POŽADAVKY NA OZNAČENÍ


A.    Obecné požadavky na označení

 • Detergenty a povrchově aktivní látky uváděné na trh v jednotlivých baleních nebo ve formě náplní musí být označeny.
 • Fyzickou etiketu nebo datový nosič poskytne dodavatel, který detergent dodává na trh přímo konečnému uživateli ve formě náplně.
 • Jazyk označení musí odpovídat státu, kde jsou produkty uváděny na trh

B. Informace na štítku

 • Číslo typu, číslo šarže nebo jiný prvek umožňující jejich identifikaci.
 • Jméno výrobce, registrované obchodní jméno nebo registrovaná ochranná známka a poštovní a e-mailová adresa, na které jej lze kontaktovat.
 • Název a obchodní název produktu.
 • Obsah detergentu nebo povrchově aktivní látky podle části A přílohy V nařízení.
 • Návod k použití a zvláštní opatření (pokud existují)

C. Podrobnosti pro volně ložené produkty musí být uvedeny v průvodní dokumentaci

 • Číslo typu, číslo šarže nebo jiný prvek umožňující jejich identifikaci.
 • Jméno výrobce, registrované obchodní jméno nebo registrovaná ochranná známka a poštovní a e-mailová adresa, na které jej lze kontaktovat.
 • Název a obchodní název produktu.

D. Spotřebitelská značka pro mycí prostředky a mycí prostředky pro automatické myčky nádobí

 • Číslo typu, číslo šarže nebo jiný prvek umožňující jejich identifikaci.
 • Jméno výrobce, registrované obchodní jméno nebo registrovaná ochranná známka a poštovní a e-mailová adresa, na které jej lze kontaktovat.
 • Název a obchodní název produktu.
 • Obsah detergentu nebo povrchově aktivní látky podle části A přílohy V nařízení.
 • Návod k použití a zvláštní opatření (pokud existují)
 • Informace o dávkování podle části B přílohy V tohoto nařízení
Forma označení
 • na fyzickém štítku nebo
 • na digitálním štítku duplikovaném na fyzickém štítku

Prvky štítku (část B), které se mají objevit na fyzickém štítku nebo na digitálním štítku.

Informace o dávkování pro spotřebitelské detergenty mohou být uvedeny na digitálním štítku a na fyzickém štítku stačí zjednodušená tabulka dávkování. Pokud jsou detergenty dodávány na trh přímo konečnému uživateli ve formě náplně, mohou být prvky označení (část B) uvedeny pouze na digitální etiketě a informace o dávkování spotřebitelských detergentů mohou být uvedeny také na fyzickém označení.