aktuality

Biocidní přípravky – březnové zasedání výboru

Biocidní přípravky – březnové zasedání výboru

Výbor pro biocidní přípravky přijal 3 stanoviska k účinným látkám:

1. Použití methylendithiokyanátu v prostředcích proti slizu (PT12) nebylo podporováno, protože představuje nepřijatelné riziko pro životní prostředí, jehož účinky nelze zmírnit. Látka je široce používána v procesech výroby papíru k prevenci nebo kontrole růstu slizu.

2. Bylo podpořeno schválení (13Z) -hexadec-13-en-11-yn-1-ylacetátu ve skupině 19 (PT19), feromonu používaného k odpuzování nebo přitahování škodlivých organismů (bezobratlých a obratlovců).

3. Pokud jde o obnovení používání propikonazolu v prostředcích na ochranu dřeva (PT8), výbor dospěl k závěru, že jako látka toxická pro reprodukci a endokrinní disruptor splňuje kritéria vyloučení. Evropská komise přijme další opatření, aby získala více informací o výjimce z kritérií pro vyloučení, zejména o vhodných a dostatečných alternativách pro různé třídy použití.

Kromě toho výbor přijal následující čtyři kladná stanoviska k povolení Unie:

 • Propan-1-ol – PT1
 • Propan-2-ol – PT2 a PT4
 • L-(+) Mléčná kyselina – PT2
 • Aktivní chlor uvolňovaný z chlornanu sodného – PT2

Jedno autorizační stanovisko Unie týkající se aktivního chloru uvolňovaného z chlornanu sodného bylo odloženo a bude přijato písemným postupem.

Nyní Evropská komise spolu s členskými státy EU přijme konečné rozhodnutí o schválení účinných látek a o unijní autorizaci rodin biocidních přípravků.

Podnikatelé používající látky uvedené ve výše uvedených skupinách výrobků budou muset po jejich oficiálním schválení požádat o povolení v evropských postupech, aby udrželi výrobky na trh.

ECHA link: Highlights from March BPC meeting

Ekotox stránky o biocidních přípravcích

expert advice
reachtraining
https://reachtraining.eu/cz/skoleni

EU REACH registrace látek – požadavky na aktualizaci registrační dokumentace

EU REACH registrace látek – požadavky na aktualizaci registrační dokumentace

Jak zajistit, aby vaše registrace splňovala požadavky na informace podle nařízení REACH

ECHA/NR/22/05

Agentura ECHA aktualizovala svá doporučení, aby společnostem pomohla zlepšit jejich registrační dokumentace, a přidala další rady ohledně používání analogického přístupu a průkaznosti důkazů. K dispozici jsou statistiky o pokroku dosaženém při hodnocení registrovaných látek v roce 2021.

Helsinky, 28. února 2022 – Agentura ECHA dále rozvinula, na základě pozorování během kontrol souladu a po nedávných změnách požadavků na informace podle nařízení REACH, svá doporučení pro žadatele o registraci, jak mohou zlepšit své registrace.

Zlepšení se týkají zejména pravidel pro úpravy, jako je způsob použití analogického přístupu a průkaznosti důkazů nebo kombinace těchto dvou přístupů. Tyto přístupy by měly být použity ke splnění právních požadavků bez dalšího testování na zvířatech, pokud je lze spolehlivě odůvodnit.

Doporučení také zahrnují návrhy, jak řešit analogický přístup mezi látkami neznámého nebo proměnlivého složení, komplexními reakčními produkty nebo biologickými materiály (UVCB), jakož i další rady ohledně nastavení dávky pro testování toxicity.

Žadatelé o registraci by měli zkontrolovat pozměněné přílohy nařízení REACH a také nejnovější doporučení a v případě potřeby zajistit, aby jejich dokumentace splňovala požadavky na informace.

V roce 2021 provedla agentura ECHA 371 kontrol souladu, které se týkaly více než 2 100 registračních dokumentací a 341 látek. 300 z těchto kontrol byly tzv. úplné kontroly souladu, které se zabývaly všemi relevantními koncovými body látek vzbuzujících potenciální obavy. Výsledkem bylo 280 návrhů rozhodnutí zaslaných společnostem, které požadovaly další údaje k objasnění dlouhodobých účinků na lidské zdraví nebo životní prostředí. Celkově v letech 2009–2021 agentura ECHA zkontrolovala shodu 2 500 registrovaných látek.

