aktuality

Prodej on-line – kontrola produktů obsahujících nebezpečné látky

Prodej on-line – kontrola produktů obsahujících nebezpečné látky

Právě začaly inspekce v rámci 8. hlavního projektu Fóra pro dodržování evropské chemické legislativy. Projekt je zaměřen na kontrolu dodržování požadavků nařízení REACH, CLP a nařízení o biocidních přípravcích při on-line prodeji nebezpečných látek, směsí, biocidních přípravků a produktů na trzích členských států EU a EEA.

https://echa.europa.eu/-/inspectors-to-check-products-sold-online-that-contain-harmful-substances

8. projekt Fóra na dodržování evropské chemické legislativy (REF-8) zaměřený na kontrolu internetového prodeje chemických látek, směsí a výrobků vstoupil do realizační fáze a bude probíhat do 31. prosince 2020. Na projektu spolupracuje 29 zemí.

Tyto kontroly navazují volně na kontrolní aktivity provedené v předcházejícím období a na základě Závěrečné zprávy „Final report on the Forum Pilot Project on CLP focusing on control of internet salesReporting period: January – October 2017“:
Bylo celkem zjištěno 1 083 (82.4 %) případů nesouladu s článkem 48(2) nařízení CLP.
V případě 83.3 % porušení pravidel se jednalo o absenci informací o nebezpečnosti resp. dodatečných informací.

Celá správa: https://echa.europa.eu/documents/10162/13577/forum_project_report_on_control_of_internet_sales_en.pdf

REF-8 projekt je zaměřen na produkty pro širokou veřejnost a profesionální použití nabízené na soukromých internetových stránkách (e-shopech) a na prodejních platformách jako jsou Amazon a eBay.

Inspektoři budou kontrolovat, zda kupující jsou informováni o přítomnosti nebezpečných chemických látek v produktech před jejich zakoupením a zda jsou dodržovány příslušné části předmětné legislativy. Kontrola se může zaměřit na informace poskytované v rámci reklamy nebo přímo nákupem produktu a jeho následnou analýzou.

Inspektoři se mohou například zaměřit na látky zakázané/omezené ve výrobcích, které jsou prodávané online (hračky, textilie), a zjišťovat plnění požadavků definovaných nařízením REACH.

V případě biocidních přípravků se projekt zaměří na biocidní produkty uváděné na trh v rámci povolování, ale i na produkty uváděné na trh v rámci přechodných ustanovení.

Projekt se zaměří na internetový prodej produktů a internetovou reklamu, ale inspektoři mohou přímo navštívit společnosti pro fyzickou kontrolu na místě, pokud bude tento způsob pro daný případ relevantní.

Výsledky projektu budou zveřejněny koncem roku 2021.

Více informací o REACH legislativě a povinnostech pro společnosti: https://ekotox.cz/reach/


Aktuální školení a webináře: https://reachtraining.eu/cz/skoleni


EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

 • Konzultační a poradenské služby pro výrobce a dovozce (EU REACH, CLP, detergenty, RoHS, WEEE, POPs…)
 • Bezpečnostní listy a registrace nebezpečných směsí v členských zemích EU (Poison Centers), UFI a více
 • Biocidy
 • Bezpečnost kosmetických přípravků
 • Chemický management
 • Hodnocení environmentálních a zdravotních rizik

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

 Traťová 1, 619 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 513 035 888
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu
FB : Bezpečnostní list
Linkedinekotoxcz

Kandidátský seznam byl rozšířen o 4 nové SVHC látky

Kandidátský seznam byl rozšířen o 4 nové SVHC látky

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) pro případné zahrnutí do přílohy XIV (kandidátský seznam)

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) pro případné zahrnutí do přílohy XIV (kandidátský seznam) obsahuje aktuálně 205 látek. ECHA link: https://echa.europa.eu/cs/-/four-new-substances-added-to-candidate-list

Helsinky, 16. ledna 2020 – ECHA přidala na seznam kandidátských látek tři nové látky kvůli jejich toxicitě pro reprodukci a čtvrtou na základě kombinace jiných vlastností představujících porovnatelnou nebezpečnost. Rozhodnutí o zařazení látky perfluorobutan sulfonové kyseliny (PFBS) a jejích solí do seznamu bylo přijato za účasti Komise členských států (the Member State Committee (MSC)).

