0,1 % (hmotnostní). Toto oznámení je zveřejněno v databázi látek vzbuzujících obavy ve výrobcích agentury ECHA (SCIP).

ECHA news link: https://echa.europa.eu/sk/-/echa-adds-two-hazardous-chemicals-to-candidate-list

Ekotox Centers REACH povolování: https://ekotox.eu/reach-authorisation/

Training Portal: https://ekotoxtraining.com/

Směsi pro průmyslové použití – povinnost oznamovat PCN – nadcházející datum plnění od ledna 2024

Směsi pro průmyslové použití – povinnost oznamovat PCN – nadcházející datum plnění od ledna 2024

Datum plnění PCN oznámení pro směsi pouze pro průmyslové použití se zaměřením na druhý termín oznamování do toxikologických středisek je stanoveno na leden 2024.

Směsi pouze pro průmyslové použití – přechodné období, požadavky na informace, používání jedinečného identifikátoru složení (UFI) a dostupné nástroje a podpora pro dodržování předpisů.

 • Směsi určené pouze pro průmyslové použití: Tyto směsi se používají výhradně v průmyslových provozech a nejsou dostupné pro spotřebitele ani profesionální uživatele jako konečný produkt ani ve zředěné formě. Příkladem směsi pouze pro průmyslové použití je barva na automobil používaná pouze v průmyslovém areálu.
 • Přechodné období: Směsi určené pouze k průmyslovému použití, které již byly oznámeny prostřednictvím vnitrostátních předkládacích systémů před datem shody v roce 2024, mohou využívat přechodné období do 1. ledna 2025. Jakékoli úpravy složení směsi, identifikátorů produktu, klasifikace nebo toxikologických informací během toto období vyžaduje oznámení v harmonizovaném formátu před uvedením na trh.
 • Požadavky na informace: Harmonizované požadavky na informace zahrnují úplné chemické složení, toxikologické informace, podrobnosti o produktu a jedinečný identifikátor vzorce (UFI), jak je uvedeno v příloze VIII nařízení CLP.
 • Omezené předložení směsí pro průmyslové použití: Směsi pro průmyslové použití mají možnost „omezeného předložení“, kde lze použít informace o složení z bezpečnostního listu. V oznámení však musí být uvedena kontaktní osoba poskytující úplné podrobnosti o složení pro případ nehody.
 • UFI v oznámení a označování: Nebezpečné směsi vyžadující oznámení musí mít UFI jak v oznámení toxikologického střediska (PCN), tak na štítku produktu. Pokud se nebezpečná směs používá výhradně v průmyslovém areálu, může být UFI uveden pouze v oddíle 1.1 bezpečnostního listu. Pokud je stejná směs dostupná pro spotřebitele nebo profesionální uživatele, je na etiketě vyžadován UFI.
 • Hlavní použití z EuPCS: Hlavní zamýšlené použití směsi je určeno výběrem nejrelevantnější kategorie z evropského systému kategorizace produktů (EuPCS). V případě potřeby mohou být zahrnuta i sekundární použití. V případě jakýchkoli potíží s přiřazením kategorie produktu mohou průmyslová sdružení nebo helpdesk poskytnout doporučení nebo pomoc s žádostí o změnu EuPCS.

Blížící se datum shody v lednu 2024 pro směsi pouze pro průmyslové použití vyžaduje dodržování harmonizovaných požadavků na informace uvedených v příloze VIII nařízení CLP. Společnosti musí zajistit dodržování předpisů a využívat dostupné nástroje a podporu k usnadnění úspěšného oznamování. Zpráva zdůrazňuje rozdíl mezi směsmi pouze pro průmyslové použití a směsmi pro průmyslové použití, přechodné období, úlohu UFI a potřebu přesné kategorizace produktů podle EuPCS.

Link na celý článek: https://poisoncentres.echa.europa.eu/-/compliance-date-for-industrial-use-only-mixtures-approaching-january-2024

Ekotox CLP webstránky: https://ekotox.cz/bezpecnostni-listy/clp/

Konference REACH 2023 – 22.-23. května 2023 – čas se opět setkat !

Konference REACH 2023 – 22.-23. května 2023 – čas se opět setkat !

Konferenci REACH organizujeme už po 13-té a spojujeme přednášející a účastníky z různých sektorů průmyslu, úřadů, akademické obce, mimovládních organizací a dalších zainteresovaných stran.
Mezi roky 2019 a 2023 došlo k přestávce způsobené omezeními Covid-19, které jsou nyní pryč.

