aktuality

Oznamování nebezpečných směsí v evropském systému od roku 2021

Oznamování nebezpečných směsí v evropském systému od roku 2021

Evropská komise přijala „delegovaný akt“, kterým doplnila nařízení CLP tím, že posunula termín pro první nahlašování harmonizovaných informací do toxikologických center (poison centres) z 1.1.2020 na 1.1.2021 pro směsi určené ke spotřebitelskému použití.

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/CS/C-2019-7611-F1-CS-MAIN-PART-1.PDF

Komise stále pracuje na dodatečných úpravách Přílohy VIII nařízení CLP s cílem vyřešit některé problémy, které potřebují úpravu tak, aby bylo možné plně provést oznamovací povinnost. Tyto úpravy budou publikovány v průběhu roku 2020.

Požadavky na harmonizované informace o nebezpečných směsích se liší od notifikací, které teď vyžadují národní orgány členských států EU. Je proto potřeba začít řešit nové povinnosti systematicky – udělat inventarizaci požadovaných a dostupných dat, identifikovat chybějící informace a způsob, jak je doplnit tak, aby byly ve shodě s požadavky Přílohy VIII nařízení CLP.

Nezávisle na tom, kde se společnost nachází z pohledu dodavatelského řetězce, o povinnosti oznamovat údaje rozhoduje konečné použití směsi. Dodavatel, který je na začátku dodavatelského řetězce, by měl poskytnout co nejdříve informace následným uživatelům, kteří jsou blízko ke spotřebitelským použitím, aby mohli správně a včas provést příslušná oznámení.

Pro účely notifikace byl zpřístupněn online portál pro podání informací na stránkách ECHA (ECHA Submission portal). Společnosti mohou využít tento nástroj pro notifikaci svých produktů. Rovněž však platí, že společnosti nejsou povinny používat výlučně tento systém.

Software CHEMDOX poskytuje komplexní IT řešení pro UFI a notifikační informace a poskytuje tak velmi výhodné řešení pro své uživatele.

ECHA doporučuje 5 kroků pro plnění oznamovacích povinností:

 • Začít s přípravou a zjistit si, které členské státy akceptují harmonizovanou notifikaci a které budou vyžadovat individuální podání, případně kombinaci obou;
 • Provést analýzu stavu a identifikaci chybějících informací;
 • Aktivně jednat, pokud je třeba vytvořit pracovní skupiny, komunikovat, sledovat aktuální vývoj;
 • Investovat do komunikace v dodavatelském řetězci;
 • Určit, který nástroj je nejvhodnější pro přípravu a provedení oznámení.

Více informací o nařízení CLP: https://ekotox.cz/bezpecnostni-list/clp/

—————————————————————————————————————–

Aktualizovaná školení a webináře: https://reachtraining.eu/cz/skoleni

Výběr z nabídky:

 • Tvorba a správa BL – SW Chemdox – *Webinář*
 • Management chemických látek v podniku – *Webinář*
 • UFI kódy – *Webinář*
 • Manager chemické bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dny

_____________________________________________________________________

EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

– Spolehlivý partner v oblasti chemie a chemické legislativy, bezpečnosti předmětů a managementu rizik již více než 25 let.

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)

Traťová 1, 619 00 Brno
Česká republika

Tel.: +420 513 035 888, +420 734 152 492
E-mail: ekotox(at)ekotox.cz
Web: https://ekotox.cz

FB : Bezpečnostní list

Linkedin : ekotoxcz

 

SCIP databáze pomůže zlepšit transparentnost v případě nebezpečných látek v předmětech

SCIP databáze pomůže zlepšit transparentnost v případě nebezpečných látek v předmětech

ECHA zveřejnila informace o požadavcích, které souvisí s připravovanou databází (SCIP) o předmětech obsahujících látky uvedené na Kandidátském seznamu (SVHC).

Společnosti budou muset posílat informace do databáze od ledna 2021.

