aktuality

Konference REACH 2023 – 22.-23. května 2023 – čas se opět setkat !

Konference REACH 2023 – 22.-23. května 2023 – čas se opět setkat !

Konferenci REACH organizujeme už po 13-té a spojujeme přednášející a účastníky z různých sektorů průmyslu, úřadů, akademické obce, mimovládních organizací a dalších zainteresovaných stran.
Mezi roky 2019 a 2023 došlo k přestávce způsobené omezeními Covid-19, které jsou nyní pryč.

Jsme rádi, že můžeme opět dát dohromady špičkové odborníky z oblasti chemické legislativy a zprostředkovat diskuse na témata, která budou mít vliv na naše životy minimálně v následujícím desetiletí.

Konference REACH Bratislava 2023 primárně cílí na nové požadavky nařízení REACH a jejich potenciální vliv na společnosti a členské státy. Program REACH konference 2023 je rozložený do dvou dní v následujících sekcích:

SEKCE 1 Očekávané nové požadavky ovlivňující registraci a prokázání bezpečného použití pro registrující a následné uživatele;

SEKCE 2 REACH 2.0 se zaměřuje hlavně na zlepšení / aktualizaci řízení rizik;

SEKCE 3 Nakládání s chemickými látkami nad rámec nařízení REACH 2.0;

SEKCE 4 Chemické látky – vědomostní základna, právo vědět, prosazování.

V rámci každé sekce bude uskutečněn tematický panel k předmětnému tématu.

REACH konference 2023 se koná v prostorách Paneurópské vysoké školy, Tomášikova 20, Bratislava.

Více informací a přihlášení: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2023/

NOVÉ TŘÍDY NEBEZPEČNOSTI PRO LÁTKY A SMĚSI V EU

NOVÉ TŘÍDY NEBEZPEČNOSTI PRO LÁTKY A SMĚSI V EU

EU zveřejnila nařízení v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení CLP a které stanoví nové třídy nebezpečnosti a kritéria pro klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Vztahuje se na všechny chemické látky a směsi uváděné na trh EU podle nařízení REACH. Vztahuje se také na účinné látky v biocidních přípravcích a přípravcích na ochranu rostlin, které mají obvykle prioritu pro harmonizovanou klasifikaci v EU.

Agentura ECHA poskytuje rady ohledně nových tříd nebezpečnosti pro látky a směsi.

Dne 20. dubna 2023 vstoupí v platnost tři nové třídy nebezpečnosti pro klasifikaci, označování a balení (CLP) látek a směsí. Agentura ECHA zveřejnila informace o datech pro žádosti a související pokyny. 

Evropská komise aktualizovala nařízení o klasifikaci, označování a balení o následující třídy nebezpečnosti:

•    endokrinní disruptory (ED) pro lidské zdraví a pro životní prostředí;

•    perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT); vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB); a

•    perzistentní, mobilní a toxické c (PMT); vysoce perzistentní a vysoce mobilní (vPvM).

Společnosti a orgány členských států mohou používat aktuální pokyny pro identifikaci endokrinních disruptorů a k posouzení PBT (perzistence, bioakumulace, toxicita), dokud nebudou aktualizovány pokyny k uplatňování kritérií CLP. Očekává se, že budou připraveny v roce 2024. V případě potřeby zajistí, aby jejich dokumentace odpovídala požadavkům na informace.

Jaké jsou povinnosti společností po vstupu nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/707 ze dne 19. prosince 2022 v platnost?

Weblink: https://qnapublic.echa.europa.eu/?ids=2006

Odpověď:

Jakmile vstoupí v platnost nařízení v přenesené pravomoci 2023/707 (20. dubna 2023), měli by výrobci, dovozci, následní uživatelé a distributoři zvážit následující úkoly, aby splnili své povinnosti. Přesné pořadí a načasování bude záviset na konkrétním scénáři každého provozovatele: pokud uvede na trh látky nebo směsi; zda jsou nebo nejsou členy společného předložení; zda je jejich látka nebo směs již uvedena na trh či nikoli atd. Seznam není vyčerpávající, ale uvádí hlavní úkoly, které nový právní text vyvolal.