Jsme rádi, že můžeme opět dát dohromady špičkové odborníky z oblasti chemické legislativy a zprostředkovat diskuse na témata, která budou mít vliv na naše životy minimálně v následujícím desetiletí.

Konference REACH Bratislava 2023 primárně cílí na nové požadavky nařízení REACH a jejich potenciální vliv na společnosti a členské státy. Program REACH konference 2023 je rozložený do dvou dní v následujících sekcích:

SEKCE 1 Očekávané nové požadavky ovlivňující registraci a prokázání bezpečného použití pro registrující a následné uživatele;

SEKCE 2 REACH 2.0 se zaměřuje hlavně na zlepšení / aktualizaci řízení rizik;

SEKCE 3 Nakládání s chemickými látkami nad rámec nařízení REACH 2.0;

SEKCE 4 Chemické látky – vědomostní základna, právo vědět, prosazování.

V rámci každé sekce bude uskutečněn tematický panel k předmětnému tématu.

REACH konference 2023 se koná v prostorách Paneurópské vysoké školy, Tomášikova 20, Bratislava.

Více informací a přihlášení: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2023/

NOVÉ TŘÍDY NEBEZPEČNOSTI PRO LÁTKY A SMĚSI V EU

NOVÉ TŘÍDY NEBEZPEČNOSTI PRO LÁTKY A SMĚSI V EU

EU zveřejnila nařízení v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení CLP a které stanoví nové třídy nebezpečnosti a kritéria pro klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Vztahuje se na všechny chemické látky a směsi uváděné na trh EU podle nařízení REACH. Vztahuje se také na účinné látky v biocidních přípravcích a přípravcích na ochranu rostlin, které mají obvykle prioritu pro harmonizovanou klasifikaci v EU.

Agentura ECHA poskytuje rady ohledně nových tříd nebezpečnosti pro látky a směsi.

Dne 20. dubna 2023 vstoupí v platnost tři nové třídy nebezpečnosti pro klasifikaci, označování a balení (CLP) látek a směsí. Agentura ECHA zveřejnila informace o datech pro žádosti a související pokyny. 

Evropská komise aktualizovala nařízení o klasifikaci, označování a balení o následující třídy nebezpečnosti:

•    endokrinní disruptory (ED) pro lidské zdraví a pro životní prostředí;

•    perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT); vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB); a

•    perzistentní, mobilní a toxické c (PMT); vysoce perzistentní a vysoce mobilní (vPvM).

Společnosti a orgány členských států mohou používat aktuální pokyny pro identifikaci endokrinních disruptorů a k posouzení PBT (perzistence, bioakumulace, toxicita), dokud nebudou aktualizovány pokyny k uplatňování kritérií CLP. Očekává se, že budou připraveny v roce 2024. V případě potřeby zajistí, aby jejich dokumentace odpovídala požadavkům na informace.

Jaké jsou povinnosti společností po vstupu nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/707 ze dne 19. prosince 2022 v platnost?

Weblink: https://qnapublic.echa.europa.eu/?ids=2006

Odpověď:

Jakmile vstoupí v platnost nařízení v přenesené pravomoci 2023/707 (20. dubna 2023), měli by výrobci, dovozci, následní uživatelé a distributoři zvážit následující úkoly, aby splnili své povinnosti. Přesné pořadí a načasování bude záviset na konkrétním scénáři každého provozovatele: pokud uvede na trh látky nebo směsi; zda jsou nebo nejsou členy společného předložení; zda je jejich látka nebo směs již uvedena na trh či nikoli atd. Seznam není vyčerpávající, ale uvádí hlavní úkoly, které nový právní text vyvolal.

Přezkoumat klasifikaci a označování látek a směsí v jejich portfoliu podle kritérií nových tříd nebezpečnosti. Měli by použít všechny dostupné informace pro vlastní klasifikaci.

Vezměte na vědomí přechodná období pro látky a směsi, a zajistěte, abyste splnili své povinnosti nejpozději k těmto datům. Přechodná období umožňují splnit požadavky dříve a vyhnout se potížím na poslední chvíli.