Podle „Rámcové směrnice o odpadech“ dodavatelé předmětů, které obsahují látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC), uvedené na kandidátském seznamu, musí poskytnout informace o předmětných látkách v předmětech jako takových, anebo komplexních předmětech (produktech).

Prototyp databáze je naplánován na začátek roku 2020. Později v tomto roce bude databáze rozšířena a doplněna o další funkcionality. Společnosti uvádějící předměty na trh EU budou muset zasílat notifikace od 5. ledna 2021. Cílem je podpořit substituce nebezpečných látek a cirkulární ekonomika.

Dodavatelé předmětů poskytnou:

 • informace umožňující identifikaci předmětu;
 • název, koncentrační rozsah a umístění SVHC látky v předmětu;
 • a také pravděpodobně i informace o bezpečném použití předmětu.

SCIP databáze poskytne zpracovatelům odpadů informace o nebezpečných látkách v odpadech, které zpracovávají, takže materiálové toky mohou být potenciálně „vyčištěny“ před recyklací a opětovným použitím předmětů tak, aby byla zajištěna opravdová a bezpečná cirkulární ekonomika.

Navíc, zvýšená transparentnost v informacích o přítomnosti nebezpečných látek pomůže spotřebitelům lépe se rozhodovat na základě relevantních informací při nákupu zboží a bezpečném použití a následném zneškodnění takových předmětů.

https://echa.europa.eu/sk/-/scip-database-will-improve-transparency-on-hazardous-substances-in-articles

Dne 12. listopadu se uskutečnil v Helsinkách seminář se zaměřením na SCIP. Záznam z rokování: https://www.echa.europa.eu/-/scip-workshop-12-november-2019

Přehled povinností vyplývajících ze zařazení látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) na seznam kandidátských látek

https://ekotox.cz/reach/svhc-latky/

 • Dodavatelé předmětů z EU anebo EHP, které obsahují látky ze seznamu kandidátských látek v koncentraci vyšší než 0,1 hm. %, musí svým zákazníkům poskytnout dostatečné informace umožňující bezpečné použití výrobku.
 • Dodavatelé předmětů z EU anebo EHP, které obsahují látky ze seznamu kandidátských látek v koncentraci vyšší než 0,1 hm. %, musí na žádost spotřebitele poskytnout dostatečné informace umožňující bezpečné použití výrobku. Tyto informace musí poskytnout do 45 dní od doručení žádosti.
 • Výrobci nebo dovozci předmětů z EU a EHP musí informovat agenturu ECHA o tom, zda jejich předmět obsahuje látku ze seznamu kandidátských látek. Tato povinnost platí, pokud se látka nachází v těchto předmětech v množstvích celkově nad jednu tunu na výrobce nebo dovozce ročně a pokud je látka přítomna v těchto předmětech v koncentraci vyšší než 0,1 hm. %.

—————————————————————————————————————–

Aktualizovaná školení a webináře: https://reachtraining.eu/cz/skoleni

Výběr z nabídky:

 • Tvorba a správa BL – SW Chemdox – *Webinář*
 • Management chemických látek v podniku – *Webinář*
 • UFI kódy – *Webinář*
 • Manager chemické bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dny

_____________________________________________________________________

EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

– Spolehlivý partner v oblasti chemie a chemické legislativy, bezpečnosti předmětů a managementu rizik již více než 25 let.

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)

Traťová 1, 619 00 Brno
Česká republika

Tel.: +420 513 035 888, +420 734 152 492
E-mail: ekotox(at)ekotox.cz
Web: https://ekotox.cz

FB : Bezpečnostní list

Linkedin : ekotoxcz

 

Inspektoři kontrolovali plnění povinností  – přítomnost nebezpečných chemických látek v předmětech – výsledky

Inspektoři kontrolovali plnění povinností  – přítomnost nebezpečných chemických látek v předmětech – výsledky

Kontrola plnění povinností – SVHC látky v produktech (ECHA, 12.11.2019)

Fórum pro výměnu informací o prosazování právních předpisů o chemikáliích (fórum) zveřejnilo výsledky kontrol, přičemž byly zjištěny významné nedostatky.

