aktuality

Aktualizované formáty žádosti o povolení (REACH autorizace)

Aktualizované formáty žádosti o povolení (REACH autorizace)

Evropská chemická agentura (ECHA) zveřejnila aktualizovaný formát, který mají společnosti používat při žádosti o povolení používat látky vzbuzující velké obavy (SVHC látky).

Nový formát kombinuje analýzu alternativ, socioekonomické analýzy a případně substituční plán do jediného společného dokumentu.

Pokyny týkající se důvěrnosti informací byly rovněž aktualizovány.

Na žádost Evropská komise, formát stanoviska rovněž obsahuje „závěr o tom, zda žadatel prokázal, že přínosy užívání látky pro společnost převažují nad rizikem pro lidské zdraví nebo životní prostředí“.

Žadatelé by měli tyto formáty začít používat neprodleně.

Žádosti však mohou být podány ve starém formátu až do konce roku 2021 v případě, pokud žadatelé již dokončují nebo jsou blízko dokončení obsahu své žádosti.

Link na stránky ECHA: https://echa.europa.eu/sk/-/updated-application-for-authorisation-formats

Link na stránky Ekotox: https://ekotox.cz/reach/povolovani/

Ekotoxikologická centra poskytujú komplexní poradenství pro přípravu a podání žádostí o REACH autorizaci.
Vyžádajte si bezplatnou první online konzultaci >

Hledáme nového/novou kolegu/kolegyni v Brně

Hledáme nového/novou kolegu/kolegyni v Brně

Do našeho brněnského týmu hledáme posilu na HPP. Náplní práce bude zpracovávání dokumentace (bezpečnostních listů) v systému SAP, kontrola údajů a vytváření nových bezpečnostních listů pro chemické látky a směsi.

Požadujeme: VŠ chemického nebo přírodovědného směru, AJ na dobré úrovni, NJ výhodou, znalost práce v SAP výhodou.

Pozice je možná i pro absolventy, kompletně zaškolíme.

Kancelář je umístěna na Bohunické 67, Brno-Horní Heršpice.

Zájemci mohou zasílat CV na naši e-mailovou adresu. Případné dotazy zodpovíme na 734 152 492.

Revize nařízení REACH; průběžné hodnocení dopadů (IIA) – zasílání připomínek do 1.6.2021

Revize nařízení REACH; průběžné hodnocení dopadů (IIA) – zasílání připomínek do 1.6.2021

Jedním z cílů Zelené dohody pro Evropu je snížit znečištění životního prostředí toxickými látkami na nulu.

K dosažení těchto bude třeba revize pravidel pro registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek v EU.

Strategie udržitelnosti chemických látek uznává potřebu cílené revize nařízení REACH s cílem dosáhnout jeho cílů tím, že se bude zabývat těmito zjištěnými otázkami:
Nařízení REACH je nejpokročilejší znalostní základnou na světě, ale stále existují mezery ve znalostech o mnoha látkách. Požadované informace o kritických třídách nebezpečnosti neumožňují dostatečně důkladné posouzení nebezpečnosti, včetně posouzení karcinogenity, neurotoxicity, imunotoxicity a narušení endokrinní péče. Totéž platí pro meziprodukty, polymery a látky v nejnižším hmotnostním rozmezí a pro látky bez prahové hodnoty se nevyžaduje žádné posouzení rizika.

Další aspekty:

 • Posouzení bezpečnosti žadateli o registraci
 • Komunikace v dodavatelských řetězcích
 • Hodnocení registrační dokumentace a látek
 • Povolování
 • Aktuální proces omezení
 • Kontrola a prosazování

Období pro zasílání připomínek 04 květen 2021 – 01 červen 2021  (o půlnoci SEČ)

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12959-Revize-narizeni-REACH-chemicke-latky-zivotni-prostredi-bez-toxinu_cs

3.2.2021 – používání nonylfenolových ethoxylátů v textiliích, které jsou určeny spotřebitelům a uváděny na trh EU, je omezené

3.2.2021 – používání nonylfenolových ethoxylátů v textiliích, které jsou určeny spotřebitelům a uváděny na trh EU, je omezené

