Detergenty

Dne 8. října 2005 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech které umožňuje jednotnou aplikaci ve všech členských státech a zároveň zavádí novou definici detergentu.

Detergent

je každá látka nebo přípravek obsahující mýdla nebo jiné povrchově aktivní látky určené pro prací a čisticí procesy. Detergenty mohou být v jakékoliv formě (kapalina, prášek, pasta, tyčinky, hrudky, tvarované kusy, kostky, atd.) a mohou být uváděny na trh nebo používány pro potřeby domácností, institucí nebo průmyslu.

Další výrobky považované za detergenty jsou:

 • „pomocné prací přípravky“ určené pro namáčení (předpírání), máchání nebo bělení oděvů, prádla, atd.,
 • „avivážní prací přípravky“ určené ke zjemnění tkanin v procesech, které mají sloužit jako doplněk k praní tkanin,
 • „čisticí přípravky“ určené pro domácí použití jako univerzální čisticí prostředky nebo pro ostatní čištění povrchů (například materiálů, výrobků, strojů, mechanických zařzení, dopravních prostředků a souvisejícího vybavení, nástrojů, přístrojů atd.),
 • „ostatní čisticí a prací přípravky“ určené pro všechny ostatní prací a čisticí procesy.

Nabízené služby

Cílem tohoto nařízení je, aby se na trh dostaly jen takové detergenty a povrchově aktivní látky pro detergenty, které splňují kritéria stanovené Evropskou unií a aby se minimalizovaly rizika pro lidské zdraví a životní prostředí. Jedním s doplněných kritérií je hodnocení konečné biologické rozložitelnosti. V Příloze III nařízení o detergentech jsou uvedeny zkušební metody konečné biologické rozložitelnosti, které Vám Ekotoxikologické centrum zajistí. Více informací o testování získáte na naší stránce stanovení ekotoxicity v sekci rozložitelnost nebo zasláním požadavku na cenovou nabídku.

Ekotoxikologické centrum Vám nabízí v souladu s platnou legislativou o detergentech vypracování bezpečnostních listů, etiket, označování a datový list složek. Více informací naleznete v sekci chemická legislativa nebo kontaktováním odpovědných pracovníků.

Nabízíme Vám komplexní služby a poradenství v oblasti uvádění detergentů na trh v souladu

Legislativa

 • Nařízení Evropského parlamentu a aRady (ES) č.648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech
 • Nařízení bylo novelizováno Nařízením Komise č. 907/2006
 • V chemickém zákoně č. 350/2011 Sb. se nově zavádí oznamovací povinnost pro výrobce, kteří uvádějí na trh Evropské unie na území České republiky detergent, a distributory, kteří na území České republiky uvádějí na trh detergent z jiného členského státu Evropské unie. Oznámení se provádí elektronicky do registru Ministerstva zdravotnictví podle prováděcí vyhlášky č. 61/2013 Sb.
 • ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákonač. 279/2013 Sb., a některé další zákony.

Na základě článku 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech byl zveřejněn Technický návod víceúrovňového přístupu pro účely implementace nařízení o detergentech – metodika testování v souvislosti s Přílohou IV nařízení o detergentech.

Reference

 • ANEX
 • BANCHEM s.r.o.
 • Ekoline
 • PALMA TUMYS a.s.
 • TOP spol s.r.o

 

ekotox@ekotox.cz

+420 513 035 888

Kontaktní formulář