Přezkoumat klasifikaci a označování látek a směsí v jejich portfoliu podle kritérií nových tříd nebezpečnosti. Měli by použít všechny dostupné informace pro vlastní klasifikaci.

Vezměte na vědomí přechodná období pro látky a směsi, a zajistěte, abyste splnili své povinnosti nejpozději k těmto datům. Přechodná období umožňují splnit požadavky dříve a vyhnout se potížím na poslední chvíli.

Pokud se podílíte na společném předložení registrace látky podle nařízení REACH, zahajte diskusi, abyste se dohodli na klasifikaci a označení Vašich látek. Bez zbytečného odkladu aktualizujte registrační dokumentaci, jak je uvedeno v prováděcím nařízení 2020/1435.

Pokud jste členem skupiny výrobců/ dovozců pro účely oznámení klasifikace a označení, zahajte diskusi za účelem dohody o klasifikaci a označování Vašich látek. Aktualizujte odpovídajícím způsobem oznámení do seznamu klasifikací a označení.

Kontaktujte ostatní oznamovatele stejné látky a dohodněte se na nové klasifikaci a označení. V takové komunikaci může pomoci vedoucí společného předložení nebo vedoucí skupiny výrobců/dovozců, pokud jste členem některé z těchto skupin.

Upravte štítky pro látky i směsi.

Je-li to relevantní, aktualizujte všechna oznámení na toxikologická centra, která jste v minulosti provedli, o nové informace o nebezpečnosti.

Zvažte, zda je potřeba nové oznámení do toxikologického centra. Směsi, které dříve nebyly klasifikovány pro lidské zdraví ani fyzikální nebezpečnost, mohou být od 1. května 2026 klasifikovány z hlediska nových rizik pro lidské zdraví.

Aktualizujte Vaše bezpečnostní listy (SDS) s novou klasifikací a označováním a všemi relevantními novými informacemi, které zohledňují nová nebezpečí. Může být potřeba sestavit BL pro látky nebo směsi, které dříve nebyly klasifikovány.

Připravte se na sestavení BL a jeho poskytnutí na požádání, pokud Vaše směsi nejsou klasifikovány, ale obsahují látku v množství 0,1 % nebo více endokrinního disruptoru kategorie 2 a nejsou určeny pro širokou veřejnost.

Přechodná období:

Celý článek na ECHA: https://echa.europa.eu/sk/-/echa-provides-advice-on-new-hazard-classes-for-substances-and-mixtures

Ekotox Centra EU BL/SDS/CLP webstránky:  https://ekotox.cz/bezpecnostni-listy/

Školení: EU Bezpečnostní list *Webinář*: https://trainingeu.eu/cs/seznam-webinaru/

Seznam látek podléhajících povolení – ECHA doporučuje osm látek pro REACH autorizaci

Seznam látek podléhajících povolení – ECHA doporučuje osm látek pro REACH autorizaci

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) doporučila osm látek, včetně olova, pro doplnění na Seznam látek podléhajících povolení podle nařízení REACH za účelem ochrany zdraví pracovníků a životního prostředí.

Helsinky, 12. dubna 2023 – 11. doporučení agentury ECHA zahrnuje následující látky:

•    Ethylendiamin;
•    2-(4-tercbutylbenzyl)propionaldehyd a jeho jednotlivé stereoizomery;
•    Olovo;
•    Glutaral;
•    2-methyl-1-(4-methylthiofenyl)-2-morfolinopropan-1-on;
•    2-benzyl-2- dimethylamino-4’-morfolinobutyrofenon;
•    Diisohexyl-fthalát; a
•    Orthoboritá kyselina, sodná sůl.

Agentura ECHA upřednostnila tyto látky ze seznamu látek vzbuzujících velmi velké obavy pro toto doporučení, protože mají nejvyšší prioritu podle schváleného přístupu z roku 2014. Pokud budou látky přidány na seznam, společnosti budou muset požádat o povolení, aby mohly pokračovat v jejich používání.

