EkotoxInfo 06/2024 

EkotoxInfo 06/2024 

EkotoxInfo 06/2024 

Dovolujeme si Vám nabídkout aktuální vydání novinek EkotoxInfo. V přehledu aktuálního vývoje v oblasti chemické legislativy a managementu naleznete následující témata:

 1. Nanomateriály v kosmetických přípravcích
 2. Rozšíření přezkumu EU o biocidních účinných látkách
 3. Revize směrnice EU o obalech a odpadech z obalů
 4. Koncept základního použití v legislativě EU týkající se chemických látek
 5. Omezení výroby, uvádění na trh a používání per- a polyfluoralkylových látek (PFAS)
 6. Návrh omezení na chrom (VI), aby zahrnoval více látek
 7. Oktamethylcyklotetrasiloxan (D4), dekamethylcyklopentasiloxan (D5) a dodekamethylcyklohexasiloxan (D6) látky omezené nařízením EU
 8. Předkládání oznámení následného uživatele o povolených použitích    
 9. REACH Konference 2024 se bude konat v Bratislavě 15.-16. října 2024
 • Nanomateriály v kosmetických přípravcích

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/858 ze dne 14. března 2024, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, pokud jde o používání nanomateriálů Styrene/Acrylates copolymer, Sodium Styrene/Acrylates copolymer, Copper, Colloidal Copper, Hydroxyapatite, Gold, Colloidal Gold, Gold Thioethylamino Hyaluronic Acid, Acetyl heptapeptide-9 Colloidal gold, Platinum, Colloidal Platinum, Acetyl tetrapeptide-17 Colloidal Platinum a Colloidal Silver v kosmetických přípravcích

Ekotox aktuality: https://ekotox.cz/news/eu-upravuje-pouzivani-nekterych-nanomaterialu-v-kosmetickych-pripravcich/

Ekotox webstránky o kosmetice: https://ekotox.cz/o-spolecnosti/nabizime/kosmeticke-pripravky/

 • Rozšíření přezkumu EU o biocidních účinných látkách   

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2024/1398 ze dne 14. března 2024, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, pokud jde o další prodloužení doby trvání pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících biocidních účinných látek

Ekotox aktuality: https://ekotox.cz/news/ocekavane-rozsireni-prezkumu-eu-o-biocidnich-ucinnych-latkachbiocidnich-ucinnych-latkachocekavane-rozsireni-prezkumu-eu-o-biocidnich-ucinnych-latkach/

Ekotox webstránky o biocidech: https://ekotox.cz/o-spolecnosti/nabizime/biocidy/

 • Revize směrnice EU o obalech a odpadech z obalů

Navrhované nařízení by obsahovalo ustanovení o udržitelnosti (např. o látkách vzbuzujících obavy, recyklovatelnosti a povinném recyklovaném obsahu a minimalizaci obalů); označování, značení a informace (např. o materiálovém složení obalů); povinnosti pro hospodářské subjekty (např. zákaz určitých formátů obalů a stanovení cílů opětovného použití a opětovného plnění); nakládání s obaly a obalovým odpadem (např. cíle pro snížení obalového odpadu a systémy zálohování a vracení plastových lahví na jedno použití a kovových nádob na nápoje); a zelené veřejné zakázky.

Ekotox aktuality: https://ekotox.cz/news/revize-smernice-eu-o-obalech-a-odpadech-z-obalu/

EP webpage: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240419IPR20589/new-eu-rules-to-reduce-reuse-and-recycle-packaging

Ekotox webstránky o chemickém managementu: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/

 • Koncept základního použití v legislativě EU týkající se chemických látek

Koncepce základního použití v legislativě EU týkající se chemických látek je rámec pro určení, kdy je použití určitých látek nezbytné pro společenské potřeby. Jeho cílem je vyvážit zájmy zdraví, bezpečnosti a životního prostředí se společenskými požadavky. Tento koncept zahrnuje identifikaci použití, která jsou kritická pro zdraví, bezpečnost nebo společenské fungování, a zároveň posouzení dostupnosti alternativ.

Prostřednictvím strukturovaných hodnocení lze odfiltrovat nepodstatná použití, což zjednodušuje regulační procesy a podporuje přechod k bezpečnějším alternativám. Implementace této koncepce vyžaduje pečlivé zvážení konkrétních kritérií a postupů v rámci jednotlivých legislativních rámců, aby byla zajištěna její účinnost a aplikovatelnost napříč různými sektory.