Dodavatel má povinnost komunikovat informace v dodavatelském řetězci o přítomnosti látek uvedených na Kandidátském seznamu v jejich výrobcích. Kontrola zjistila na trhu 45 výrobků, na které se tato povinnost vztahuje. Dodavatelé nesplnili svoje povinnosti u 40 z nich, což představuje 89%. Neplnění se týkalo 37 ze 42 společností, tedy 88%, kdy neuvedli název látky svým odběratelům předmětných výrobků.

V případě společností uvádějících na trh výrobky pro spotřebitele byly zjištěny nedostatky u 22 dodavatelů (51 %) z hlediska poskytnutí informací na vyžádání.

Produkty, na které byly kontroly zaměřeny, odpovídají předpokladům o přítomnosti SVHC látek. Mezi takové výrobky patří oděvy, obuv, textilie; kabely a elektronické příslušenství; plastové nebo textilní podlahy; materiály pro zakrytí stěn; a další plastové a gumové produkty.

https://www.echa.europa.eu/-/companies-need-to-improve-communication-of-hazardous-substances-in-products

Přehled povinností vyplývajících ze zařazení látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) na seznam kandidátských látek

https://ekotox.cz/reach/svhc-latky/

 • Dodavatelé předmětů z EU anebo EHP, které obsahují látky ze seznamu kandidátských látek v koncentraci vyšší než 0,1 hm. %, musí svým zákazníkům poskytnout dostatečné informace umožňující bezpečné použití výrobku.
 • Dodavatelé předmětů z EU anebo EHP, které obsahují látky ze seznamu kandidátských látek v koncentraci vyšší než 0,1 hm. %, musí na žádost spotřebitele poskytnout dostatečné informace umožňující bezpečné použití výrobku. Tyto informace musí poskytnout do 45 dní od doručení žádosti.
 • Výrobci nebo dovozci předmětů z EU a EHP musí informovat agenturu ECHA o tom, zda jejich předmět obsahuje látku ze seznamu kandidátských látek. Tato povinnost platí, pokud se látka nachází v těchto předmětech v množstvích celkově nad jednu tunu na výrobce nebo dovozce ročně a pokud je látka přítomna v těchto předmětech v koncentraci vyšší než 0,1 hm. %.

—————————————————————————————————————–

Aktualizovaná školení a webináře: https://reachtraining.eu/cz/skoleni

Výběr z nabídky:

 • Tvorba a správa BL – SW Chemdox – *Webinář*
 • Management chemických látek v podniku – *Webinář*
 • UFI kódy – *Webinář*
 • Manager chemické bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dny

_____________________________________________________________________

EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

– Spolehlivý partner v oblasti chemie a chemické legislativy, bezpečnosti předmětů a managementu rizik již více než 25 let.

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)

Traťová 1, 619 00 Brno
Česká republika

Tel.: +420 513 035 888, +420 734 152 492
E-mail: ekotox(at)ekotox.cz
Web: https://ekotox.cz

FB : Bezpečnostní list

Linkedin : ekotoxcz

 

EkotoxInfo – phase-in – pravidla pro zavedené látky po 31.12.2019

EkotoxInfo – phase-in – pravidla pro zavedené látky po 31.12.2019

10.10.2019

Evropská komise stanovila 31. prosinec 2019 za konečné datum, po kterém už nebudou platit některá pravidla uvedená v nařízení REACH pro zavedené látky. 

Dnes bylo zveřejněno implementační nařízení, které je důležité pro společnosti z důvodu vyjasnění pravidel. Od 1.1.2020 budou společnosti muset počítat vyrobená a dovezená množství za kalendářní rok pro každou látku zvlášť. Implementační nařízení doporučuje využívat podobné neformální komunikační nástroje, které se používaly pro zavedené látky, s cílem umožnit registrujícím korektně upravovat registrační dokumentaci.