REACH kandidátský seznam a souvislosti

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) pro případné zahrnutí do přílohy XIV je seznam látek, které mohou mít závažné účinky na lidské zdraví nebo životní prostředí. Látky zařazené do tohoto kandidátského seznamu známé jako SVHC látky jsou kandidáty pro zařazení do REACH sezamu látek podléhajících povolení (autorizační seznam). Jakmile jsou látky zařazeny do seznamu látek podléhajících povolení, průmyslové společnosti musí požádat o povolení pro možné použití látky i po datu zákazu.

Společnostem mohou vyplývat povinnosti v souvislosti se zařazením látky na REACH kandidátský seznam. Tyto povinnosti se mohou týkat látek samotných, ve směsích nebo v předmětech. Každý dodavatel předmětu, který obsahuje látku uvedenou na kandidátském seznamu v koncentraci vyšší než 0,1% hm., má povinnost sdělit tuto skutečnost svým odběratelům v dodavatelském řetězci a spotřebitelům. Navíc dovozci a výrobci předmětů obsahujících takovouto látku mají 6 měsíců od jejího zařazení na kandidátský seznam (v tomto případě je to 16.1.2020) na oznámení Evropské chemické agentuře (ECHA).

Více o SVHC látkách na Ekotox: https://ekotox.cz/reach/svhc-latky/

Látky zařazené do REACH kandidátského seznamu  16. ledna 2020:

Více informací o REACH povolování a povinnostech pro společnosti používající látky pro případné zařazení do REACH autorizačního seznamu: https://ekotox.cz/reach/povolovani/postup-autorizace/


Aktuální školení a webináře: https://reachtraining.eu/cz/skoleni


EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

 • Konzultační a poradenské služby pro výrobce a dovozce (EU REACH, CLP, detergenty, RoHS, WEEE, POPs…)
 • Bezpečnostní listy a registrace nebezpečných směsí v členských zemích EU (Poison Centers), UFI a více
 • Biocidy
 • Bezpečnost kosmetických přípravků
 • Chemický management
 • Hodnocení environmentálních a zdravotních rizik

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

 Traťová 1, 619 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 513 035 888
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu
FB : Bezpečnostní list
Linkedinekotoxcz

SCIP databáze – povinnosti pro výrobce, dovozce a distributory předmětů na trhu EU od 5. 1. 2021

SCIP databáze – povinnosti pro výrobce, dovozce a distributory předmětů na trhu EU od 5. 1. 2021

SCIP je databáze pro sběr a poskytování informací o sledovaných látkách (Substances of Concern In articles) samotných nebo v komplexních předmětech (produktech) na základě požadavků Rámcové směrnice o odpadech (Waste Framework Directive (WFD)).

Společnosti dodávající předměty na trh EU obsahující látky vzbuzující mimořádné obavy (substances of very high concern (SVHCs)) uvedené na Kandidátském seznamu v koncentraci vyšší než 0.1% hmotnostních (w/w) v předmětu musí předložit informace Evropské chemické agentuře (ECHA) počínaje 5. lednem 2021.

SCIP databáze zajistí dostupnost informací o předmětech obsahujících látky z Kandidátského seznamu pro potřeby celého životního cyklu předmětu a materiálů včetně stádia odpadu. Takto se informace dostanou ke zpracovatelům odpadů a spotřebitelům.

Povinnosti poskytovat údaje ECHA se týkají následujících společností:

 • EU výrobci a montážní podniky,
 • Dovozci do EU,
 • EU distributoři předmětů a další zúčastněné strany dodavatelského řetězce.

Prodejci a jiní dodavatelé předmětů dodávající exkluzivně jen spotřebitelům nemusí poskytovat informace do SCIP databáze.

Dodavatelé předmětů musí předložit následující informace do ECHA:

 • Informace umožňující identifikaci předmětu;
 • Název, koncentrační rozsah a umístění látky z Kandidátského seznamu, která se nachází v předmětu;
 • Další informace umožňující bezpečné použití předmětu, zejména informace o opatřeních pro stádium odpadu.