Agentura ECHA rovněž v roce 2021 přijala 10 rozhodnutí o hodnocení látek, ve kterých si vyžádala další informace k posouzení bezpečnosti látek vzbuzujících potenciální obavy. Mezi nimi byla toxicita nanoforem oxidu titaničitého, protože vdechování této látky může představovat riziko pro lidské zdraví.

Seznam všech látek, které byly hodnoceny v roce 2021, obsahuje veškeré podrobnosti o žádostech o informace adresovaných společnostem.

EKOTOX CENTERS – EU REACH registrace

REACH registrace – Ekotoxikologické centrum CZ Vám poskytne odborné služby pro oblast legislativy REACH – příprava a realizace registrace, zastupování v SIEF, třetí strana, výhradní zástupce, zpracování registrační dokumentace – IUCLID, Chesar, outsourcing …

expert advice
Spolková republika Německo: požadavky národní notifikace do 31.3.2022 !

Spolková republika Německo: požadavky národní notifikace do 31.3.2022 !

Biocidy: Biocidní přípravky umístěné na trhu Spolkové republiky Německo před 26.8.2021 musí být potvrzeny / notifikovány do 31. března 2022, pokud je chtějí společnosti i nadále uvádět na tomto trhu. 

BAuA (Federální institut pro bezpečnost při práci a zdraví) zveřejnil nové požadavky pro národní registraci biocidních přípravků: „Neues Meldeverfahren für Biozidprodukte„. 

Biocidy umístěné na trhu Spolkové republiky Německo: nad rámec údajů, které měly být zasílány při původní notifikaci biocidů, nové notifikace musí obsahovat navíc dodatečné informace: 

 • Koncentrace účinné látky v biocidním přípravku; 
 • Informace o plnění požadavků v rámci článku 95 Nařízení o biocidních přípravcích (BPR); 
 • Důkazy o účinnosti deklarované pro biocidní přípravek uváděný na trh. 

Nerespektování nových požadavků pro nahlášení/ notifikaci biocidů bude znamenat, že takový biocidní přípravek nebude možné nadále uvádět na trh Spolkové republiky Německo.   

Ekotox Centers poskytují služby a podporu pro zákazníky uvádějící biocidní přípravky na trhy členských států EU. 

expert
Návrh na zákaz PFAS „věčných chemikálií“ v hasicích pěnách v celé EU

Návrh na zákaz PFAS „věčných chemikálií“ v hasicích pěnách v celé EU

ECHA/NR/21/05

Evropská agentura pro chemické látky předkládá návrh na celoevropské omezení všech per- a polyfluoroalkylových látek (PFAS) v hasicích pěnách.

V případě přijetí by omezení mohlo snížit emise PFAS do životního prostředí o více než 13 000 tun za 30 let. Odhadované náklady pro společnost by za stejné období činily přibližně 7 miliard EUR. Tyto náklady zahrnují mimo jiné cenu úpravy zařízení pro použití pěn bez PFAS, čištění zařízení k odstranění zbytků pěny PFAS a cenový rozdíl mezi PFAS a alternativními pěnami.

Návrh je založen na informacích, které byly k dispozici v době, kdy byl vypracován, a lze jej aktualizovat, pokud se objeví nové informace. Na 23. března 2022 je plánováno zahájení šestiměsíční konzultace, která je otevřena pro každého, kdo může podat k návrhu podložené připomínky. Agentura ECHA rovněž zorganizuje dne 5. dubna online informační schůzku s cílem vysvětlit proces omezení a pomoci zájemcům zúčastnit se konzultace.

Kromě toho pět evropských zemí (Nizozemsko, Německo, Dánsko, Švédsko a Norsko) pracuje na návrhu omezení, které se bude vztahovat na všechny PFAS v jiných použitích. Svůj návrh plánují předložit agentuře ECHA v lednu 2023. Posouzení rizik zavedené v návrhu na omezení PFAS v hasicích pěnách je relevantní pro všechny PFAS. To znamená, že také připraví cestu k hodnocení rizik v rámci širšího omezení PFAS.