Pokud se podílíte na společném předložení registrace látky podle nařízení REACH, zahajte diskusi, abyste se dohodli na klasifikaci a označení Vašich látek. Bez zbytečného odkladu aktualizujte registrační dokumentaci, jak je uvedeno v prováděcím nařízení 2020/1435.

Pokud jste členem skupiny výrobců/ dovozců pro účely oznámení klasifikace a označení, zahajte diskusi za účelem dohody o klasifikaci a označování Vašich látek. Aktualizujte odpovídajícím způsobem oznámení do seznamu klasifikací a označení.

Kontaktujte ostatní oznamovatele stejné látky a dohodněte se na nové klasifikaci a označení. V takové komunikaci může pomoci vedoucí společného předložení nebo vedoucí skupiny výrobců/dovozců, pokud jste členem některé z těchto skupin.

Upravte štítky pro látky i směsi.

Je-li to relevantní, aktualizujte všechna oznámení na toxikologická centra, která jste v minulosti provedli, o nové informace o nebezpečnosti.

Zvažte, zda je potřeba nové oznámení do toxikologického centra. Směsi, které dříve nebyly klasifikovány pro lidské zdraví ani fyzikální nebezpečnost, mohou být od 1. května 2026 klasifikovány z hlediska nových rizik pro lidské zdraví.

Aktualizujte Vaše bezpečnostní listy (SDS) s novou klasifikací a označováním a všemi relevantními novými informacemi, které zohledňují nová nebezpečí. Může být potřeba sestavit BL pro látky nebo směsi, které dříve nebyly klasifikovány.

Připravte se na sestavení BL a jeho poskytnutí na požádání, pokud Vaše směsi nejsou klasifikovány, ale obsahují látku v množství 0,1 % nebo více endokrinního disruptoru kategorie 2 a nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Přechodná období:

Celý článek na ECHA: https://echa.europa.eu/sk/-/echa-provides-advice-on-new-hazard-classes-for-substances-and-mixtures

Ekotox Centra EU BL/SDS/CLP webstránky:  https://ekotox.cz/bezpecnostni-listy/

Školení: EU Bezpečnostní list *Webinář*: https://trainingeu.eu/cs/seznam-webinaru/

Seznam látek podléhajících povolení – ECHA doporučuje osm látek pro REACH autorizaci

Seznam látek podléhajících povolení – ECHA doporučuje osm látek pro REACH autorizaci

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) doporučila osm látek, včetně olova, pro doplnění na Seznam látek podléhajících povolení podle nařízení REACH za účelem ochrany zdraví pracovníků a životního prostředí.

Helsinky, 12. dubna 2023 – 11. doporučení agentury ECHA zahrnuje následující látky:

•    Ethylendiamin;
•    2-(4-tercbutylbenzyl)propionaldehyd a jeho jednotlivé stereoizomery;
•    Olovo;
•    Glutaral;
•    2-methyl-1-(4-methylthiofenyl)-2-morfolinopropan-1-on;
•    2-benzyl-2- dimethylamino-4’-morfolinobutyrofenon;
•    Diisohexyl-fthalát; a
•    Orthoboritá kyselina, sodná sůl.

Agentura ECHA upřednostnila tyto látky ze seznamu látek vzbuzujících velmi velké obavy pro toto doporučení, protože mají nejvyšší prioritu podle schváleného přístupu z roku 2014. Pokud budou látky přidány na seznam, společnosti budou muset požádat o povolení, aby mohly pokračovat v jejich používání.

Cílem procesu povolování je zajistit řádnou kontrolu rizik pro lidské zdraví a životní prostředí a posílit náhradu látek vzbuzujících velmi velké obavy, pokud jsou dostupné technicky a ekonomicky životaschopné alternativy.

Evropská komise rozhodne, které látky budou zahrnuty do autorizačního seznamu a jaké podmínky platí pro jednotlivé látky.