Cílem procesu povolování je zajistit řádnou kontrolu rizik pro lidské zdraví a životní prostředí a posílit náhradu látek vzbuzujících velmi velké obavy, pokud jsou dostupné technicky a ekonomicky životaschopné alternativy.

Evropská komise rozhodne, které látky budou zahrnuty do autorizačního seznamu a jaké podmínky platí pro jednotlivé látky.

ECHA News webpage: https://echa.europa.eu/sk/-/echa-recommends-eight-substances-for-reach-authorisation

EKOTOX EU REACH webpages: https://ekotox.cz/reach/

EkotoxInfo 2/2023 

EkotoxInfo 2/2023 

Přinášíme Vám aktuální vydání chemických novinek EkotoxInfo. V souhrnu minulého měsíce najdete následující témata:

 1. Evropská komise zveřejnila v lednu 2023 „Cesta transformace pro chemický průmysl“
 2. Nové kategorie produktů pro oznamování toxikologickým střediskům (PCN)
 3. Aktualizace pokynů pro monomery a polymery

REACH Konference se bude konat v Bratislavě 22. – 23. května 2023 – program zveřejněn


 1. Evropská komise zveřejnila v lednu 2023 „Cesta transformace pro chemický průmysl“

V lednu 2023 zveřejnila Evropská komise „cestu transformace pro chemický průmysl“. Jedná se o akční plán, který vytvořila Evropská komise společně se zeměmi EU, zúčastněnými stranami chemického průmyslu, nevládními organizacemi a dalšími zainteresovanými stranami. Identifikuje opatření a podmínky potřebné k dosažení zeleného a digitálního přechodu a zlepšení odolnosti chemického průmyslu v souladu s aktualizovanou průmyslovou strategií EU.

Cesta transformace pro chemický průmysl webstránky EK: DocsRoom – European Commission (europa.eu)

Ekotox webstránky pro chemický management: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/

 • Nové kategorie produktů pro oznamování toxikologickým střediskům (PCN)

Agentura ECHA aktualizovala evropský systém kategorizace produktů (EuPCS). Změny zahrnují nové a rozšířené kategorie a vylepšené popisy produktů, které mají oznamovatelům pomoci přesně popsat zamýšlené použití jejich nebezpečných směsí.

Bylo přidáno několik nových kategorií produktů, včetně „Odstraňovače lepidel“, „Přípravky pro péči o pneumatiky“, „Barva na značení v terénu“, „Plynové výrobky pro více zamýšlených použití“, „Přípravky na ošetření skla/oken“, „Výrobky pro péči a údržbu rostlin“ “ a „Výrobky pro povrchovou úpravu kovů“.

Aktualizovaný EuPCS bude zahrnut do formátu oznámení toxikologického centra a bude k dispozici v nástrojích pro přípravu dokumentace v dubnu s příštím vydáním IUCLID. Praktická příručka EuPCS, která poskytuje podrobný popis každé kategorie produktů a příklady typů produktů, je k dispozici ve 23 jazycích EU.

PCN webstránky: https://poisoncentres.echa.europa.eu/cs/-/new-product-categories-for-notifying-poison-centres

Ekotox PCN webstránky: https://ekotox.cz/oznamovani-slozeni-nebezpecnych-smesi/

 • Aktualizace pokynů pro monomery a polymery

Pokyny agentury ECHA pro monomery a polymery byly revidovány, aby byly v souladu s rozhodnutím odvolacího senátu, a zahrnují změny v popisu registračních povinností pro ty, kteří dovážejí a vyrábějí polymery a monomery.

Klíčové změny se týkají:

– monomeru, který musí být registrován výrobcem nebo dovozcem polymeru;

– výpočtu registrační tonáže monomerů končících v konečném polymeru jako zreagovaná látka;

– informací, které musí žadatelé o registraci monomerů zahrnout do registrační zprávy o chemické bezpečnosti.

Agentura ECHA vyzývá všechny dovozce a výrobce polymerů a monomerů, aby prozkoumali aktualizované pokyny, přezkoumali své registrace a ujistili se, že splňují tyto minimální požadavky.