Po 31.12.2019 budou muset společnosti, které plánují registrovat chemickou látku, nejprve zaslat „dotaz“ (inquiry) do ECHA pro získání informací o ostatních registrujících, aby mohli začít jednání o sdílení dat. Před-registrace už nebude možné uplatnit.

Všechna jednání o sdílení dat, která budou započata po 31.12.2019, se budou řídit Článkem 27 nařízení REACH.

Některé zavedené látky budou i mít nadále možnost zvýhodnění snížením požadavků na informace, pokud jsou registrovány v nejnižším objemovém rozsahu mezi 1 a 10 tunami za rok a současně platí, že nesplňují kritéria Přílohy III nařízení REACH.

ECHA link: https://echa.europa.eu/-/rules-for-registration-of-phase-in-substances-clarified


Ekotoxikologická centra Vám poskytnou odbornou pomoc při řešení registrace / autorizace / managementu chemických látek https://ekotox.cz/reach/reach-registrace/

Aktualizovaná školení a webináře: https://reachtraining.eu/cz/skoleni

Výběr z nabídky:

 • Tvorba a správa BL – SW Chemdox – *Webinář*
 • Plasty aktuálně – požadavky chemické legislativy – *Webinář*
 • UFI kódy – *Webinář*
 • Manager chemické bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dny

EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

– Spolehlivý partner v oblasti chemie a chemické legislativy, bezpečnosti výrobků a managementu rizik již více než 25 let.

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Traťová 574/1, 619 00 Brno
Česká republika

Tel.: +420 513 035 888
E-mail: ekotox(at)ekotox.cz

Web: https://ekotox.cz
Ecotoxicological Centers Bezpečnostní list

 

 

EkotoxInfo – nanomateriály – požadavky nařízení REACH

EkotoxInfo – nanomateriály – požadavky nařízení REACH

10.10.2019

Od 1. ledna 2020 musí společnosti poskytnout více informací o nanomateriálech na trhu EU na základě požadavků nařízení REACH.

 Nové požadavky na informace se týkají výrobců a dovozců chemických látek v nano formě, které se musí registrovat podle nařízení REACH. Týká se to těch látek, které splňují definice uvedené v doporučení Evropské komise o nanomateriálech. Revidované přílohy nařízení REACH přinášejí upřesnění a podmínky pro:

 • Charakterizaci nano forem nebo rozsah nano forem spadajících pod registraci (Příloha VI);
 • Posouzení chemické bezpečnosti (Příloha I);
 • Požadavky na rozsah informací potřebných pro registraci (Přílohy III and VII-XI); a
 • Povinnosti následných uživatelů (Příloha XII).

Cílem je zajistit, aby společnosti poskytly dostatek informací pro prokázání bezpečného použití chemických látek v nano formách pro lidské zdraví a životní prostředí. Revidované přílohy se vztahují na všechny nové i existující registrace, které zahrnují nano formy. To znamená, že se předpokládá úprava registrační dokumentace pro specifické oblasti týkající se nano forem do 1.1.2020.

Dostupné pokyny a pokyny pro testování

Nové pokyny publikované Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) pomáhají splnit požadavky Přílohy VI. Navíc pokyny o read-across mezi nano formami nebo skupinou nano forem byly doplněny respektujíce aktuální změny. Dostupnost obou dokumentů je očekávána ke konci roku 2019. Pracovní verze dokumentů jsou dostupné na ECHA web stránkách ongoing guidance consultation page.

Podpůrné aktivity

ECHA uskuteční 12. listopadu webinář pro představení pokynů pro identifikaci a přípravu zpráv pro nano formy a skupiny nano forem.

Aktualizovaná školení a webináře: https://reachtraining.eu/cz/skoleni

Výběr z nabídky:

 • Tvorba a správa BL – SW Chemdox – *Webinář*
 • Plasty aktuálně – požadavky chemické legislativy – *Webinář*
 • UFI kódy – *Webinář*
 • Manager chemické bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dny

EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

– Spolehlivý partner v oblasti chemie a chemické legislativy, bezpečnosti výrobků a managementu rizik již více než 25 let.