Nové kroky

Vědecké výbory agentury ECHA pro hodnocení rizik a socioekonomickou analýzu nyní začnou posuzovat navrhované možnosti omezení. Při svém hodnocení zváží vědecké důkazy získané během konzultací. Společné stanovisko obou výborů se očekává v roce 2023. Spolu s 27 členskými státy EU přijme rozhodnutí o omezení a jeho podmínkách Evropská komise – na základě návrhu a stanoviska výborů.

Celý článek: https://echa.europa.eu/sk/-/proposal-to-ban-forever-chemicals-in-firefighting-foams-throughout-the-eu

EkotoxInfo 2/2022

EkotoxInfo 2/2022

Ekotox Centers
Ekotox Hungary Kft. (Hungary)
Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o. (Czechia)
Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o. (Poland)
Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o. (Slovakia)

Hlavní témata EkotoxInfo: vybrané novinky z chemické a související legislativy 2/2022:

1.         Osm dalších látek navržených na autorizaci! 

2.         Na seznam kandidátských látek byly přidány čtyři nebezpečné chemické látky 

3.         Zahájení veřejné konzultace o revizi nařízení REACH 

4.         Průběžné konzultace o pokynech  

5.         K dispozici je aktualizovaný balík kandidátských seznamů SCIP 

6.         Poslední výzva pro předložení čísla REACH pro oznámení NONS 

7.         Novinky týkající se schvalování přípravků na ochranu rostlin 

—————————————————————————————————-

Osm dalších látek navržených na autorizaci! 

Agentura ECHA vyzývá k předložení připomínek ke svému návrhu na zařazení osmi látek vzbuzujících mimořádné obavy na autorizační seznam REACH. Připomínky je možné předkládat do 2. května 2022. 

Agentura ECHA zvažuje, že Evropské komisi doporučí zařadit na autorizační seznam (příloha XIV k nařízení REACH) osm nových látek uvedených níže.  

Tyto informace budou postoupeny přímo Komisi a agentura ECHA je nebude posuzovat. 

 • Ethylendiamin (CAS: 107-15-3, ES: 203-468-6), senzibilizující vlastnosti pro dýchací cesty 
 • 2-(4-terc-butylbenzyl)propionaldehyd a jeho jednotlivé stereoizomery (CAS: – ES: -), toxický pro reprodukci 
 • Olovo (CAS: 7439-92-1 ES: 231 -100-4), toxické pro reprodukci 
 • Glutaral (CAS: 111-30-8 ES: 203-856-5), senzibilizující vlastnosti pro dýchací cesty 
 • 2-methyl-1-(4-methylthiofenyl)-2-morfolinopropan-1-on (CAS: 71868-10-5 ES: 400-600-6), toxický pro reprodukci 
 • 2-benzyl-2-dimetylamino-4′-morfolinbutyrofenon (CAS: 119313-12-1 ES: 404-360-3), toxický pro reprodukci 
 • Diisohexyl-ftalát (CAS: 71850-09-4 ES: 276-090-2), toxický pro reprodukci 
 • Orthoboritá kyselina, sodná sůl (CAS: 13840-56-7 ES: 237-560-2), toxická pro reprodukci 

Pokud je látka zařazená na seznamu látek podléhajících povolení, může se po určitém datu uvést na trh nebo používat, pouze když je uděleno povolení pro konkrétní použití. Společnosti, které tyto látky používají, vyrábějí nebo dovážejí, mohou požádat o povolení. 

Na seznam kandidátských látek byly přidány čtyři nebezpečné chemické látky 

Kandidátský seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy v současnosti obsahuje 223 položek týkajících se chemických látek, které mohou poškodit lidské zdraví nebo životní prostředí (aktualizace 17. ledna 2022). 