ECHA News webstránky: https://echa.europa.eu/cs/-/echa-updates-monomer-and-polymer-guidance-following-board-of-appeal-decision

Ekotox REACH Registrace webstránky: https://ekotox.cz/reach/reach-registrace/


 • REACH Konference se bude konat v Bratislavě 22.-23. května 2023

Ekotox Centra spolu s partnery a zástupci Cefic, Eurometaux, EPMF s potěšením oznamují program REACH Konference 2023.

Webové stránky konference: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2023/


EKOTOX CENTERA – konzultační a poradenská skupina zaměřená především na právní požadavky na trhu EU v případě výrobků (předmětů), směsí a chemických látek, hodnocení nebezpečnosti a rizik. Pokrýváme širokou škálu regulačních oblastí, abychom našim zákazníkům pomohli splnit specifické požadavky na jejich produkty na trhu EU.

EKOTOX CENTERA:

Ekotox Hungary Kft., HUNGARY

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o., CZECHIA

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o., POLAND

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., SLOVAKIA

ЕКОТОКС ЦЕНТР УКРАЇНА, Ekotox Center Ukraine LLC., UKRAINE


EKOTOX CENTERS konzultační služby https://ekotox.eu/

Monomer and Polymer guidance

Monomer and Polymer guidance

Helsinky, 21. února 2023 – Dne 29. června 2021 vydal odvolací senát agentury ECHA rozhodnutí o případu kontroly souladu (A-001-2020) ohledně registračních povinností pro dovozce polymerů.

Rozhodnutí odvolacího senátu ovlivňuje registrační požadavky pro dovozce a výrobce monomerů a polymerů.

Pokyny agentury ECHA pro monomery a polymery byly revidovány, aby byly v souladu s rozhodnutím odvolacího senátu, a zahrnují změny v popisu registračních povinností pro ty, kteří dovážejí a vyrábějí polymery a monomery.
Klíčové změny se týkají:

 • monomeru, který musí být registrován výrobcem nebo dovozcem polymeru;
 • výpočtu registrační tonáže monomerů končících v konečném polymeru jako zreagovaná látka;
 • informací, které musí žadatelé o registraci monomerů zahrnout do registrační zprávy o chemické bezpečnosti.

Agentura ECHA vyzývá všechny dovozce a výrobce polymerů a monomerů, aby prozkoumali aktualizované pokyny, přezkoumali své registrace a ujistili se, že splňují tyto minimální požadavky.

Guidance for monomers and polymers

ECHA: Completeness checks of REACH registrations

ECHA: Completeness checks of REACH registrations

Registrace REACH – Agentura ECHA zahájí kontrolu nových registrací i aktualizací stávajících podle revidovaných požadavků.

Agentura ECHA provádí kontrolu úplnosti každé příchozí registrace, jak je stanoveno v čl. 20 odst. 2 nařízení REACH.

Nové a upravené kontroly vstoupí v platnost 1. května 2023 a budou se vztahovat jak na nové registrace, tak na aktualizace stávajících. Žadatelé o registraci by se proto měli připravit na změny, protože dříve odeslané registrace již nemusí projít kontrolou úplnosti.

Nové a pozměněné kontroly se týkají:

 • Identita látky: zajištění správné a konzistentní identifikace hraničního složení látky a jejích složek a přísad na základě upřesnění v příloze VI.
 • Standardní požadavky na informace založené na přílohách VII-XI: podpora žadatelů o registraci při oznamování informací pro koncové body týkající se mutagenity, rozkladu a toxicity pro vodní prostředí na základě požadavků na informace podle přílohy VII-XI. Žadatelé o registraci, kteří přidávají novou úpravu průkaznosti důkazů, budou vyzváni, aby poskytli argumenty pro tento přístup ve strukturovanějším formátu.

