aktuality

Revize nařízení REACH bude odložena

Revize nařízení REACH bude odložena

Dne 18. října 2022 přijala Evropská komise svůj pracovní program Komise na rok 2023.

Revize REACH se odkládá na konec roku 2023 (legislativa, včetně posouzení dopadů, článek 114 SFEU, 4. čtvrtletí 2023).

„Po konzultacích s klíčovými zainteresovanými stranami navrhneme cílenou revizi legislativy o registraci, hodnocení a autorizaci chemických látek (REACH) s cílem zajistit evropské konkurenční výhody a inovace podporou udržitelných chemických látek, zjednodušením a zefektivněním regulačního procesu, snížením zátěž a ochranu lidského zdraví a životního prostředí.“

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/cwp_2023.pdf


Ekotox centers REACH webstránky: https://ekotox.eu/reach-regulation/

Ekotox portál pro školení a webináře: https://ekotoxtraining.com/

EkotoxInfo 10/2022 

EkotoxInfo 10/2022 

Přinášíme Vám aktuální vydání chemických novinek EkotoxInfo. V souhrnu minulého měsíce najdete následující témata:

 1. Ukrajinské REACH a CLP
 2. Sloučeniny chromu REACH povolení – oxid chromový
 3. Zpráva ECHA k REACH povolování SVHC látek
 4. Proces omezení některých kobaltových sloučenin je ukončen 
 5. Konzultace k novým CLP třídám nebezpečnosti dokončena
 6. Látky senzibilizující kůži ve směsích pro spotřebitele 
 7. Připomínka k aktualizaci bezpečnostních listů 

1. Ukrajinské REACH a CLP

Kabinet ministrů schválil ukrajinský projekt nakládání s chemikáliemi. Ukrajina vytvoří právní základ pro zavedení moderních evropských nařízení REACH a CLP. Kromě toho musí Ukrajina podle asociační dohody s EU harmonizovat svou legislativu v oblasti životního prostředí s evropskou legislativou a implementovat ustanovení Basilejské úmluvy, Rotterdamské úmluvy a Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách (POP). Návrh bude nyní předložen ukrajinskému parlamentu ke schválení a realizaci.

Ekotox news: https://ekotox.eu/news/ukraines-cabinet-approves-draft-chemicals-management-law/

2. Sloučeniny chromu REACH povolení – oxid chromitý

Agentura ECHA obdržela více než 1 000 oznámení z průmyslových závodů v EU používajících oxid chromitý při chromování a povrchové úpravě. Vyplývá to ze dvou rozhodnutí Evropské komise z prosince 2020, která udělují povolení k používání chemické látky do září 2024. Výkonné orgány nyní mohou provádět kontroly podle potřeby.

Oznámením použití agentuře ECHA společnosti potvrzují, že dodržují podmínky použití stanovené v rozhodnutích o povolení udělených jejich dodavatelům. V rámci podmínek musí do konce roku 2021 informovat agenturu ECHA o tom, jak jsou jejich pracovníci vystaveni oxidu chromovému. Tyto informace pomohou společnostem ještě lépe chránit své zaměstnance tím, že minimalizují jejich expozici tomuto karcinogenu.

Většina následných uživatelů, kteří chtějí pokračovat v používání oxidu chromového, si bude muset připravit individuální žádost o autorizaci podle nařízení REACH.

Ve skutečnosti není mnoho času na přípravu všech dokumentů potřebných pro úspěšnou autorizaci podle nařízení REACH. Společnosti by měly začít co nejdříve, aby dokončily všechny požadované kroky včas.

Ekotox stránky pro REACH povolování: https://ekotox.cz/reach/povolovani/

3. Zpráva ECHA k REACH povolování SVHC látek

Agentura ECHA zveřejnila zprávu o používání látek SVHC, které podléhají autorizaci. Studie se týkala období 2010–2021 a její výsledky ukazují, že používání těchto látek se v EU snížilo přibližně o 45 %. Výsledky potvrzují, že zavedení povolovacího řízení je účinné a přináší hmatatelný prospěch.

Change of tonnage of Annex XIV substance 2010-2021_en (europa.eu)

4. Proces omezení některých kobaltových sloučenin je ukončen

Navrhované omezení některých sloučenin kobaltu nebylo dočasně přijato. Podle dubnového rozhodnutí by výbor neměl připravovat změny přílohy XVII nařízení REACH. Komise však požádala RAC o stanovisko k limitům expozice sloučenin kobaltu na pracovišti, které má být předloženo do konce tohoto roku.