Jedna ze čtyř látek se používá v kosmetice a byla přidána na Kandidátský seznam, protože má vlastnosti narušující hormonální rovnováhu u lidí. Dvě látky jsou používány například v gumách, mazivech a těsněních a byly zařazeny, protože negativně ovlivňují plodnost. Čtvrtá látka se používá v mazivech a tucích a byl přidána, protože je perzistentní, bioakumulativní a toxická, a teda škodlivá pro životní prostředí. https://echa.europa.eu/authorisation-list 

 1. 6,6′-di-terc.butyl-2,2′-methylendi-p-kresol (CAS: 119-47-1, EC: 204-327-1) 

Důvod zařazení – Toxický pro reprodukci (článek 57c) 

 • tris(2-methoxyethoxy)vinylsilan (CAS: 1067-53-4, EC: 213-934-0) 

Důvod zařazení – Toxický pro reprodukci (článek 57c) 

 • (±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylfenyl)methylen]bicyklo[2.2.1]heptan-2-on  zahrnující kterýkoli z jednotlivých izomerů anebo jejich kombinaci (4-MBC) (CAS: -, EC: -) 

Důvod zařazení – Vlastnosti narušující endokrinní činnost (článek 57f – lidské zdraví) 

 • S-(tricyklo(5.2.1.02,6)deka-3-en-8(nebo 9)-yl O-(izopropyl nebo izobutyl nebo 2-ethylhexyl) O-(izopropyl nebo izobutyl nebo 2-etylhexyl) fosforodithionát (CAS: 255881-94-8, EC: 401-850-9)  

Důvod zařazení – PBT (článek 57d) 

Ekotox Authorisation: https://ekotox.eu/reach-authorisation/ 

Zahájení veřejné konzultace o revizi nařízení REACH 

Evropská komise začala pracovat na revizi nařízení REACH v důsledku implementace strategie pro udržitelný rozvoj chemických látek. Zaměřila se zejména na: 

– ochranu lidského zdraví a životního prostředí 

– používání testů na zvířatech 

– fungování vnitřního trhu 

– konkurenceschopnost a inovace evropského průmyslu a podniků 

Veřejná konzultace probíhá do 15. dubna 2022. 

https://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_revision_chemical_strategy_en.htm

Ekotox REACH: https://ekotox.eu/reach-registration/ 

Průběžné konzultace o pokynech  

V tomto roce se připravuje změna a doplnění Pokynů agentury ECHA k požadavkům na informace a k hodnocení chemické bezpečnosti – kapitola R.7a, která zohledňuje revidované přílohy k nařízení REACH. V současnosti je ve stádiu připomínkování. Změnou a doplněním Pokynů budou upraveny požadavky na určení dávek látek pro testy toxicity na zajištění bezpečnosti chemických látek.  Tím se zabrání duplicitnímu testování. 

https://echa.europa.eu/documents/10162/17220/211221_echa_advice_dose_rdt_en.pdf/63e6d895-a80c-f6f4-99c8-c5a3248ce02a?t=1640082455790

https://echa.europa.eu/documents/10162/17220/211221_echa_advice_dose__repro_en.pdf/27159fb1-c31c-78a2-bdef-8f423f2b6568?t=1640082455275

Ekotox Chemical Safety Assessment: https://ekotox.eu/reach-registration/ 

K dispozici je aktualizovaný balík kandidátských seznamů SCIP 

Balík SCIP Candidate list pomáhá vytvářet oznámení SCIP včetně nových látek. 

Při poskytování informací o látkách ze seznamu kandidátských látek v oznámení SCIP je potřeba použít přístup referenční látky IUCLID. Referenční látky je možné vytvořit v aplikaci IUCLID, ale nyní lze použít balík SCIP a importovat ho do své instance aplikace IUCLID. 

Aktualizovaný balík SCIP Candidate List (Seznam kandidátských látek) obsahuje:  

– jednotlivé soubory údajů o referenčních látkách;  

– protokol změn balíku Candidate List;  

– soubory údajů o referenční látce v delta balíku;  

– a seznam referenčních látek. 