EkotoxInfo 1/2023 

EkotoxInfo 1/2023 

Přinášíme Vám aktuální vydání chemických novinek EkotoxInfo. V souhrnu minulého měsíce najdete následující témata:

 1. REACH Seznam kandidátských látek +9 = 233 položek
 2. Návrh omezení PFASs  
 3. Návrh omezení 2,4-dinitrotoluenu  
 4. Mezinárodní panel pro chemické znečištění (IPCP)
 5. Sektorový přístup pro kovy a anorganické látky (MISA)
 6. EU RoHS Pack-23 návrhy na výjimky zveřejněny
 7. Biocidy – SPC editor – IUCLID

REACH Konference se bude konat v Bratislavě 22.-23. května 2023


 1. REACH Seznam kandidátských látek + 9 = 233 položek

Agentura ECHA přidala na seznam kandidátských látek devět chemikálií kvůli jejich nebezpečným vlastnostem.

Podle nařízení REACH mají společnosti právní povinnosti, pokud je jejich látka zahrnuta – buď samotná, ve směsích nebo v předmětech – na kandidátském seznamu.

Ekotox REACH webstránky: https://ekotox.cz/news/reach-kandidatsky-seznam-233-polozek/

 • Návrh omezení PFASs  

ECHA: Vnitrostátní orgány Dánska, Německa, Nizozemska, Norska a Švédska předložily agentuře ECHA návrh na omezení per- a polyfluoralkylových látek (PFAS) podle nařízení REACH. Agentura ECHA zveřejní podrobný návrh, jeden z nejširších v historii EU, dne 7. února 2023.

ECHA REACH PFAS omezení webstránky: https://echa.europa.eu/sk/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e18663449b

 • Návrh omezení 2,4-dinitrotoluenu  

ECHA: Zpracované stanovisko Výboru pro hodnocení rizik a socioekonomickou analýzu pro 2,4-dinitrotoluen (EC 204-450-0, CAS 121-14-2) je k dispozici.

ECHA REACH 2,4-dinitrotoluen omezení webstránky: https://echa.europa.eu/sk/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e185d7af0bEkotox

 • Mezinárodní panel pro chemické znečištění (IPCP)

International Panel on Chemical Pollution (IPCP)

V roce 2022 se Shromáždění OSN pro životní prostředí (UNEA) rozhodlo zřídit vědecko-politický panel, který by dále přispíval k řádnému nakládání s chemikáliemi a odpady a předcházel znečištění.

Možné znění rozsahu by mohlo znít „posílit propojení vědy a politiky o řádném nakládání s chemickými látkami, odpady a znečištěním a souvisejícími dopady v globálním a regionálním měřítku s cílem chránit zdraví lidí a ekosystémů“.

První zasedání ad hoc otevřené pracovní skupiny pro Vědecko-politický panel (OEWG-1.2) se bude konat v Bangkoku v Thajsku od 30. ledna do 3. února 2023.

IPCP White Paper Webpage: https://www.ipcp.ch/activities/ipcp-white-paper-on-the-scope-and-functions-of-the-future-science-policy-panel

 • Sektorový přístup pro kovy a anorganické látky (MISA)

Metals and Inorganics Sectoral Approach (MISA)

Čtyřletý program MISA (Metals and Anorganics Sectoral Approach) byl uzavřen na konci roku 2022. Nyní je k dispozici závěrečná zpráva shrnující výsledky spolupráce mezi agenturou ECHA, Eurometaux a 29 průmyslovými asociacemi na řešení technických a vědeckých problémů specifických pro kovy.

MISA Final Report webpage:

https://echa.europa.eu/documents/10162/7000431/misa_final_report_en.pdf/?utm_campaign=5f215996711b560001f4f482&utm_content=63b69f76f5b4f00001ea4f9c&utm_medium=smarpshare&utm_source=linkedinWebinars

 • EU RoHS Pack-23 návrhy na výjimky zveřejněny

Byla zveřejněna nová zpráva s doporučeními týkajícími se běžně používaných výjimek z EU RoHS.

Dne 19. prosince 2022 byla zveřejněna zpráva shrnující hodnocení výjimek EU z RoHS a doporučující postup, který by Evropská komise měla ohledně těchto výjimek přijmout.

Dvanáct výjimek z přílohy III směrnice EU RoHS, známé jako Pack-23, bylo studováno ve společném úsilí Fraunhoferova institutu pro spolehlivost a mikrointegraci (IZM), Institutu OSN pro výcvik a výzkum (UNITAR) a BIO Inovační služby (Bio IS).

