POKUD JSTE VÝROBCE DETERGENTU NEBO POVRCHOVĚ AKTIVNÍCH LÁTEK, JSTE POVINNI DODRŽOVAT TYTO UVEDENÉ POŽADAVKY

◙ Vypracovat technickou dokumentaci (příloha IV nařízení).
◙ Provést uvedený postup posuzování shody (příloha IV nařízení).
◙ Vytvořit pas výrobku.
◙ Zajistit, aby byl datový nosič vytištěn nebo jinak umístěn na štítku nebo obalu viditelným a čitelným způsobem v souladu s předpisy.
◙ Uchovávat technickou dokumentaci a pas výrobku po dobu 10 let od uvedení na trh.
◙ Zajistit soulad s postupy shody v případě hromadné výroby.
◙ Je-li to považováno za vhodné vzhledem k výkonu nebo nebezpečnosti produktu, provést testování vzorků, prošetřit a v případě potřeby vést registr stížností, nevyhovujících produktů, stáhnout produkt z trhu a informovat distributory.
◙ Zajistit označení.
◙ Pokud produkt nesplňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečný podle nařízení CLP, poskytnout informace orgánům členského státu (v článku 45) podle přílohy IV bodu 2.2 písm. e).
◙ Poskytnout orgánům členského státu datový list složek, pokud k tomu budete vyzváni anebo pokud se údaje o změní.
◙ Chcete-li prokázat shodu detergentu nebo povrchově aktivní látky s tímto nařízením, poskytnout informace a dokumentaci písemně nebo elektronicky, na žádost příslušnému vnitrostátnímu orgánu, v jazyce vnitrostátního orgánu.

Pokud výrobce není usazen v EU, ze detergent nebo povrchově aktivní látku uvést na trh EU pouze tehdy, pokud výrobce písemně určí zplnomocněného zástupce. Zmocněný zástupce na požádání poskytne kopii pověření příslušnému orgánu.


Povinnosti zplnomocněného zástupce:

– ověřit, že byl vystaven pas výrobku, který splňuje požadavky nařízení.

– ověřit, že byla vypracována technická dokumentace, která splňuje požadavky nařízení.

– ověřit, že postup posuzování shody výrobce provedl v souladu s požadavky nařízení.

– uchovávat pas výrobku a technickou dokumentaci po dobu 10 let od uvedení na trh.