Ekotox aktuality: https://ekotox.cz/news/koncept-nezbytneho-pouziti-v-legislative-eu-zabyvajici-se-chemickymi-latkami/

Ekotox webstránky o nařízení REACH: https://ekotox.cz/reach/

 • Omezení výroby, uvádění na trh a používání per- a polyfluoralkylových látek (PFAS) 

PFAS jsou nebo se v konečném důsledku přeměňují na perzistentní látky, což vede k nevratné expozici a akumulaci v životním prostředí. V důsledku jejich rozpustnosti a mobility ve vodě došlo v EU ke kontaminaci povrchové, podzemní a pitné vody a půdy.

Jedním z hlavních společenských problémů je nevratnost kontaminace spolu s účinky narušujícími endokrinní systém, karcinogenitou, toxicitou pro reprodukci, účinky na imunitní systém a na metabolismus lipidů pro širokou škálu PFAS.

Návrh univerzálního omezení PFAS je v legislativním procesu.

Ekotox aktuality: https://ekotox.cz/news/omezeni-vyroby-pfas/

Ekotox webstránky o chemickém managementu: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/

 • Návrh omezení na chrom (VI), aby zahrnoval více látek 

Evropská komise požádala agenturu ECHA, aby rozšířila oblast působnosti návrhu omezení REACH tak, aby zahrnoval alespoň 12 látek obsahujících chrom (VI).

Ekotox aktuality: https://ekotox.cz/news/navrh-omezeni-na-chrom-vi-pro-pokryti-vice-latek/

Ekotox webstránky o REACH povolování: https://ekotox.cz/reach/povolovani/

 • Oktamethylcyklotetrasiloxan (D4), dekamethylcyklopentasiloxan (D5) a dodekamethylcyklohexasiloxan (D6) látky omezené nařízením EU 

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/1328 ze dne 16. května 2024, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o oktamethylcyklotetrasiloxan (D4), dekamethylcyklopentasiloxan (D5) a dodekamethylcyklohexasiloxan (D6)

Ekotox aktuality: https://ekotox.cz/news/oktamethylcyklotetrasiloxan-d4-dekamethylcyklopentasiloxan-d5-a-dodekamethylcyklohexasiloxan-d6-latky-omezene-podle-narizeni-evropske-komise/

Ekotox webstránky o chemickém managementu: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/

 • Předkládání oznámení následného uživatele o povolených použitích 

Následní uživatelé látky uvedené na seznamu látek podléhajících povolení (příloha XIV), kteří ji používají na základě povolení uděleného dodavateli proti směru vašeho dodavatelského řetězce, musí o použití informovat agenturu ECHA.

Ekotox aktuality: https://ekotox.cz/news/podani-oznameni-nasledneho-uzivatele-o-povolenych-pouzitich/

Ekotox webstránky o REACH povolování: https://ekotox.cz/reach/povolovani/

 • REACH Konference 2024 

REACH Konference 2024 se bude konat v Bratislavě ve dnech 15. – 16. října 2024

Konference REACH 2024 se pořádá již počtrnácté a spojuje přednášející a účastníky z různých odvětví průmyslu, úřadů, akademické obce a dalších zainteresovaných stran.

Legislativa EU o chemikáliích nyní dosáhla důležitého milníku definovaného novými politikami chemické strategie pro udržitelnost v rámci Evropské průmyslové dohody, která doplňuje Zelenou dohodu. Zvládnout všechny nové požadavky bude výzvou pro všechny zúčastněné.

REACH Konference 2024 webstránky: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2024/

—————————————————————————————————————————

EKOTOX CENTERS – konzultační a poradenská skupina zaměřená především na právní požadavky na trhu EU v případě výrobků (předmětů), směsí a chemických látek, hodnocení nebezpečnosti a rizik. Pokrýváme širokou škálu regulačních oblastí, abychom našim zákazníkům pomohli splnit specifické požadavky na jejich produkty na trhu EU.

EKOTOX CENTERS:

Ekotox Hungary Kft., HUNGARY

CENTRUL EKOTOX S.R.L. ROMANIA

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o., POLAND

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o., CZECH REPUBLIC

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., SLOVAKIA

ЕКОТОКС ЦЕНТР УКРАЇНА, Ekotox Center Ukraine LLC., UKRAINE

————————————————————————————————————————

EKOTOX CENTERS konzultační podpora https://ekotox.cz/

Online konzultace, školení a webináře: https://trainingeu.eu/cs/