Informace, které budou zaslány do SCIP databáze, budou veřejně dostupné a tedy přímo k dispozici zpracovatelům odpadů k odstranění nedostatků při zajištění relevantních informací.

Jak ECHA definuje předmět:

Podle článku 3(3) nařízení REACH je „předmětem“ věc, která během výroby získává určitý  tvar, povrch nebo vzhled určující její funkci ve větší míře než její chemické složení.


Aktualizovaná školení a webináře: https://reachtraining.eu/cz/skoleni

Výběr z nabídky:

 • Tvorba a správa BL – SW Chemdox – *Webinář*
 • Management chemických látek v podniku – *Webinář*
 • UFI kódy – *Webinář*
 • Manager chemické bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dny

EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

– Spolehlivý partner v oblasti chemie a chemické legislativy, bezpečnosti předmětů a managementu rizik již více než 25 let.

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)

Traťová 1, 619 00 Brno
Česká republika

Tel.: +420 513 035 888, +420 734 152 492
E-mail: ekotox(at)ekotox.cz
Web: https://ekotox.cz
FB : Bezpečnostní list
Linkedinekotoxcz

 

Oznamování nebezpečných směsí v evropském systému od roku 2021

Oznamování nebezpečných směsí v evropském systému od roku 2021

Evropská komise přijala „delegovaný akt“, kterým doplnila nařízení CLP tím, že posunula termín pro první nahlašování harmonizovaných informací do toxikologických center (poison centres) z 1.1.2020 na 1.1.2021 pro směsi určené ke spotřebitelskému použití.

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/CS/C-2019-7611-F1-CS-MAIN-PART-1.PDF

Komise stále pracuje na dodatečných úpravách Přílohy VIII nařízení CLP s cílem vyřešit některé problémy, které potřebují úpravu tak, aby bylo možné plně provést oznamovací povinnost. Tyto úpravy budou publikovány v průběhu roku 2020.

Požadavky na harmonizované informace o nebezpečných směsích se liší od notifikací, které teď vyžadují národní orgány členských států EU. Je proto potřeba začít řešit nové povinnosti systematicky – udělat inventarizaci požadovaných a dostupných dat, identifikovat chybějící informace a způsob, jak je doplnit tak, aby byly ve shodě s požadavky Přílohy VIII nařízení CLP.

Nezávisle na tom, kde se společnost nachází z pohledu dodavatelského řetězce, o povinnosti oznamovat údaje rozhoduje konečné použití směsi. Dodavatel, který je na začátku dodavatelského řetězce, by měl poskytnout co nejdříve informace následným uživatelům, kteří jsou blízko ke spotřebitelským použitím, aby mohli správně a včas provést příslušná oznámení.

Pro účely notifikace byl zpřístupněn online portál pro podání informací na stránkách ECHA (ECHA Submission portal). Společnosti mohou využít tento nástroj pro notifikaci svých produktů. Rovněž však platí, že společnosti nejsou povinny používat výlučně tento systém.

Software CHEMDOX poskytuje komplexní IT řešení pro UFI a notifikační informace a poskytuje tak velmi výhodné řešení pro své uživatele.

ECHA doporučuje 5 kroků pro plnění oznamovacích povinností:

 • Začít s přípravou a zjistit si, které členské státy akceptují harmonizovanou notifikaci a které budou vyžadovat individuální podání, případně kombinaci obou;
 • Provést analýzu stavu a identifikaci chybějících informací;
 • Aktivně jednat, pokud je třeba vytvořit pracovní skupiny, komunikovat, sledovat aktuální vývoj;
 • Investovat do komunikace v dodavatelském řetězci;
 • Určit, který nástroj je nejvhodnější pro přípravu a provedení oznámení.

Více informací o nařízení CLP: https://ekotox.cz/bezpecnostni-list/clp/

—————————————————————————————————————–

Aktualizovaná školení a webináře: https://reachtraining.eu/cz/skoleni

Výběr z nabídky:

 • Tvorba a správa BL – SW Chemdox – *Webinář*
 • Management chemických látek v podniku – *Webinář*
 • UFI kódy – *Webinář*
 • Manager chemické bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dny

_____________________________________________________________________

EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

– Spolehlivý partner v oblasti chemie a chemické legislativy, bezpečnosti předmětů a managementu rizik již více než 25 let.