Hodnocení výjimek podle směrnice 2011/65/EU https://rohs.biois.eu/index.html

 • Biocidy – SPC editor – IUCLID

Žádost o povolení biocidního přípravku musí obsahovat souhrn údajů o přípravku (SPC). Doposud byl tento soubor připravován pomocí SPC Editoru.

V budoucnu se to změní a k přípravě SPC budete muset používat IUCLID. Pro přípravu na přechod již můžete na webových stránkách agentury ECHA najít podpůrné materiály. Podívejte se!

ECHA SPC webstránky: https://echa.europa.eu/sk/support/dossier-submission-tools/spc-editor?utm_campaign=5b9f6f42c09d200001046698&utm_content=63bd7832162dac0001f05c57&utm_medium=smarpshare&utm_source=linkedin


 • REACH Konference se bude konat v Bratislavě 22.-23. května 2023

Ekotox Centra spolu s partnery a zástupci Cefic, Eurometaux, EPMF by Vás rádi pozvali na REACH Konferenci Bratislava 2023 a s potěšením oznamují témata konference k diskusi: viz webové stránky konference REACH 2023:

https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2023/


EKOTOX CENTERA – konzultační a poradenská skupina zaměřená především na právní požadavky na trhu EU v případě výrobků (předmětů), směsí a chemických látek, hodnocení nebezpečnosti a rizik. Pokrýváme širokou škálu regulačních oblastí, abychom našim zákazníkům pomohli splnit specifické požadavky na jejich produkty na trhu EU.

EKOTOX CENTERA:

Ekotox Hungary Kft., HUNGARY

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o., CZECHIA

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o., POLAND

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., SLOVAKIA

ЕКОТОКС ЦЕНТР УКРАЇНА, Ekotox Center Ukraine LLC., UKRAINE


EKOTOX CENTERS consultancy support https://ekotox.eu/

REACH Kandidátský seznam = 233 položek

REACH Kandidátský seznam = 233 položek

Helsinky, 17. ledna 2023 – Agentura ECHA přidala na seznam kandidátských látek devět chemických látek kvůli jejich nebezpečným vlastnostem. Používají se například v retardérech hoření, barvách a nátěrech, inkoustech a tonerech, nátěrových výrobcích, změkčovadlech a při výrobě buničiny a papíru.

Položky přibyly na Kandidátský seznam 17. ledna 2023:

1,1′-[ethane-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribromobenzene]253-692-337853-59-1
2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-isopropylidenediphenol201-236-979-94-7
4,4′-sulphonyldiphenol201-250-580-09-1
Barium diboron tetraoxide237-222-413701-59-2
Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate covering any of the individual isomers and/or combinations thereof
Isobutyl 4-hydroxybenzoate224-208-84247-02-3
Melamine203-615-4108-78-1
Perfluoroheptanoic acid and its salts
reaction mass of 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)morpholine and 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(heptafluoropropyl)morpholine473-390-7

Výbor pro členské státy agentury ECHA potvrdil přidání těchto látek na kandidátský seznam. Kandidátský seznam má nyní 233 položek – některé jsou skupiny chemikálií, takže celkový počet zapsaných chemikálií je vyšší.

Tyto látky mohou být v budoucnu zařazeny na seznam látek podléhajících povolení. Je-li látka na tomto autorizačním seznamu, její použití bude zakázáno, pokud společnosti nepožádají o povolení a Evropská komise jim nepovolí pokračovat v používání.

Důsledky zařazení na seznam kandidátských látek

Podle nařízení REACH mají společnosti právní povinnosti, pokud je jejich látka zapsána – buď samotná, ve směsích nebo v předmětech – na kandidátském seznamu.

Dodavatelé předmětů obsahujících látku z Kandidátského seznamu v koncentraci vyšší než 0,1 % (hmotnostní hmotnost) musí svým zákazníkům a spotřebitelům poskytnout informace, aby je mohli bezpečně používat. Spotřebitelé mají právo zeptat se dodavatelů, zda produkty, které kupují, obsahují látky vzbuzující mimořádné obavy.