Záznam 46a
Nonylfenol ethoxyláty (NPE) (C2H4O)nC15H24O
Podmínky omezení

 1. Po 3. únoru 2021 nesmějí být uváděny na trh v textilních výrobcích, u kterých lze důvodně očekávat, že budou během běžného životního cyklu prány ve vodě, v koncentracích 0,01 % hmotnostních a vyšších tohoto textilního předmětu nebo každé části textilního výrobku.
 2. Odstavec 1 se nevztahuje na uvádění textilních výrobků second-hand nebo na nové textilní výrobky vyrobené bez použití NPE výhradně z recyklovaných textilií.
 3. Pro účely odstavců 1 a 2 se „textilním zbožím“ rozumí jakýkoli nedokončený, polotovar nebo hotový výrobek, který se skládá nejméně z 80 % hmotnostních z textilních vláken, nebo z jiných výrobků, které obsahují část, která se skládá nejméně z 80 % hmotnostních z textilních vláken, včetně výrobků, jako jsou oděvy, doplňky, interiérové textilie, vlákna, příze, tkaniny a pletené panely.

https://echa.europa.eu/documents/10162/7dcd73a4-e80d-47c5-ba0a-a5f4361bf4b1

Inspektoři EU kontrolují dodržování povinností povolování podle nařízení REACH

Inspektoři EU kontrolují dodržování povinností povolování podle nařízení REACH

Inspektoři zkontrolují, zda Evropská komise udělila povolení pro látky vzbuzující mimořádné obavy, které byly uvedeny na trh. Rovněž ověří, zda použití těchto látek splňuje podmínky stanovené v rozhodnutích o povolení. Inspekce budou prováděny ve spolupráci s vnitrostátními celními orgány a subjekty odpovědnými za právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a za ochranu životního prostředí.

Činnosti v oblasti vymáhání práva související s REF-9 budou vykonávány v roce 2021 a do konce roku 2022 bude k dispozici zpráva o jejich výsledcích.

V rámci pilotního projektu týkajícího se látek pro využití odpadů byly rovněž zahájeny inspekce. Projekt je prvním projektem fóra, jehož cílem je prozkoumat rozhraní mezi nařízením REACH a rámcovou směrnicí EU o odpadech. Zaměřuje se na výjimku, kterou odvětví recyklace získalo od registrace látek pro využití odpadů. Projekt se zaměřuje na hodnocené látky, které splňují status odpadu. Pilotní kontroly projektů budou provedeny v roce 2021, přičemž zpráva o výsledcích projektu se očekává v létě 2022.

ECHA 22.1.2021 https://echa.europa.eu/-/authorisation-obligations-and-recovered-substances-in-the-scope-of-two-forum-enforcement-projects

Více informací o REACH legislativě a povolování pro společnosti: https://ekotox.cz/reach/  


Webináře a online školeníhttps://reachtraining.eu/cz/skoleni


Požadavky nařízení REACH

Ekotox – podpora pro výrobce a dovozce při vstupu na trhy členských států EU

EKOTOX CENTRA

 • Konzultační a poradenské služby pro výrobce a dovozce (EU REACH registrace, povolování, CLP, detergenty…)
 • Bezpečnostní listy a registrace nebezpečných směsí v členských zemích EU (Poison Centers), UFI a více
 • Biocidy
 • Bezpečnost kosmetických přípravků
 • Chemický management
 • Hodnocení environmentálních a zdravotních rizik

Ekotoxikologické centrum CZ

Centrum Ekotoksykologiczne (PL)

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Traťová 1, 619 00 Brno

Česká republika

Tel.: +420 513 035 888

E-mail: ekotox(at)ekotox.cz 

Web: https://ekotox.cz

 Ekotox   Facebook Logo - Logo PicturesEkotox Centers Ekotox Centers

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení byl rozšíren o 2 látky toxické pro reprodukci

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení byl rozšíren o 2 látky toxické pro reprodukci

Ekotox Centers

ECHA News 19.1.2021

https://echa.europa.eu/sk/-/candidate-list-updated-with-two-chemicals-that-are-toxic-for-reproduction

Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení (REACH Candidate List) obsahuje aktuálně 211 SVHC látek

Látky přidané do Seznamu látek podléhajících povolení ke 19.1.2021:

EC No.                 CAS No.              Název látky

205-594-7           143-24-8              Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether;

–                            –                            Dioctyltin dilaurate, stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs., and any other stannane, dioctyl-, bis(fatty acyloxy) derivs. wherein C12 is the predominant carbon number of the fatty acyloxy moiety.