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Traťová 574/1, 619 00 Brno
Česká republika

Tel.: +420 513 035 888
E-mail: ekotox(at)ekotox.cz

Web: https://ekotox.cz
Ecotoxicological Centers Bezpečnostní list

EkotoxInfo – REACH autorizace +18

EkotoxInfo – REACH autorizace +18

9.10.2019

Dalších 18 látek je navrženo pro REACH povolení

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) ve svém devátém doporučení navrhla Evropské komisi zařadit na Autorizační seznam dalších 18 látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC).

Látky byly prioritně vybrány z Kandidátského seznamu vzhledem ke své vnitřní vlastnosti v kombinaci s vysokým používaným objemem a širokým použitím, kvůli kterým může dojít k ohrožení lidského zdraví nebo životního prostředí. Některé z těchto látek se již v EU nepoužívají, ale mohly by být zaměněny za jiné látky doporučené pro zařazení na Seznam látek podléhajících povolení (Příloha XIV). Jejich zařazení má zabránit opětovné nechtěné substituci.

ECHA organizovala veřejnou konzultaci předběžného doporučení v období mezi zářím a prosincem 2018. Výbor členských států (MSC) posoudil připomínky a připravil své stanovisko 26. června 2019.

ECHA zohlednila připomínky, úpravy registračních dokumentů a stanovisko MSC ve svém návrhu výběru látek a určení termínů podání žádosti o povolení a ukončení použití. Všechny látky, u kterých byly provedeny veřejné konzultace, jsou zahrnuty ve finálním doporučení.

Konečné rozhodnutí o zařazení látek na Seznam látek podléhajících povolení a datech, do kdy budou muset společnosti podat žádosti o povolení, přijme Evropská komise ve spolupráci se členskými státy a Evropským parlamentem.

Látky zařazené do návrhu Přílohy XIV:

 1. 4,4′-isopropylidenediphenol (Bisphenol A; BPA)
 2. 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca7,15-diene (“Dechlorane Plus”™)
 3. Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione,formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP) with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-Hbl)
 4. 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)
 5. Reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)
 6. 4,4′-bis(dimethylamino)-4“-(methylamino)trityl alcohol with ≥ 0.1% of Michler’s ketone (EC No. 202-027-5) or Michler’s base (EC No. 202-959-2)
 7. Dioxobis(stearato)trilead
 8. Fatty acids, C16-18, lead salts
 9. Trilead dioxide phosphonate
 10. Sulfurous acid, lead salt, dibasic
 11. [Phthalato(2-)]dioxotrilead
 12. Trilead bis(carbonate) dihydroxide
 13. Lead oxide sulfate
 14. Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [1],cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [2],trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [3] (HHPA)
 15. Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] (MHHPA)
 16. Tetraethyllead
 17. 2-methoxyethanol
 18. 2-ethoxyethanol

Link ECHA: https://echa.europa.eu/-/echa-proposes-18-substances-for-authorisation


Aktualizovaná školení a webináře: https://reachtraining.eu/cz/skoleni

Výběr z nabídky:

 • Tvorba a správa BL – SW Chemdox – *Webinář*
 • Plasty aktuálně – požadavky chemické legislativy – *Webinář*
 • UFI kódy – *Webinář*
 • Manager chemické bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dny

EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

– Spolehlivý partner v oblasti chemie a chemické legislativy, bezpečnosti výrobků a managementu rizik již více než 25 let.