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)

Traťová 1, 619 00 Brno
Česká republika

Tel.: +420 513 035 888, +420 734 152 492
E-mail: ekotox(at)ekotox.cz
Web: https://ekotox.cz

FB : Bezpečnostní list

Linkedin : ekotoxcz

 

SCIP databáze pomůže zlepšit transparentnost v případě nebezpečných látek v předmětech

SCIP databáze pomůže zlepšit transparentnost v případě nebezpečných látek v předmětech

ECHA zveřejnila informace o požadavcích, které souvisí s připravovanou databází (SCIP) o předmětech obsahujících látky uvedené na Kandidátském seznamu (SVHC).

Společnosti budou muset posílat informace do databáze od ledna 2021.

Podle „Rámcové směrnice o odpadech“ dodavatelé předmětů, které obsahují látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC), uvedené na kandidátském seznamu, musí poskytnout informace o předmětných látkách v předmětech jako takových, anebo komplexních předmětech (produktech).

Prototyp databáze je naplánován na začátek roku 2020. Později v tomto roce bude databáze rozšířena a doplněna o další funkcionality. Společnosti uvádějící předměty na trh EU budou muset zasílat notifikace od 5. ledna 2021. Cílem je podpořit substituce nebezpečných látek a cirkulární ekonomika.

Dodavatelé předmětů poskytnou:

 • informace umožňující identifikaci předmětu;
 • název, koncentrační rozsah a umístění SVHC látky v předmětu;
 • a také pravděpodobně i informace o bezpečném použití předmětu.

SCIP databáze poskytne zpracovatelům odpadů informace o nebezpečných látkách v odpadech, které zpracovávají, takže materiálové toky mohou být potenciálně „vyčištěny“ před recyklací a opětovným použitím předmětů tak, aby byla zajištěna opravdová a bezpečná cirkulární ekonomika.

Navíc, zvýšená transparentnost v informacích o přítomnosti nebezpečných látek pomůže spotřebitelům lépe se rozhodovat na základě relevantních informací při nákupu zboží a bezpečném použití a následném zneškodnění takových předmětů.

https://echa.europa.eu/sk/-/scip-database-will-improve-transparency-on-hazardous-substances-in-articles

Dne 12. listopadu se uskutečnil v Helsinkách seminář se zaměřením na SCIP. Záznam z rokování: https://www.echa.europa.eu/-/scip-workshop-12-november-2019

Přehled povinností vyplývajících ze zařazení látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) na seznam kandidátských látek

https://ekotox.cz/reach/svhc-latky/

 • Dodavatelé předmětů z EU anebo EHP, které obsahují látky ze seznamu kandidátských látek v koncentraci vyšší než 0,1 hm. %, musí svým zákazníkům poskytnout dostatečné informace umožňující bezpečné použití výrobku.
 • Dodavatelé předmětů z EU anebo EHP, které obsahují látky ze seznamu kandidátských látek v koncentraci vyšší než 0,1 hm. %, musí na žádost spotřebitele poskytnout dostatečné informace umožňující bezpečné použití výrobku. Tyto informace musí poskytnout do 45 dní od doručení žádosti.
 • Výrobci nebo dovozci předmětů z EU a EHP musí informovat agenturu ECHA o tom, zda jejich předmět obsahuje látku ze seznamu kandidátských látek. Tato povinnost platí, pokud se látka nachází v těchto předmětech v množstvích celkově nad jednu tunu na výrobce nebo dovozce ročně a pokud je látka přítomna v těchto předmětech v koncentraci vyšší než 0,1 hm. %.

—————————————————————————————————————–

Aktualizovaná školení a webináře: https://reachtraining.eu/cz/skoleni

Výběr z nabídky:

 • Tvorba a správa BL – SW Chemdox – *Webinář*
 • Management chemických látek v podniku – *Webinář*
 • UFI kódy – *Webinář*
 • Manager chemické bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dny

_____________________________________________________________________

EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

– Spolehlivý partner v oblasti chemie a chemické legislativy, bezpečnosti předmětů a managementu rizik již více než 25 let.

