Interní dokumentace pro reach povolené použití (idrac) u následných uživatelů

Klient

Výrobci materiálů/ produktů pro automobilový průmysl.

Širší souvislosti

Každá společnost (následný uživatel), která používá látku uvedenou na seznamu látek podléhajících povolení (Příloha XIV), musí na základě schválené autorizace dodavatele látky dodržovat podmínky a opatření pro řízení rizik uvedené v rozšířeném bezpečnostním listu (rBL) a scénářích expozice (vycházejících ze Zprávy o chemické bezpečnosti a autorizační dokumentace).

Cíle projektu

Zajistit přípravu a implementaci opatření pro bezpečné použití SVHC látky v režimu REACH povolení. Interní pravidla se týkají všech kroků použití látky v podniku, a proto je důležité nejen zajistit plnění požadavků pro řízení rizik a určené provozní podmínky pro bezpečné použití, ale také důkladně a transparentně zdokumentovat celý proces pro interní potřeby pro období použití látky, a také pro archivaci dokumentace pro případnou kontrolu v budoucnosti.

Přístup

Ekotox team provedl hodnocení podmínek použití podle REACH autorizační dokumentace v konkrétních provozech. Samostatně pro každý provoz byly vypracovány interní dokumenty (IDRAC). Všechna opatření pro bezpečné použití látky a plnění požadavků REACH autorizace byla identifikována, vyhodnocena a implementována.

Výstupy projektu

Zajištění plnění podmínek použití látky v rámci REACH autorizační dokumentace, vypracování a implementace interní dokumentace (IDRAC).

Ekotox team

Martin Murín
Martina Kubáňová
Miroslava Hrivnáková


Autorizace
Více aktuálních projektů
O společnosti
Kontaktujte nás