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Traťová 574/1, 619 00 Brno
Česká republikaTel.: +420 513 035 888
E-mail: ekotox(at)ekotox.cz

Web: https://ekotox.cz
Ecotoxicological Centers Bezpečnostní list

EkotoxInfo – REACH omezování

EkotoxInfo – REACH omezování

9.10.2019

ECHA informuje o přípravě nových návrhů na omezení použití PAU v granulích a mulčích a olova ve střelivu, nábojích a rybářském náčiní

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) na svých stránkách informuje o návrhu na omezení použití pro 8 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v granulích a mulčovacích materiálech používaných například na výrobu umělé trávy na hřiště a sportovních podlah.
Současně se otevírá veřejná diskuse k návrhům omezení použití olova ve střelivu, nábojích a rybářském náčiní.  

PAU

Výbor pro socio-ekonomickou analýzu (SEAC) přijal finálně stanovisko podporující návrh Holandského národního institutu pro veřejné zdraví a životní prostředí (RIVM) a také v červnu přijaté stanovisko Výboru pro hodnocení rizik (RAC).

Návrh na omezení snižuje limit na celkovou koncentraci osmi PAU na 20 mg/kg (0.002 % hmotnostních).

Cílem restrikčního opatření je zabezpečit nízké riziko vzniku karcinogenity v souvislosti s expozicí PAU pro ty, kteří přicházejí do kontaktu (inhalačně anebo pokožkou) s granuláty nebo mulčovacími materiály. To se týká například fotbalistů, dětí hrajících si na umělé trávě anebo umělých sportovních plochách, a pracovníků, kteří je pokládají a provádí údržbu takových materiálů.

Návrh se netýká existujících ploch, ale zaručuje, že materiál, který se použije na údržbu (doplnění), už bude splňovat nový limit.

Seznam PAU

Látka CAS číslo
Benzo[a]pyrene (BaP) 50-32-8
Benzo[e]pyrene (BeP) 192-97-2
Benzo[a]anthracene (BaA) 56-55-3
Chrysen (CHR) 218-01-9
Benzo[b]fluoranthene (BbFA) 205-99-2
Benzo[j]fluoranthene (BjFA) 205-82-3
Benzo[k]fluoranthene (BkFA) 207-08-9
Dibenzo[a,h]anthracene (DBAhA) 53-70-3

Závěrečná stanoviska RAC a SEAC budou zaslány Evropské komisi, která rozhodne, zda podmínky pro uplatnění restrikcí jsou splněny. Pokud Komise rozhodne, že podmínky jsou splněny, připraví návrh opatření pro zařazení na seznam REACH omezení (Příloha XVII) a zašle k rozhodnutí členským státům v REACH komisi.

Link ECHA: https://echa.europa.eu/-/echa-s-scientific-committees-support-restricting-pahs-in-granules-and-mulches

Olovo

ECHA zahájila jednání pro posouzení potřeby pro zavedení omezení použití olova v myslivosti a rybářství.

ECHA vyzývá zainteresované strany, aby do 16. prosince 2019 zaslali doklady a informace o použití olova ve střelivu použitém mimo mokřady, nábojů v jakémkoli terénu a rybářských pomůckách.

Výzva je adresována společnostem, obchodním sdružením, mysliveckým sdružením, organizacím sportovní střelby a rybářství, výzkumným organizacím a jakýmkoli dalším zúčastněným osobám v členských státech EU.

Hlavním zaměřením je posoudit rizika související s olovem pro životní prostředí a volně žijící zvířata a také rizika pro lidské zdraví spojené s konzumací masa z ulovených zvířat.

 

Link ECHA: https://echa.europa.eu/-/call-for-evidence-on-possible-restriction-of-lead-in-shot-bullets-and-fishing-tackle


Aktualizovaná školení a webináře: https://reachtraining.eu/cz/skoleni

Výběr z nabídky:

 • Tvorba a správa BL – SW Chemdox – *Webinář*
 • Plasty aktuálně – požadavky chemické legislativy – *Webinář*
 • UFI kódy – *Webinář*
 • Manager chemické bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dny

EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

– Spolehlivý partner v oblasti chemie a chemické legislativy, bezpečnosti výrobků a managementu rizik již více než 25 let.