Dovozci a výrobci předmětů budou muset podat oznámení agentuře ECHA, pokud jejich předmět obsahuje látku z Kandidátského seznamu, do šesti měsíců od data, kdy byla zařazena na seznam (17. ledna 2023). Dodavatelé látek z kandidátského seznamu, dodávaných buď samostatně, nebo ve směsích, musí svým zákazníkům poskytnout bezpečnostní list.

Podle rámcové směrnice o odpadech musí společnosti rovněž oznámit agentuře ECHA výrobky, obsahující látky vzbuzující mimořádné obavy v koncentraci vyšší než 0,1 % (hmotnostních). Toto oznámení je zveřejněno v databázi látek vzbuzujících obavy ve výrobcích agentury ECHA (SCIP).


ECHA News webpage: https://echa.europa.eu/-/echa-adds-nine-hazardous-chemicals-to-candidate-list

Ekotox webstránky nařízení REACH: https://ekotox.cz/reach/

Školení, webináře, REACH Konference 2023: https://trainingeu.eu/cs/

EkotoxInfo 12/2022 

EkotoxInfo 12/2022 

Přinášíme Vám aktuální vydání chemických novinek EkotoxInfo. V souhrnu minulého měsíce najdete následující témata:

 1. Reforma evropské chemické legislativy (REACH) odložena
 2. Návrh revize nařízení CLP COM(2022) 748 final
 3. POPs přílohy IV a V pozměněny
 4. Corap: 24 látek bude hodnoceno v letech 2023–2025
 5. BL – kontrola bezpečnostních listů 2023
 6. Webináře pro leden a únor 2023 jsou zveřejněny
 7. REACH Konference se bude konat v Bratislavě 22.–23. května 2023
 1. Reforma evropské chemické legislativy (REACH) odložena

Reforma evropského chemického regulačního rámce, známého jako REACH, byla o rok zpožděna, což vyvolalo zděšení nad pokrokem Evropské unie v oblasti kontroly a škodlivých chemikálií ovlivňujících lidské zdraví a zdraví životního prostředí. To fakticky znamená, že reforma nebude dokončena během funkčního období současné Evropské komise.

Ekotox REACH webstránky: https://ekotox.cz/reach/

Cílem balíčku revizí nařízení CLP je:

 • zajistit, aby všechny nebezpečné chemické látky, včetně těch, které mají vlastnosti ED, PBT, vPvB, PMT a vPvM, byly klasifikovány přiměřeně a jednotně v celé EU;
 • zlepšit účinnost sdělování nebezpečí tím, že budou štítky přístupnější a srozumitelnější pro uživatele chemických látek, a poskytnout společnostem větší flexibilitu, čímž se sníží administrativní zátěž, aniž by se snížila úroveň bezpečnosti;
 • zajistit, aby pravidla o klasifikaci chemické nebezpečnosti a sdělení uplatňovali všichni relevantní aktéři v dodavatelském řetězci.

Ekotox news: https://ekotox.cz/news/navrh-revize-narizeni-clp-com2022-748-konecna-verze/

 • POPs přílohy IV a V pozměněny

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/2400 ze dne 23. listopadu 2022, kterým se mění přílohy IV a V nařízení (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách

Ekotox news: https://ekotox.eu/news/pops-annexes-iv-and-v-amended/

Corap: V rámci průběžného akčního plánu Společenství (CoRAP) na období 2023–2025 bylo členskými státy EU zařazeno 24 látek k hodnocení. Pět je plánováno na hodnocení v roce 2023, přičemž 19 je uvedeno k hodnocení v letech 2024 a 2025.

 Ekotox news: https://ekotox.cz/news/corap-24-latek-bude-hodnoceno-v-letech-2023-2025/

Inspekce EU ke kontrole bezpečnostních listů (SDS) v rámci celoevropského projektu prosazování v roce 2023

Celoevropský projekt prosazování (REF-11) v roce 2023 se zaměří na kvalitu informací v bezpečnostních listech.