Ekotox SCIP:  

Poslední výzva k předložení čísla REACH pro oznámení NONS 

NONS (oznámení nových látek) byl postup registrace chemických látek před nabytím účinnosti nařízení REACH. Existující NONS by měly být převedeny do novějšího systému REACH-IT, který zahrnuje přidělení registračního čísla příslušnému dodavateli. Společnosti, které ještě chtějí přidělit registrační číslo NONS, tak musí udělat nejpozději do 17. července 2022. Po tomto datu už nebude možné žádat o přidělení registračního čísla v systéme REACH-IT. Agentura ECHA označí neoznámená registrační čísla v databázi ECHA a na webové stránce agentury ECHA jako neplatná. 

https://echa.europa.eu/support/helpdesks)

Ekotox REACH: https://ekotox.eu/chemicals-management/ 

Novinky týkající se schvalování přípravků na ochranu rostlin 

Účinná látka fosmet – jako účinná látka uvedená v příloze I ke směrnici Rady 91/414/EHS, schválená podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a uvedená v časti A přílohy k nařízení Komise (EU) č. 540/2011.   

Platnost schválení účinné látky fosmet končí 31. července 2022. 

Na základě posouzení, které provedl zpravodajský členský stát ve spolupráci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin a Komisí, bylo zjištěno nepřijatelné riziko pro provozovatele, pracovníky, kolemstojící osoby a širokou veřejnost, a to i při použití osobních ochranných prostředků anebo uplatnění dostupných zmírňujících opatření. Bylo zjištěno vysoké akutní a chronické riziko pro spotřebitele a vodní organizmy a vysoké riziko pro ptáky, savce a necílové členovce (včetně včel). Na základě tohoto posouzení není obnoveno schválení účinné látky fosmet.  

Povolení přípravků na ochranu rostlin obsahující účinnou látku fosmet budou odebrána do 1. května 2022.  

(PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/94) 

Účinná látka flumioxazin – jako účinná látka zařazená do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS, schválená podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a uvedená v části A přílohy k nařízení Komise (EU) č. 540/2011.  

Platnost schválení účinné látky flumioxazin končí 30. června 2022. 

Flumioxazin je používán jako herbicid na kontrolu závažných hrozeb pro zdraví rostlin, které není možné zvládnout jinými dostupnými metodami včetně nechemických metod. 

Flumioxazin je podle harmonizované klasifikace klasifikován jako reprodukčně toxická látka kategorie 1B. 

Výbor pro posuzování rizik (RAC) Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) doporučuje, aby byl flumioxazin klasifikován jako reprodukčně toxická látka kategorie 2. Flumioxazin nemá vlastnosti narušující endokrinní činnost. 

Flumioxazin už nesplňuje kritéria pro nahrazení podle článku 24 nařízení (ES) č. 1107/2009. Flumioxazin je vypuštěn z přílohy k prováděcímu nařízení (EU) 2015/408. 

Období platnosti schválení flumioxazinu bylo prodlouženo do 30. června 2022. 

(PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/43) 

Purpureocillium lilacinum kmen PL11  

Doba platnosti schválení léku Purpureocillium lilacinum kmen PL11 byla prodloužena do 24. ledna 2037. 

Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost: 

a) přísnému dodržování podmínek prostředí a analýzám kontroly kvality během výrobního procesu, které má zabezpečit výrobce, aby bylo zajištěno splnění limitů mikrobiologické kontaminace, jak se uvádí v pracovním dokumentu SANCO/12116/2012; 

b) ochranu operátorů a pracovníků, přičemž se zohlední skutečnost, že mikroorganizmy se považují za potenciální senzibilizátory, a zabezpečí se, aby byly jako podmínka pro používání zahrnuty přiměřené osobní ochranné prostředky. 

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření na zmírnění rizika. 

(PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/4) 

webinar
Hledáme nového/novou kolegu/kolegyni v Brně

Hledáme nového/novou kolegu/kolegyni v Brně

Do našeho brněnského týmu hledáme posilu na HPP. Náplní práce bude zpracovávání dokumentace (bezpečnostních listů) v systému SAP, kontrola údajů a vytváření nových bezpečnostních listů pro chemické látky a směsi.

Požadujeme: VŠ chemického nebo přírodovědného směru, AJ na dobré úrovni, NJ výhodou, znalost práce v SAP výhodou.

Pozice je možná i pro absolventy, kompletně zaškolíme.

Kancelář je umístěna na Bohunické 67, Brno-Horní Heršpice.