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Traťová 574/1, 619 00 Brno
Česká republika

Tel.: +420 513 035 888
E-mail: ekotox(at)ekotox.cz

Web: https://ekotox.cz
FB: Ecotoxicological Centers Bezpečnostní list

 

EkotoxInfo 09/2019 – přinášíme Vám výběr z aktuálního zářijového newsletteru ECHA (neautorizovaná verze v českém jazyce)

EkotoxInfo 09/2019 – přinášíme Vám výběr z aktuálního zářijového newsletteru ECHA (neautorizovaná verze v českém jazyce)

Ekotox Centers

30. září 2019

 1. Návrh na omezení látek senzibilizujících kůži v textilních a kožených výrobcích
 2. Nejnovější vývoj v oblasti Rotterdamské úmluvy (PIC)
 3. SCIP databáze – zlepšení bezpečnosti předmětů a snížení nebezpečnosti odpadů

1. Návrh na omezení látek senzibilizujících kůži v textilních a kožených výrobcích

Návrh na omezení KemI a ANSES’s (švédské a francouzské agentury) předpokládá zavedení koncentračních limitů v textilních a kožených výrobcích pro látky, které mají harmonizovanou klasifikaci podle nařízení CLP jako senzibilizující kůži v kategoriích 1/1A/1B.

 

Použitý přístup určení nejvyšších koncentračních limitů je obdobný jako v případě restrikčního návrhu na tetovací atramenty a permanentní make-up.

Jako součást připomínkovacího procesu otevřela ECHA 6-měsíční období pro veřejnost, kde vyzývá zainteresované strany k předkládání připomínek k předmětnému návrhu do 19.12.2019.

Současně ECHA výbory (RAC a SEAC) budou pokračovat v hodnocení rizik a v socio-ekonomické analýze.

Jakmile ECHA výbory svá stanoviska připraví, ECHA je předloží evropské Komisi. Komise posoudí, zda podmínky pro přijetí omezení jsou splněny, připraví předběžná opatření pro zavedení omezení a zašle je k posouzení členským státům EU v rámci REACH Komise.

Více se dozvíte kliknutím na tento link: https://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/23405/term


2. Nejnovější vývoj v oblasti Rotterdamské úmluvy (PIC)

Rotterdamská úmluva vytváří rámec pro výměnu informací a informovaná rozhodnutí pro obchody s vybranými nebezpečnými pesticidy a průmyslovými chemikáliemi. V EU je úmluva implementována tzv. EU PIC nařízením.

Do Přílohy III byly přidány 2 nové látky:

pesticid, forát (ES 206-052-2, CAS 298-02-2) a průmyslová chemická látka, hexabromcyklododekan (HBCDD) (ES 247-148-4, CAS 25637-99-4).

Příloha III Rotterdamské úmluvy teď obsahuje 52 látek.

 

Tyto látky jsou v režimu PIC (Prior Inform Consent), tedy procedury, kterou přijímající země mohou rozhodnout, zda akceptují budoucí dovoz těchto látek, nebo je odmítnou.

Ve smyslu EU PIC nařízení je HBCDD už uvedené i v části 1 Přílohy V a z tohoto důvodu je vývoz této látky z EU zakázaný.

link: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/latest-developments-under-the-rotterdam-convention-on-pic


3. SCIP databáze – zlepšení bezpečnosti předmětů a snížení nebezpečnosti odpadů

Každý výrobce nebo dodavatel předmětu, který je uveden na trh EU a obsahuje SVHC látku uvedenou na Kandidátském seznamu, bude muset oznámit informace o předmětu do Evropské agentury pro chemické látky ECHA počínaje 5. lednem 2021. Tato nová povinnost vychází z požadavků revidované směrnice o odpadech, která se zaměřila na snížení tvorby odpadů s obsahem nebezpečných látek a podporuje substituci.

