ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

Informácie sú poskytnuté podľa NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 2015/830 z 28. mája 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa odporúča vhodné reagovanie v prípadoch rozliatia, úniku alebo uvoľnenia, aby sa predišlo nepriaznivým účinkom na osoby, majetok a životné prostredie alebo aby sa minimalizovali. V prípadoch, v ktorých má objem rozliatia značný vplyv na ohrozenie, sa rozlišuje medzi reagovaním v prípadoch veľkého a malého rozliatia. Ak z postupov na zabránenie šíreniu a regeneráciu vyplýva, že sa vyžadujú rôzne praktiky, uvedú sa v karte bezpečnostných údajov.

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

6.1.1. Pre iný ako pohotovostný personál

Uvedú sa rady týkajúce sa náhodných prípadov rozliatia a uvoľnenia látky alebo zmesi, ako napríklad:

a) používanie vhodných ochranných prostriedkov (vrátane osobných ochranných prostriedkov uvedených v oddiele 8 karty bezpečnostných údajov), aby sa predišlo akejkoľvek kontaminácii kože, očí a osobného odevu;

b) odstránenie zdrojov vznietenia, zabezpečenie dostatočného vetrania, regulácia prašnosti a

c) núdzové postupy, ako napríklad potreba evakuovať nebezpečný priestor alebo konzultovať s odborníkom.

6.1.2. Pre pohotovostný personál

Uvedú sa rady týkajúce sa odevnej látky vhodnej na osobný ochranný odev (ako napríklad ‚vhodný: butylén‘; ‚nevhodný: PVC‘).

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Uvedú sa rady týkajúce sa akýchkoľvek bezpečnostných opatrení pre životné prostredie, ktoré sa majú vykonať v súvislosti s prípadmi náhodného rozliatia a uvoľnenia látky alebo zmesi, ako napríklad ich držanie ďalej od kanalizácie, povrchových a podzemných vôd.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

6.3.1. Uvedú sa vhodné rady týkajúce sa spôsobu, akým zabrániť šíreniu po rozliatí. Vhodné techniky zabránenia šíreniu môžu zahŕňať ktorúkoľvek z týchto techník:

a) spevnenie okrajov, zakrytie kanalizácie;

b) postupy prekrytia.

6.3.2. Uvedú sa vhodné rady týkajúce sa spôsobu, akým vyčistiť rozliatie. Vhodné postupy čistenia môžu zahŕňať:

a) neutralizačné techniky;

b) dekontaminačné techniky;

c) adsorpčné materiály;

d) techniky čistenia;

e) techniky odsávania;

f) vybavenie potrebné na zabránenie šíreniu/čistenie (vrátane prípadného používania neiskriacich nástrojov a vybavenia).

6.3.3. Uvedú sa akékoľvek iné informácie súvisiace s prípadmi rozliatia a uvoľnenia vrátane rád týkajúcich sa nevhodných techník zabránenia šíreniu alebo čistenia, ako napríklad prostredníctvom údajov ‚nikdy nepoužiť…‘.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Prípadne sa uvedú odkazy na oddiely 8 a 13.