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)

Traťová 1, 619 00 Brno
Česká republika

Tel.: +420 513 035 888, +420 734 152 492
E-mail: ekotox(at)ekotox.cz
Web: https://ekotox.cz

FB : Bezpečnostní list

Linkedin : ekotoxcz

 

Inspektoři kontrolovali plnění povinností  – přítomnost nebezpečných chemických látek v předmětech – výsledky

Inspektoři kontrolovali plnění povinností  – přítomnost nebezpečných chemických látek v předmětech – výsledky

Kontrola plnění povinností – SVHC látky v produktech (ECHA, 12.11.2019)

Fórum pro výměnu informací o prosazování právních předpisů o chemikáliích (fórum) zveřejnilo výsledky kontrol, přičemž byly zjištěny významné nedostatky.

Dodavatel má povinnost komunikovat informace v dodavatelském řetězci o přítomnosti látek uvedených na Kandidátském seznamu v jejich výrobcích. Kontrola zjistila na trhu 45 výrobků, na které se tato povinnost vztahuje. Dodavatelé nesplnili svoje povinnosti u 40 z nich, což představuje 89%. Neplnění se týkalo 37 ze 42 společností, tedy 88%, kdy neuvedli název látky svým odběratelům předmětných výrobků.

V případě společností uvádějících na trh výrobky pro spotřebitele byly zjištěny nedostatky u 22 dodavatelů (51 %) z hlediska poskytnutí informací na vyžádání.

Produkty, na které byly kontroly zaměřeny, odpovídají předpokladům o přítomnosti SVHC látek. Mezi takové výrobky patří oděvy, obuv, textilie; kabely a elektronické příslušenství; plastové nebo textilní podlahy; materiály pro zakrytí stěn; a další plastové a gumové produkty.

https://www.echa.europa.eu/-/companies-need-to-improve-communication-of-hazardous-substances-in-products

Přehled povinností vyplývajících ze zařazení látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) na seznam kandidátských látek

https://ekotox.cz/reach/svhc-latky/

 • Dodavatelé předmětů z EU anebo EHP, které obsahují látky ze seznamu kandidátských látek v koncentraci vyšší než 0,1 hm. %, musí svým zákazníkům poskytnout dostatečné informace umožňující bezpečné použití výrobku.
 • Dodavatelé předmětů z EU anebo EHP, které obsahují látky ze seznamu kandidátských látek v koncentraci vyšší než 0,1 hm. %, musí na žádost spotřebitele poskytnout dostatečné informace umožňující bezpečné použití výrobku. Tyto informace musí poskytnout do 45 dní od doručení žádosti.
 • Výrobci nebo dovozci předmětů z EU a EHP musí informovat agenturu ECHA o tom, zda jejich předmět obsahuje látku ze seznamu kandidátských látek. Tato povinnost platí, pokud se látka nachází v těchto předmětech v množstvích celkově nad jednu tunu na výrobce nebo dovozce ročně a pokud je látka přítomna v těchto předmětech v koncentraci vyšší než 0,1 hm. %.

—————————————————————————————————————–

Aktualizovaná školení a webináře: https://reachtraining.eu/cz/skoleni

Výběr z nabídky:

 • Tvorba a správa BL – SW Chemdox – *Webinář*
 • Management chemických látek v podniku – *Webinář*
 • UFI kódy – *Webinář*
 • Manager chemické bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dny

_____________________________________________________________________

EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

– Spolehlivý partner v oblasti chemie a chemické legislativy, bezpečnosti předmětů a managementu rizik již více než 25 let.

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)

Traťová 1, 619 00 Brno
Česká republika

Tel.: +420 513 035 888, +420 734 152 492
E-mail: ekotox(at)ekotox.cz
Web: https://ekotox.cz

FB : Bezpečnostní list

Linkedin : ekotoxcz

 

EkotoxInfo – phase-in – pravidla pro zavedené látky po 31.12.2019

EkotoxInfo – phase-in – pravidla pro zavedené látky po 31.12.2019

10.10.2019

Evropská komise stanovila 31. prosinec 2019 za konečné datum, po kterém už nebudou platit některá pravidla uvedená v nařízení REACH pro zavedené látky. 

