PAS VÝROBKU

Povinnost vystavit před uvedením na trh. Vytvořením produktového pasu přebírá výrobce odpovědnost za shodu detergentu nebo povrchově aktivní látky s tímto nařízením.

Požadavky:


• Odpovídá konkrétní šarži.
• Uvedeno, že výrobek vyhovuje požadavkům stanoveným v tomto nařízení, a případně použité zkušební metody.
• Obsahuje alespoň informace uvedené v příloze VI nařízení.
• Aktuální.
• Vypracován v jazyce požadovaném členským státem, ve kterém je výrobek uveden na trh.
• Dostupný po dobu 10 let od uvedení produktu na trh
• Splňuje specifické a technické požadavky podle tohoto nařízení.
• Přístupný přes datový nosič.
• Datový nosič musí být fyzicky přítomen na obalu nebo průvodní dokumentaci.
• Datový nosič musí být dobře viditelný.
• Jsou-li produkty dodávány na trh ve formě náplně, musí být nosič dat přítomen na čerpací stanici.
• Prohlášení „Obsáhlejší informace o produktu jsou k dispozici online“ nebo podobné prohlášení na datovém nosiči.

Výrobce nebo autorizovaný subjekt nahraje do registru údaje před uvedením na trh.

Do registru má přístup Komise, orgány dozoru nad trhem a celní orgány.