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49954?locale=en

5. Konzultace k novým CLP třídám nebezpečnosti dokončena

Otevřené veřejné konzultace k návrhu zákona zavádějícího nové třídy nebezpečnosti v rámci revize nařízení CLP trvaly do 18. října, výbor navrhl nutnost zavedení 3 nových tříd nebezpečnosti. Komise nyní posoudí připomínky k projektu a zahájí postup pro přijetí změn.

Váš názor (europa.eu)

6. Látky senzibilizující kůži ve směsích pro spotřebitele

Otevřené veřejné konzultace k návrhu zákona zavádějícího nové třídy nebezpečnosti v rámci revize nařízení CLP trvaly do 18. října. Komise navrhla, že je třeba zavést 3 nové třídy nebezpečnosti. Nyní vyhodnotí připomínky k návrhu a zahájí schvalovací řízení změn.

Váš názor (europa.eu)   

7. Připomínka k aktualizaci bezpečnostních listů

Ještě jednou bychom vám rádi připomněli nadcházející datum aktualizace všech bezpečnostních listů. Od 1. ledna 2023 musí všechny bezpečnostní listy odpovídat novému formátu.

https://ekotox.cz/news/bezpecnostni-listy-2022-nezmeskejte-termin/


EKOTOX CENTERS konzultace a podpora https://ekotox.cz/

Online konzultace, školení a webináře: https://trainingeu.eu/cs/

EkotoxInfo 09/2022 

EkotoxInfo 09/2022 

Přinášíme Vám aktuální vydání chemických novinek EkotoxInfo. V souhrnu minulého měsíce najdete následující témata:

 1. Bezpečnostní listy 2022 – nepromeškejte termín
 2. Sloučeniny chromu – termín pro REACH povolení
 3. Povolení chromu VI – informační schůzky pro skupiny žadatelů
 4. Povolování biocidních přípravků – připravte se
 5. DDAC – schválení biocidní účinné látky se blíží
 6. SIEF Concawe aktualizace informací
 7. Regulační limity THC nečistot
 8. Devět návrhů pro identifikaci nových látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC)
 9. Nové termíny ekotox webinářů

Bezpečnostní listy 2022 – nepromeškejte termín

Evropská komise upravila přílohu II nařízení REACH týkající se sestavování bezpečnostních listů (BL): NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu (ES) č. 1907/2006 a Rady pro registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

31. prosince 2022 – po tomto datu musí být všechny bezpečnostní listy podle nových požadavků.

https://ekotox.cz/news/bezpecnostni-listy-2022-nezmeskejte-termin/

Sloučeniny chromu – termín pro REACH povolení

Žádosti společností o povolování oxidu chromitého podle nařízení REACH se nyní zrychlují. Společné povolení původně uplatňované konsorciem CETAC (a dalšími) bude po září 2024 neúčinné. Pokud si tedy výrobci, kteří jsou licencováni konsorciem CETAC, přejí pokračovat v používání oxidu chromitého, měli by nyní přijmout vhodná opatření.

Společnosti používající oxid chromitý mají 2 hlavní povinnosti:

 • Podejte žádost o povolení REACH včas;
 • Dodržujte podmínky sdělené dodavatelem prostřednictvím rozšířených bezpečnostních listů a oznámení agentuře ECHA do 3 měsíců od prvního dne dodání.

https://ekotox.cz/news/oxid-chromovy-lhuty-pro-povoleni-podle-narizeni-reach/

Povolení chromu VI – informační schůzky pro skupiny žadatelů

Vzhledem k tomu, že se v nadcházejících letech očekává vysoký počet žádostí o povolení pro použití šestimocného chrómu (Cr(VI)), dojde ke změně způsobu informačních schůzek pro tato použití. V budoucnu bude organizován pro skupiny několika žadatelů. První skupinové setkání se bude konat 15. února 2023 a další budou organizovány podle potřeby. Další termíny budou zveřejněny ve zpravodaji.

https://ekotox.cz/news/povoleni-chromu-vi-informacni-schuzky-pro-skupiny-zadatelu/