Dnes bylo zveřejněno implementační nařízení, které je důležité pro společnosti z důvodu vyjasnění pravidel. Od 1.1.2020 budou společnosti muset počítat vyrobená a dovezená množství za kalendářní rok pro každou látku zvlášť. Implementační nařízení doporučuje využívat podobné neformální komunikační nástroje, které se používaly pro zavedené látky, s cílem umožnit registrujícím korektně upravovat registrační dokumentaci.

Po 31.12.2019 budou muset společnosti, které plánují registrovat chemickou látku, nejprve zaslat „dotaz“ (inquiry) do ECHA pro získání informací o ostatních registrujících, aby mohli začít jednání o sdílení dat. Před-registrace už nebude možné uplatnit.

Všechna jednání o sdílení dat, která budou započata po 31.12.2019, se budou řídit Článkem 27 nařízení REACH.

Některé zavedené látky budou i mít nadále možnost zvýhodnění snížením požadavků na informace, pokud jsou registrovány v nejnižším objemovém rozsahu mezi 1 a 10 tunami za rok a současně platí, že nesplňují kritéria Přílohy III nařízení REACH.

ECHA link: https://echa.europa.eu/-/rules-for-registration-of-phase-in-substances-clarified


Ekotoxikologická centra Vám poskytnou odbornou pomoc při řešení registrace / autorizace / managementu chemických látek https://ekotox.cz/reach/reach-registrace/

Aktualizovaná školení a webináře: https://reachtraining.eu/cz/skoleni

Výběr z nabídky:

 • Tvorba a správa BL – SW Chemdox – *Webinář*
 • Plasty aktuálně – požadavky chemické legislativy – *Webinář*
 • UFI kódy – *Webinář*
 • Manager chemické bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dny

EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

– Spolehlivý partner v oblasti chemie a chemické legislativy, bezpečnosti výrobků a managementu rizik již více než 25 let.

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Traťová 574/1, 619 00 Brno
Česká republika

Tel.: +420 513 035 888
E-mail: ekotox(at)ekotox.cz

Web: https://ekotox.cz
Ecotoxicological Centers Bezpečnostní list

 

 

EkotoxInfo – nanomateriály – požadavky nařízení REACH

EkotoxInfo – nanomateriály – požadavky nařízení REACH

10.10.2019

Od 1. ledna 2020 musí společnosti poskytnout více informací o nanomateriálech na trhu EU na základě požadavků nařízení REACH.

 Nové požadavky na informace se týkají výrobců a dovozců chemických látek v nano formě, které se musí registrovat podle nařízení REACH. Týká se to těch látek, které splňují definice uvedené v doporučení Evropské komise o nanomateriálech. Revidované přílohy nařízení REACH přinášejí upřesnění a podmínky pro:

 • Charakterizaci nano forem nebo rozsah nano forem spadajících pod registraci (Příloha VI);
 • Posouzení chemické bezpečnosti (Příloha I);
 • Požadavky na rozsah informací potřebných pro registraci (Přílohy III and VII-XI); a
 • Povinnosti následných uživatelů (Příloha XII).

Cílem je zajistit, aby společnosti poskytly dostatek informací pro prokázání bezpečného použití chemických látek v nano formách pro lidské zdraví a životní prostředí. Revidované přílohy se vztahují na všechny nové i existující registrace, které zahrnují nano formy. To znamená, že se předpokládá úprava registrační dokumentace pro specifické oblasti týkající se nano forem do 1.1.2020.

Dostupné pokyny a pokyny pro testování

Nové pokyny publikované Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) pomáhají splnit požadavky Přílohy VI. Navíc pokyny o read-across mezi nano formami nebo skupinou nano forem byly doplněny respektujíce aktuální změny. Dostupnost obou dokumentů je očekávána ke konci roku 2019. Pracovní verze dokumentů jsou dostupné na ECHA web stránkách ongoing guidance consultation page.

Podpůrné aktivity

ECHA uskuteční 12. listopadu webinář pro představení pokynů pro identifikaci a přípravu zpráv pro nano formy a skupiny nano forem.