Zájemci mohou zasílat CV na naši e-mailovou adresu. Případné dotazy zodpovíme na 734 152 492.

EkotoxInfo 1/2022

EkotoxInfo 1/2022


Hlavní témata – vybrané novinky z chemické legislativy:

1. Green Deal – EU chemická strategie pro trvale udržitelný rozvoj
2. Stříbro – návrh CMR klasifikace – Repr. 1B, H360FD; Muta. 2, H341; Skin Sens. 1, H317
3. Vážné ohrožení IT bezpečnosti v programech IUCLID a CHESAR
4. Kontrolní orgány EU – většina kontrolovaných produktů prodávaných online nesplňuje požadavky legislativy EU
5. Kontrolní orgány EU – inspekce se v roku 2022 zaměřují na kontrolu biocidních přípravků
6. Webináře pro první půlrok 2022 jsou již zveřejněné!  

Green Deal – EU chemická strategie pro trvale udržitelný rozvoj
Strategie EU v oblasti chemických látek pro udržitelnost směrem k životnému prostředí bez toxických látek

Chemikálie jsou nevyhnutelné pro blahobyt, vysokou životní úroveň a pohodlí moderní společnosti. Používají se v mnohých odvětvích včetně zdravotnictví, energetiky, mobility a bydlení. Většina chemikálií má však nebezpečné vlastnosti, které mohou poškodit životné prostředí a lidské zdraví.

EU již má zavedeny sofistikované zákony o chemických látkách, ale očekává se, že globální výroba chemikálií se do roku 2030 zdvojnásobí. Zvýší se také už rozšířené používání chemických látek, a to i ve spotřebitelských výrobcích.

Evropská komise zveřejnila 14. října 2020 chemickou strategii pro udržitelnost. Je součástí ambice EU v oblasti nulového znečištění, která je klíčovým závazkům evropské zelené dohody.


Rok 2022 bude z pohledu dalšího vývoje klíčový. Evropská Komise připravuje paragrafová znění legislativy a má je odevzdat ke dni 31.6.2022. Tyto nové legislativní dokumenty, po jejich schválení, zásadně změní legislativu zasahující do téměř všech oblastí. Budeme pro vás pozorně tento vývoj sledovat…

Stříbro
Švédské orgány předložily agentuře ECHA návrh na harmonizovanou klasifikaci kovového stříbra. Pokud by byl tento návrh přijat, mohlo by to znamenat omezení používání stříbra. Návrh harmonizované klasifikace:
Repr. 1B, H360FD
Muta. 2, H341
Kožní senz. 1, H317
Klasifikace zahrnuje všechny typy kovového stříbra, včetně stříbra v nanostruktuře.

Zejména klasifikace jako Repr. 1B může mít vliv na používání kovového stříbra v několika oblastech, jako jsou zdravotnické pomůcky a výrobky zdravotní péče.

Agentura ECHA zaslala návrh na veřejnou konzultaci a setkala se s nezvykle velkým počtem připomínek a námitek. Celkově 361 připomínek předložily průmyslové a obchodní organizace, orgány, společnosti atd.
O návrhu klasifikace v prosinci poprvé rokoval výbor echa pro posuzování rizik.

Vážné ohrožení IT bezpečnosti v programech IUCLID a CHESAR
ECHA zveřejnila na stránkách IUCLID a CHESAR upozornění na nebezpečný SW:

Chesar 3.7.1 řeší vážnou a velmi rozsáhlou bezpečnostní chybu softwaru způsobenou běžně používanou softwarovou součástí s názvem log4j. Více informací najdete v oficiálním oznámení Agentury pro kybernetickou bezpečnost a bezpečnost infrastruktury vlády USA.

Upozorňujeme, že všechny verze Chesar před 3.7.1 jsou ovlivněny touto bezpečnostní chybou a neměly by být zpřístupněny na serveru, který je přístupný z veřejného internetu. Proto doporučujeme stáhnout a nainstalovat nový Chesar 3.7.1.