Povolování biocidních přípravků – připravte se

Evropské postupy se vztahují na biocidní přípravky, jejichž všechny účinné látky byly schváleny v dané skupině přípravků (PT), tj. prošly posouzením v programu přezkoumání, nebo jsou zařazeny v příloze I nařízení 528/2012/ES, tzn. jsou to účinné látky s nízkým rizikem pro lidské zdraví a životní prostředí. Příprava potřebných informací, výzkumu a registrační dokumentace trvá přibližně 2 roky. Pro udržení produktu na trhu se vyplatí zahájit přípravy na registraci do nových postupů.

https://ekotox.cz/o-spolecnosti/nabizime/biocidy/

DDAC – schválení biocidní účinné látky se blíží

Již existuje návrh prováděcího nařízení Komise (EU) schvalující didecyldimethylamoniumchlorid jako účinnou látku pro použití v biocidních přípravcích skupiny přípravků 1 a 2 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 528/2012. Pokud prodáváte produkty DDAC pro skupiny produktů PT1 PT 2, musíte se přihlásit podle nových evropských postupů před uvedeným termínem.

Information on biocides – ECHA (europa.eu)

SIEF Concawe aktualizace informací

Kvůli sankcím EU vůči Rusku, které vstoupily v platnost 3. června 2022, je podle informací poskytnutých fórem SIEF nutné do 19. září 2022 předložit příslušný certifikát o komerční shodě, aby bylo možné prostor SIEF nadále využívat. Podrobnosti o omezeních obchodu jsou uvedeny v prováděcím nařízení Rady (EU) 2022/878.

https://www.siefspace.eu/archive/5cd63cfd-9b64-4e84-994d-3946761de46b-77J6Fs

Regulační limity THC nečistot

Evropská komise oznámila maximální limity kontaminace THC v potravinách pro konopná semena, částečně mletá konopná semena a také pro olej. Byla také přidána položka pro ekvivalenty delta-9-tetrahydrokanabinolu. Nařízení vstupuje v platnost 1. ledna 2023.

EUR-Lex – 32022R1393 – EN – EUR-Lex (europa.eu)  

Devět návrhů pro identifikaci nových látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC)

Agentura ECHA čeká na připomínky k devíti návrhům na identifikaci nových látek vzbuzujících velmi velké obavy. Komentáře pište do 17. října 2022.

https://ekotox.cz/news/devet-navrhu-na-identifikaci-novych-latek-vzbuzujicich-mimoradne-obavy-svhc/

Nové termíny ekotox webinářů

Na webu Ekotox jsou nové termíny webinářů pro rok 2022. Centra Ekotox organizují na přání také školení věnovaná potřebám dané společnosti. Navštivte prosím naše webové stránky!

trainingeu.eu/cs/

Ukrajinský kabinet schválil návrh zákona o nakládání s chemickými látkami

Ukrajinský kabinet schválil návrh zákona o nakládání s chemickými látkami

Ukrajinský kabinet ministrů schválil návrh zákona, který, pokud bude přijat, povede k vytvoření národního rámce pro nakládání s chemickými látkami s významnými závazky pro průmysl. Návrh zákona, schválený 13. září, by zaváděl:

– povinnou registraci všech chemických látek;

– systém klasifikace nebezpečných látek; 

– omezování a zákaz používání zvláště nebezpečných látek;
– a povinnosti pro podnikatele.


Navrhovaný zákon by pomohl chránit životní prostředí před znečištěním a také snížit úroveň nemocí spojených s vystavením nebezpečným chemikáliím, uvedl ukrajinský kabinet ministrů v tiskové zprávě. 

Podnikatelské subjekty dostanou „jasná pravidla“ harmonizovaná s mezinárodními a evropskými standardy. „To jim usnadní přístup na zahraniční trhy,“ dodal.

Povinnosti průmyslu

Kromě jiných povinností by návrh zákona ukládal „podnikatelským subjektům“:

– splňovat požadavky týkající se registrace látek a bezpečného nakládání s chemickými produkty;

– provést posouzení bezpečnosti chemické látky;

– poskytovat informace o „nebezpečných“ látkách, chemických nehodách a případech znečištění životního prostředí; 

– zavést systém chemické bezpečnosti a managementu chemických produktů založený na přístupu orientovaném na riziko;

– provádět klasifikaci nebezpečnosti chemických produktů a identifikaci nebezpečných látek; a

-provádět posouzení úrovně ohrožení životního prostředí a zdraví obyvatelstva při výrobě a používání chemických přípravků, včetně při použití ve vědeckotechnickém a výzkumně technologickém vývoji a při výrobě nových látek.