Aktualizovaná školení a webináře: https://reachtraining.eu/cz/skoleni

Výběr z nabídky:

 • Tvorba a správa BL – SW Chemdox – *Webinář*
 • Plasty aktuálně – požadavky chemické legislativy – *Webinář*
 • UFI kódy – *Webinář*
 • Manager chemické bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dny

EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

– Spolehlivý partner v oblasti chemie a chemické legislativy, bezpečnosti výrobků a managementu rizik již více než 25 let.

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Traťová 574/1, 619 00 Brno
Česká republika

Tel.: +420 513 035 888
E-mail: ekotox(at)ekotox.cz

Web: https://ekotox.cz
Ecotoxicological Centers Bezpečnostní list

EkotoxInfo – REACH autorizace +18

EkotoxInfo – REACH autorizace +18

9.10.2019

Dalších 18 látek je navrženo pro REACH povolení

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) ve svém devátém doporučení navrhla Evropské komisi zařadit na Autorizační seznam dalších 18 látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC).

Látky byly prioritně vybrány z Kandidátského seznamu vzhledem ke své vnitřní vlastnosti v kombinaci s vysokým používaným objemem a širokým použitím, kvůli kterým může dojít k ohrožení lidského zdraví nebo životního prostředí. Některé z těchto látek se již v EU nepoužívají, ale mohly by být zaměněny za jiné látky doporučené pro zařazení na Seznam látek podléhajících povolení (Příloha XIV). Jejich zařazení má zabránit opětovné nechtěné substituci.

ECHA organizovala veřejnou konzultaci předběžného doporučení v období mezi zářím a prosincem 2018. Výbor členských států (MSC) posoudil připomínky a připravil své stanovisko 26. června 2019.

ECHA zohlednila připomínky, úpravy registračních dokumentů a stanovisko MSC ve svém návrhu výběru látek a určení termínů podání žádosti o povolení a ukončení použití. Všechny látky, u kterých byly provedeny veřejné konzultace, jsou zahrnuty ve finálním doporučení.

Konečné rozhodnutí o zařazení látek na Seznam látek podléhajících povolení a datech, do kdy budou muset společnosti podat žádosti o povolení, přijme Evropská komise ve spolupráci se členskými státy a Evropským parlamentem.

Látky zařazené do návrhu Přílohy XIV:

 1. 4,4′-isopropylidenediphenol (Bisphenol A; BPA)
 2. 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca7,15-diene (“Dechlorane Plus”™)
 3. Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione,formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP) with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-Hbl)
 4. 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)
 5. Reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)
 6. 4,4′-bis(dimethylamino)-4“-(methylamino)trityl alcohol with ≥ 0.1% of Michler’s ketone (EC No. 202-027-5) or Michler’s base (EC No. 202-959-2)
 7. Dioxobis(stearato)trilead
 8. Fatty acids, C16-18, lead salts
 9. Trilead dioxide phosphonate
 10. Sulfurous acid, lead salt, dibasic
 11. [Phthalato(2-)]dioxotrilead
 12. Trilead bis(carbonate) dihydroxide
 13. Lead oxide sulfate
 14. Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [1],cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [2],trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [3] (HHPA)
 15. Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] (MHHPA)
 16. Tetraethyllead
 17. 2-methoxyethanol
 18. 2-ethoxyethanol

Link ECHA: https://echa.europa.eu/-/echa-proposes-18-substances-for-authorisation


Aktualizovaná školení a webináře: https://reachtraining.eu/cz/skoleni

Výběr z nabídky:

 • Tvorba a správa BL – SW Chemdox – *Webinář*
 • Plasty aktuálně – požadavky chemické legislativy – *Webinář*
 • UFI kódy – *Webinář*
 • Manager chemické bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dny

EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

– Spolehlivý partner v oblasti chemie a chemické legislativy, bezpečnosti výrobků a managementu rizik již více než 25 let.