Společnosti musí dodržovat své zákonné povinnosti a zajistit bezpečné používání těchto chemických látek. Od ledna 2021 musí rovněž informovat agenturu ECHA podle rámcové směrnice o odpadech, pokud jejich výrobky obsahují látky uvedené na seznamu látek uvedených v Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení v koncentraci vyšší než 0,1 %. Toto oznámení se předkládá do databáze SCIP agentury ECHA a informace budou zveřejněny později na internetových stránkách agentury.

ECHA seznam látek : https://echa.europa.eu/candidate-list-table

Webináře a online školeníhttps://reachtraining.eu/cz/skoleni


Požadavky nařízení REACH

Ekotox – podpora pro výrobce a dovozce při vstupu na trhy členských států EU

EKOTOX CENTRA

 • Konzultační a poradenské služby pro výrobce a dovozce (EU REACH registrace, povolování, CLP, detergenty…)
 • Bezpečnostní listy a registrace nebezpečných směsí v členských zemích EU (Poison Centers), UFI a více
 • Biocidy
 • Bezpečnost kosmetických přípravků
 • Chemický management
 • Hodnocení environmentálních a zdravotních rizik

Ekotoxikologické centrum CZ

Centrum Ekotoksykologiczne (PL)

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Traťová 1, 619 00 Brno

Česká republika

Tel.: +420 513 035 888

E-mail: ekotox(at)ekotox.cz 

Web: https://ekotox.cz

 Ekotox   Facebook Logo - Logo PicturesEkotox Centers Ekotox Centers

1/3 výrobků deklarujících ošetření biocidními přípravkami má chybné označování

1/3 výrobků deklarujících ošetření biocidními přípravkami má chybné označování

ECHA/NR/20/43; Helsinki, 16.12.2020

Inspektoři z členských států EU zjistili, že 36 % kontrolovaných ošetřených výrobků nesplňuje požadavky na označování stanovené v nařízení o biocidních přípravcích.
První koordinovaný projekt prosazování biocidů (BEF-1), který v roce 2019 provedla podskupina BPR Forum (BPRS), se zaměřil na kontrolu povinností týkajících se ošetřených přípravků.
Ve 22 členských státech provedly vnitrostátní donucovací orgány inspekci téměř 1 200 společností a kontrolovaly více než 1 800 ošetřených výrobků, včetně oděvů, barev a chemických směsí. 73 % ošetřených výrobků bylo vyrobeno v EU.
V 36 % případech byla kvalita informací uvedených na etiketách ošetřených výrobků nedostatečná.
U 42 % přípravků a 23 % směsí chyběly základní informace, jako je název biocidní účinné látky používané k ošetření přípravku.

BEF-1 Report

Ekotox stránky – biocidní přípravky

CoRAP – Průběžný akční plán Společenství 2021-2023

CoRAP – Průběžný akční plán Společenství 2021-2023

Ekotox Centers

1. leden, 2021

https://echa.europa.eu/documents/10162/9801478/draft_corap_update_2021-2023_en.pdf/fdb46fb0-21a2-1ab7-3ce2-74dbe509a60f?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20201209

 

Návrh programu CoRAP má být každoročně aktualizován a přehodnocován v příštích třech letech 2021–2023.

Obsahuje látky, u kterých existuje podezření, že představují riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. 

Hodnocení látek je proces podle nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 (články 44 až 48), který umožňuje vyjasnění těchto potenciálních rizik1. Návrh corap obsahuje tři nové látky ve srovnání se stávajícím plánem na roky 2020–2022.

V letech 2021, 2022 a 2023 je do hodnocení zařazeno 58 látek, z nichž 8 má být vyhodnoceno v roce 2021.

Ze 60 látek, které jsou v současné době zahrnuty v aktualizaci CoRAP zveřejněné dne 18.3.2020 členské státy určily pět ke stažení, protože na základě nových informací nebo změny okolností je jejich hodnocení nízké priority nebo považováno za zbytečné.