Kandidát EU

Návrh zákona by rovněž provedl ustanovení Basilejské úmluvy, Rotterdamské úmluvy a Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech (POP). 

Návrh zákona nyní zamíří k posouzení do ukrajinského parlamentu.
Začátkem tohoto měsíce Ukrajina přijala zákon zakazující výrobu a používání veškerého azbestu a výrobků a materiálů obsahujících azbest. V návrhu nařízení, který je otevřen ke konzultaci, rovněž navrhla omezit používání antibakteriální chemické látky, triklosanu, v materiálech určených pro styk s potravinami.

Devět návrhů na identifikaci nových látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC)

Devět návrhů na identifikaci nových látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC)

Agentura ECHA očekává připomínky k devíti návrhům na identifikaci nových látek vzbuzujících velmi velké obavy. Komentáře pište do 17. října 2022.

Helsinky, 7. září 2022 – Látky a příklady jejich použití jsou:

Termín pro připomínky je 17. října 2022.

Další informace: https://echa.europa.eu/-/have-your-say-nine-proposals-to-identify-new-substances-of-very-high-concern

Povolení Chromu VI: informační schůzky pro skupiny žadatelů

Povolení Chromu VI: informační schůzky pro skupiny žadatelů

Chrom VI autorizace

ECHA August 24, 2022

Vzhledem k tomu, že se v nadcházejících letech očekává vysoký počet žádostí o povolení pro použití šestimocného chromu (Cr(VI)), dojde ke změně způsobu informačních schůzek pro tato použití. V budoucnu bude organizován pro skupiny několika žadatelů.

Setkání první skupiny se bude konat 15. února 2023 a další budou organizovány podle potřeby. Budoucí termíny budou zveřejněny ve zpravodaji.

Teleconference Based Information Sessions: https://echa.europa.eu/applying-for-authorisation/pre-submission-information-sessions

Ekotox Centers Vám mohou pomoci!

Registrácia biocídneho výrobku podľa prechodných ustanovení
Ekotox stránky REACH Povolování: https://ekotox.cz/reach/povolovani/
BEZPEČNOSTNÍ LISTY 2022 – nezmeškejte termín !

BEZPEČNOSTNÍ LISTY 2022 – nezmeškejte termín !

Bezpečnostní listy (BL) jsou dokumenty určené pro sdělování informací o nebezpečnosti chemických látek a směsí a jejich rizicích, která představují pro lidské zdraví a životní prostředí.

Evropská komise změnila přílohu II nařízení REACH týkající se sestavování bezpečnostních listů (BL):

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 ze dne 18. června 2020 mění přílohu II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

31. prosince 2022 – po tomto datu bude nutné aktualizovat všechny bezpečnostní listy podle nových požadavků. 

Mezi nové požadavky patří:

 • Sladění BL s Globálně harmonizovaným systémem klasifikace a označování chemických látek OSN (GHS) Revize 7 a 8;
 • Zahrnutí jedinečných identifikátorů vzorce (UFI) do oddílu 1 (v souladu s nařízením (EU) 2017/542);
 • Další požadavky na informace pro látky uváděné na trh v nanoformě (v souladu s nařízením (EU) 2018/1881) a pro látky a směsi s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém;
 • Doplnění specifických koncentračních limitů (SKL), multiplikačních faktorů a odhadů akutní toxicity (ATE), pokud jsou k dispozici, stanovených v souladu s CLP 1272/2008.

Hlavní oddíly BL, které musí projít revizí, jsou 1, 2, 3, 9, 11 a 12.

Ekotox stránky pro bezpečnostní listy: https://ekotox.cz/bezpecnostni-listy

expert advice

Chcete-li získat další informace ohledně nových požadavků a konkrétního dopadu na vaše produkty, kontaktujte prosím odborný tým Ekotox.
Oxid chromový – lhůty pro povolení podle nařízení REACH

Oxid chromový – lhůty pro povolení podle nařízení REACH

Oxid chromový (ES č. 215-607-8; CAS č. 1333-82-0) je široce používán při pokovování a povrchové úpravě.