Home – ECHA (europa.eu)

Kontrolní orgány EU – většina kontrolovaných produktů prodávaných online nesplňuje požadavky legislativy EU
V nejnovějším projektu fóra agentury ECHA pro prosazování práva kontrolní orgány zjistily, že většina kontrolovaných výrobků prodávaných online nesplňovala alespoň jeden z požadavků podle příslušných právních předpisů EU o chemických látkách.

https://ekotox.cz/news/vetsina-kontrolovanych-produktu-prodavanych-online-porusuje-chemicke-zakony-eu/

Kontrolní orgány EU – inspekce se v roku 2022 zaměřují na kontrolu biocidních přípravků
Biocidní přípravky v EU – inspekce 2022

Orgány členských států EU provedou inspekce s cílem zkontrolovat, zda společnosti plní povinnosti vyplývající z BPR a vnitrostátních právních předpisů.

https://echa.europa.eu/…/enf…/forum-enforcement-projects

Ekotox centra mohou pomoci společnostem dodržovat aktuální požadavky legislativy!

Ekotox biocidy: https://ekotoxcenters.eu/biocidy/  

Webináře pro první půlrok 2022 jsou už zveřejněny!
Aktuální online školení a webináře: https://reachtraining.eu/cz/skoleni  

EKOTOX CENTERS
Konzultační a poradenské služby pro výrobce a dovozce (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…) Bezpečnostní listy a registrace nebezpečných směsí v členských státech EU (Poison Centers), UFI a více Biocidy Bezpečnost kosmetických přípravků Chemický management Hodnocení environmentálních a zdravotních rizik

Pokud máte nějaké otázky, prosím neváhejte nám napsat email, nebo zavolat na kontakty uvedené níže.
Zůstaňte zdraví!

EKOTOX CENTERS
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ
Ekotox Hungary Kft.
Většina kontrolovaných produktů prodávaných online porušuje chemické zákony EU

Většina kontrolovaných produktů prodávaných online porušuje chemické zákony EU

Ekotox Centra podporují společnosti, aby legislativní požadavky splňovaly !

Fórum pro prosazování práva Evropské agentury pro chemické látky dokončilo své osmé REACH-EN-FORCE, kde se posuzovala shoda určitých směsí a předmětů prodávaných online. Jednalo se o celoevropský projekt prosazování, který se uskutečnil v roce 2020 ve 29 zemích EHP a Švýcarsku.

Při kontrole nabídek produktů prodávaných online mohli inspektoři hodnotit jejich dodržování:

 1. Nařízení CLP, zejména:
 2. zda online reklama na nebezpečnou směs poskytuje zákazníkovi informace o typu nebezpečnosti, jak je uvedeno na etiketě;
 3. u nebezpečných látek, zda je zákazník informován o třídě nebezpečnosti a/nebo příslušné kategorii nebezpečnosti;
 4. požadavky nařízení REACH:
 5. nejaktuálnější verze bezpečnostního listu (BL), který je dodáván s nebezpečnou látkou nebo směsí pro průmyslové/ profesionální použití;
 6. úřední jazyk přijímajícího členského státu nebo BL na vyžádání;
 7. konkrétní položky přílohy XVII nařízení REACH: výrobky nebo předměty obsahující látky podléhající omezení;
 8. požadavky biocidního nařízení (BPR):
 9. kontroly zaměřené na online reklamu na biocidní přípravek (BP);
 10. zda se jednalo o prodej schváleného BP nebo zpřístupnění v rámci přechodných opatření.

Celkový počet kontrolovaných produktů byl 5730. Výsledky jsou následující:

Důvod nesouladuProcentuální zastoupení
Nesoulad s nařízením REACH78%
Nesoulad s biocidním nařízením (BPR)77%
Nesoulad s označením CLP75%
Chybějící BL5%
Nesoulad s omezením látky95%
Nesoulad s omezením produktu25%
Porušení požadavku na CMR látky99%

Tabulka 1: Výsledky nevyhovujících kontrolovaných produktů. 

U nevyhovujících výrobků přijaly kontrolní orgány opatření s cílem přivést společnosti do souladu s legislativními požadavky. Nejběžnějšími následnými akcemi kontrolních opatření byly „Odstranění nabídky produktů z webu“ (2 140 produktů, 53 %) a „Uvedení informací v reklamě do souladu“ (928 produktů, 23 %).