ECHA News webpage: https://echa.europa.eu/sk/-/echa-recommends-eight-substances-for-reach-authorisation

EKOTOX EU REACH webpages: https://ekotox.cz/reach/

EkotoxInfo 2/2023 

EkotoxInfo 2/2023 

Přinášíme Vám aktuální vydání chemických novinek EkotoxInfo. V souhrnu minulého měsíce najdete následující témata:

 1. Evropská komise zveřejnila v lednu 2023 „Cesta transformace pro chemický průmysl“
 2. Nové kategorie produktů pro oznamování toxikologickým střediskům (PCN)
 3. Aktualizace pokynů pro monomery a polymery

REACH Konference se bude konat v Bratislavě 22. – 23. května 2023 – program zveřejněn


 1. Evropská komise zveřejnila v lednu 2023 „Cesta transformace pro chemický průmysl“

V lednu 2023 zveřejnila Evropská komise „cestu transformace pro chemický průmysl“. Jedná se o akční plán, který vytvořila Evropská komise společně se zeměmi EU, zúčastněnými stranami chemického průmyslu, nevládními organizacemi a dalšími zainteresovanými stranami. Identifikuje opatření a podmínky potřebné k dosažení zeleného a digitálního přechodu a zlepšení odolnosti chemického průmyslu v souladu s aktualizovanou průmyslovou strategií EU.

Cesta transformace pro chemický průmysl webstránky EK: DocsRoom – European Commission (europa.eu)

Ekotox webstránky pro chemický management: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/

 • Nové kategorie produktů pro oznamování toxikologickým střediskům (PCN)

Agentura ECHA aktualizovala evropský systém kategorizace produktů (EuPCS). Změny zahrnují nové a rozšířené kategorie a vylepšené popisy produktů, které mají oznamovatelům pomoci přesně popsat zamýšlené použití jejich nebezpečných směsí.

Bylo přidáno několik nových kategorií produktů, včetně „Odstraňovače lepidel“, „Přípravky pro péči o pneumatiky“, „Barva na značení v terénu“, „Plynové výrobky pro více zamýšlených použití“, „Přípravky na ošetření skla/oken“, „Výrobky pro péči a údržbu rostlin“ “ a „Výrobky pro povrchovou úpravu kovů“.

Aktualizovaný EuPCS bude zahrnut do formátu oznámení toxikologického centra a bude k dispozici v nástrojích pro přípravu dokumentace v dubnu s příštím vydáním IUCLID. Praktická příručka EuPCS, která poskytuje podrobný popis každé kategorie produktů a příklady typů produktů, je k dispozici ve 23 jazycích EU.

PCN webstránky: https://poisoncentres.echa.europa.eu/cs/-/new-product-categories-for-notifying-poison-centres

Ekotox PCN webstránky: https://ekotox.cz/oznamovani-slozeni-nebezpecnych-smesi/

 • Aktualizace pokynů pro monomery a polymery

Pokyny agentury ECHA pro monomery a polymery byly revidovány, aby byly v souladu s rozhodnutím odvolacího senátu, a zahrnují změny v popisu registračních povinností pro ty, kteří dovážejí a vyrábějí polymery a monomery.

Klíčové změny se týkají:

– monomeru, který musí být registrován výrobcem nebo dovozcem polymeru;

– výpočtu registrační tonáže monomerů končících v konečném polymeru jako zreagovaná látka;

– informací, které musí žadatelé o registraci monomerů zahrnout do registrační zprávy o chemické bezpečnosti.

Agentura ECHA vyzývá všechny dovozce a výrobce polymerů a monomerů, aby prozkoumali aktualizované pokyny, přezkoumali své registrace a ujistili se, že splňují tyto minimální požadavky.

ECHA News webstránky: https://echa.europa.eu/cs/-/echa-updates-monomer-and-polymer-guidance-following-board-of-appeal-decision

Ekotox REACH Registrace webstránky: https://ekotox.cz/reach/reach-registrace/


 • REACH Konference se bude konat v Bratislavě 22.-23. května 2023

Ekotox Centra spolu s partnery a zástupci Cefic, Eurometaux, EPMF s potěšením oznamují program REACH Konference 2023.

Webové stránky konference: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2023/


EKOTOX CENTERA – konzultační a poradenská skupina zaměřená především na právní požadavky na trhu EU v případě výrobků (předmětů), směsí a chemických látek, hodnocení nebezpečnosti a rizik. Pokrýváme širokou škálu regulačních oblastí, abychom našim zákazníkům pomohli splnit specifické požadavky na jejich produkty na trhu EU.

EKOTOX CENTERA:

Ekotox Hungary Kft., HUNGARY

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o., CZECHIA

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o., POLAND

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., SLOVAKIA

ЕКОТОКС ЦЕНТР УКРАЇНА, Ekotox Center Ukraine LLC., UKRAINE


EKOTOX CENTERS konzultační služby https://ekotox.eu/