Oznámení z 1 026 míst po celé Evropě zaslaná do května 2021 potvrzují, že oxid chromový je stále široce používán ve funkčním nebo tvrdém chromování a povrchové úpravě. Roční spotřeba se odhaduje na 7 000 tun. Látka vzbuzující mimořádné obavy byla zařazena na autorizační seznam v roce 2013 a její použití vyžaduje zvláštní povolení v EU od roku 2017.

Oznámením použití agentuře ECHA společnosti potvrzují, že dodržují podmínky použití stanovené v rozhodnutích o povolení udělených jejich dodavatelům. V rámci podmínek musí do konce roku 2021 informovat agenturu ECHA o tom, jak jsou jejich pracovníci vystaveni oxidu chromovému. Tyto informace pomohou společnostem ještě lépe chránit své zaměstnance tím, že minimalizují jejich expozici karcinogenu.

V prosinci 2020 Evropská komise zveřejnila 2 rozhodnutí o udělení povolení k použití chemické látky do září 2024.

Orgány pro prosazování nyní mohou provádět kontroly podle potřeby.

Společnosti používající oxid chromový mají 2 hlavní povinnosti:

 1. Včas podat žádost o povolení REACH;
 2. Dodržovat povinnost dodavatelů komunikovat podmínky použití prostřednictvím rozšířených bezpečnostních listů.

Žádosti společností o povolování oxidu chromitého podle nařízení REACH se nyní zrychlují.

Aktuální žádosti o autorizaci – současné konzultace: https://echa.europa.eu/applications-for-authorisation-consultation

Společná autorizace původně použitá konsorciem CETAC (a dalšími) bude po září 2024 neúčinná.

Centra Ekotox nabízejí komplexní služby při přípravě všech potřebných dokumentů za zákazníky. K udržení se na trhu je třeba okamžitě jednat!

Zároveň je povinností dodržovat bezpečnostní opatření a provozní podmínky – požadavky definované pro následné uživatele eSDS. Aby bylo zajištěno, že je vše v souladu, centra Ekotox poskytují podporu při správě „interních dokumentací pro soulad s autorizací podle nařízení REACH“ (IDRAC).

Pro více informací ECHA news: https://echa.europa.eu/-/chromium-trioxide-widely-used-in-plating-and-surface-treatment

Ekotox REACH Povolování webové stránky: https://ekotox.cz/reach/povolovani/

EkotoxInfo 07/2022 

EkotoxInfo 07/2022 

Přinášíme vám aktuální zprávy o chemických novinkách EkotoxInfo. V souhrnu minulého měsíce najdete následující témata:

 1. DDAC – schválení biocidní účinné látky se blíží
 2. Právní postup při provádění změn nařízení CLP
 3. Aktualizace Modré příručky
 4. Látky senzibilizující kůži ve směsích určených spotřebitelům
 5. SSbD – Bezpečný a udržitelný design
 6. Novinky týkající se povolování biocidních přípravků
 7. Novinky v kosmetických přípravcích

DDAC – schválení biocidní účinné látky se blíží
Již existuje návrh prováděcího nařízení Komise (EU) schvalující didecyldimethylamoniumchlorid jako účinnou látku pro použití v biocidních přípravcích skupiny 1 a 2 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012. Pokud prodáváte produkty DDAC pro skupiny produktů PT1 anebo PT 2, budete muset žádat o povolení podle nových evropských postupů před uvedeným termínem.

https://ekotox.cz/news/ddac-schvaleni-ucinne-latky-biocidnich-pripravku/
Právní postup při provádění změn nařízení CLP
Na posledním zasedání byla vznesena otázka, zda má Evropská komise pravomoc přijímat změny podle současné legislativy CLP. Komise plánuje přijmout některé změny svého mandátu v rámci revize CLP prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci bez účasti Evropského parlamentu.
https://ekotox.cz/news/pravni-postup-pro-provadeni-zmen-narizeni-clp/
Aktualizace Modré příručky
Evropská komise zveřejnila aktualizaci Modré příručky, která poskytuje informace o implementaci produktových pravidel EU a jejich implementaci na evropském trhu. Cílem průvodce je lépe porozumět pravidlům EU o výrobcích a usnadnit jejich jednotné uplatňování ve všech odvětvích na jednotném trhu.
https://ekotox.cz/news/aktualizace-modre-prirucky/
Látky senzibilizující kůži ve směsích určených spotřebitelům
Francie, Irsko a Německo vyzývají zúčastněné strany, aby předložily informace o senzibilizátorech kůže ve směsích určených pro spotřebitele. Termín dodání dat: 30.09.2022.
https://ekotox.cz/news/latky-senzibilizujici-kuzi-ve-smesich-urcenych-pro-spotrebitele/