Nová SCIP databáze bude obsahovat informace o SVHC látkách v předmětech jako takových nebo v komplexních výrobcích (produktech). Předmětné informace budou důležité i pro společnosti zabývající se separací odpadů a recyklací a budou podporovány společnosti, které nakládají s odpadem tak, aby si mohli být jisté, že recyklované materiály nebudou v budoucnosti obsahovat nechtěné chemické látky.

Autority mohou využívat databázi jako nástroj pro identifikaci výskytu látek jejich zájmu v předmětech. Taktéž to umožní získat informace pro rozhodování o případné potřebě dalších regulačních opatření. Pro spotřebitele může databáze nabídnout informace a pomoci jim rozhodnout se na základě lepších a přesnějších informací.

Link: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/scip-database-improving-product-safety-and-reducing-hazardous-waste


Znáte své povinnosti?

Nabízíme Vám naše odborné kapacity pro oblast zavedení systému chemického managementu a tím plnění požadavků REACH legislativy ve Vaší společnosti.

Široká nabídka školení a webinářů do konce roku 2019: https://reachtraining.eu/cz/skoleni

Webináře jsou dostupné i v anglickém jazyce: https://reachtraining.eu/en/seminars

Pokud máte nějaké dotazy, prosím neváhejte napsat nám email, nebo zavolat na kontakty uvedené níže.

S přáním pěkného dne,

EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

– Spolehlivý partner v oblasti chemie a chemické legislativy, bezpečnosti předmětů a managementu rizik jíž více než 25 let.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ

Tomášikova 10/F
821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
Mobil: +421 903 413 711
E-mail: ekotox(at)ekotox.sk

Weby: https://ekotoxcenters.euhttp://reachconference.eu/
Facebook: Ecotoxicological Centers

 

Jak plnit požadavky na omezení NMP

Jak plnit požadavky na omezení NMP

Pro uživatele 1-methyl-2-pyrrolidonu (NMP) byly vydány nové pokyny jako pomoc při plnění požadavků na omezení použití této látky. Pokyny jsou potřeba zejména z toho důvodu, že se jedná o první restrikci tohoto typu na základě určené hladiny bez škodlivého účinku (DNEL).

NMP se používá jako rozpouštědlo nebo prostředek pro povrchovou úpravu a je proto kritickou látkou pro různá průmyslová odvětví vyrábějící baterie, polovodiče, vlákna, léčiva nebo izolace kabelů. Uživatelé NMP budou muset plnit požadavky omezení od 9. května 2020. Pro aplikace na kabelové izolace je termín plnění odložen na 9. května 2024.

Evropská agentura pro chemické látky připravila v úzké spolupráci se zainteresovanými partnery pokyny na pomoc společnostem, včetně malých a středních podniků, řídit rizika vyplývající z použití NMP v průmyslových provozech. NMP je reprodukčně toxická látka (může poškodit plod v těle matky), způsobuje vážné podráždění očí a kůže a je dráždivá pro dýchací cesty. Pro identifikaci nejlepších přístupů a nalezení ilustrativních příkladů, jak uživatelé NMP mohou kontrolovat expozici na pracovišti a plnit požadavky legislativních omezení, se uskutečnilo několik konzultací a besed u kulatých stolů.

Základní přístup popsaný v těchto pokynech může být také aplikován u dalších podobných rozpouštědel, jako například DMF a DMAC, pokud budou pro ně později přijata podobná omezení v rámci legislativy REACH.

Pokyny budou publikovány ve 23 jazycích EU a budou zveřejněny na podzim 2019.

https://echa.europa.eu/-/advice-on-how-to-comply-with-nmp-restriction


REACH konference 2019 http://reachconference.eu/en/conference/

REACH conference


Aktuální školení a webináře https://reachtraining.eu/cz/skoleni

Školení

UFI kódy – nové povinnosti od 1.1.2020

UFI kódy – nové povinnosti od 1.1.2020

Nařízení Komise (EU) 2017/542 ze dne 22. března 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označovaní a balení látek a směsí doplněním nové přílohy upravující harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví

(Pokračování textu…)