Pro rok 2021 jsou do hodnocení zařazeny tyto chemické látky:

201-240-0    79-97-0        4,4′-isopropylidenedio-cresol;

202-025-4    90-93-7        4,4′-bis(diethylamino)benzophenone;

203-253-7                        4-methylanisole;

253-249-4     36878-20-3   Bis(nonylphenyl)amine;

283-044-5     84539-55-9   Acetic acid, oxo-, sodium salt, reaction products with ethylenediamine and phenol, iron sodium salts;

400-370-7                        6-(1-phenylethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene;

405-420-1     n.a.              EDDHMAFEK;

938-828-8     n.a.              Iron(III) chloride, complex with reaction products of 2,2′-(ethane-1,2-diyldiimino)diacetic acid, formaldehyde, phenol and potassium hydroxide.

online learning

Webináře a online školeníhttps://reachtraining.eu/cz/skoleni


Požadavky nařízení REACH

Ekotox – podpora pro výrobce a dovozce při vstupu na trhy členských států EU

EKOTOX CENTRA

 • Konzultační a poradenské služby pro výrobce a dovozce (EU REACH registrace, povolování, CLP, detergenty…)
 • Bezpečnostní listy a registrace nebezpečných směsí v členských zemích EU (Poison Centers), UFI a více
 • Biocidy
 • Bezpečnost kosmetických přípravků
 • Chemický management
 • Hodnocení environmentálních a zdravotních rizik

Ekotoxikologické centrum CZ

Centrum Ekotoksykologiczne (PL)

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Traťová 1, 619 00 Brno

Česká republika

Tel.: +420 513 035 888

E-mail: ekotox(at)ekotox.cz 

Web: https://ekotox.cz

 Ekotox   Facebook Logo - Logo PicturesEkotox Centers  Ekotox Centers

Omezení ‘75 REACH Příloha XVII – látky v tetovacích inkoustech nebo permanentním make-upu

Omezení ‘75 REACH Příloha XVII – látky v tetovacích inkoustech nebo permanentním make-upu

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2081, ze dne 14. prosince 2020,
kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky v tetovacích inkoustech nebo permanentním make-upu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2081&from=EN

Látky spadající do jednoho nebo několika z těchto písmen:

a) látky klasifikované jako kterákoli z níže uvedených kategorií v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008:
— karcinogenní kategorie 1 A, 1B nebo 2 nebo mutagenní v zárodečných buňkách kategorie 1 A, 1B nebo 2, avšak s vyloučením všech těchto látek, jež byly klasifikovány z důvodu účinků pouze po expozici inhalací,
— toxické pro reprodukci kategorie 1 A, 1B nebo 2, avšak s vyloučením všech těchto látek, jež byly klasifikovány z důvodu účinků pouze po expozici inhalací,
— senzibilizátory kůže kategorie 1, 1 A nebo 1B, — žíravé pro kůži kategorie 1, 1 A, 1B nebo 1C nebo dráždivé pro kůži kategorie 2,
— vážné poškození očí kategorie 1 nebo podráždění očí kategorie 2;


b) látky uvedené v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009;

c) látky uvedené v příloze IV nařízení (ES) č. 1223/2009, pro něž je uvedena podmínka alespoň v jednom ze sloupců g, h a i tabulky v uvedené příloze;

d) látky uvedené v dodatku 13 k této příloze.

Nesmí se uvádět na trh ve směsích k použití pro účely tetování a směsi obsahující jakoukoli z těchto látek se nesmějí používat pro účely tetování po dni 4. ledna 2022, pokud je daná látka přítomna (jsou dané látky přítomny) za těchto podmínek:


a) v případě látky klasifikované v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 jako karcinogenní kategorie 1 A, 1B nebo 2 nebo mutagenní v zárodečných buňkách kategorie 1 A, 1B nebo 2 je látka přítomna ve směsi v koncentraci rovnající se 0,00005 % hmotnostních nebo vyšší;


b) v případě látky klasifikované v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 jako toxická pro reprodukci kategorie 1 A, 1B nebo 2 je látka přítomna ve směsi v koncentraci rovnající se 0,001 % hmotnostních nebo vyšší;


c) v případě látky klasifikované v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 jako senzibilizátor kůže kategorie 1, 1 A nebo 1B je látka přítomna ve směsi v koncentraci rovnající se 0,001 % hmotnostních nebo vyšší;


