POŽADAVKY NA BIOLOGICKOU ROZLOŽITELNOST

Detergenty a povrchově aktivní látky musí splňovat požadavky na biologickou rozložitelnost stanovené v příloze I.

Výjimka z požadavků na biologickou rozložitelnost:

  • Povrchově aktivní látky, které jsou účinnými látkami ve smyslu nařízení (ES) č. 528/2012 a které se používají jako dezinfekční prostředky, pokud splňují některou z následujících podmínek:
    i. povrchově aktivní látky zařazené na seznam schválených účinných látek 
    ii. povrchově aktivní látky zahrnuté do programu hodnocení
  • povrchově aktivní látky, které jsou složkami biocidních přípravků povolených v souladu s nařízením č. 528/2012
  • povrchově aktivní látky, které jsou složkami biocidních přípravků a které mohou být dodávány na trh na základě přechodných ustanovení v souladu s nařízením č. 528/2012

Detergenty obsahující mikroorganismy musí splňovat požadavky stanovené v příloze II tohoto nařízení.

Detergenty uvedené v příloze III tohoto nařízení musí splňovat omezení pro fosforečnany a jiné sloučeniny fosforu stanovená v uvedené příloze.


Pokud úřad provádějící hodnocení zjistí, že detergent nebo povrchově aktivní látka, přestože je v souladu s tímto nařízením, představuje riziko pro zdraví nebo životní prostředí, požádá výrobce/ dodavatele/ distributora, aby přijal veškerá vhodná opatření k minimalizaci rizika, jinak je povinen stáhnout výrobek z trhu.