SSbD – Bezpečné a udržitelné výrobky díky designu
Technická zpráva JRC byla zveřejněna. „Bezpečný a udržitelný design chemických látek a materiálů“ obsahující rámec kritérií a definic pro hodnocení bezpečnosti chemických látek a materiálů.
https://ekotox.cz/news/ssbd-bezpecne-a-udrzitelne-diky-designu/

Novinky týkající se povolování biocidních přípravků
Německo požádalo Evropskou komisi o schválení povolení pro skupinu biocidních přípravků L+R Propanol PT1 Family pouze pro profesionální použití. Hodnotící zemí bylo Švýcarsko. L+R Propanol PT1 Family obsahuje propan-1-ol a propan-2-ol jako účinné látky, které jsou zařazeny do unijního seznamu schválených účinných látek podle čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012 pro přípravek -typ 1. Povolení pro PT 1 (Osobní hygiena člověka) je uděleno do 30. června 2032.
(PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1186)
Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1186&from
Belgie požádala Evropskou komisi, aby schválila povolení pro Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family pouze pro profesionální použití. Hodnotící zemí bylo Slovinsko. Contec Hydrogen Peroxide Biocidal Product Family obsahuje peroxid vodíku jako účinnou látku, která je uvedena na seznamu schválených účinných látek Unie podle čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012 pro typ přípravku 2. Povolení pro PT 2 (dezinfekční prostředky a algicidy, které nejsou určeny k přímé aplikaci na osoby nebo zvířata) bylo uděleno do 30. června 2032.
(PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1185)
Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1185&from
Německo požádalo Evropskou komisi o schválení povolení biocidního přípravku Bioquell HPV-AQ pouze pro profesionální použití. Hodnotící zemí bylo Nizozemsko. Bioquell HPV-AQ obsahuje jako účinnou látku peroxid vodíku, který je uveden v seznamu schválených účinných látek.
Seznam schválených účinných látek Unie podle čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012 pro typy přípravků 2, 3 a 4. Povolení pro PT2 (dezinfekční prostředky a algicidy, které nejsou určeny k přímé aplikaci na osoby nebo zvířata), PT 3 (Veterinární hygiena) a PT 4 (oblast potravin a krmiv) byly uděleny do 31. července 2032.
(PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1226)
Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1226&qid=1658908585508&from

Belgie požádala Evropskou komisi, aby schválila povolení pro INTEROX Biocidal Product Family 1 pouze pro profesionální použití. Hodnotící zemí bylo Finsko. INTEROX Biocidal Product Family 1 obsahuje jako účinnou látku peroxid vodíku jako účinnou látku zahrnutou na unijním seznamu schválených účinných látek podle čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012 pro typy přípravků 2, 3 a 4. Povolení pro PT2 (dezinfekční prostředky a algicidy, které nejsou určeny k přímé aplikaci na osoby nebo zvířata), PT 3 (veterinární hygiena) a PT 4 (oblast potravin a krmiv) byla udělena do 30. července 2032.
(PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1232)
Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1232&qid=1658908634534&from
Německo požádalo Evropskou komisi, aby schválila povolení pro skupinu biocidních přípravků Knieler & Team Propanol Family pro průmyslové a profesionální použití. Hodnotící zemí bylo Švýcarsko. Knieler & Team Propanol Family obsahuje propan-1-ol a propan-2-ol jako účinné látky, které jsou zahrnuty v unijním seznamu schválených účinných látek podle čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012 pro typy přípravků 1, 2 a 4. Povolení pro PT 1 (Osobní hygiena člověka), PT 2 (Dezinfekční prostředky a algicidy, které nejsou určeny k přímé aplikaci na osoby nebo zvířata) a PT 4 (Oblast potravin a krmiv) byla udělena do 31. července 2032.
(PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1282)
Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/uri=CELEX:32022R1282&qid=1658908677868&from

Novinky v kosmetických přípravcích
Nařízení Komise (EU) 2022/1181 upravuje prahovou hodnotu pro látky uvolňující formaldehyd jako konzervační prostředek v nesmývatelných i omyvatelných kosmetických přípravcích.