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Traťová 574/1, 619 00 Brno
Česká republikaTel.: +420 513 035 888
E-mail: ekotox(at)ekotox.cz

Web: https://ekotox.cz
Ecotoxicological Centers Bezpečnostní list

EkotoxInfo – REACH omezování

EkotoxInfo – REACH omezování

9.10.2019

ECHA informuje o přípravě nových návrhů na omezení použití PAU v granulích a mulčích a olova ve střelivu, nábojích a rybářském náčiní

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) na svých stránkách informuje o návrhu na omezení použití pro 8 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v granulích a mulčovacích materiálech používaných například na výrobu umělé trávy na hřiště a sportovních podlah.
Současně se otevírá veřejná diskuse k návrhům omezení použití olova ve střelivu, nábojích a rybářském náčiní.  

PAU

Výbor pro socio-ekonomickou analýzu (SEAC) přijal finálně stanovisko podporující návrh Holandského národního institutu pro veřejné zdraví a životní prostředí (RIVM) a také v červnu přijaté stanovisko Výboru pro hodnocení rizik (RAC).

Návrh na omezení snižuje limit na celkovou koncentraci osmi PAU na 20 mg/kg (0.002 % hmotnostních).

Cílem restrikčního opatření je zabezpečit nízké riziko vzniku karcinogenity v souvislosti s expozicí PAU pro ty, kteří přicházejí do kontaktu (inhalačně anebo pokožkou) s granuláty nebo mulčovacími materiály. To se týká například fotbalistů, dětí hrajících si na umělé trávě anebo umělých sportovních plochách, a pracovníků, kteří je pokládají a provádí údržbu takových materiálů.

Návrh se netýká existujících ploch, ale zaručuje, že materiál, který se použije na údržbu (doplnění), už bude splňovat nový limit.

Seznam PAU

Látka CAS číslo
Benzo[a]pyrene (BaP) 50-32-8
Benzo[e]pyrene (BeP) 192-97-2
Benzo[a]anthracene (BaA) 56-55-3
Chrysen (CHR) 218-01-9
Benzo[b]fluoranthene (BbFA) 205-99-2
Benzo[j]fluoranthene (BjFA) 205-82-3
Benzo[k]fluoranthene (BkFA) 207-08-9
Dibenzo[a,h]anthracene (DBAhA) 53-70-3

Závěrečná stanoviska RAC a SEAC budou zaslány Evropské komisi, která rozhodne, zda podmínky pro uplatnění restrikcí jsou splněny. Pokud Komise rozhodne, že podmínky jsou splněny, připraví návrh opatření pro zařazení na seznam REACH omezení (Příloha XVII) a zašle k rozhodnutí členským státům v REACH komisi.

Link ECHA: https://echa.europa.eu/-/echa-s-scientific-committees-support-restricting-pahs-in-granules-and-mulches

Olovo

ECHA zahájila jednání pro posouzení potřeby pro zavedení omezení použití olova v myslivosti a rybářství.

ECHA vyzývá zainteresované strany, aby do 16. prosince 2019 zaslali doklady a informace o použití olova ve střelivu použitém mimo mokřady, nábojů v jakémkoli terénu a rybářských pomůckách.

Výzva je adresována společnostem, obchodním sdružením, mysliveckým sdružením, organizacím sportovní střelby a rybářství, výzkumným organizacím a jakýmkoli dalším zúčastněným osobám v členských státech EU.

Hlavním zaměřením je posoudit rizika související s olovem pro životní prostředí a volně žijící zvířata a také rizika pro lidské zdraví spojené s konzumací masa z ulovených zvířat.

 

Link ECHA: https://echa.europa.eu/-/call-for-evidence-on-possible-restriction-of-lead-in-shot-bullets-and-fishing-tackle


Aktualizovaná školení a webináře: https://reachtraining.eu/cz/skoleni

Výběr z nabídky:

 • Tvorba a správa BL – SW Chemdox – *Webinář*
 • Plasty aktuálně – požadavky chemické legislativy – *Webinář*
 • UFI kódy – *Webinář*
 • Manager chemické bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dny

EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

– Spolehlivý partner v oblasti chemie a chemické legislativy, bezpečnosti výrobků a managementu rizik již více než 25 let.

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Traťová 574/1, 619 00 Brno
Česká republika

Tel.: +420 513 035 888
E-mail: ekotox(at)ekotox.cz

Web: https://ekotox.cz
FB: Ecotoxicological Centers Bezpečnostní list