Ekotox news: https://ekotox.cz/news/bl-kontrola-bezpecnostnich-listu-2023/

 • Webináře pro leden a únor 2023 jsou zveřejněny

Wide range of webinars available in area of EU chemicals legislation and more:

Ekotoxtraining portal: https://trainingeu.eu/cs/

 • REACH Konference se bude konat v Bratislavě 22.–23. května 2023

Ekotox Centra spolu s partnery a zástupci Cefic, Eurometaux, EPMF ochotni zúčastnit se konference REACH Bratislava 2023 s potěšením oznamují témata konference k diskusi: viz webové stránky REACH Konference 2023:

https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2023/


EKOTOX CENTRA – konzultační a poradenská skupina zaměřená především na právní požadavky na trhu EU v případě výrobků (předmětů), směsí a chemických látek, hodnocení nebezpečnosti a rizik. Pokrýváme širokou škálu regulačních oblastí, abychom našim zákazníkům pomohli splnit specifické požadavky na jejich produkty na trhu EU.

EKOTOX CENTERS:

Ekotox Hungary Kft., HUNGARY

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o., POLAND

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o., CZECH REPUBLIC

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., SLOVAKIA

ЕКОТОКС ЦЕНТР УКРАЇНА, Ekotox Center Ukraine LLC., UKRAINE


EKOTOX CENTRA konzultační podpora https://ekotox.cz/

Online konzultace, školení a webináře: https://trainingeu.eu/cs/

Corap: 24 látek bude hodnoceno v letech 2023-2025

Corap: 24 látek bude hodnoceno v letech 2023-2025

Členské státy plánují zhodnotit 24 látek v letech 2023-2025

Corap: 24 látek bylo uvedeno pro hodnocení EU členskými státy v průběžném akčním plánu Společenství (Community rolling action plan, CoRAP) v letech 2023-2025.
Pět z nich je plánováno zhodnotit v roce 2023, 19 v letech 2024 a 2025.

Corap 2023-2023 látky jsou:
2-Propenová kyselina, methylester, reakční produkty se směsí O,O-bis(rozvětvených a lineárních pentyl a iso-butyl)fosfordithioatů
Butanová kyselina, 4-amino-4-oxosulfo-, N-koko-alkylderiváty, monosodné soli, sloučeniny s triethanolaminem
terc-butylfenyldifenyl fosfát (tBuTPP)
N-methylanilin
Natrium-3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-sek-butyl-4-hydroxybenzensulfonát 3,3′-[methylenbis-(oxymethylen)]bisheptan
3,3′-[methylenbis(oxymethylen)]bisheptan
1,3-diisopropylbenzen
1,4-diisopropylbenzen
dioktylcín-oxid
bis(2,6-diisopropylfenyl)karbodiimid
tris[2-chlor-1-(chlormethyl)ethyl]-fosfát
Směs: tripfenylthiofosphátu a terciálních butylovaných fenylderivátů
Reakční směs 1,3-diisopropylbenzenu a 1,4-diisopropylbenzenu
Benzaldehyd
α-trimethylsilanyl-ω-trimethylsiloxypoly[oxy(methyl-3-(2-(2-methoxypropoxy)propoxy)-propylsilandiyl]-co-oxy(dimethylsilan))
Akrylová kyselina, monoester s propan-1,2-diolem
Okten, hydroformylační produkty, nízkovroucí
Diethylether
natrium-hydroxymethansulfinát
Saze
4,4′-Isopropylidendifenol, ethoxylovaný
Betainy, C12-14-alkyldimethyl
5-Isobenzofurankarboxylová kyselina, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, reakční produkty s 1-nonanolem
4-(4-isopropoxyfenylsulfonyl)fenol
2-ethylhexyl-[10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-oktyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradekanoát]
Natrium-(3-nitrobenzensulfonát)
4,4′-methylen-[bis(dibutyldithiokarbamát)]
Propyl-acetát
Oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]deriváty

Draft CoRAP 2023-2025: https://echa.europa.eu/documents/10162/879660/corap_update_2023-2025_en.pdf/1979dfdc-5412-b7a7-4dc2-2be90623d63e?t=1670912130379&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20221214

Ekotox Management chemických látek webstránky: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/