Použití formaldehydu je v kosmetických přípravcích zakázáno z důvodu jeho klasifikace jako karcinogenu (kategorie 1B). Příloha V nařízení (ES) č. 1223/2009 uvádí seznam látek, které je povoleno používat jako konzervační látky v kosmetických přípravcích. Některé z uvedených látek uvolňují formaldehyd postupně, aby plnily funkci konzervantu ve finálním kosmetickém přípravku. Za účelem informování spotřebitelů citlivých na formaldehyd o přítomnosti formaldehydu, který může způsobit alergickou reakci, je v konečném výrobku stanovena prahová hodnota 0,05 % (500 ppm) a výrobek musí být označen zvláštním upozorněním „obsahuje formaldehyd‘.

Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitelů dospěl k závěru, že stávající prahová hodnota dostatečně nechrání spotřebitele citlivé na formaldehyd, a proto navrhl snížit stávající prahovou hodnotu na 0,001 % (10 ppm), bez ohledu na to, zda výrobek obsahuje jednu nebo více látek uvolňujících formaldehyd.

Všechny hotové výrobky obsahující látky uvolňující formaldehyd, které splňují požadavky nařízení (ES) č. 1223/2009 platné od 30. července 2022, mohou být uváděny na trh Unie do 31. července 2024 a mohou být dodávány na trh Unie do 31. července 2026.

Nařízení Komise (EU) 2022/1176 na základě stanoviska Vědeckého výboru pro bezpečnost spotřebitelů zpřísňuje koncentrace pro benzofenon-3 a oktokrylen používané jako UV filtry v kosmetických přípravcích kvůli jejich vlastnostem jako potenciálních endokrinních disruptorů.

Látka Benzophenone-3 je pro spotřebitele bezpečná při použití jako UV filtr:
v koncentracích do 2,2 %: Kosmetické přípravky na tělo včetně přípravků ve formě sprejového rozstřikovače a pumpičkového spreje
• v koncentracích do 6 %: Kosmetické přípravky na obličej, na ruce a na rty, kromě přípravků ve formě sprejového rozstřikovače a pumpičkového spreje
• při použití v koncentraci 0,5 % k ochraně složení přípravku, nesmí úrovně použité jako UV filtr přesáhnout 1,7 %.

Látka Octocrylene je pro spotřebitele bezpečná při použití jako UV filtr:
v koncentraci max. 10 %: Jiné přípravky
• v koncentraci max. 9 %: Přípravky ve sprejovém rozstřikovači

SSbD – Bezpečné a udržitelné díky designu

SSbD – Bezpečné a udržitelné díky designu

SSdB – JRC Technický Report zveřejněn – Bezpečné a udržitelné chemikálie a materiály díky designu– Rámec pro definici kritérií a postup hodnocení pro chemikálie a materiály.

Akční plán EU pro chemickou strategii pro udržitelnost (CSS) předpokládá vývoj rámce pro definování bezpečných a udržitelných kritérií pro chemické látky a materiály již od návrhu.

SSbD je přístup k podpoře návrhu, vývoje, výroby a použití chemických látek a materiálů, který se zaměřuje na poskytování žádoucí funkce (nebo služby), přičemž se vyhýbá nebo minimalizuje škodlivé dopady na lidské zdraví a životní prostředí.

Koncept SSbD integruje aspekty pro oblast bezpečnosti, oběhu a funkčnosti chemikálií a materiálů s ohledem na udržitelnost po celou dobu jejich životního cyklu, čímž se minimalizuje jejich dopad na životní prostředí. Cílem SSbD je usnadnit průmyslový přechod k bezpečnému hospodářství s nulovým znečištěním, klimaticky neutrálním a efektivním z hlediska zdrojů, přičemž řeší nepříznivé dopady na člověka, ekosystémy a biologickou rozmanitost z hlediska životního cyklu.

Celá zpráva – JRC úložiště publikací: JRC Publications Repository – Safe and sustainable by design chemicals and materials – Framework for the definition of criteria and evaluation procedure for chemicals and materials (europa.eu)

Ekotox Centers stránky o managementu chemických látek: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/