Doporučení pro e-shopy:

 • Při zakládání webových stránek pro online prodej se seznamte s legislativou EU/ národní legislativou pro spotřebitelské produkty.
 • Potřebujete-li další informace, kontaktujte národní kontaktní místa, webovou stránku národního kontrolního orgánu (NEA), agenturu ECHA, Evropskou komisi, orgány dozoru nad trhem atd.
 • Využívejte informace poskytnuté na portálu „Vaše Evropa“ v souladu s nařízením o jednotné digitální bráně, které poskytuje online přístup k informacím týkajícím se příslušných práv, povinností a pravidel vyplývajících z práva EU a vnitrostátního práva.
 • Buďte proaktivnější, abyste se vyhnuli nesouladu.

Původní článek: European Chemicals Agency

Pokud prodáváte své produkty online, ujistěte se, že vaše produkty a reklama splňují chemické předpisy, podívejte se na naši nabídku, jak vás můžeme podpořit: Ekotox Centers

Webináře
webináře

Aktuální školení a webináře: Školení – reachtraining.eu

Aktualizované formáty žádosti o povolení (REACH autorizace)

Aktualizované formáty žádosti o povolení (REACH autorizace)

Evropská chemická agentura (ECHA) zveřejnila aktualizovaný formát, který mají společnosti používat při žádosti o povolení používat látky vzbuzující velké obavy (SVHC látky).

Nový formát kombinuje analýzu alternativ, socioekonomické analýzy a případně substituční plán do jediného společného dokumentu.

Pokyny týkající se důvěrnosti informací byly rovněž aktualizovány.

Na žádost Evropská komise, formát stanoviska rovněž obsahuje „závěr o tom, zda žadatel prokázal, že přínosy užívání látky pro společnost převažují nad rizikem pro lidské zdraví nebo životní prostředí“.

Žadatelé by měli tyto formáty začít používat neprodleně.

Žádosti však mohou být podány ve starém formátu až do konce roku 2021 v případě, pokud žadatelé již dokončují nebo jsou blízko dokončení obsahu své žádosti.

Link na stránky ECHA: https://echa.europa.eu/sk/-/updated-application-for-authorisation-formats

Link na stránky Ekotox: https://ekotox.cz/reach/povolovani/

Ekotoxikologická centra poskytujú komplexní poradenství pro přípravu a podání žádostí o REACH autorizaci.
Vyžádajte si bezplatnou první online konzultaci >

Revize nařízení REACH; průběžné hodnocení dopadů (IIA) – zasílání připomínek do 1.6.2021

Revize nařízení REACH; průběžné hodnocení dopadů (IIA) – zasílání připomínek do 1.6.2021

Jedním z cílů Zelené dohody pro Evropu je snížit znečištění životního prostředí toxickými látkami na nulu.

K dosažení těchto bude třeba revize pravidel pro registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek v EU.

Strategie udržitelnosti chemických látek uznává potřebu cílené revize nařízení REACH s cílem dosáhnout jeho cílů tím, že se bude zabývat těmito zjištěnými otázkami:
Nařízení REACH je nejpokročilejší znalostní základnou na světě, ale stále existují mezery ve znalostech o mnoha látkách. Požadované informace o kritických třídách nebezpečnosti neumožňují dostatečně důkladné posouzení nebezpečnosti, včetně posouzení karcinogenity, neurotoxicity, imunotoxicity a narušení endokrinní péče. Totéž platí pro meziprodukty, polymery a látky v nejnižším hmotnostním rozmezí a pro látky bez prahové hodnoty se nevyžaduje žádné posouzení rizika.

Další aspekty:

 • Posouzení bezpečnosti žadateli o registraci
 • Komunikace v dodavatelských řetězcích
 • Hodnocení registrační dokumentace a látek
 • Povolování
 • Aktuální proces omezení
 • Kontrola a prosazování

Období pro zasílání připomínek 04 květen 2021 – 01 červen 2021  (o půlnoci SEČ)

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12959-Revize-narizeni-REACH-chemicke-latky-zivotni-prostredi-bez-toxinu_cs