d) v případě látky klasifikované v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 jako žíravé pro kůži kategorie 1, 1 A, 1B nebo 1C nebo dráždivé pro kůži kategorie 2 nebo jako vážné poškození očí kategorie 1 nebo podráždění očí kategorie 2 je látka přítomna ve směsi v koncentraci rovnající se této hodnotě nebo vyšší:
i) 0,1 % hmotnostních, je-li látka používána výlučně jako regulátor pH;
ii) 0,01 % hmotnostních ve všech ostatních případech; e) v případě látky uvedené v příloze II nařízení (ES) č. 1223/2009 je látka přítomna ve směsi v koncentraci rovnající se 0,00005 % hmotnostních nebo vyšší;


f) v případě látky, pro niž je ve sloupci g (Druh výrobku, části těla) tabulky v příloze IV nařízení (ES) č. 1223/2009 uvedena podmínka jednoho nebo více následujících typů, je látka přítomna ve směsi v koncentraci rovnající se 0,00005 % hmotnostních nebo vyšší:

i) „Přípravky, které se oplachují“;
ii) „Nepoužívat v přípravcích aplikovaných na sliznice“;
iii) „Nepoužívat v přípravcích na oči“;


g) v případě látky, pro niž je uvedena podmínka ve sloupci h (Nejvyšší koncentrace v přípravku připraveném k použití) nebo ve sloupci i (Jiné) tabulky v příloze IV nařízení (ES) č. 1223/2009, je látka přítomna ve směsi v koncentraci nebo jiným způsobem, který není v souladu s podmínkou uvedenou ve zmíněném sloupci;


h) v případě látky uvedené v dodatku 13 k této příloze je látka přítomna ve směsi v koncentraci rovnající se koncentračnímu limitu stanovenému pro tuto látku v uvedeném dodatku nebo vyšší.

HEMA – 2-Hydroxyethyl-methakrylát di-HEMA TMHDC – Zákaz prodeje kosmetických přípravků na nehty spotřebitelům

HEMA – 2-Hydroxyethyl-methakrylát di-HEMA TMHDC – Zákaz prodeje kosmetických přípravků na nehty spotřebitelům

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1682 ze dne 12. listopadu 2020, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1682&from=EN

Případy senzibilizace na přípravky na nehty obsahující látky HEMA a Di-HEMA TMHDC, které byly hlášeny v některých členských státech, vedou Komisi k závěru, že existuje riziko, že tyto přípravky mohou být aplikovány s nedostatečnou přesností, což způsobí styk s kůží přiléhající k nehtové ploténce.

Koszmetické přípravky na nehty obsahující látky HEMA a Di-HEMA TMHDC:

Ode dne 3. června 2021 nesmí být na trh Unie uváděny přípravky, které obsahují uvedenou látku a nejsou v souladu s uvedenými podmínkami.

Ode dne 3. září 2021 nesmí být na trh Unie dodávány přípravky, které obsahují uvedenou látku a nejsou v souladu s uvedenými podmínkami.

Znění podmínek použití a upozornění:

Jen pro profesionální použití.

Může způsobit alergickou reakci.

Požadavky EÚ kosmetické legislativy

Ekotox – poradenské služby a zajištění dokumentace potřebné pro uvedení kosmetických přípravků na trh EU

https://ekotox.cz/o-spolecnosti/nabizime/kosmeticke-pripravky/informacni-dokumentace-k-pripravku-pif/


Aktuální školení a webináře: https://reachtraining.eu/cz/skoleni

EKOTOXIKOLOGICKÁ CENTRA

 • Právní a regulační požadavky (REACH, CLP, detergenty, RoHS, WEEE, POPs, …);
 • Biocidy;
 • Kosmetické přípravky;
 • Posouzení environmentálního: zdraví / bezpečnosti / rizik;
 • Posouzení: zdraví / bezpečnosti / rizik na pracovišti;
 • Posouzení rizik pro chemické látky / management chemické bezpečnosti a bezpečnosti předmětů;

 • Ekotoxikologické centrum CZ

Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Traťová 1, 619 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 513 035 888
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu
FB : Bezpečnostní list
Linkedinekotoxcz